Batisan'ny fibebahana vs Batisa (kristiana) vs Batisan'ny Fanahy Masina

121. gasy1zay ( 23/02/2023 16:49)
Fantatro ny tianao hihaviana RBNIR a! hilaza ianao fa olona nahazo iraka ihany no mahazo manao batisa nefa diso izany, hilaza ianao fa pasiteranareo nahazo iraka ka mety ny batisa ataony fa ny hafa tsy nahazo dia tsy mety?
122. RBNIR ( 24/02/2023 16:36)

gasy1zay:

Fantatro ny tianao hihaviana RBNIR a! hilaza ianao fa olona nahazo iraka ihany no mahazo manao batisa nefa diso izany, hilaza ianao fa pasiteranareo nahazo iraka ka mety ny batisa ataony fa ny hafa tsy nahazo dia tsy mety?

Fanaporofoana ara baiboly no nentiko teto fa hoe batisa avy any an danitra no takian Andriamanitra atao amin ny olona araka ny tenin i Jesosy ao amin ny Mar.11:30

Batisa avy any an danitra = misy IRAY avy any andanitra naniraka ilay olona mpanao batisa (mety hoe ny RAY tahaka an i jaona mpanao batisa mety hoe ny ZANAKA na JESOSY tahaka ireo apostoly mety koa hoe ny FANAHY MASINA tahaka an i filipo) no maniraka ilay olona...

Ny antony hoy aho dia satria misy hery sy hosotra ary fankatoavana avy any an danitra andrasana amin ilay batisa.....
123. RBNIR ( 24/02/2023 16:39)
Tsy voatery hoe aty fa raha mahita ianao any ambadika any dia mety fa raha izaho manokana aloha dia mbola iray ihany no azoko antoka hoe voairaka mivantana hanao izany batisa izany raha eto Madagasikara...
124. gasy1zay ( 02/03/2023 15:56)

RBNIR:


gasy1zay:

Fantatro ny tianao hihaviana RBNIR a! hilaza ianao fa olona nahazo iraka ihany no mahazo manao batisa nefa diso izany, hilaza ianao fa pasiteranareo nahazo iraka ka mety ny batisa ataony fa ny hafa tsy nahazo dia tsy mety?

Fanaporofoana ara baiboly no nentiko teto fa hoe batisa avy any an danitra no takian Andriamanitra atao amin ny olona araka ny tenin i Jesosy ao amin ny Mar.11:30

Batisa avy any an danitra = misy IRAY avy any andanitra naniraka ilay olona mpanao batisa (mety hoe ny RAY tahaka an i jaona mpanao batisa mety hoe ny ZANAKA na JESOSY tahaka ireo apostoly mety koa hoe ny FANAHY MASINA tahaka an i filipo) no maniraka ilay olona...

Ny antony hoy aho dia satria misy hery sy hosotra ary fankatoavana avy any an danitra andrasana amin ilay batisa.....Tsy voaroratra ny 50% ny ambaranao fa maka tenin'Andriamanitra ianao dia avy eo manao hypothèse hoe nirahin'ny Fanahy Masina koa Filipo, Paoly sns...
125. RBNIR ( 07/03/2023 13:57)
Asa.8:29Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io.
Teo no voairaka i Filipo,

Asa.8 36Ary raha nandeha teny an-dalana izy, dia tonga teo amin'izay nisy rano; ary hoy ilay tandapa: Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa? 38Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano; dia nataony batisa izy.

Matoa ilay tandapa, niteny hoe inona no misakana ahy tsy hatao batisa dia satria nampianatra azy ny momba ny batisa i Filipo teny an-dalana

Tsy voatery ho voasoratra hoy aho.....
126. gasy1zay ( 07/03/2023 16:37)

RBNIR:

Asa.8:29Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io.
Teo no voairaka i Filipo,

Asa.8 36Ary raha nandeha teny an-dalana izy, dia tonga teo amin'izay nisy rano; ary hoy ilay tandapa: Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa? 38Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano; dia nataony batisa izy.

Matoa ilay tandapa, niteny hoe inona no misakana ahy tsy hatao batisa dia satria nampianatra azy ny momba ny batisa i Filipo teny an-dalana

Tsy voatery ho voasoratra hoy aho.....


