Batisan'ny fibebahana vs Batisa (kristiana) vs Batisan'ny Fanahy Masina

61. RBNIR ( 21/12/2022 09:50)

gasy1zay:

mazava aminao amin'izay RBNIR fa ny batisan'i Jaona dia tsy ampy satria tsy nisy firaisana fahafatesana @ Tompo ny azy ary tsy nisy resaka Fanahy Masina ka izay no antony hoe naverina natao batisa ireo kristiana tao Efesosy satria tsy nahazo ny Fanahy Masina izy ireo raha ny batisan'i Jaona no natao taminy.


Tena diso izany fampianarana izany, ireo apostoly sy ireo mpianatra izao vita batisan'i Jaona irery ihany nefa nandray ny Fanahy Masina rehefa niandry araka ny teny fikasana nomen'i JEsosy Tompo...

Jesosy Tompo koa nataon'i Jaona batisa dia avy eo nidina teo aminy ny Fanahy Masina....

Batisan'ny rano hoy aho mitovy ihany na ny nataon'i Jaona na ny nataon'ny apostoly taorian'ny nahafatesan'i JEsosy....
62. gasy1zay ( 21/12/2022 14:16)

RBNIR:


gasy1zay:

mazava aminao amin'izay RBNIR fa ny batisan'i Jaona dia tsy ampy satria tsy nisy firaisana fahafatesana @ Tompo ny azy ary tsy nisy resaka Fanahy Masina ka izay no antony hoe naverina natao batisa ireo kristiana tao Efesosy satria tsy nahazo ny Fanahy Masina izy ireo raha ny batisan'i Jaona no natao taminy.


Tena diso izany fampianarana izany, ireo apostoly sy ireo mpianatra izao vita batisan'i Jaona irery ihany nefa nandray ny Fanahy Masina rehefa niandry araka ny teny fikasana nomen'i JEsosy Tompo...

Jesosy Tompo koa nataon'i Jaona batisa dia avy eo nidina teo aminy ny Fanahy Masina....

Batisan'ny rano hoy aho mitovy ihany na ny nataon'i Jaona na ny nataon'ny apostoly taorian'ny nahafatesan'i JEsosy....Tsy nisy nandray Fanahy Masina izany ireo olona nataon'i Jaona batisa RBNIR ary tsy ny batisan'i Jaona no antony nirotsahan'ny Fanahy Masina t@ Jesoa Kristy fa Andriamanitra nampahafantatra azy hoe izao ny famantarana ahafantaranao ilay Mesia :

ndao vakiantsiaka Jaona 1 :

Ary izaho tsy nahalala Azy; fa Izay naniraka ahy hanao batisa amin’ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan’ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin’ny Fanahy Masina. 34Ary nahita aho, ka dia nanambara fa Izy no Zanak’Andriamanitra.

iverenana vakiana ny and 31 : 31Ary izaho tsy nahalala Azy; fa mba haseho amin’ny Isiraely Izy, izany no nihaviako manao batisa amin’ny rano.

io ny antony nanaovan'i Jaona batisa : mba haseho amin'ny Israely hoe Jesoa no zanak'Andriamanitra rehefa midina sy mitoetra ao aminy ny Fanahy Masina

tsy misy andinin'ny soratra masina hafa milaza hoe nisy olona nandray Fanahy Masina izay nataon'ny jaona batisa, zarao eto raha mahita ianao RBNIR
63. RBNIR ( 21/12/2022 17:14)
Ireo 120 niandry ny batisan ny Fanahy Masina dia Kolona vita batisan ny rano (nataon i Jaona) tsy natao batisan ny rano fanindroany izany ireo K fa niandery fotsiny ny batisan ny Fanahy Masina

Ny batisan ny rano tsy azo atao indroa fa indray mandeha ihany.....

