Batisan'ny fibebahana vs Batisa (kristiana) vs Batisan'ny Fanahy Masina

21. RBNIR ( 01/12/2022 02:29)
Asa.11:16. Dia nahatsiaro ny tenin'ny Tompo aho, izay nolazainy hoe:
Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny fanahy masina.

Asa.10:44-47
44. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina. 45. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny fanahy masina. 46. Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe: 47. Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa? 48. Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy izy. Ary nangatahin'ireo mba hitoetra ao aminy andro vitsivitsy izy.

Batisa 2 hatrany no voateny dia batisan ny rano sy batisan ny Fanahy Masina.......

Tsy misy hafa ankoatra ireo........
22. gasy1zay ( 01/12/2022 15:40)

RBNIR > i Paoly tsy nirahina hanao batisa saingy nanao batisa, ka averiko indray ny fanontaniko hoe naninona no naverina natao batisa @ anaran'i Jesoa Kristy ireo efesiana nefa efa nataon'i Jaona Batisa reha mitovy ny batisan'ny fibebahana sy ny batisa nambaran'i Jesoa hoe @ anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina?
23. RBNIR ( 02/12/2022 13:05)

gasy1zay:


RBNIR > i Paoly tsy nirahina hanao batisa saingy nanao batisa, ka averiko indray ny fanontaniko hoe naninona no naverina natao batisa @ anaran'i Jesoa Kristy ireo efesiana nefa efa nataon'i Jaona Batisa reha mitovy ny batisan'ny fibebahana sy ny batisa nambaran'i Jesoa hoe @ anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina?

Tsy iadiko hevitra satria tsy raisinao ilay teny hoe hanaovana batisan ny Fanahy Masina no anton ireo teny ireo asa19:2....
24. RBNIR ( 02/12/2022 13:06)
Asa.1:5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.

Tsy nampanantena batisa hafa tamin ny mpianany jesosy gasy1zay afatsy ireo anankiroa ireo 2 ireo hany ......
25. gasy1zay ( 02/12/2022 13:54)

RBNIR:

Asa.1:5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.

Tsy nampanantena batisa hafa tamin ny mpianany jesosy gasy1zay afatsy ireo anankiroa ireo 2 ireo hany ......


Marina ny ambaranao fa batisa 2 ihany no misy rehefa nintsangana tamin'ny maty Jesoa satria ny batisan'i Jaona dia hanomanana ny olona handray an'i Jesoa Kristy ka tsy tokony hisy intsony satria efa maty sy nintsangana t@ maty i Jesoa Kristy, fa ny tiako hiavina dia ny batisa nataon'i Jaona tsy mitovy ny batisa nanirahan'ny Tompo ny mpianany : @ anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, nefa hoy aho fiangonana kristiana no maka tahaka ny modely nataon'i Jaona rehefa manao batisa.

Faharoa, ny batisan'ny Fanahy Masina dia tsy azo amin'ny fametrahan-tanana toy ny batisa eny fa na dia nisy aza ny kristiana nahazo azy rehefa nametrahan-tanana,

ohatra : ny mpianatra t@ pentekoty tsy nisy nametra-tanana, kornelio mianakavy ihany koa torak'izay

ka io no ambarako hoe maro ny mpino diso hevitra fa ny batisan'ny Fanahy Masina tsy azo raha tsy nisy fametrahan-tanana, na mihevitra hoe izy natao batisa Kristiana dia vita batisan'ny Fanahy Masina ka tsy mitady ny fahafenoan'ny Fanahy Masina intsony
26. RBNIR ( 03/12/2022 22:11)
Mitovy ihany ny batisan ny rano nataon i Jaona sy ny batisan ny rano nataon ny mpianatr i Jesoay.Tompo

Ity ny batisa& ny rano nataon i Jaona.....
Lio.3:3 Ary nankany amin'ny tany rehetra any amoron'i Jordana izy nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka;

Vakio tsara...batisan ny fibebahana ho famelan-keloka....