RBNIR a, tsy ny fampianarana batisa anie no lazaiko hoe tsy voasoratra e! Jesoa efa naniraka ny mpianany hanao batisa ny olona rehetra, fa kosa tsy baiboly ny hoe misy iraka hafa ankoatra ny nambaran'i Jesoa vao afaka manao batisa ny olona 1, raha mahatsiaro tena fa mpianatr'i Jesoa ianao RBNIR dia tena afaka manao batisa ianao na tsy pasitera aza.
127. RBNIR ( 09/03/2023 10:01)
Matio 21:25 MG1865
Ny batisan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-nisaina ka nanao hoe: Raha holazaintsika hoe mantsy: Avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika: Ka nahoana no tsy nino azy ianareo?

Mba hahatanteraka ilay hoe batisa avy any an-danitra dia tsy maintsy hoe nisy IRAY avy any an-danitra any maniraka ilay mpanao batisa (mety hoe ny RAY no maniraka, mety hoe ny ZANAKA (na i JESOSY) mety ihany koa hoe ny FANAHY MASINA)

Rehefa tsy izay dia tsy manana ny fahefan'ny lanitra ilay batisa atao ary tsy afaka lazaina fa batisa avy any an-danitra fa batisa avy tamin'ny olona fotsiny ihany.....

Iny fahefana avy any an-danitra iny anefa no tena ilaina mba hahatanteraka ireto hevitry ny batisa manaraka ireto....

1- batisan ny fibebahana ho famelankeloka io ilay efa hitan-tsika tery ambony araka ny Mat.11:4 i Jaona no voalaza fa Elia izay ho avy.
Ny asan i.Elia dia nampihavana indray ny olona tamin Andriamanitra dia.izay no mahatonga an i Jaona hoe Elia izay ho avy satria ny fibebahana no ahafahan ny olona mihavana amin Andriamanitra (asa.2:38)
Io batisa io ihany koa no manasa ny fahotan ny olona (asa.22:16)
Izay no hevitry ny batisan ny rano voalohany
2-Batisa = fahafatesana amin ny ota
Tsy ampy kely ny toko sy andininy omenao Rom.6:3-7 izy feno tsara
Hita ao @ batisan ny fahafatesana, fandevenana ary fitsanganana. Maty ao amin ny ota ilay olona ary hadino hatreo ny fiainana taloha (fandevenana) ary velona ho amin ny fiainam-baovao(miarabelona).
Hita ao amin ny batisa araka izany ilay finoana satria miara-maty aminy ary miara-belona aminy koa (kol.2:11,12) Rom.6:8
Izay no hevitry ny batisa faharoa....
3- ny hevitry ny batisan ny rano fahatelo dia fahateraham-baovao (fananganana anaka)
jao.3:3-5 (I Pet.1:23)
Maty ilay teraka ara-nofo, teraka manomboka eo kosa ilay vaovao avy any ambony izay tsy manota satria tsy andevon ny ota intsony (I jao.3:9 ; I Jao.1:13)
==) Manomboka eo amin io batisa io ny olona no atsangan Andriamanitra ho zanany (Gal.4:4,5;I Jao.3:1,2) ary soratana any @ bokin ny fiainana ny anarany. Hatreo ihany koa izy dia mitafy an i Kristy (Gal.3:27) ary manana ilay tena vaovao any an-danitra.
Izay no hevitry ny batisan ny rano fahatelo.

Batisa avy any an-danitra vao mahatanteraka an'ireo...

Izay no mahatonga ny mpino sasany gaga hoe izahay efa mba natao batisa ihany nefa tsy mety afaka amin'ny fahotana mihitsy dia manjary ny tenin'Andriamanitra no lazaina fa tsy marina raha miteny ny Tompo hoe .....

1 Jaona 3:6 MG1865
Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota; izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala Azy.

Ary dia ireny karazan'olona ireny no hitenenan'ny sasany ratsy ny fiangonana....

