Batisan'ny fibebahana vs Batisa (kristiana) vs Batisan'ny Fanahy Masina

101. RBNIR ( 26/01/2023 09:38)
dia fitenenana ratsy ny Fanahy Masina ihany koa ny fanoherana ny teny manamarina ny momba ny Fanahy Masina ao anaty baiboly....
102. gasy1zay ( 26/01/2023 15:13)
Io voalazanao io RBNIR no fampitahorana ataon'ny mpitondra fivavahana sasany mba hanakana ny olona tsy hanadihady ny fampianarana ataony.
103. RBNIR ( 27/01/2023 22:36)
Mat.12:32. Ary na iza na iza no manao teny hanohitra ny Zanak'olona, dia hahazo famelan-keloka ihany; fa na iza na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na amin'izao fiainana izao, na amin'ny ho avy.
104. gasy1zay ( 30/01/2023 14:36)

RBNIR:

Mat.12:32. Ary na iza na iza no manao teny hanohitra ny Zanak'olona, dia hahazo famelan-keloka ihany; fa na iza na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na amin'izao fiainana izao, na amin'ny ho avy.


Averiko indray, taiza ary ankoatry ireo fariseo sy mpanoradalana nilaza fa nisy demonia Jesoa no nisy référence hoe olona nanohitra Fanahy Masina?

T@ pentekoty ohatra nisy nilaza fa mamon'ny divay ny mpianatra dia naninona no tsy nisy hoe izay nilaza izany dia tsy hahazo famonjena intsony?
105. RBNIR ( 31/01/2023 11:41)
Izaho izao mino, fa raha misy olona izao miteny amin'i gasy1zay hoe otran'ny diso ange izany ampianarinao izany gasy1zay fa tena demonia mihitsy ngamba no ao anatinao mampianatra anao aho dia hoy i gasy1zay hoe tena miteny ratsy ny Fanahy Masina ianao....
Otran'izay ilay izy ka azonao amin'izay v?
106. gasy1zay ( 31/01/2023 18:02)

RBNIR:

Izaho izao mino, fa raha misy olona izao miteny amin'i gasy1zay hoe otran'ny diso ange izany ampianarinao izany gasy1zay fa tena demonia mihitsy ngamba no ao anatinao mampianatra anao aho dia hoy i gasy1zay hoe tena miteny ratsy ny Fanahy Masina ianao....
Otran'izay ilay izy ka azonao amin'izay v?


ka izay no teneniko an'i RBNIR hoe fampitahoran'ny mpitondra fivavahana izany fa tsy mifanaraka velively amin'ny voalazan'ny baiboly, raha misy milaza amiko fa misy demonia aho dia tsy miteny ratsy ny Fanahy Masina akory izy fa mitsara ahy fotsiny.
107. RBNIR ( 05/02/2023 01:00)
Sao dia mba efa niteniteny fiana tany ary.ianao ity gasy1zay dia.tsy mandry saina fa mihezaka manadio tena? Raha izaho ianao.mibebaka sao mba hamindra fo ihany.Izy....
108. RBNIR ( 08/02/2023 11:56)
Fa iverenako kely ilay lohahevitra...