Dia ity indray.kosa ny baisa nataon ny mpianatr i ny Tompo....
Asa.2:38. Ary hoy Petera taminy:
Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;

Vakio tsara...mibebaha...mba hahazo famelana ny helokareo

Samy batisan ny fibebahana ireo mba hahazoana famelankeloka....
27. RBNIR ( 05/12/2022 10:36)
Efesiana 4:5 MG1865
iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa

Ny batisa ry namana isany dia tokony tsy hisy karazany maro fa tokony iray ihany no iombonan'ny rehetra...
1- Tokony hoe ilay batisa avy any an-danitra daholo no atao amin'ny olona
Avy any an-danitra = misy IRAY (RAY NA ZANAKA NA FANAHY MASINA) maniraka ilay olona manao batisa
2-Jao.3:23 Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona, akaikin'i Saleima, satria nisy loharano maro tao; dia nankany ny olona ka nataony batisa.
Raha amin'ny teny frantsay dia hoe
Jean 3:23Louis Segond

23 Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau; et on y venait pour être baptisé.

Mila ranobe rehefa manao batisa

Porofon'izany ilay tandapa nataon'i filipo batisa....nidina namonjy ranobe tery ambany nefa azo antoka fa nitondra rano tany aminy izy satria tany an'efitra no nahitan'i filipo azy....tsy nampiasaina anefa ny rano tany aminy fa tena nilaina hidina hamonjy rano ilay tandapa...
Asa.8:36-38
36Ary raha nandeha teny an-dalana izy, dia tonga teo amin'izay nisy rano; ary hoy ilay tandapa: Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa? 38Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano; dia nataony batisa izy.

Ireo no tena manamarika ilay batisa orijinaly ary tsy afaka ovaina ireo satria misy hosotra avy any andanitra andrasana amin'ilay batisa mba tena hampanankery azy marina tokoa....
28. gasy1zay ( 05/12/2022 14:46)
Inona ary ny fahazoanao an'ito RBNIR :


Romana 6:3

Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin’i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin’ny fahafatesany?
29. RBNIR ( 05/12/2022 23:20)
Izao ary namana ireto avy no hevitry ny batisan ny -rano
1- batisan ny fibebahana ho famelankeloka io ilay efa hitan-tsika tery ambony araka ny Mat.11:4 i Jaona no voalaza fa Elia izay ho avy.
Ny asan i.Elia dia nampihavana indray ny olona tamin Andriamanitra dia.izay no mahatonga an i Jaona hoe Elia izay ho avy satria ny fibebahana no ahafahan ny olona mihavana amin Andriamanitra (asa.2:38)
Io batisa io ihany koa no manasa ny fahotan ny olona (asa.22:16)
Izay no hevitry ny batisan ny rano voalohany
30. RBNIR ( 05/12/2022 23:34)
2-Batisa = fahafatesana amin ny ota
Tsy ampy kely ny toko sy andininy omenao Rom.6:3-7 izy feno tsara
Hita ao @ batisan ny fahafatesana, fandevenana ary fitsanganana. Maty ao amin ny ota ilay olona ary hadino hatreo ny fiainana taloha (fandevenana) ary velona ho amin ny fiainam-baovao(miarabelona).
Hita ao amin ny batisa araka izany ilay finoana satria miara-maty aminy ary miara-belona aminy koa (kol.2:11,12) Rom.6:8
Izay no hevitry ny batisa faharoa....
31. RBNIR ( 05/12/2022 23:46)
3- ny hevitry ny batisan ny rano fahatelo dia fahateraham-baovao (fananganana anaka)
jao.3:3-5 (I Pet.1:23)
Maty ilay teraka ara-nofo, teraka manomboka eo kosa ilay vaovao avy any ambony izay tsy manota satria tsy andevon ny ota intsony (I jao.3:9 ; I Jao.1:13)
==) Manomboka eo amin io batisa io ny olona no atsangan Andriamanitra ho zanany (Gal.4:4,5;I Jao.3:1,2) ary soratana any @ bokin ny fiainana ny anarany. Hatreo ihany koa izy dia mitafy an i Kristy (Gal.3:27) ary manana ilay tena vaovao any an-danitra.
Izay no hevitry ny batisan ny rano fahatelo.
32. RBNIR ( 05/12/2022 23:53)
Izay rehetra maniry hahafantatra feno momba ny batisan ny rano (batisa famonjena) dia asaiko ampitiavana hanaraka fandaharana ao amin ny kolo TV isa maraina amin ny 5 ora 30 min-6 ora maraina fandaharana vitao ny asan ny fahamarinana. Hita amin ny canal sat koa ny kolo TV.....
33. gasy1zay ( 07/12/2022 18:03)
RBNIR > misaotra betsaka anao nikaroka ireo nozarainao ireo