Ny antony dia tsy ampy fahalalana ireo mpitondra fa entin'ny hafanampo dia manao batisa etsy sy eroa nefa tsy fantany fa misy zava-miafina be ao ambadik'io batisa io.....
128. gasy1zay ( 10/03/2023 20:02)
Fanontaniko an'i RBNIR ary dia tsotra mpianatr'i Jesoa Kristy ianao sa tsia?
129. RBNIR ( 11/03/2023 02:10)
gasy1zay:

Fanontaniko an'i RBNIR ary dia tsotra mpianatr'i Jesoa Kristy ianao sa tsia?

Alohan ny hamaliako azy dia tsara angamba aloha raha faritana tsara ny atao hoe mpianatr i Jesoa Kristy

Jesoa Kristy dia nitondra fampianarana izay nolazainy fa tsy Azy fa noraisiny avy t@ Ilay naniraka Azy(tsy Iza fa Jehovah Andriamanitra Rainy)

Jaona 7 : 16. Dia namaly azy Jesoa ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy.

Izay rehetra mino ka manantanteraka izay rehetra nampianariny no afaka milaza fa tena mpianany marina tokoa.

Eny namana izaho dia mino ary manantanteraka izay rehetra nampianariny ka dia mpianany aho izany (mino ny fanambarana nataony aho raha nanambara IZY ) ary porofon izany ambarako izany ny finoako fa tena batisa avy any andanitra no takian Andriamanitra...
130. gasy1zay ( 13/03/2023 17:55)

RBNIR:

gasy1zay:

Fanontaniko an'i RBNIR ary dia tsotra mpianatr'i Jesoa Kristy ianao sa tsia?

Alohan ny hamaliako azy dia tsara angamba aloha raha faritana tsara ny atao hoe mpianatr i Jesoa Kristy

Jesoa Kristy dia nitondra fampianarana izay nolazainy fa tsy Azy fa noraisiny avy t@ Ilay naniraka Azy(tsy Iza fa Jehovah Andriamanitra Rainy)

Jaona 7 : 16. Dia namaly azy Jesoa ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy.

Izay rehetra mino ka manantanteraka izay rehetra nampianariny no afaka milaza fa tena mpianany marina tokoa.

Eny namana izaho dia mino ary manantanteraka izay rehetra nampianariny ka dia mpianany aho izany (mino ny fanambarana nataony aho raha nanambara IZY ) ary porofon izany ambarako izany ny finoako fa tena batisa avy any andanitra no takian Andriamanitra...nanambara Jesoa tamin'ny mpianany hoe ataovy mpianatra ny olona rehetra

ka anisan'ireo olona rehetra tonga mpianatra ianao RBNIR sa tsia?
131. RBNIR ( 15/03/2023 08:47)
izay mino sy mianatra (manantanteraka) ihany no ho mpianatra namana....ohatra raha miteny i Jesosy hoe misy ny batisa avy any an-danitra ary misy koa ny batisa avy tamin'ny olona dia tokony hino isika hoe ny batisa avy any an-danitra no tena takiana araka ireto teny manaraka ireto...
Lio.20:4-7
4. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona?

5. Dia niara-nisaina izy ka nanao hoe: Raha holazaintsika hoe mantsy: Avy tany an-danitra, dia hataony hoe: Nahoana no tsy nino azy ianareo?

6. Fa raha holazaintsika hoe kosa: Avy tamin'ny olona, dia hitora-bato antsika ny vahoaka rehetra, satria inoany ho mpaminany Jaona.

7. Dia namaly ireo fa tsy fantany izay nihaviany.
132. gasy1zay ( 15/03/2023 17:39)

RBNIR:

izay mino sy mianatra (manantanteraka) ihany no ho mpianatra namana....ohatra raha miteny i Jesosy hoe misy ny batisa avy any an-danitra ary misy koa ny batisa avy tamin'ny olona dia tokony hino isika hoe ny batisa avy any an-danitra no tena takiana araka ireto teny manaraka ireto...
Lio.20:4-7
4. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona?

5. Dia niara-nisaina izy ka nanao hoe: Raha holazaintsika hoe mantsy: Avy tany an-danitra, dia hataony hoe: Nahoana no tsy nino azy ianareo?

6. Fa raha holazaintsika hoe kosa: Avy tamin'ny olona, dia hitora-bato antsika ny vahoaka rehetra, satria inoany ho mpaminany Jaona.

