Batisan'ny fibebahana vs Batisa (kristiana) vs Batisan'ny Fanahy Masina

81. RBNIR ( 13/01/2023 18:51)
izay indrindra nandray ny batisan ny Fanay Masina ireo....ary i Petera koa mba teo....

I petera rehefa mahita olona mandray batisan ny Fanahy Masina nefa mbola tdy vita batisan ny rano dia hoy izy hoe inona no mahasakana ny rano tsy hanao batisa ireto olona ireto ary dia ataony batisan ny rano ireo olona ireo.....(vakio ny asan ny apostoly 10)

Matoa petera tsy nanao batisan ny rano ireo 120 ireo dia satria fantany fa efa vita batisan ny rano ireo olona ireo....
82. RBNIR ( 13/01/2023 18:53)
satria fantatr i petera tsara ilay teny hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy Fanahy ny.olona vao mhazo miditra ny fanjakan Andriamanita....
Tsy ampy raha batisan ny rano fotsiny arytsy.ampy koa raha batisan ny Fanahy Masina fotsiny....
83. gasy1zay ( 16/01/2023 14:15)

RBNIR:

izay indrindra nandray ny batisan ny Fanay Masina ireo....ary i Petera koa mba teo....

I petera rehefa mahita olona mandray batisan ny Fanahy Masina nefa mbola tdy vita batisan ny rano dia hoy izy hoe inona no mahasakana ny rano tsy hanao batisa ireto olona ireto ary dia ataony batisan ny rano ireo olona ireo.....(vakio ny asan ny apostoly 10)

Matoa petera tsy nanao batisan ny rano ireo 120 ireo dia satria fantany fa efa vita batisan ny rano ireo olona ireo....


vakio tsara hoy aho RBNIR fa nasain'i Petera natao batisa hoan'i Jesoa Kristy ry Kornelio mianakavy, ka diso ny nambaranao hoe batisa amin'ny anaran'i Jesoa = batisan'ny Fanahy Masina

faharoa interpretation anao izany satria fantany fa efa vita batisan ny rano ireo olona ireo.... tsy misy manambara izany ao @ baiboly

tsy hoe izay no nitranga t@ kornelio dia heverinao fa zay koa nitranga t@ mpianatra sy ny 120, fa i Kornelio angaha nahita ny fitsanganan'i Jesoa sa nisehony toy ireo mpianatra?
84. RBNIR ( 17/01/2023 06:58)
gasy1zay:

faharoa interpretation anao izany satria fantany fa efa vita batisan ny rano ireo olona ireo.... tsy misy manambara izany ao @ baiboly


Tsy azonao ilay fanazavana....hitan'i petera tsara fa nandray Fanahy Masina ireo 120...

Petera raha vao mahita olona nandray Fanahy Masina nefa tsy vita batisan'ny rano dia ataony batisan'ny rano ilay olona (vakio Asan'ny apostoly 10)...

Dikany hoy aho efa vita batisan'ny rano ireo 120 ireo matoa petera tsy niteny...
85. gasy1zay ( 17/01/2023 15:35)

RBNIR:

gasy1zay:

faharoa interpretation anao izany satria fantany fa efa vita batisan ny rano ireo olona ireo.... tsy misy manambara izany ao @ baiboly


Tsy azonao ilay fanazavana....hitan'i petera tsara fa nandray Fanahy Masina ireo 120...

Petera raha vao mahita olona nandray Fanahy Masina nefa tsy vita batisan'ny rano dia ataony batisan'ny rano ilay olona (vakio Asan'ny apostoly 10)...