64. gasy1zay ( 22/12/2022 16:35)

RBNIR:

Ireo 120 niandry ny batisan ny Fanahy Masina dia Kolona vita batisan ny rano (nataon i Jaona) tsy natao batisan ny rano fanindroany izany ireo K fa niandery fotsiny ny batisan ny Fanahy Masina

Ny batisan ny rano tsy azo atao indroa fa indray mandeha ihany.....
RBNIR > aza manao hypothèse ianao fa tsy mety izany, aiza no milaza fa izy 120 dia nataon'i Jaona batisa daoly?

faharoa : vakio indray ary ny asan'ny apostoly 8

15 Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an’ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina. 16 Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy Tompo ihany izy 17Ary izy roa lahy nametra-tànana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo.

vakio tsara RBNIR an! efa natao batisa t@ anaran'i Jesoa Tompo ireo olona ireo dia avy eo nandray batisan'ny Fanahy Masina

ka manaiky ve ianao fa ny batisa voalaza hoe batisa tamin’ny anaran’i Jesosy Tompo io no batisa kristiana?
65. RBNIR ( 23/12/2022 05:34)
Tsy atao batisan'ny rano fanindroany fa izaho foana no tsy maintsy ataon'ny apostoly...
Manontany izy aloha raha hoe efa nandray ny Fanahy Masina ny olona efa vita batisan'ny rano na tsia..
Raha mbola tsy nandray dia mitovy foana ny ataony andao ianareo hatao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Kristy Tompo (satria Jesosy ihany no afaka manome ny Fanahy Masina) dia mametratanana ireo apostoly rehefa avy eo dia milatsaka amin'ilay olona ny Fanahy Masina...

Izany tsy midika mihitsy hoe natao batisan'ny rano fanindroany ilay olona fa ny tanjona dia ny andraisan'ireo olona ireo ny Fanahy Masina...

Izay no voalaza anaty asan'ny apostoly 8 sy asan'ny apostoly 19 (Rehefa hitan'ireo apostoly fa vita batisan'ny rano nefa mbola tsy nandray ny Fanahy Masina ny olona dia teneniny ho atao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Kristy dia hametrahany tanana dia mandray ny batisan'ny Fanahy Masina
Izany tsy midika mihtsy hoe naverina natao batisan'ny rano ny olona (satria ny batisan'ny rano dia indray mandeha ihany)
66. gasy1zay ( 05/01/2023 15:14)

RBNIR:

Tsy atao batisan'ny rano fanindroany fa izaho foana no tsy maintsy ataon'ny apostoly...
Manontany izy aloha raha hoe efa nandray ny Fanahy Masina ny olona efa vita batisan'ny rano na tsia..
Raha mbola tsy nandray dia mitovy foana ny ataony andao ianareo hatao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Kristy Tompo (satria Jesosy ihany no afaka manome ny Fanahy Masina) dia mametratanana ireo apostoly rehefa avy eo dia milatsaka amin'ilay olona ny Fanahy Masina...

Izany tsy midika mihitsy hoe natao batisan'ny rano fanindroany ilay olona fa ny tanjona dia ny andraisan'ireo olona ireo ny Fanahy Masina...

Izay no voalaza anaty asan'ny apostoly 8 sy asan'ny apostoly 19 (Rehefa hitan'ireo apostoly fa vita batisan'ny rano nefa mbola tsy nandray ny Fanahy Masina ny olona dia teneniny ho atao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Kristy dia hametrahany tanana dia mandray ny batisan'ny Fanahy Masina
Izany tsy midika mihtsy hoe naverina natao batisan'ny rano ny olona (satria ny batisan'ny rano dia indray mandeha ihany)Tratry ny taona RBNIR a, mirary taona feno fahasoavana sy fitahiana ho anareo mianakavy.

Mbola hanitsy anao indray aloha fa diso fandray foana RBNIR

Asa 8 :15-17
15Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an’ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina. 16Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy Tompo ihany izy. 17Ary izy roa lahy nametra-tànana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo.