7. Dia namaly ireo fa tsy fantany izay nihaviany.


ka mpianany ve izany i RBNIR sa tsia?
133. RBNIR ( 16/03/2023 12:28)
Izay mino sy manantanteraka ilay fampianarana ihany no lasa mpianatra gasy1zay fa tsy misy olona lasa mpianatra ho azy izany a.....
Ohatra akaiky ny resantsika atsy ambadika atsy Mino v ianao fa batisa avy any an-danitra no tena takian'Andriamanitra araka ity tenin'i JEsosy ity?

Marka 11:30
Malagasy Bible (MG1865)

Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona? Valio Aho.

Mba valio hono i JESOSY e!

Mino an'io v ianao sa tsy mino? sa mbola hiziriziry ihany hoe rehefa batisa ataon'ny olona dia ampy fa tsy mila izany avy any an-danitra izany????

Raha ny baiboly mantsy no vakiana dia batisa avy any an-danitra avokoa no natao tao.

Batisa avy any an-danitra = nisy IRAY avy any an-danitra any naniraka ilay mpanao batisa mivantana (mety hoe ny RAY tahaka an'i jaona; mety hoe ny ZANAKA na JESOSY tahaka ireo apostoly; mety koa hoe ny FANAHY MASINA tahaka an'i filipo)....

Raha izaho dia mino 100% izay rehetra nolazainy noho izany mpianany aho...

Fa raha misy olona kosa tsy mino ohatra fa ny batisa avy any an-danitra no tena takiana dia tokony tsy hitonona ho mpianany izy .
134. gasy1zay ( 16/03/2023 15:10)

RBNIR:

Izay mino sy manantanteraka ilay fampianarana ihany no lasa mpianatra gasy1zay fa tsy misy olona lasa mpianatra ho azy izany a.....
Ohatra akaiky ny resantsika atsy ambadika atsy Mino v ianao fa batisa avy any an-danitra no tena takian'Andriamanitra araka ity tenin'i JEsosy ity?

Marka 11:30
Malagasy Bible (MG1865)

Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona? Valio Aho.

Mba valio hono i JESOSY e!

Mino an'io v ianao sa tsy mino? sa mbola hiziriziry ihany hoe rehefa batisa ataon'ny olona dia ampy fa tsy mila izany avy any an-danitra izany????

Raha ny baiboly mantsy no vakiana dia batisa avy any an-danitra avokoa no natao tao.

Batisa avy any an-danitra = nisy IRAY avy any an-danitra any naniraka ilay mpanao batisa mivantana (mety hoe ny RAY tahaka an'i jaona; mety hoe ny ZANAKA na JESOSY tahaka ireo apostoly; mety koa hoe ny FANAHY MASINA tahaka an'i filipo)....

Raha izaho dia mino 100% izay rehetra nolazainy noho izany mpianany aho...

Fa raha misy olona kosa tsy mino ohatra fa ny batisa avy any an-danitra no tena takiana dia tokony tsy hitonona ho mpianany izy .Matio 28:19 (MBP) koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

RBNIR > aza manao interpretation hoy aho fa mazava be anie io verset io e!

ataovy mpianatra ny firenena rehetra : io no voasoratra fa irak'i Jesoa fa tsy hoe ataovy mpianatra ny pasitera na ny mpitarika fiangonana

firenena rehetra = olona rehetra

ahoana ny fanaovana mpianatra ny olona rehetra = manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina


ka averiko aminao ny fanontaniana RBNIR = mpianany ve ianao sa tsia?
135. RBNIR ( 20/03/2023 08:35)
Efa namaky tsara an'io mat.28:19 io aho dia ireo apostoly no nandray iraka mivantana avy tamin'i JEsosy (ZANAKA izay isan'ny ireo IRAY avy any an-danitra)...
Noho izany ny batisa nataon'ny apostoly no batisa avy any an-danitra...

Raha misy kosa olona taty aoriana mantao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina nefa tsy voairaka mivantana toy ireo apostoly dia tsy azo lazaina ho batisa avy any an-danitra ny ataon'izireo satria hoy aho izay voairaka ihany no mandray ilay fahefana avy any ambony...