ka mbola averiko aminao ny fanontaniana :

Tsy hitanao ve hoe "tsy afaka tanterahina" ireo hevitry ny batisa faharoa sy fahatelo nozarainao raha tsy efa maty Kristy sy nitsangana tamin'ny maty?

Ahoana ny hiarahanao maty amin'i Kristy raha mbola nitafy nofo izy ka nandehandeha eraky Jerosalema sy Jodia sns...

Ahoana ny hitafianao an'i Kristy raha mbola olombelona tety an-tany izy?


fahateraham-baovao : maty niaraka t@ Kristy dia velona miaraka amin'i Kristy @ fiainambaovao


1 Petera 1 DIEM : 3 Hankalazaina anie ilay Andriamanitra sady Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika! Be famindrampo tokoa Andriamanitra, ka niteraka antsika indray tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy Izay natsangany ho velona avy any amin’ny maty. Izany no ananantsika fanantenana mivaivay


Rômanina 6 DIEM 4
Koa tamin’ny alalan’ny batisa dia niombona amin’ny fahafatesan’i Kristy Jesoa isika ary niara-nalevina taminy, mba ho tahaka ny nananganana an’i Jesoa ho velona avy tany amin’ny maty noho ny herin’Andriamanitra Ray be voninahitra no hizorantsika koa amin’ny fiainam-baovao.

dia izao ny fanontaniko aminao RBNIR : ahoana no mahatanteraka ireo condition ireo t@ Jaona nanao batisan'ny fibebahana? Jesoa t@ izany tsy mbola maty ary tsy mbola nitsangana t@ maty
34. RBNIR ( 08/12/2022 01:23)
Fony fahavelony dia efa nanazava ny hevitry ny batisa i Jesosy Tompo. (oh jao.3:3-5)
Fa rehefa maty izy izay vao tena nazava tamin ireo mpianatra ny heviny....
Tahaka ilay Izy nanambara ny hafahatesany sy hitsanganany ihany....
35. RBNIR ( 08/12/2022 03:15)
Ny tena marina koa namana ireo.zava-miafina momba ny famonjena izay nateraky ny fahafatesan i Jesosy Kristy Tompo dia nafenin Andriamanitra fatratra na dia tian ny Anjely hofantarina aza (I Pet.1:12)
Ny antony nanafenany azy dia satria raha fantatry ny devoly mialoha izany dia tsy ho nohombony teo amin ny hazo fijaliana i Jesosy Tompo dia rava ny famonjena antsika zanak olombelona....I Kor.2:6-8
6. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao, na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao, izay olona mihalevona; 7. fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-niafina, dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohan'ny nanaovana izao tontolo izao; 8. ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao; fa raha nahalala izy, dia tsy nohomboany tamin'ny hazo fijaliana ny Tompon'ny voninahitra.
36. gasy1zay ( 08/12/2022 20:36)
Ny tena hevitry ny Batisa dia efa io manomboka azonao io RBNIR fa fahateraham-baovao ao @ Jesoa Kristy : miara-maty aminy ary miara-mitsangana aminy ho amin'ny fiainam-baovao.

ka io no batisa tokana ambaran'ny baiboly, jereo tsara fa ny batisan'i Jaona dia misy fiaiken-keloka imasom-bahoaka

Matthieu 3 : 6 Tous ces gens se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant publiquement leurs péchés.

aiza ao amin'ny baiboly Jesoa no nampiaiky olona ny fahotany imasom-bahoaka eny fa na dia manao batisa aza?