Dikany hoy aho efa vita batisan'ny rano ireo 120 ireo matoa petera tsy niteny...Mbola averiko foana ny fanamarihana hoe mety tsy mbola azon'i RBNIR tsara ny hevitra aram-panahin'ny batisa raha izao fanazavana entiny izao.

dia mbola hamafisiko foana hoe aza manao "hypothèse" rehefa manao fandalinana tenin'Andriamanitra fa rehefa tsy voasoratra dia hevitr'olombelona izay fa tsy tenin'Andriamanitra.

io RBNIR dia Andriamanitra no manapaka fa tsy ianao, Jesoa Kristy no Tompo sy mpaniraka fa tsy ianao, Petera dia iraka fa tsy izy no manampaka,

Ny iraka nomen'i Jesoa Kristy azy dia izay voasoratra eto

Matio 28:19

koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina


tsy maninona rehefa tsy manaiky ianao hoe tsy vita batisa (na batisan'i Jaona io na batisa kristiana amin'ny anaran'i Jesoa) daoly ireo 120 fa kosa tsy afaka ny handaha ianao RBNIR hoe :

1) nisy kristiana tao samaria efa vita batisan'i Jaona nefa naverina natao batisa amin'ny anaran'i Jesoa (valio Asan’ny Apostoly 19)

2) batisa amin'ny anaran'i Jesoa tsy mitovy ny batisan'ny Fanahy Masina araka ny nambarany tao aloha tao ( vakio Asa apostoly 10)


satria dia voasoratra mazava ao @ baibolinao izany.

rehefa tsy mino moa ianao dia ny baiboly izany no tsy hinoanao satria tsy hevitro na interpretation-ko no nizarako fa verset biblique

86. RBNIR ( 18/01/2023 08:44)
Mba hahantateraka ny famonjena dia tsy maintsy tanteraka ireto manaraka ireo...
Marka 16:16
Malagasy Bible (MG1865)

Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina

Tsy maintsy atao batisan'ny rano izay vao hovonjena ny olona iray....

Jaona 3:5 MG1865
Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy.

Tsy ampy anefa io batisan'ny rano io fa tsy maintsy vita batisan'ny Fanahy Masina ihany koa...

1 Korintiana 9:27 (MG1865)

fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.

Izay zavatra notorian'ireo apostoly dia notanterahany tamin'ny tenany (fa tsy mpitaribato vilambava akory izy ireo)...


Hebreo 6:6 (MG1865)

nefa nihemotra, dia tsy azo havaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny Zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao Azy ho fahamenarana.

Indray mandeha ihany ny batisan'ny rano no atao (batisan'ny fibebahana) satria lasa manombo an'i JEsosy indray raha atao fanindroany....

Lioka 20:4 MG1865
Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona?

Ny batisan'ny rano tokony atao dia ilay batisa avy any an-danitra...
Avy any an-danitra = nisy IRAY avy any an-danitra any naniraka mivantana ilay mpanao batisa..
Mety hoe ny RAY io naniraka io (tahaka an'i Jaona mpanao batisa)
Mety hoe ny ZANAKA io naniraka io (tahaka an'ireo apostoly)
Mety hoe ny FANAHY MASINA ihany koa io naniraka io (tahaka an'i filipo izay nanao batisa ilay tandapa)...

Tanteraka aminao ireo dia miarahaba tena fa hovonjena ianao...raha misy mbola tsy tanteraka dia tadiavo hoe amin'ny fomba ahoana no hahantateraka izany aminao...

Izaho manokana mahafantatra olona voairaka mivantana ary nandray baiko mivantana avy any an-danitra...(afaka manantona ahy ianao raha hanontany hoe iza izany olona izany)

Misy tranga manokana saingy tsy ny rehetra akory no hahazo izany fa izay mbola afaka manantateraka ireo rehetra ireo dia tokony hanantanteraka ireo rehetra ireo ...
Tranga manokana ilay Jiolahy niantona niaraka tamin'i JEsosy (sady tsy natao batisan'ny rano no tsy natao batisan'ny Fanahy Masina satria iny sisa no fotoana nahafahany nibebaka sy nandray famonjena.....
87. gasy1zay ( 18/01/2023 19:14)

RBNIR:

Mba hahantateraka ny famonjena dia tsy maintsy tanteraka ireto manaraka ireo...
Marka 16:16
Malagasy Bible (MG1865)

Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina

Tsy maintsy atao batisan'ny rano izay vao hovonjena ny olona iray....

Jaona 3:5 MG1865
Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy.

Tsy ampy anefa io batisan'ny rano io fa tsy maintsy vita batisan'ny Fanahy Masina ihany koa...

1 Korintiana 9:27 (MG1865)

fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.

