Batisan'ny fibebahana vs Batisa (kristiana) vs Batisan'ny Fanahy Masina

141. gasy1zay ( 23/03/2023 12:59)

RBNIR:


gasy1zay:

RBNIR a! Paoly nilaza mazava hoe tsy voahiraka hanao batisa izy dia ianao manizingizina fa ny Fanahy Masina naniraka azy hanao batisa, izay ilay interprétation tsy mifanaraka amin'ny baiboly ambarako anao


Izao ary namana, nisy orin'asa iray nanana olana tamin'ny bankiny, niantso ny talen'ilay orin'asa ny mpiandraikitra ao amin'ilay banky fa mila mandrotsaka lelavola tsy misy atak'andro ilay orin'asa raha tsy izany dia lasa olana eo amin'ny kaontiny ilay izy...
Ny irakiraky ny orin'asa anefa efa lasa namitaka iraka any ivelan'ny orin'asa...Vehivavy sekretera iray sisa afaka nirahiny tao dia io no nalefany nandrotsaka aingana ilay vola tany amin'ilay banky..
Lasa nanao ny asan'ilay irakiraka araka izany ilay vehivavy..
Fanontaniana mipetraka ary, moa ve lasa an'isan'ny asan'ilay vehivavy ilay irakiraka manomboka teo?
Afaka manapakevitra v ilay vehivavy sekretera hoe manomboka izao dia izaho koa afaka mitondra sy mandrotsaka ny volan'ny orin'asa any amin'ny banky????
Lazaiko marina aminao raha manao izany izy fa tsy miera amin'ny lehibeny dia hahazo fanontaniana izy hoe nahoana ny volan'ny orin'asa avy dia nentinao ary narotsakao tany amin'ny banky nefa tsy asanao izany???
Dia hamaly ve ilay vehivavy hoy ianao hoe satria ngeh izao efa nirahinao indray mandeha e???
Anjarantsika no misaina sy mandinika fa matoa i paoly tsy namerina nanao batisa taty aoriana dia fantany tsara fa "tsy nirahina hanao batisa izy".....


tsy ho valiko ty ohatrao ty RBNIR fa tena efa hors sujet :)
142. gasy1zay ( 23/03/2023 13:35)

RBNIR:


gasy1zay:

Valio ndray ary aho RBNIR, moa ve i Apolosy anisan'ny 11 lahy? nahoana ary izy no nanao batisa ny kristiana tao Korinto?


Ananiasy nirahin'ny Tompo hametratanana amin'i Paoly mba hahasitrana ny masony ( Asa 9:12), nefa dia nataony batisa koa i Paoly avy eo

Ka rehefa tsy manaiky ho mpianany ianao RBNIR dia averiko hoe tsy mbola ao amin'i Kristy ianao izany na tsy mbola azonao hoe inona tokoa ny dikan'ny hoe ao amin'i Kristy

Tahaka an'i Filipo ihany koa dia voairaka i Ananiasy...(Asa.9:10,11)
10Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy, atao hoe Ananiasy; ary hoy ny Tompo taminy tamin'ny fahitana: Ry Ananiasy. Dia hoy izy: Inty aho, Tompoko. 11Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahitsy, ka izahao ao an-tranon'i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy; fa, indro, efa mivavaka izy;

Mba zarao kely hoe ilay toko sy andininy nanaovan'i apolosy batisa a....Na izany aza mino tanteraka aho fa raha nanao batisa marina i apolosy dia tsy maintsy nirahin'ny Fanahy Masina izy izay...


Filipo ve voahiraka mazava hanao batisa? nefa nanao batisa izy

Ananiasy ve voahiraka manokana hanao batisa? hametra-tanana amin'i Paoly mba hahasitrana ny masony ny iraka azony

Ny resaka anie dia RBNIR milaza hoe izay nahazo iraka hanao batisa ihany no tokony hanao batisa e!

ka aona ary ireo, dia izao koa no anontaniko an'i RBNIR, ireo mpianatr'i Jesoa efa nodimandry tany @ taona 100 tany ho any, dia tsy nisy natao batisa intsony ve izany ny kristiana taoriana?

aza manaiky fitahin'i Pasiteranareo amin'ny fampianarandiso ianao RBNIR fa sao dia very eoNanao batisa ve i Apolosy? Fa inona ary no dikan'ilay resak'i Paoly hoe izaho an'i Paoly izaho an'i Apolosy ...izaho tsy nanao batisa anareo afatsy Krispo sy Gaio

vakio ary ny 1 Kor 1 :
12Izao anefa no anaovako izany: Hianareo samy manao hoe: Izaho an’i Paoly, na: Izaho an’i Apolosy, na: Izaho an’i Kefasy, na: Izaho an’i Kristy.
...
14 Misaotra an’Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa hianareo afa-tsy Krispo sy Gaio, 15 fandrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin’ny anarako hianareo.