Raha olona tsy mpino ianao dia taomiko ianao mba hino an'Andriamanitra amin'izay...
Raha mino an'Andriamanitra ianao nefa mbola tsy manaiky an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy anao dia taomiko ianao mba handray Azy ho Tompo sy Mpamonjy anao...
Raha efa Mino Azy ianao nefa mbola misalasala ny hatao batisa dia hoy aho hoe mirosoa atao batisa mba ho teraka amin'izay ianao fa tsy ho zazakely ao ambohoka ao foana...
Raha hanaiky hatao batisa ihany anefa ianao dia aoka mba ilay batisa avy any an-danitra no ataonao mba hotanteraka aminao avokoa ireo teny fikasana momba ny batisa dia ireto avy (1-fibebahana mba hahafahan'ilay Avo indrindra handroso sy hiditra ary hanjaka ao amponao 2- Ho faty marina tokoa ny tenan'ny ota ka dia ho tonga olona afaka ianao fa tsy handevozin'ny fahotana intsony 3- Mba ho teraka marina tokoa ilay fanahy izay hatsangan'Andriamanitra ho zanany ka dia ho voasoratra any an-danitra marina tokoa ny anaranao)
Ny atao hoe batisa avy any an-danitra dia misy IRAY avy any an-danitra any naniraka ilay mpanao batisa (mety hoe ny RAY, mety hoe ny ZANAKA na koa ny FANAHY MASINA) no naniraka azy...
Rehefa teraka indray kosa ianao dia aza mionona amin'ny ronono foana fa mihezaha mihinana ventin-kanina amin'izay mba ho lehibe ianao ka mba hamoa be ho an'Andriamanitra...
Tsarovy fa ny olona rehefa tsy mandroso dia mety hihemotra izy ary ny hafarany dia mety hiala amin'ny finoana mihitsy izy....
MAHEREZA DAHLO!!! MIROSOA AMIN'NY LALINA FA TIAN'ANDRIAMANITRA IANAO MBA HAMOHA BEBE KOKOA HATRANY HO AZY!!! MANEKE NY FITARIHAN'NY FANAHY MASINA MBA HO TONGA ZANANY MARINA TOKOA IANAO FA TSY HO ANDEVO!!!
109. gasy1zay ( 10/02/2023 17:27)

RBNIR:

Fa iverenako kely ilay lohahevitra...

Raha olona tsy mpino ianao dia taomiko ianao mba hino an'Andriamanitra amin'izay...
Raha mino an'Andriamanitra ianao nefa mbola tsy manaiky an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy anao dia taomiko ianao mba handray Azy ho Tompo sy Mpamonjy anao...
Raha efa Mino Azy ianao nefa mbola misalasala ny hatao batisa dia hoy aho hoe mirosoa atao batisa mba ho teraka amin'izay ianao fa tsy ho zazakely ao ambohoka ao foana...
Raha hanaiky hatao batisa ihany anefa ianao dia aoka mba ilay batisa avy any an-danitra no ataonao mba hotanteraka aminao avokoa ireo teny fikasana momba ny batisa dia ireto avy (1-fibebahana mba hahafahan'ilay Avo indrindra handroso sy hiditra ary hanjaka ao amponao 2- Ho faty marina tokoa ny tenan'ny ota ka dia ho tonga olona afaka ianao fa tsy handevozin'ny fahotana intsony 3- Mba ho teraka marina tokoa ilay fanahy izay hatsangan'Andriamanitra ho zanany ka dia ho voasoratra any an-danitra marina tokoa ny anaranao)
Ny atao hoe batisa avy any an-danitra dia misy IRAY avy any an-danitra any naniraka ilay mpanao batisa (mety hoe ny RAY, mety hoe ny ZANAKA na koa ny FANAHY MASINA) no naniraka azy...
Rehefa teraka indray kosa ianao dia aza mionona amin'ny ronono foana fa mihezaha mihinana ventin-kanina amin'izay mba ho lehibe ianao ka mba hamoa be ho an'Andriamanitra...
Tsarovy fa ny olona rehefa tsy mandroso dia mety hihemotra izy ary ny hafarany dia mety hiala amin'ny finoana mihitsy izy....
MAHEREZA DAHLO!!! MIROSOA AMIN'NY LALINA FA TIAN'ANDRIAMANITRA IANAO MBA HAMOHA BEBE KOKOA HATRANY HO AZY!!! MANEKE NY FITARIHAN'NY FANAHY MASINA MBA HO TONGA ZANANY MARINA TOKOA IANAO FA TSY HO ANDEVO!!!Jesoa RBNIR efa naniraka ny mpianany hanao ho mpianany ny olona rehetra sy hanao batisa a!
asa raha azonao izany, ka raha mahatsiaro tena ho mpianany ianao dia afaka manao batisa fa tsy hoe olona voatokana ihany no mahazo manao batisa. Paoly izao nanao batisa olona nefa tsy nataony batisa daoly ny olona nampianariny sy notoriany filazantsara.
110. gasy1zay ( 10/02/2023 17:30)

RBNIR:

Sao dia mba efa niteniteny fiana tany ary.ianao ity gasy1zay dia.tsy mandry saina fa mihezaka manadio tena? Raha izaho ianao.mibebaka sao mba hamindra fo ihany.Izy....