Izay zavatra notorian'ireo apostoly dia notanterahany tamin'ny tenany (fa tsy mpitaribato vilambava akory izy ireo)...


Hebreo 6:6 (MG1865)

nefa nihemotra, dia tsy azo havaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny Zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao Azy ho fahamenarana.

Indray mandeha ihany ny batisan'ny rano no atao (batisan'ny fibebahana) satria lasa manombo an'i JEsosy indray raha atao fanindroany....

Lioka 20:4 MG1865
Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona?

Ny batisan'ny rano tokony atao dia ilay batisa avy any an-danitra...
Avy any an-danitra = nisy IRAY avy any an-danitra any naniraka mivantana ilay mpanao batisa..
Mety hoe ny RAY io naniraka io (tahaka an'i Jaona mpanao batisa)
Mety hoe ny ZANAKA io naniraka io (tahaka an'ireo apostoly)
Mety hoe ny FANAHY MASINA ihany koa io naniraka io (tahaka an'i filipo izay nanao batisa ilay tandapa)...

Tanteraka aminao ireo dia miarahaba tena fa hovonjena ianao...raha misy mbola tsy tanteraka dia tadiavo hoe amin'ny fomba ahoana no hahantateraka izany aminao...

Izaho manokana mahafantatra olona voairaka mivantana ary nandray baiko mivantana avy any an-danitra...(afaka manantona ahy ianao raha hanontany hoe iza izany olona izany)

Misy tranga manokana saingy tsy ny rehetra akory no hahazo izany fa izay mbola afaka manantateraka ireo rehetra ireo dia tokony hanantanteraka ireo rehetra ireo ...
Tranga manokana ilay Jiolahy niantona niaraka tamin'i JEsosy (sady tsy natao batisan'ny rano no tsy natao batisan'ny Fanahy Masina satria iny sisa no fotoana nahafahany nibebaka sy nandray famonjena.....
oh RBNIR a! vakio tsara hoy aho ny baibolinao fa aza maika haka an-tendrony,

Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina

dia anontaniko ianao RBNIR, fa nanino kay tsy hoe izay tsy mety mino sy tsy vita batisa no hohelohina no voasoratra eo fa hoe izay tsy mety mino ihany?

dia nilaza zany RBNIR fa tsy avotra ny olona 1 raha tsy vita batisan'ny rano sy batisan'ny Fanahy Masina,

dia ataonao ahoana izany ito verset ito RBNIR :


Romana 10:9-10 (MBP) 9 satria raha manaiky an’i Jesosy ho Tompo amin’ny vavanao hianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty, dia hovonjena hianao. 10 Fa amin’ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin’ny vava no anekena hahazoana famonjena.