Ilay tandapa etiopiana ve nanao izany? Ary Kornelio mianakavy?

ka raha hoy ianao RBNIR hoe batisan'i Jaona no batisa modely, dia miaiky ampahibemaso ny fahotana vitany ve ireo atao batisa ao ampiangonanareo?
37. RBNIR ( 09/12/2022 02:14)

gasy1zay:

Ny tena hevitry ny Batisa dia efa io manomboka azonao io RBNIR fa fahateraham-baovao ao @ Jesoa Kristy : miara-maty aminy ary miara-mitsangana aminy ho amin'ny fiainam-baovao.

ka io no batisa tokana ambaran'ny baiboly, jereo tsara fa ny batisan'i Jaona dia misy fiaiken-keloka imasom-bahoaka

Matthieu 3 : 6 Tous ces gens se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant publiquement leurs péchés.

aiza ao amin'ny baiboly Jesoa no nampiaiky olona ny fahotany imasom-bahoaka eny fa na dia manao batisa aza?

Ilay tandapa etiopiana ve nanao izany? Ary Kornelio mianakavy?

ka raha hoy ianao RBNIR hoe batisan'i Jaona no batisa modely, dia miaiky ampahibemaso ny fahotana vitany ve ireo atao batisa ao ampiangonanareo?

Asa.2:38
38. Ary hoy Petera taminy:
Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;
38. gasy1zay ( 09/12/2022 14:02)

RBNIR:


gasy1zay:

Ny tena hevitry ny Batisa dia efa io manomboka azonao io RBNIR fa fahateraham-baovao ao @ Jesoa Kristy : miara-maty aminy ary miara-mitsangana aminy ho amin'ny fiainam-baovao.

ka io no batisa tokana ambaran'ny baiboly, jereo tsara fa ny batisan'i Jaona dia misy fiaiken-keloka imasom-bahoaka

Matthieu 3 : 6 Tous ces gens se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant publiquement leurs péchés.

aiza ao amin'ny baiboly Jesoa no nampiaiky olona ny fahotany imasom-bahoaka eny fa na dia manao batisa aza?

Ilay tandapa etiopiana ve nanao izany? Ary Kornelio mianakavy?

ka raha hoy ianao RBNIR hoe batisan'i Jaona no batisa modely, dia miaiky ampahibemaso ny fahotana vitany ve ireo atao batisa ao ampiangonanareo?

Asa.2:38
38. Ary hoy Petera taminy:
Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;


amin'i RBNIR izany dia ny hoe :en confessant publiquement leurs péchés.
dia mibebaha ny dikany? dia taiza hoy aho ilay tandapa etiopiana no nanao an'io?
39. gasy1zay ( 09/12/2022 14:51)
Dia efa nandray ny batisan'ny Fanahy Masina ve ianao RBNIR?
40. RBNIR ( 09/12/2022 15:53)

gasy1zay:

dia taiza hoy aho ilay tandapa etiopiana no nanao an'io?

Tsy voatery ho voasoratra avokoa ny zavatra rehetra araka ny Jao.21:25, fa ny azo antoka dia nampianarin i filipo momba ny batisan ny rano ilay tandapa satria raha vao nahita ranobe izy dia hoy izy tamin i filipo hoe Asa.8:36. Ary raha nandeha teny an-dàlana izy, dia tonga teo amin'izay nisy rano; ary hoy ilay tandapa:
indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa?

Tsy voatery ho voasoratra daholo hoy aho fa rehefa voasoratra indray mandeha dia mazava ho azy tsy maintsy otran izay hatrany no natao tamin ny hafa....

N.B raha araka ny baiboly dia tsy voatery hoe vita batisan ny rano vao atao batisan ny Fanahy Masina....fa afaka mandeha aloha ny batisan ny Fanahy Masina...Asa.10:47,48
Fa fotsiny tsy maintsy vita batisan ny rano sy batisan ny Fanahy Masina ny olona iray raha te hiditra ny fanjakan ny lanitra Jao.3:5
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2213