Jaona ngeh tsy hoe nanirantena (otran'ny ankamaroan'ny olona ankehitriny fa nisy naniraka izy hanao batisa e)
Jaona 1:33 MG1865
Ary izaho tsy nahalala Azy; fa Izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan'ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin'ny Fanahy Masina.

Ary ny apostoly paoly koa dia nahatsapa tena fa tsy nirahina hanao batisa izy na dia apostoly malaza aza...
1 Korintiana 1:17-31 MG1865
Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fandrao ho foana ny hazo fijalian'i Kristy.....

Raha manana fahendrena isika dia mahaiza manao otran'i paoly fa izaho mino fa mety tsy misy lehibe noho i paoly akory eto....
136. gasy1zay ( 20/03/2023 13:40)

RBNIR:

Efa namaky tsara an'io mat.28:19 io aho dia ireo apostoly no nandray iraka mivantana avy tamin'i JEsosy (ZANAKA izay isan'ny ireo IRAY avy any an-danitra)...
Noho izany ny batisa nataon'ny apostoly no batisa avy any an-danitra...

Raha misy kosa olona taty aoriana mantao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina nefa tsy voairaka mivantana toy ireo apostoly dia tsy azo lazaina ho batisa avy any an-danitra ny ataon'izireo satria hoy aho izay voairaka ihany no mandray ilay fahefana avy any ambony...

Jaona ngeh tsy hoe nanirantena (otran'ny ankamaroan'ny olona ankehitriny fa nisy naniraka izy hanao batisa e)
Jaona 1:33 MG1865
Ary izaho tsy nahalala Azy; fa Izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan'ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin'ny Fanahy Masina.

Ary ny apostoly paoly koa dia nahatsapa tena fa tsy nirahina hanao batisa izy na dia apostoly malaza aza...
1 Korintiana 1:17-31 MG1865
Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fandrao ho foana ny hazo fijalian'i Kristy.....

Raha manana fahendrena isika dia mahaiza manao otran'i paoly fa izaho mino fa mety tsy misy lehibe noho i paoly akory eto....
Jereo anie ireto zavatra soratanao mifanipaka amin'ny baiboly RBNIR e! valinteny 1 no alefanao dia ireto avy ny mifanohatra baiboly hita ao :

1) Tsy ny apostoly 11 ihany no nisehoan'i Jesoa ka nandray io iraka io fa farafahakeliny izy 120 nijanona tao amin'ny efitra ambony ary nandray ny batisan'ny Fanahy Masina

Asan’ny Apostoly 1 :15 ARY tamin’izany andro izany dia nitsangana teo afovoan’ny rahalahy Petera (tokony ho roa-polo amby zato no isan’ny olona vory teo) ka nanao hoe: ...


2) Paoly dia nanaiky fa tsy norahina hanao batisa izy, nefa dia mitanisa ireo olona nataony batisa izy eto
1Korintiana 1 : 14 Misaotra an’Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa hianareo afa-tsy Krispo sy Gaio
ka dia sahinao ve ny hilaza RBNIR fa tsy batisa avy any andanitra no azon'i Krispo sy Gaio?

3) Batisan'i Jaona hoy aho batisan'ny fibebahana fa tsy midika fahateraham-baovao, tsy iandian-kevitra rehefa tsy manaiky ianao satria efa tsy misy intsony io rehefa nisy ny batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

4) Averiko ilay cas an'i Paoly, na tsy nirahina nanao batisa aza ianao ka efa tonga mpianany satria nandray famonjena, natera-baovao, lasa tempolin'ny Fanahy Masina dia tena afaka manao batisa ny hafa tokoa
1Petera 2 9 Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, ,,fanjakà-mpisorona, firenena masina’’ (Eks. 19.6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran’Ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga


ka raha hoy ianao RBNIR hoe tsy voantso aho fa pasitera ihany no voantso dia tsy mbola marina aminao izany io tenin'Andriamanitra io