143. RBNIR ( 24/03/2023 13:46)
Vakio tsara fa nampianatra ny momba ny batisa i filipo matoa ilay tandapa niteny taminy hoe (mila atao batisa ianao raha te hovonjena)...

Asan'ny Apostoly 8:36 MG1865
Ary raha nandeha teny an-dalana izy, dia tonga teo amin'izay nisy rano; ary hoy ilay tandapa: Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa?

Na tamin'i filipo na tamin'i Ananiasy ny baikon'ny Fanahy dia hoe Mandehana...(baiko ange izany e!)

Raha izaho manokana tsy resy lahatra aho hoe avy amin'io teny nozarainao dia nanao batisa i Apolosy...

Farany
Asan'ny Apostoly 17:30 (MG1865)

Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron'ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka.

Izao indray Andriamanitra vao mampahafantatra amin'ny olona rehetra fa batisa avy any an-danitra no tena takiany.....

Izay rehetra mahafantatra an'izany ankehitriny no tokony hibebaka hanantanteraka avy hatrany (tahaka ny tenako, tahaka anao, tahaka ireo olona manaraka ny resaka eto) tahaka ireo olona manomboka mahafantatra ny tena marina rehetra.....


144. gasy1zay ( 27/03/2023 14:03)

RBNIR:

Vakio tsara fa nampianatra ny momba ny batisa i filipo matoa ilay tandapa niteny taminy hoe (mila atao batisa ianao raha te hovonjena)...

Asan'ny Apostoly 8:36 MG1865
Ary raha nandeha teny an-dalana izy, dia tonga teo amin'izay nisy rano; ary hoy ilay tandapa: Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa?

Na tamin'i filipo na tamin'i Ananiasy ny baikon'ny Fanahy dia hoe Mandehana...(baiko ange izany e!)

Raha izaho manokana tsy resy lahatra aho hoe avy amin'io teny nozarainao dia nanao batisa i Apolosy...

Farany
Asan'ny Apostoly 17:30 (MG1865)

Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron'ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka.

Izao indray Andriamanitra vao mampahafantatra amin'ny olona rehetra fa batisa avy any an-danitra no tena takiany.....

Izay rehetra mahafantatra an'izany ankehitriny no tokony hibebaka hanantanteraka avy hatrany (tahaka ny tenako, tahaka anao, tahaka ireo olona manaraka ny resaka eto) tahaka ireo olona manomboka mahafantatra ny tena marina rehetra.....

Ny marina dia mbola tsy azon'i RBNIR ny atao hoe mpianatra, tsy azon'i RBNIR ny irak'i Jesoa hoan'ny mpianany, tsy azon'i RBNIR hoe rehefa nandray an'i Jesoa Kristy dia tonga mpianany ary lasa solotenan'i Jesoa Kristy ety an-tany (ambassadeur).


Ndraso anie jerentsika ireto andininy vitsivitsy ireto e!

1) Tsy ny apostoly 12 lahy ihany no mpianatr'i Jesoa

Luc 10.1 : Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller.


2) Ireo notoriana vaovao mahafaly ka tonga Kristiana dia lasa mpianatra
Actes: 12.24 Cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait.

Actes: 2.41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes.


3) Ireo tonga Kristiana amin'ny toerana iray dia lasa MPIANATRA ao amin'io toerana misy azy izy io

mpianatra tao Damasy RBNIR tsy ireo apostoly nahazo baiko hanao batisa akory fa ireny nijanona tao Jerosalema fa i Paoly no voairaka hotory ny tsy Jiosy

Actes: 9.36 Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas : elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes.