Ny marina RBNIR dia manahy aho hoe nofitahin'i pasteranareo indray ianao fa tsy mbola nandray ny batisan'ny Fanahy Masina akory dia mba adiadiko hoe aona no ilazanao fa TENA nandray ny batisan'ny Fanahy Masina tokoa ianao. Fa tsy mety milaza moa ianao dia tsy maninona fa hajaiko ny safidinao.
111. RBNIR ( 12/02/2023 04:41)
Ny ao anaty baiboly aloha dia batisa avy any an danitra avokoa.....
Jaona mpanao batisa izao nandray iraka mivantana avy amin ny RAY
Jao.1:33. Ary izaho tsy nahalala Azy; fa Izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe:
Izay ho hitanao idinan'ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin'ny Fanahy Masina.
Sokafana manontolo

Ireo mpianatra indray dia nandray iraka mivantana avy amin ny Zanaka (Jesosy)

28:19. koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

Ankoatran IZY ROA ireo dia afaka maniraka ihany koa ny Fanahy Masina hampanao batisa...

Asa.8:29. Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo:
Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy i29. Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo:
Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io.

Tahaka an i filipo izay nandray iraka avy amin ny Fanahy Masina hanao batisa ilay tandapa etiopiana (vakio Asa 8)

Azo antoka fa ny Fanahy Masina no naniraka an i paoly, dia toy izany koa izaho sy ianao...raha mbola tsy nirahin ny Fanahy Masina dia tsy tokony hanao batisa...satria batisa avy any an danitra no takian Andriamanitra hatao amin ny olona...

Hoy i Jesosy hoe...

Lio.20:4. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona?

Ireo no.porofo ara baiboly....
112. RBNIR ( 12/02/2023 06:50)
rehefa ny Fanahy Masina no maniraka dia tsy hoe lasa mpanao batisa ilay olona fa izay olona tian ny Fanahy Masina hatao batisa ihany no afaka atao ....i filipo izao ilay tandapa ihany no afaka nataony.batisa dia otran izay koa i paoly.olona vitsy.ihany.no afaka nataony batisa nefa olona bdb no voavonjiny tamin ny toriteny nataony....
113. RBNIR ( 13/02/2023 14:00)
14Misaotra an'Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy Krispo sy Gaio, 15fandrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako ianareo. 16Nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa aho; afa-tsy ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. 17Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fandrao ho foana ny hazo fijalian'i Kristy. 1 Kor.1:14-17

Paoly apostoly dia nahafantatra tsara ny mission nataony, tsy nirahana hanao batisa izy fa hitory ny filazantsara....

Izay no nahatonga azy tsy nanao batisa ireo olona marobe notoriany teny (satria anjaran'olonkafa ny manao batisa ireny olona ireny)

Nisy vitsy vitsy anefa nataon'i paoly batisa....(azo antoka fa nitranga tamin'ny paoly ihany koa izay nitranga tamin'i filipo tao amin'ny asan'ny apostoly 8 (nirahan'ny Fanahy Masina izy)...

Satria averina ihany raha ny tenin'i JEsosy no dinihina dia batisa avy any an-danitra no tena takian'Andriamanitra....Lio.20:4. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona?

Batisa avy any an-danitra = misy IRAY avy any an-danitra naniraka ilay olona hanao batisa (mety ho ny RAY io maniraka io na ny ZANAKA (Jesosy) na ny Fanahy Masina)
114. gasy1zay ( 20/02/2023 19:38)

RBNIR:


Azo antoka fa ny Fanahy Masina no naniraka an i paoly, dia toy izany koa izaho sy ianao...raha mbola tsy nirahin ny Fanahy Masina dia tsy tokony hanao batisa...satria batisa avy any an danitra no takian Andriamanitra hatao amin ny olona...io ndray RBNIR fa manao interprétation, fa naninona i Paoly nanao batisa olona sasany ary nisy tsy nataony raha nahazo iraka manokana izy? Nanoratra epistily firy i Paoly RBNIR? Ka naninona izy tsy nilaza hoe nirahan'i Fanahy Masina hanao batisa raha izay no nitranga? toa saika adinony aza hoe iza avy no nataony batisa tao korinto
115. gasy1zay ( 20/02/2023 19:42)