vakio tsara RBNIR fa ireo samaritana ireo dia efa natao batisa t@ anaran'i Jesoa Tompo fa saingy tsy mbola nandray ny Fanahy Masina


ka tsy ny fanaovana batisa amin'ny anaran'i Jesoa no atao hoe batisan'ny Fanahy Masina araka ny ambaranao fa ny batisa amin'ny anaran'i Jesoa voalaza eto dia endriky ny batisa kristiana saingy tsy ampy satria Jesoa naniraka ny mpianany hanao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina fa tsy amin'ny anaran'i Jesoa fotsiny na amin'ny Fanahy Masina fotsiny ary tranga 2 samy hafa ny batisa sy ny fametrahan-tanana niampy fandraisana ny Fanahy Masina.
67. RBNIR ( 05/01/2023 22:55)

gasy1zay:


RBNIR:

Tsy atao batisan'ny rano fanindroany fa izaho foana no tsy maintsy ataon'ny apostoly...
Manontany izy aloha raha hoe efa nandray ny Fanahy Masina ny olona efa vita batisan'ny rano na tsia..
Raha mbola tsy nandray dia mitovy foana ny ataony andao ianareo hatao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Kristy Tompo (satria Jesosy ihany no afaka manome ny Fanahy Masina) dia mametratanana ireo apostoly rehefa avy eo dia milatsaka amin'ilay olona ny Fanahy Masina...

Izany tsy midika mihitsy hoe natao batisan'ny rano fanindroany ilay olona fa ny tanjona dia ny andraisan'ireo olona ireo ny Fanahy Masina...

Izay no voalaza anaty asan'ny apostoly 8 sy asan'ny apostoly 19 (Rehefa hitan'ireo apostoly fa vita batisan'ny rano nefa mbola tsy nandray ny Fanahy Masina ny olona dia teneniny ho atao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Kristy dia hametrahany tanana dia mandray ny batisan'ny Fanahy Masina
Izany tsy midika mihtsy hoe naverina natao batisan'ny rano ny olona (satria ny batisan'ny rano dia indray mandeha ihany)Tratry ny taona RBNIR a, mirary taona feno fahasoavana sy fitahiana ho anareo mianakavy.

Mbola hanitsy anao indray aloha fa diso fandray foana RBNIR

Asa 8 :15-17
15Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an’ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina. 16Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy Tompo ihany izy. 17Ary izy roa lahy nametra-tànana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo.

vakio tsara RBNIR fa ireo samaritana ireo dia efa natao batisa t@ anaran'i Jesoa Tompo fa saingy tsy mbola nandray ny Fanahy Masina


ka tsy ny fanaovana batisa amin'ny anaran'i Jesoa no atao hoe batisan'ny Fanahy Masina araka ny ambaranao fa ny batisa amin'ny anaran'i Jesoa voalaza eto dia endriky ny batisa kristiana saingy tsy ampy satria Jesoa naniraka ny mpianany hanao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina fa tsy amin'ny anaran'i Jesoa fotsiny na amin'ny Fanahy Masina fotsiny ary tranga 2 samy hafa ny batisa sy ny fametrahan-tanana niampy fandraisana ny Fanahy Masina.

Izany hoe mampianatra ianao izany fanaverina natao batisanny rano fanindroany ireo olona ireo?
68. RBNIR ( 05/01/2023 23:07)
Ampiko naninona ireo apostoly sy ireo mpianatra 120 niandry ny batisannyFanahy Masina no tsy naverina nitenenana hoe andao hoe andao ianareo atao batisa @ anaran iJesosy Kristy fany batisa nataoni Jaona taminizireo ihany dia ampy?
69. gasy1zay ( 06/01/2023 15:09)

RBNIR:


gasy1zay:


RBNIR:

Tsy atao batisan'ny rano fanindroany fa izaho foana no tsy maintsy ataon'ny apostoly...
Manontany izy aloha raha hoe efa nandray ny Fanahy Masina ny olona efa vita batisan'ny rano na tsia..
Raha mbola tsy nandray dia mitovy foana ny ataony andao ianareo hatao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Kristy Tompo (satria Jesosy ihany no afaka manome ny Fanahy Masina) dia mametratanana ireo apostoly rehefa avy eo dia milatsaka amin'ilay olona ny Fanahy Masina...

Izany tsy midika mihitsy hoe natao batisan'ny rano fanindroany ilay olona fa ny tanjona dia ny andraisan'ireo olona ireo ny Fanahy Masina...