Actes: 9.19 Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.

santionany fotsiny ireo RBNIR fa raha hoy ianao hoe tsy mpianany ianao dia tsy maninona fa hajaiko ny safidinao
145. RBNIR ( 28/03/2023 14:26)
Maro tokna ireo mpianatra hafa fa vitsy ihany no nahazo iraka hanao batisa
146. gasy1zay ( 28/03/2023 15:08)

RBNIR:

Maro tokna ireo mpianatra hafa fa vitsy ihany no nahazo iraka hanao batisa


Dia mbola averiko ihany hoe Paoly nilaza mazava fa tsy voahiraka hanao batisa nefa dia tsy nanakana azy hanao batisa izany

ka araka ny nambaranao RBNIR dia Paoly no modely arahintsika sa tsia? Hanao ny asan'i Kristy ianao sa zay irak'i Pasitera Nirina ihany no arahinao?
147. RBNIR ( 29/03/2023 04:46)
Matoa ireo mpianatra marobe tsy hitanao hoe nanao batisa anaty baiboly misy antony ary matoa koa i paoly tsy nanao batisa afatsy olona vitsy misy dikany
148. gasy1zay ( 30/03/2023 12:59)

RBNIR:

Matoa ireo mpianatra marobe tsy hitanao hoe nanao batisa anaty baiboly misy antony ary matoa koa i paoly tsy nanao batisa afatsy olona vitsy misy dikany


mazava ho azy satria tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra mintsy hoe iza no manao batisa an'iza fa ireo mpampianatra manao fampianaran-diso ihany no milaza hoe iza no afaka manao batisa na tsia,

Jereo ny baibolinao RBNIR fa tsy misy mpianatra voarara tsy hanao batisa olona izany ao na 1 aza, ary tsy misy toromarika hoe toa izao ihany no fanaovana batisa.

149. RBNIR ( 31/03/2023 07:00)

gasy1zay:


mazava ho azy satria tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra mintsy hoe iza no manao batisa an'iza fa ireo mpampianatra manao fampianaran-diso ihany no milaza hoe iza no afaka manao batisa na tsia,


Tsy dia ny olona mampianatra loatra fa Jesosy hoy aho no niteny hoe....
Matio 21:25 MG1865
Ny batisan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-nisaina ka nanao hoe: Raha holazaintsika hoe mantsy: Avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika: Ka nahoana no tsy nino azy ianareo?

Batisa avy any an-danitra = misy IRAY avy any an-danitra any naniraka ilay olona mpanao batisa
IRAY avy an-danitra = JEHOVAH RAY na JESOSY ZANAKA na ny FANAHY MASINA....

Dia efa nentina teto ny porofo fa ireo olona rehetra nanao batisa ao anaty baiboly dia nisy IRAY avy any an-danitra naniraka avokoa...

Ka raha misy mandà izao fampianarana izao dia tsy ilay mpampianatra no laviny fa ANDRIAMANITRA izay nampahafantatra izao zavatra niafina teo imason'ny maro nandritra ny taonjato maro izao....
Lioka 10:16 MG1865
Izay mihaino anareo dia mihaino Ahy; ary izay mandà anareo dia mandà Ahy; ary izay mandà Ahy dia mandà Izay naniraka Ahy.
150. gasy1zay ( 04/04/2023 13:22)

RBNIR:


gasy1zay:


mazava ho azy satria tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra mintsy hoe iza no manao batisa an'iza fa ireo mpampianatra manao fampianaran-diso ihany no milaza hoe iza no afaka manao batisa na tsia,


Tsy dia ny olona mampianatra loatra fa Jesosy hoy aho no niteny hoe....
Matio 21:25 MG1865
Ny batisan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-nisaina ka nanao hoe: Raha holazaintsika hoe mantsy: Avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika: Ka nahoana no tsy nino azy ianareo?

Batisa avy any an-danitra = misy IRAY avy any an-danitra any naniraka ilay olona mpanao batisa
IRAY avy an-danitra = JEHOVAH RAY na JESOSY ZANAKA na ny FANAHY MASINA....

Dia efa nentina teto ny porofo fa ireo olona rehetra nanao batisa ao anaty baiboly dia nisy IRAY avy any an-danitra naniraka avokoa...

Ka raha misy mandà izao fampianarana izao dia tsy ilay mpampianatra no laviny fa ANDRIAMANITRA izay nampahafantatra izao zavatra niafina teo imason'ny maro nandritra ny taonjato maro izao....
Lioka 10:16 MG1865
Izay mihaino anareo dia mihaino Ahy; ary izay mandà anareo dia mandà Ahy; ary izay mandà Ahy dia mandà Izay naniraka Ahy.


rehefa mamaky ny valiteninao aho RBNIR ary rehefa mahita anao tsy mety mamaly ny fanontaniana mikasika ny nandraisanao ny batisan'ny Fanahy Masina dia toa manambara hoe tsy mbola azonao na tsy mbola hainao ny asan'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainan'ny Kristiana efa TENA nitombo aram-panahy fa tsy nijanona ho zaza aram-panahy.