dia aiza ho aiza anatin'io RBNIR no misy resaka batisa?
88. RBNIR ( 19/01/2023 15:15)
Izao ary namana....
Ny olona iray miverina manantona an Andriamanitra dia hoarin Andriamanitra tahaka ny hazo ()Lio.3:9) , na koa tahaka ny olona iray..(I Pet.2:2)..
Ny olona tsy avy dia lehibe fa miforona izy aloha (ao ambohoka io)...dia avy eo mihalehibe ao ankibo ao izy ary farany teraka (9 volana amin ny ankapobeny) ilay olona dia mbola mandalo fahazazana aloha dia fahatanorana dia izay vao lehibe...
Ny hazo indray maniry fakany aloha, dia avy eo mitsimoka (iny ilay mitovy amin ny fahaterahana) dia manombolka maniry ny rantsana sy mandravina ary mamelana.. mamony dia farany mamoha voany afaka hotazana
Dia otran izay ny miaraka amin Andriamanitra...
Raha vao teraka tsy misy olona tonga dia mino ny fisin Andriamanitra izany....fa ny manodidina azy no mampahafantatra azy ny fisian Andriamanitra...dia misy MINO dia manomboka manaiky fa tena misy marina tokoa izany Andriamanitra nahary izany....Misy anefa tsy mino dia mijanona ho tsy mpino mandrapahafatiny eny....
Dingana voalohany ny finoana ny fisian Andriamanitra (eo no azo lazaina fa manomhoka miforona ilay olona ara panahy) ...
Dia avy eo indray mila misafidy ny Andriamanitra harahiny ilay olona....ampahafantarina azy ny momba an i Jesosy Kristy....dia eo izy no tokony hanaiky an i Jesosy ho Tompony sady Mpamonjy azy....
Vao dingana faharoa izay mbola tsy teraka ilay olona ara panahy fa mbola toy ny zaza torotoronina ao ankibo...
Dingana manaraka ampidirina ho ankohonan Andriamanitra dia ampianarina dia atao batisa...ary mandray ny Fanahy Masina
Rehefa vita batisan ny rano sy ny Fanahy Masina ny olona vao azo lazaina fa teraka ilay.olona ara panahy
(Jao.3:5)
Dia eo vao taizana araka ny fahamarinana mba holehibe ilay olona....II Tim.3:6
Raha mbola zaza dia ronono no hitaizana azy..(taizana mba tsy hiala amin ny finoana an i Jesosy ho tompony sy mpamonjy azy).mbola tsy omena ventin-kanina tahaka ny zaza mbola minono ihany...I Kor..3:2
Rehefa hita fa lehibe sy matanjaka kosa dia manomboka homena ventin-kanina amin izay . Asaina manantanteraka sy mitandrina ny sitrapon Andriamanitra (Mat.7:21-23)
Ny tanjon Andriamanitra dia mba hitombo sy hamoha be ho Azy ny olona fa tsy hijanona eo amin ny fahazazana eo foana ...Lio.3:9 Heb.5:12

Ka raha mijanona amin ny finoana an i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy fotsiny ianao fa tdy miroso hatao batisan ny rano sy ny Fanahy Masina dia olona mbola tsy teraka akory ianao izay......
Dia otran izay koa raha vita batisa ihany nefa tsy mety.mihinana venti-kanina mihitsy fia mazava ho azy tsy hitombo sy hamoa mihitsy ary ny hafarany dia halazo sy ho maina ihany ka dia hotanteraka aminao ny Lio.3:9....
Dia otran izay ilay izy namana a! Mila mitombo isika ary mamoa fa aza varina ny midongy hitovy anjara @ ilay jiolahy teo anilan i Jesosy eo daholo e
89. RBNIR ( 20/01/2023 12:55)
Asan'ny Apostoly 17:30 MG1865
Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron'ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka

Dia toy izao no fomba hitsaran'Andriamanitra ny olona,
Izay fantany no hitsarana azy....ohatra raha ilay hoe Mino an'i JEsosy ho Tompo sy Mpamonjy fotsiny no fantany fa tsy mbola nahalala izy hoe tokony hatao batisa ihany koa dia raha maty izy ka nandray an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy dia ho velona izy

Fa raha nahafantatra kosa izy hoe tokony natao batisa ihany koa nefa ninia tsy nanao satria nihevitra fa efa nanana ilay teny hoe nandray an'i JEsosy ho Tompo sy Mpamonjy, dia afaka adinin'Andriamanitra izy hoe naninona ianao no tsy niroso nanao batisa????

Dia otran'izay io ry namana, matoa Andriamanitra mampahafantatra olona iray ny amin'ny fahamarinana iray dia tiany handroso amin'ny lalina kokoa izay ilay olona fa tsy tiany ho zaza minono eo foana...

Ka atsipy ny tady antandroky ny omby ary atsipy ny teny ampon'ny mahalala....
IZAY MAHITA!!!! AOKA HISAINA!!!!
90. gasy1zay ( 20/01/2023 16:34)
izao ary ny hanontaniko anao RBNIR, fa inona ny hevitry ny batisa aminao?
91. RBNIR ( 20/01/2023 17:27)
Efa nambara tany aloha fa tsy maninona averina ihany satria voasoratra fa mahatsara antsika ny teny averina....