Izay no voalaza anaty asan'ny apostoly 8 sy asan'ny apostoly 19 (Rehefa hitan'ireo apostoly fa vita batisan'ny rano nefa mbola tsy nandray ny Fanahy Masina ny olona dia teneniny ho atao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Kristy dia hametrahany tanana dia mandray ny batisan'ny Fanahy Masina
Izany tsy midika mihtsy hoe naverina natao batisan'ny rano ny olona (satria ny batisan'ny rano dia indray mandeha ihany)Tratry ny taona RBNIR a, mirary taona feno fahasoavana sy fitahiana ho anareo mianakavy.

Mbola hanitsy anao indray aloha fa diso fandray foana RBNIR

Asa 8 :15-17
15Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an’ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina. 16Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy Tompo ihany izy. 17Ary izy roa lahy nametra-tànana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo.

vakio tsara RBNIR fa ireo samaritana ireo dia efa natao batisa t@ anaran'i Jesoa Tompo fa saingy tsy mbola nandray ny Fanahy Masina


ka tsy ny fanaovana batisa amin'ny anaran'i Jesoa no atao hoe batisan'ny Fanahy Masina araka ny ambaranao fa ny batisa amin'ny anaran'i Jesoa voalaza eto dia endriky ny batisa kristiana saingy tsy ampy satria Jesoa naniraka ny mpianany hanao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina fa tsy amin'ny anaran'i Jesoa fotsiny na amin'ny Fanahy Masina fotsiny ary tranga 2 samy hafa ny batisa sy ny fametrahan-tanana niampy fandraisana ny Fanahy Masina.

Izany hoe mampianatra ianao izany fanaverina natao batisanny rano fanindroany ireo olona ireo?RBNIR a! tsy fampianaran'olombelona izany fa izay ny voasoratra mazava be eo :fa natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy Tompo ihany izy,

vakio ny traduction rehefa tsy azonao tsara ny dikateny gasy :

Traduction louis second : En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux ; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
17 Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit.


Traduction français courant :En effet, le Saint-Esprit n’était encore descendu sur aucun d’eux ; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.


70. RBNIR ( 07/01/2023 02:43)
kananinona no tsy mba natao otranizany koa ny apostoly sy irreo 120?
71. gasy1zay ( 09/01/2023 15:28)

RBNIR:

kananinona no tsy mba natao otranizany koa ny apostoly sy irreo 120?


aiza moa ianao ry RBNIR no mahita anaty baiboly fa natao batisa daolo ireo 120?
72. RBNIR ( 09/01/2023 16:28)
Ity no teny farany napetrak i Jesosy tamin izireo...tamin i Jesosy namepetra azireo tsy hiala teo.Jerosalema .ity teny ity no porofo fa vitan i jaona batisa izieeo.fa miandry batisan ny Fanahy Masina sisa ....ary tsy nilaza mihitsy i Jesosy hoe mila atao batisa fanindroany amin ny anarako ianareo aloha....
Asa.1:5
5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.
73. gasy1zay ( 09/01/2023 18:42)

RBNIR:

Ity no teny farany napetrak i Jesosy tamin izireo...tamin i Jesosy namepetra azireo tsy hiala teo.Jerosalema .ity teny ity no porofo fa vitan i jaona batisa izieeo.fa miandry batisan ny Fanahy Masina sisa ....ary tsy nilaza mihitsy i Jesosy hoe mila atao batisa fanindroany amin ny anarako ianareo aloha....
Asa.1:5
5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.


Segond 21: car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. »
Segond 1910 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit.
Segond 1978 (Colombe) © car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d’Esprit Saint.
Parole de Vie © Jean a baptisé avec de l’eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l’Esprit Saint. »


Mba alalino tsara ny famakianao soratra masina RBNIR fa lasa maka an-tendrony a!