tsy mbola tanteraka aminao izany ny irak'i Jesoa hoe ataovy mpianatro ny firenen-drehetra, mbola firenen-drehetra ianao fa tsy tonga mpianatra? tadidio anefa fa mbola jentilisa ianao no dikany. eritrereto tsara ny toerana misy anao, ao amin'i Jesoa Kristy ve ianao sa ao amin'izao tontolo izao?
137. RBNIR ( 21/03/2023 08:28)
1- Izy 11 lahy no teo....Mat.28:16-19
16Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nankany Galilia, ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany. 17Ary nony nahita Azy izy, dia niankohoka, fa ny sasany niahanahana. 18Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy et? an-tany; 19koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina 20sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao.
2- Efa novaliako, azo antoka nirahan'ny Fanahy Masina manokana izy hanao batisa ireo olona vitsivitsy
3- Efa voavaly koa fa batisan'ny rano mitovy daholo saingy nisy hevitry ny batisa tsy naseho raha tsy efa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy
4- Izay v no manome alalana ny olona rehetra (hatramin'ny taty aoriana hanao batisa?
Tadidinao v fa nisy zanak'i Arona 2 lahy (mpisorona levy) nanao ny tsy fanao dia nisy afo nivoaka tao anaty tempoly nandoro azireo? nefa raha ny marina mpisorona mihitsy izireo raha ara-pirazanana satria zanak'i Aarona mivantana????
Ny nitondran'i Nadaba sy Abiho afo tsy izy, sy ny nataon'Andriamanitra noho izany
1Ary Nadaba sy Abiho, zanak'i Arona, samy naka ny fitondran'afony avy ka nanisy afo teo anatiny, ary nanisy ditin-kazo manitra teo, dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah, izay tsy nandidiany azy. 2Dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy roa lahy, dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy. 3Dia hoy Mosesy tamin'i Arona: Izany dia ilay nolazain'i Jehovah hoe: Amin'izay akaiky Ahy no hisehoako ho masina, ary eo anatrehan'ny olona rehetra no hampisehoako ny voninahitro. Dia sina Arona.
Tsy hoe efa lasa mpisorona daholo akory ny olona dia afaka manaonao foana fa tsy maintsy tandremana hatrany ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra voasoratra anaty baiboly,

Raha ny baiboly no jerena dia batisa avy any an-danitra hatrany no notakiana....
138. gasy1zay ( 21/03/2023 15:01)

RBNIR:

1- Izy 11 lahy no teo....Mat.28:16-19
16Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nankany Galilia, ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany. 17Ary nony nahita Azy izy, dia niankohoka, fa ny sasany niahanahana. 18Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy et? an-tany; 19koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina 20sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao.
2- Efa novaliako, azo antoka nirahan'ny Fanahy Masina manokana izy hanao batisa ireo olona vitsivitsy
3- Efa voavaly koa fa batisan'ny rano mitovy daholo saingy nisy hevitry ny batisa tsy naseho raha tsy efa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy
4- Izay v no manome alalana ny olona rehetra (hatramin'ny taty aoriana hanao batisa?
Tadidinao v fa nisy zanak'i Arona 2 lahy (mpisorona levy) nanao ny tsy fanao dia nisy afo nivoaka tao anaty tempoly nandoro azireo? nefa raha ny marina mpisorona mihitsy izireo raha ara-pirazanana satria zanak'i Aarona mivantana????
Ny nitondran'i Nadaba sy Abiho afo tsy izy, sy ny nataon'Andriamanitra noho izany
1Ary Nadaba sy Abiho, zanak'i Arona, samy naka ny fitondran'afony avy ka nanisy afo teo anatiny, ary nanisy ditin-kazo manitra teo, dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah, izay tsy nandidiany azy. 2Dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy roa lahy, dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy. 3Dia hoy Mosesy tamin'i Arona: Izany dia ilay nolazain'i Jehovah hoe: Amin'izay akaiky Ahy no hisehoako ho masina, ary eo anatrehan'ny olona rehetra no hampisehoako ny voninahitro. Dia sina Arona.
Tsy hoe efa lasa mpisorona daholo akory ny olona dia afaka manaonao foana fa tsy maintsy tandremana hatrany ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra voasoratra anaty baiboly,

Raha ny baiboly no jerena dia batisa avy any an-danitra hatrany no notakiana....