Ny mpianatry ny Tompo mampianatra anao handray famonjena ka ho tonga mpianatra koa ianao araka ny nahazavaiko tao aloha tao ary rehefa lasa mpianatry ny Tompo ianao satria tonga natera-baovao dia tonga monina ao anatinao ny Fanahy Masina ary ny Fanahy Masina no mampianatra anao ny zavatra rehetra ary izy no tokony hitarika anao amin'ny fahamarinana rehetra fa tsy ny mpitandrina na pasitera anao akory.

Ka mazava ho azy fa matoa nisy olona natera-baovao feno ny Fanahy Masina dia afaka mitory ny filazantsara ary afaka manao ny asa evanjelika rehetra izy satria izay ny iraky ny Tompo hoan'ny mpianany ary ao anatin'izany ny fanaovambatisa ary avy any an-danitra tokoa izany satria ny Fanahy Masina ao anatiny no nitarika azy

Romana 8:14 Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra.
151. gasy1zay ( 04/04/2023 13:27)
RBNIR > rehefa milaza ianao fa tsy afaka manao batisa dia midika izany fa tsy mbola mpianatry ny Tompo ianao

raha milaza ianao fa mpianany fa tsy nahazo fampianarana manokana dia midika izany fa tsy mbola ao aminao izany ilay Fanahy Masina afaka mampianatra anao ny zavatra rehetra

Jaona 14:26 fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.
152. RBNIR ( 05/04/2023 10:55)
Rehefa mampianatra ny Fanahy Masina namana dia zavatra tsy mifanohitra amin'ny voasoratra anaty baiboly no ampianariny...

Ary raha ny tena marina da ny Fanahy Masina no nanoro indray ankehitriny fa batisa avy any an-danitra no tena takian'Andriamanitra amin'ny olona....

Takona teo imason-tsika izany fa ankehitriny kosa dia nosokafany indray ny maso mba hahafantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra marina ...
153. gasy1zay ( 05/04/2023 13:48)

RBNIR:

Rehefa mampianatra ny Fanahy Masina namana dia zavatra tsy mifanohitra amin'ny voasoratra anaty baiboly no ampianariny...

Ary raha ny tena marina da ny Fanahy Masina no nanoro indray ankehitriny fa batisa avy any an-danitra no tena takian'Andriamanitra amin'ny olona....

Takona teo imason-tsika izany fa ankehitriny kosa dia nosokafany indray ny maso mba hahafantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra marina ...


Zavatra tsy mifanohitra amin'ny baiboly mintsy ny hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra ary manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

Matio 28 :19 allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
20 et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D’ailleurs, soyez-en persuadés : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde.


vakio tsara io RBNIR ary saintsaino, fa RAHA MITOETRA AO ANATINAO Jesoa Kristy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina dia mitombina aminao io iraka io, raha mahatsiaro tena fa mpianany ianao dia tokony hanatanteraka io iraka io, saingy ny fampianarandiso dia mampianatra antsika fa olombitsy ihany no mahazo manatanteraka ny asa nampanirahan'ny Tompo ny mpianany ( pasitera, evanjelista,pretra, apostoly, ...)
154. RBNIR ( 06/04/2023 08:17)

gasy1zay:


RBNIR:

Rehefa mampianatra ny Fanahy Masina namana dia zavatra tsy mifanohitra amin'ny voasoratra anaty baiboly no ampianariny...

Ary raha ny tena marina da ny Fanahy Masina no nanoro indray ankehitriny fa batisa avy any an-danitra no tena takian'Andriamanitra amin'ny olona....

Takona teo imason-tsika izany fa ankehitriny kosa dia nosokafany indray ny maso mba hahafantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra marina ...


Zavatra tsy mifanohitra amin'ny baiboly mintsy ny hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra ary manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

Matio 28 :19 allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
20 et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D’ailleurs, soyez-en persuadés : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde.


vakio tsara io RBNIR ary saintsaino, fa RAHA MITOETRA AO ANATINAO Jesoa Kristy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina dia mitombina aminao io iraka io, raha mahatsiaro tena fa mpianany ianao dia tokony hanatanteraka io iraka io, saingy ny fampianarandiso dia mampianatra antsika fa olombitsy ihany no mahazo manatanteraka ny asa nampanirahan'ny Tompo ny mpianany ( pasitera, evanjelista,pretra, apostoly, ...)