Jaona nanao batisa t@ rano tsy midika hoe Jaona nanao batisa anareo t@ rano


Ary averiko ihany fa ny mpianatry ny Tompo tsy natao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina fa ny fahaterahambaovaon'izy ireo dia voasoratra eto :


Jaona 20:22 Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy Izy taminy; Raiso ny Fanahy Masina;


ka raha tsy azonao RBNIR hoe ny batisa dia mariky ny fahaterahambaovao ka ahazoanao ny Fanahy Masina dia ho sarotra aminao ny mahazo ny ambara ao amin'ny asan'ny apostoly sy ny hafatr'i Jesoa hoan'ny mpianany74. RBNIR ( 10/01/2023 06:53)
Inona izao no mahasamihafa io tenin i Jesosy @ asa.1:5 io amin ity tenin i Jaona mpanao batisa ity?
Mat.3:11
11. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany aza aho;
Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo;


Mitovy ihany no ambara eo an! Tandremo mitady ho takona izy izany. an.....
Matoa Jaona no notenenin i Jesosy ny apostoly ssy ireo 120 dia satria tsy nisy afatsy izay tao....ary efa nahafantatra daholo ireo fa tsy hoe vao ampahalalana akory....
75. RBNIR ( 10/01/2023 10:04)
dia ampiko hoe mbola mitovy amin'ireo teny ireo ihany koa no nataon'i petera tao amin'ny Asa 8
sy ny nataon'i paoly tao amin'ny Asa 19

Mat.3:11
11. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany aza aho;
Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo;

Asa.1:5
5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.


Mitovy amin'ireo ihany no nitranga tato....
Asa8:12;15-17
12Ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy........
15Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina. 16Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. 17Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo.

Natao batisa aloha dia hitan'ny apostoly fa tsy mbola nandray ny Fanahy Masina dia natao batisa tamin'ny anaran'i JEsosy Tompo (tsy hoe natao batisan'ny rano fanindroany) fa io ilay batisan'ny Fanahy Masina (notsindrina tsara hoe amin'ny anaran'i JEsosy Tompo satria i Jesosy Tompo no manao batisa fa tsy ny apostoly).
(batisan'i JAona = Jaona no manao ilay batisa
Batisan'i Jesosy Tompo = Jesosy Tompo no manao batisa izay no fanazavana. ary rehefa i Jesosy Tompo no manao batisa dia batisan'ny Fanahy Masina izay no ataony.

Dia mbola mitovy amin'izay tsy misy valaka mihitsy no nitraga tato amin'ny Asa 19
3Ary hoy Paoly: Ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin'ny batisan'i Jaona. 4Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. 5Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 6Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina; ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany.

Mitovy daholo ihany ireo teny ireo atao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Tompo = ataon'i JEsosy Tompo batisa = Batisan'ny Fanahy Masina....

Indray mandeha ihany no azo atao batisan'ny rano ny olona....(na batisan'i JAona na batisa ataon'ny apostoly....

Dia ny tena marina ny olona rehefa tsy nahazo iraka mivantana avy any an-danitra (avy amin'ny Ray (tahaka an i Jaona) na avy amin'ny Zanaka (tahaka ny apostoly) na avy amin'ny Fanahy Masina (tahaka an'i filipo) dia tsy tokony hanao batisa satria batisa avy any an-danitra no tena takin'*Andriamanitra....
76. gasy1zay ( 10/01/2023 14:51)

RBNIR:

dia ampiko hoe mbola mitovy amin'ireo teny ireo ihany koa no nataon'i petera tao amin'ny Asa 8
sy ny nataon'i paoly tao amin'ny Asa 19

Mat.3:11
11. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany aza aho;
Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo;

Asa.1:5
5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.


Mitovy amin'ireo ihany no nitranga tato....
Asa8:12;15-17
12Ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy........
15Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina. 16Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. 17Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo.

Natao batisa aloha dia hitan'ny apostoly fa tsy mbola nandray ny Fanahy Masina dia natao batisa tamin'ny anaran'i JEsosy Tompo (tsy hoe natao batisan'ny rano fanindroany) fa io ilay batisan'ny Fanahy Masina (notsindrina tsara hoe amin'ny anaran'i JEsosy Tompo satria i Jesosy Tompo no manao batisa fa tsy ny apostoly).
(batisan'i JAona = Jaona no manao ilay batisa
Batisan'i Jesosy Tompo = Jesosy Tompo no manao batisa izay no fanazavana. ary rehefa i Jesosy Tompo no manao batisa dia batisan'ny Fanahy Masina izay no ataony.