Izao ary namana ireto avy no hevitry ny batisan ny -rano
1- batisan ny fibebahana ho famelankeloka io ilay efa hitan-tsika tery ambony araka ny Mat.11:4 i Jaona no voalaza fa Elia izay ho avy.
Ny asan i.Elia dia nampihavana indray ny olona tamin Andriamanitra dia.izay no mahatonga an i Jaona hoe Elia izay ho avy satria ny fibebahana no ahafahan ny olona mihavana amin Andriamanitra (asa.2:38)
Io batisa io ihany koa no manasa ny fahotan ny olona (asa.22:16)
Izay no hevitry ny batisan ny rano voalohany
2-Batisa = fahafatesana amin ny ota
Tsy ampy kely ny toko sy andininy omenao Rom.6:3-7 izy feno tsara
Hita ao @ batisan ny fahafatesana, fandevenana ary fitsanganana. Maty ao amin ny ota ilay olona ary hadino hatreo ny fiainana taloha (fandevenana) ary velona ho amin ny fiainam-baovao(miarabelona).
Hita ao amin ny batisa araka izany ilay finoana satria miara-maty aminy ary miara-belona aminy koa (kol.2:11,12) Rom.6:8
Izay no hevitry ny batisa faharoa....
3- ny hevitry ny batisan ny rano fahatelo dia fahateraham-baovao (fananganana anaka)
jao.3:3-5 (I Pet.1:23)
Maty ilay teraka ara-nofo, teraka manomboka eo kosa ilay vaovao avy any ambony izay tsy manota satria tsy andevon ny ota intsony (I jao.3:9 ; I Jao.1:13)
==) Manomboka eo amin io batisa io ny olona no atsangan Andriamanitra ho zanany (Gal.4:4,5;I Jao.3:1,2) ary soratana any @ bokin ny fiainana ny anarany. Hatreo ihany koa izy dia mitafy an i Kristy (Gal.3:27) ary manana ilay tena vaovao any an-danitra.
Izay no hevitry ny batisan ny rano fahatelo.

Ireo 2&3 ireo dia tsy nampahafantarina ny olona raha tsy efa nitsangana t@ maty Jesosy satria....raha fantatry ny devoly mialoha ireo dia tsy ho nomboany teo amin ny hazo fijaliana Jesosy....I kor.2:7,8
92. gasy1zay ( 20/01/2023 19:36)
Voalohany aloha dia misaotra an'i RBNIR namaly, hitanao tsara amin'io valiteninao io fa misy zavatra niova rehefa nintsangana t@ maty i Jesoa Kristy.

Misy ny "avant" Jesoa maty sy nintsangana t@ maty sy "après" Jesoa maty sy nintsangana t@ maty

ny hevitry ny batisa "aram-panahy" dia ireo ambaranao @ 2 sy 3 ireo saingy zavatra aram-panahy (spirituel) ny fahateraham-baovao fa ny batisa anehoana amin'ny endrika hita maso izay zavatra aram-panahy tsy hita maso izay.

Marina ny nambaran'i RBNIR hoe alohan'ny hahaterahambaovao dia mila mandalo fibebahana ny olona fa mbola averiko hoe tsy afaka ny hiseho ny fahaterahambaovao raha tsy efa nisy fahafatesan'ny ota teo amin'ny hazo fijaliana.

Ny fahateram-baovao RBNIR dia zavatra tsy hita maso satria "spirituel" raisina amin'ny finoana,misy olona natera-baovao tsy vita batisa ary misy olona vita batisa tsy mbola natera-baovao satria tsy mbola nandalo fibebahana93. gasy1zay ( 20/01/2023 19:37)
fanontaniana faharoa ho an'i RBNIR, inona ary ny batisan'ny Fanahy Masina?
94. RBNIR ( 21/01/2023 16:57)
Tsy fahendrena ny miresaka batisan ny fanahy Masina anaty forum gasy1zay a! (Fitsinjovana namana no anton izany)

Izay liana dia afaka manaraka fandaharana Vitao ny Asan ny Fahamarinana isa maraina amin ny 5 ora sy sasany ka hatramin ny 6 ora isaky ny alatsinainy ka hatramin ny zoma.....afaka jerena canal sat ihany koa....
95. RBNIR ( 21/01/2023 17:00)

gasy1zay:

Voalohany aloha dia misaotra an'i RBNIR namaly, hitanao tsara amin'io valiteninao io fa misy zavatra niova rehefa nintsangana t@ maty i Jesoa Kristy.