RBNIR:

rehefa ny Fanahy Masina no maniraka dia tsy hoe lasa mpanao batisa ilay olona fa izay olona tian ny Fanahy Masina hatao batisa ihany no afaka atao ....i filipo izao ilay tandapa ihany no afaka nataony.batisa dia otran izay koa i paoly.olona vitsy.ihany.no afaka nataony batisa nefa olona bdb no voavonjiny tamin ny toriteny nataony....


tena mba hafa mihintsy ny fandraisanao ny baiboly izany RBNIR an!

amin'i RBNIR izany dia Jesoa maniraka ny mpianany hanao batisa ny olona rehetra

Fanahy Masina maniraka olona hanao batisa olona voatokana

fa sao dia tsy Andrimanitra tokana aminao RBNIR ny Zanaka sy ny Fanahy Masina?
116. RBNIR ( 22/02/2023 07:03)
Raha ny ao anaty baiboly (averiko ihany raha ny ao anaty baiboly) dia amin'ny tranga manokana hatrany no maniraka na manome baiko na mandidy ny Fanahy Masina....
Asa.10:19; Asa.11:12; Asa.13:2; Asa.16:6;Asa.21:11;Asa.8:29
117. gasy1zay ( 22/02/2023 14:50)
Voalohany aloha RBNIR an! Dia tsy ilay tandapa ihany araka ny eritreritrao no nataon'i Filipo batisa, vakio eto

Asan'ny apostoly 8 : 12 Ary rehefa nino an’i Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra sy ny anaran’i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy.

ka tsy haiko hoe aiza ho aiza eo no misy milaza fa nirahin'ny Fanahy Masina izy vao nanao batisa ary tsy hoe ny olona voatendry ihany no nataony batisa
118. RBNIR ( 23/02/2023 09:10)

gasy1zay:

Voalohany aloha RBNIR an! Dia tsy ilay tandapa ihany araka ny eritreritrao no nataon'i Filipo batisa, vakio eto

Asan'ny apostoly 8 : 12 Ary rehefa nino an’i Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra sy ny anaran’i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy.

ka tsy haiko hoe aiza ho aiza eo no misy milaza fa nirahin'ny Fanahy Masina izy vao nanao batisa ary tsy hoe ny olona voatendry ihany no nataony batisa

Tsy tokony ho olana sy hahagaga satria i Filipo dia mandray iraka avy amin'ny Fanahy Masina hatrany....
Tsy voatery ho voasoratra ny zavatra rehetra....
119. RBNIR ( 23/02/2023 09:13)
efa mba nodinihinao tsara v aloha ireo toko aman-dininy nozaraiko izay mana-porofo fa rehefa tranga manokana hatrany no miditra antsehatra mibaiko sy mandidy ny Fanahy Masina?
Asa.10:19; Asa.11:12; Asa.13:2; Asa.16:6;Asa.21:11;Asa.8:29
120. gasy1zay ( 23/02/2023 16:47)

RBNIR:


gasy1zay:

Voalohany aloha RBNIR an! Dia tsy ilay tandapa ihany araka ny eritreritrao no nataon'i Filipo batisa, vakio eto

Asan'ny apostoly 8 : 12 Ary rehefa nino an’i Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra sy ny anaran’i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy.

ka tsy haiko hoe aiza ho aiza eo no misy milaza fa nirahin'ny Fanahy Masina izy vao nanao batisa ary tsy hoe ny olona voatendry ihany no nataony batisa

Tsy tokony ho olana sy hahagaga satria i Filipo dia mandray iraka avy amin'ny Fanahy Masina hatrany....
Tsy voatery ho voasoratra ny zavatra rehetra....


Tsy azon'i RBNIR mintsy hoe aiza no mipetraka ny olana, diso ianao RBNIR a! any no mipetraka ny olana, ianao milaza fa ilay tandapa irery no nataon'i Filipo batisa nefa tsy marina izany, ianao milaza fa nahazo baiko t@ Fanahy Masina izy matoa nanao batisa olona hafa nefa tsy voasoratra izany, izay ny olana RBNIR ianao milaza zavatra tsy voasoratra fa eritrerertinao ho marina nefa tsy voatery ho marina.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2127