Dia mbola mitovy amin'izay tsy misy valaka mihitsy no nitraga tato amin'ny Asa 19
3Ary hoy Paoly: Ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin'ny batisan'i Jaona. 4Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. 5Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 6Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina; ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany.

Mitovy daholo ihany ireo teny ireo atao batisa amin'ny anaran'i JEsosy Tompo = ataon'i JEsosy Tompo batisa = Batisan'ny Fanahy Masina....

Indray mandeha ihany no azo atao batisan'ny rano ny olona....(na batisan'i JAona na batisa ataon'ny apostoly....

Dia ny tena marina ny olona rehefa tsy nahazo iraka mivantana avy any an-danitra (avy amin'ny Ray (tahaka an i Jaona) na avy amin'ny Zanaka (tahaka ny apostoly) na avy amin'ny Fanahy Masina (tahaka an'i filipo) dia tsy tokony hanao batisa satria batisa avy any an-danitra no tena takin'*Andriamanitra....Ka manamarina ny ambarako amin'ilay lohahevitra anie ireo RBNIR e!

Ny nambarako taminao hatramin'ny voalohany dia hoe ny batisan'i Jaona tsy mitovy ny batisa kristiana fa ny batisa kristiana tsy nisy raha tsy nitsangana tamin'ny maty i Jesoa

araka ny nanirahiny ny mpianany teto :


Matio 28:19 (MBP)

koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masinadia izao RBNIR, raha tsy mbola nisy ny batisa kristiana talohan'i Jesoa niteny io dia mazava hoazy fa inona no ohatra noraisin'i Jesoa? ny batisa fantatry ny mpianatra dia ny batisa nataon'i Jaona.

tadidio fa ny dikan'ny batisa arabakiteny dia hoe nalentika na narendrika na naroboka, ny an'i Jaona tao anaty rano mba ho mariky ny fibebahana,

Asan’ny Apostoly 13:24 (MBP)

rehefa notorin’i Jaona tamin’ny olona Isiraely rehetra aloha ny batisan’ny fibebahana, fony tsy mbola tonga Izy.

jereo tsara fa misy soratra eo hoe fony tsy mbola tonga izy rehefa tonga Jesoa

ny batisa kristiana na amin'ny anaran'i Jesoa dia batisa amin'ny fahafatesan'i Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana

Romana 6:3 (MBP)

Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin’i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin’ny fahafatesany?ka jereo tsara RBNIR fa ny efesiana hoy aho efa nataon'i Jaona batisa dia avy eo natao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy izay midika hoe batisa ho amin'ny fahafatesany araka ny voalaza eo amin'ny Romana 6:3 io


vakio tsara anie :

Ary hoy Paoly: Ho amin’inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin’ny batisan’i Jaona. Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan’ny fibebahana ka nilaza tamin’ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. 5Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin’ny anaran’i Jesosy Tompo.mivavaka ho anao RBNIR mba hisokatra ny masom-panahinao fa raha manao étude de texte tsotra ianao dia mahita mazava be hoe misy batisa 2 samy hafa voalaza eo

1) batisan'i Jaona
2) batisa ho amin'ny anaran'i jesoadia efa noresahintsika tao aloha tao koa fa ny batisa ho amin'ny anaran'i Jesoa dia tsy batisan'ny Fanahy Masina satria nisy ireo samaritana natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesoa no tsy nandray ny Fanahy Masina raha tsy nametrahin'i Petera tanana

16Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy Tompo ihany izy.

ary ohatra lehibe farany hilazako aminao fa tsy mitovy ny batisa amin'ny anaran'i Jesoa sy ny batisan'ny Fanahy Masina dia ry Kornelio mianakavy :


Asan'ny apostoly 10 :

44Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin’izay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina. 45Ary talanjona ny mino isan’ny voafora izay niaraka tamin’i Petera, satria nilatsaka tamin’ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. 46Fa nandre azy niteny tamin’ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an’Andriamanitra izy.
Dia namaly Petera ka nanao hoe: 47Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka antsika koa? 48Dia nasainy natao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy izy. Ary nangatahin’ireo mba hitoetra ao aminy andro vitsivitsy izy.