RBNIR a! Paoly nilaza mazava hoe tsy voahiraka hanao batisa izy dia ianao manizingizina fa ny Fanahy Masina naniraka azy hanao batisa, izay ilay interprétation tsy mifanaraka amin'ny baiboly ambarako anao


Ny mpianatra nirahina hampianatra na hanao mpianatra ny olona rehetra ary ny olona rehetra lasa mpianatra koa dia voantso hanao ny asa evanjelika, tsy ny 11 lahy ihany no nanao io fa izay rehetra nino ka lasa mpianatra

Valio ndray ary aho RBNIR, moa ve i Apolosy anisan'ny 11 lahy? nahoana ary izy no nanao batisa ny kristiana tao Korinto?


Ananiasy nirahin'ny Tompo hametratanana amin'i Paoly mba hahasitrana ny masony ( Asa 9:12), nefa dia nataony batisa koa i Paoly avy eo

Ka rehefa tsy manaiky ho mpianany ianao RBNIR dia averiko hoe tsy mbola ao amin'i Kristy ianao izany na tsy mbola azonao hoe inona tokoa ny dikan'ny hoe ao amin'i Kristy
139. RBNIR ( 23/03/2023 06:51)

gasy1zay:

RBNIR a! Paoly nilaza mazava hoe tsy voahiraka hanao batisa izy dia ianao manizingizina fa ny Fanahy Masina naniraka azy hanao batisa, izay ilay interprétation tsy mifanaraka amin'ny baiboly ambarako anao


Izao ary namana, nisy orin'asa iray nanana olana tamin'ny bankiny, niantso ny talen'ilay orin'asa ny mpiandraikitra ao amin'ilay banky fa mila mandrotsaka lelavola tsy misy atak'andro ilay orin'asa raha tsy izany dia lasa olana eo amin'ny kaontiny ilay izy...
Ny irakiraky ny orin'asa anefa efa lasa namitaka iraka any ivelan'ny orin'asa...Vehivavy sekretera iray sisa afaka nirahiny tao dia io no nalefany nandrotsaka aingana ilay vola tany amin'ilay banky..
Lasa nanao ny asan'ilay irakiraka araka izany ilay vehivavy..
Fanontaniana mipetraka ary, moa ve lasa an'isan'ny asan'ilay vehivavy ilay irakiraka manomboka teo?
Afaka manapakevitra v ilay vehivavy sekretera hoe manomboka izao dia izaho koa afaka mitondra sy mandrotsaka ny volan'ny orin'asa any amin'ny banky????
Lazaiko marina aminao raha manao izany izy fa tsy miera amin'ny lehibeny dia hahazo fanontaniana izy hoe nahoana ny volan'ny orin'asa avy dia nentinao ary narotsakao tany amin'ny banky nefa tsy asanao izany???
Dia hamaly ve ilay vehivavy hoy ianao hoe satria ngeh izao efa nirahinao indray mandeha e???
Anjarantsika no misaina sy mandinika fa matoa i paoly tsy namerina nanao batisa taty aoriana dia fantany tsara fa "tsy nirahina hanao batisa izy".....
140. RBNIR ( 23/03/2023 07:01)

gasy1zay:

Valio ndray ary aho RBNIR, moa ve i Apolosy anisan'ny 11 lahy? nahoana ary izy no nanao batisa ny kristiana tao Korinto?


Ananiasy nirahin'ny Tompo hametratanana amin'i Paoly mba hahasitrana ny masony ( Asa 9:12), nefa dia nataony batisa koa i Paoly avy eo

Ka rehefa tsy manaiky ho mpianany ianao RBNIR dia averiko hoe tsy mbola ao amin'i Kristy ianao izany na tsy mbola azonao hoe inona tokoa ny dikan'ny hoe ao amin'i Kristy

Tahaka an'i Filipo ihany koa dia voairaka i Ananiasy...(Asa.9:10,11)
10Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy, atao hoe Ananiasy; ary hoy ny Tompo taminy tamin'ny fahitana: Ry Ananiasy. Dia hoy izy: Inty aho, Tompoko. 11Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahitsy, ka izahao ao an-tranon'i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy; fa, indro, efa mivavaka izy;

Mba zarao kely hoe ilay toko sy andininy nanaovan'i apolosy batisa a....Na izany aza mino tanteraka aho fa raha nanao batisa marina i apolosy dia tsy maintsy nirahin'ny Fanahy Masina izy izay...
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2389