Misy ny "avant" Jesoa maty sy nintsangana t@ maty sy "après" Jesoa maty sy nintsangana t@ maty

ny hevitry ny batisa "aram-panahy" dia ireo ambaranao @ 2 sy 3 ireo saingy zavatra aram-panahy (spirituel) ny fahateraham-baovao fa ny batisa anehoana amin'ny endrika hita maso izay zavatra aram-panahy tsy hita maso izay.

Marina ny nambaran'i RBNIR hoe alohan'ny hahaterahambaovao dia mila mandalo fibebahana ny olona fa mbola averiko hoe tsy afaka ny hiseho ny fahaterahambaovao raha tsy efa nisy fahafatesan'ny ota teo amin'ny hazo fijaliana.

Ny fahateram-baovao RBNIR dia zavatra tsy hita maso satria "spirituel" raisina amin'ny finoana,misy olona natera-baovao tsy vita batisa ary misy olona vita batisa tsy mbola natera-baovao satria tsy mbola nandalo fibebahana

Tsy niova fa nafenina aloha dia rehefa nitsangana t@ maty Jesosy vao napoitra.....(raha fantatr y ny devoly mialoha dia tsy ho nohomboany Jesosy)
96. gasy1zay ( 23/01/2023 16:51)

RBNIR:

Tsy fahendrena ny miresaka batisan ny fanahy Masina anaty forum gasy1zay a! (Fitsinjovana namana no anton izany)

Izay liana dia afaka manaraka fandaharana Vitao ny Asan ny Fahamarinana isa maraina amin ny 5 ora sy sasany ka hatramin ny 6 ora isaky ny alatsinainy ka hatramin ny zoma.....afaka jerena canal sat ihany koa....


Tsy azoko hoe inona ny atahoranao ny batisan'ny Fanahy Masina dia aiza ao amin'ny baiboly koa ny milaza fa tsy fahendrena ny miresaka batisan'ny Fanahy Masina? Tsy nety zany ny apostoly manontany olona hoe efa nandray ny Fanahy Masina ve nareo sy Petera nilaza hoe Jesoa no hanao batisan'ny Fanahy Masina ?
97. RBNIR ( 24/01/2023 00:54)
Lio.12:10. Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak'olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy* ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. *Grika: manao blasfemia; izahao Matio 9:3 ....
98. RBNIR ( 24/01/2023 00:59)
mety hisy tsy hanaiky ny fahamarinan ny teny ambara dia mety hiteniteny foana hanao teny hanohitra ny Fanahy Masina...
Raha tena liana ianao manaraha fandaharana Vitao ny Asan ny Fahamarinana isa maraina amin ny 5 ora sy sasany ka hatramin ny 6 ora (alatsinainy-Zoma) ao amin ny kolo TV dia afaka jerevanao canal sat ihany koa....
99. gasy1zay ( 24/01/2023 20:48)

RBNIR:

Lio.12:10. Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak'olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy* ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. *Grika: manao blasfemia; izahao Matio 9:3 ....


ohatrany tsy azonao tsara hoe inona ilay miteny ratsy ny Fanahy Masina ambara eto RBNIR, ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina RBNIR dia filazana fa tsy ny Fanahy Masina no niasa tao amin'i Jesoa nanaovany fahagagana fa ny Belzeboba

vakio Marka 3 : 22Ary ny mpanora-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe: Manana an’i Belzeboba Izy, sy hoe: Ny lohan’ny demonia no amoahany ny demonia

ka ny miteny ratsy ny Fanahy Masina dia tsy manaiky fa Jesoa no Kristy satria tsy manaiky fa ny Fanahy Masina no nanosotra azy ary tsy misy idiran'ny batisan'ny Fanahy Masina mintsy ny resaka eto.

Fa tsy maninona fa rehefa tsy hizara ianao RBNIR dia tsy afaka manery aho.
100. RBNIR ( 26/01/2023 09:36)
Marina izany fa moteny ratsy ny Fanahy Masina ihany koa ny olona milaza fa tsy Fanahy Masina ny ao anatin ny mpino iray nefa tena Izy ihany.......
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2259