1) batisan'ny Fanahy Masina : nilatsaka tamin’izay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina

2) batisa kristiana : 48Dia nasainy natao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy izy
77. RBNIR ( 11/01/2023 00:08)
mitovy ihany hoy aho ny batisan ny rano nataon i Jaona sy ny batisaj ny rano nataon ny mpianatra taty aoriana samy batisan ny fibebahana ho famelankeloka ihany ireo ireto no porofo
Lio.3:3
3. Ary nankany amin'ny tany rehetra any amoron'i Jordana izy nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka;
Io ny batisa nataon i jaona ary ity kosa ny batisa nataon ny apostoly...
Asa.2:38
38. Ary hoy Petera taminy:
Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;

Batisa iray ihany ireo araka ny efe.4:5

Fa nisy hoy aho hevitry ny batisa hafa tsy naseho raha tsy efa maty sy nitsangana tamin ny maty Jesosy satria nafenina t@ satana izany sao tsy ho nomboiny i Jesosy.....dia izay no mahatonga anao hihevitra fa samihafa fa ny marina iray ihany ireo batisa ireo....
78. gasy1zay ( 11/01/2023 14:36)

RBNIR:

mitovy ihany hoy aho ny batisan ny rano nataon i Jaona sy ny batisaj ny rano nataon ny mpianatra taty aoriana samy batisan ny fibebahana ho famelankeloka ihany ireo ireto no porofo
Lio.3:3
3. Ary nankany amin'ny tany rehetra any amoron'i Jordana izy nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka;
Io ny batisa nataon i jaona ary ity kosa ny batisa nataon ny apostoly...
Asa.2:38
38. Ary hoy Petera taminy:
Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;

Batisa iray ihany ireo araka ny efe.4:5

Fa nisy hoy aho hevitry ny batisa hafa tsy naseho raha tsy efa maty sy nitsangana tamin ny maty Jesosy satria nafenina t@ satana izany sao tsy ho nomboiny i Jesosy.....dia izay no mahatonga anao hihevitra fa samihafa fa ny marina iray ihany ireo batisa ireo....Raha mitovy re ireo RBNIR dia tsy naverina natao batisa ireo mponina tao efesosy a!

3Ary hoy Paoly: Ho amin’inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin’ny batisan’i Jaona. 4Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan’ny fibebahana ka nilaza tamin’ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. 5Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin’ny anaran’i Jesosy Tompo.


Olona efa natao batisan'i Jaona dia naverina natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo


Voasoratra mazava be ao anaty baiboly io RBNIR tsy misy interpretation toy ny anao fa voasoratra arabakiteny, na hijery traduction hafa aza ianao dia mbola io no voambara, ka rehefa tsy manaiky ny voaosoratra ianao dia fampianaran'olombelona izany no hinoanao kokoa

79. RBNIR ( 11/01/2023 20:46)
Dia mba ento ary ny porofo hoy aho fa ireo nandray ny Fanahy Masina tamin ny andron ny apostoly dia naverina natao batisa avokoa e! Ireo apostoly sy ireo 120
80. gasy1zay ( 11/01/2023 20:52)

RBNIR:

Dia mba ento ary ny porofo hoy aho fa ireo nandray ny Fanahy Masina tamin ny andron ny apostoly dia naverina natao batisa avokoa e! Ireo apostoly sy ireo 120Ka efa nambarako anao anie RBNIR fa ireo 120 ireo dia tsy voalaza mintsy hoe natao batisa daoly e! na batisan'i Jaona io na batisa amin'ny anaran'i Jesoa.

ny voalazan'ny baiboly dia mazava :

nandray ny Fanahy Masina ireo 120 rehefa nitsangana t@ maty i Jesoa ( Jaona 20:22)
nandray ny batisan'ny Fanahy Masina ireo 120 t@ pentekoty

ny ankoatr'izay dia hypothèse sy fampianaran'olombelona
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.4417