Mat.28:19 : iraka mivantana niantefa tamin'ireo 11 lahy io.....
155. RBNIR ( 06/04/2023 08:21)
alefaso ny fisainana : naninona i Jesosy no tsy naniraka ireo mpianatra hafa hanao batisa afatsy izy 11 lahy hatrany ihany? maninona no tsy hita ao anaty baiboly fa nanao batisa ihany koa ireo mpianatra hafa ankoatran'izy 11 lahy sy ireo olona vitsy dia vitsy nirahin'ny Fanahy Masina hanao batisa ihany???
156. RBNIR ( 06/04/2023 08:23)
raha tianao ho fantatra ny valin'izay dia izao : 1 ihany no jaona afaka neken'Andriamanitra hanao batisa teto ambonin'ny tany fa tsy hoe izay te hanao batisa dia afaka manao batisa avokoa...
Vakio fa tsy nanao batisa mihitsy ny mpianatr'i Jaona mpanao batisa fa izy irery ihany no nanantanteraka izany batisa izany na dia marobe aza ireo vahoaka tamin'izany andro izany...
157. RBNIR ( 06/04/2023 08:29)
olona voafidy sy voairaka manokana hanao batisa ihany no manana ilay fahefana hoe manao batisa avy any an-danitra fa ny sisan'izay dia mpangalampinana daholo fotsiny ihany (entin'ny hafanampo, na koa tsy fahalalana sns.....)
158. RBNIR ( 06/04/2023 08:32)
ny anton'ny hitondrana izany fanazavana izany eto dia satria manomboka izao indray hoy aho dia takian'Andriamanitra indray ilay atao hoe batisa avy any an-danitra...

Izay vita tany aloha tany dia minia tsy mijery ny adron'ny tsy nahalalan'ireo olona ireo Andriamanitra...

Fa ankehitriny Izy mandidy ny olona hibebaka ka dia mandehana mitady olona nirahiny mivantana avy any an-danitra dia maneke hatao batisa avy any an-danitra ianao..

Ary raha mpanao batisa ianao dia ajanony amin'izay fa iraho ireo olona ireo hanao batisa any amin'ny olona efa voatendry sy voairaka ho amin'izany....

Aza manao toy ireo fariseo sy mpanora-dalana taloha fa maneke ny marina (satria baiboly no nentina teto)
159. gasy1zay ( 11/04/2023 16:19)

RBNIR:

raha tianao ho fantatra ny valin'izay dia izao : 1 ihany no jaona afaka neken'Andriamanitra hanao batisa teto ambonin'ny tany fa tsy hoe izay te hanao batisa dia afaka manao batisa avokoa...
Vakio fa tsy nanao batisa mihitsy ny mpianatr'i Jaona mpanao batisa fa izy irery ihany no nanantanteraka izany batisa izany na dia marobe aza ireo vahoaka tamin'izany andro izany...


mety tsy voasoratra hoe nanao batisan'i Jaona ny mpianany saingy ny mpianatr'i Jesoa dia voalaza mazava tsara hoe nanao batisa toa an'i Jaona koa ary talohan'ny nanirahan'i Jesoa azy ireo hanao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina io

Jaona 4 : 1 KOA amin’izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny Fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho Jaona (2 kanefa tsy Jesosy no nanao batisa, fa ny mpianany), 3 dia niala tany Jodia Izy ka nankany Galilia indray.

tadidio RBNIR fa tsy 12 lahy ihany ny mpianatra voalaza eo, ka dia hilaza RBNIR fa mpangalatra ireo mpianatra nanao batisa toa an'i Jaona ireo?
160. gasy1zay ( 11/04/2023 16:26)
averiko fanindroany sao tsy azon'i RBNIR tsara

Jaona 4 : 1 KOA amin’izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny Fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho Jaona (2 kanefa tsy Jesosy no nanao batisa, fa ny mpianany), 3 dia niala tany Jodia Izy ka nankany Galilia indray.


Jesoa nahazo mpianatra maro
avy eo ireo mpianany maro nanao batisa

ny mpianatry ny Tompo rehetra RBNIR dia nanao batisa ny olona na taloha ( batisan'ny fibebahana) na tao aorian'ny nitsanganany tamin'ny maty ( batisa kristiana na batisan'ny fahateraham-baovao)

ny mahasamihafa an'i Jaona sy ny mpianany dia Jaona natao vavolombelona hampahafantatra hoe Jesoa no Kristy
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1421