Batisan'ny fibebahana vs Batisa (kristiana) vs Batisan'ny Fanahy Masina

161. RBNIR ( 12/04/2023 09:18)

gasy1zay:

averiko fanindroany sao tsy azon'i RBNIR tsara

Jaona 4 : 1 KOA amin’izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny Fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho Jaona (2 kanefa tsy Jesosy no nanao batisa, fa ny mpianany), 3 dia niala tany Jodia Izy ka nankany Galilia indray.


Jesoa nahazo mpianatra maro
avy eo ireo mpianany maro nanao batisa

ny mpianatry ny Tompo rehetra RBNIR dia nanao batisa ny olona na taloha ( batisan'ny fibebahana) na tao aorian'ny nitsanganany tamin'ny maty ( batisa kristiana na batisan'ny fahateraham-baovao)

ny mahasamihafa an'i Jaona sy ny mpianany dia Jaona natao vavolombelona hampahafantatra hoe Jesoa no Kristy

Izany hoe mino izany i gasy1zay fa "tsy naniraka azireo Jesosy" hanao batisa fa avy dia nandray fanampahakevitra avy amin'ny tenany ireo "mpianatra marobe" ireo hoe efa lasa mpianatra izahay fa tsy mila iraka avy aminao intsony Jesosy fa avy dia ataonay batisa ireo olona ireo fa tsy miandry baiko avy aminao intsony????
Jesosy amin'io mbola eo tsara mihitsy.....

Izaho kosa te hilaza amin-tsika rehetra hoe efa nahazo baiko ireo matoa "sahy" nanao batisa teo imason'i JEsosy...

Mipetraka foana araka izany ilay teny hoe NISY IRAY AVY ANY AN-DANITRA NANIRAKA IZIREO ....Dikany batisa avy any an-danitra no nataony fa tsy batisa avy tamin'ny olona....
162. gasy1zay ( 12/04/2023 19:34)
aza avadika ny resaka rehefa hita hoe diso ny hevitrao RBNIR a!

ianao milaza fa Jaona IRERY no nahazo iraka avy any an-danitra hanao batisa fa ny ankoatr'izay dia mpisandoka

dia milaza aminao aho hoe diso be izany, rehefa mpianatr'i Jesoa ianao dia nahazo iraka hanao mpianatra ny firenena rehetra ary hanao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

ary jereo koa hoy aho fa ny mpianatry Jesoa dia efa nanomboka nanao mpianatra ny vahoaka Jiosy amin'io verset nozaraiko io ary dia nanao batisa toa an'i Jaona ihany koa.
163. RBNIR ( 13/04/2023 11:45)

gasy1zay:

aza avadika ny resaka rehefa hita hoe diso ny hevitrao RBNIR a!

ianao milaza fa Jaona IRERY no nahazo iraka avy any an-danitra hanao batisa fa ny ankoatr'izay dia mpisandoka

dia milaza aminao aho hoe diso be izany, rehefa mpianatr'i Jesoa ianao dia nahazo iraka hanao mpianatra ny firenena rehetra ary hanao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

ary jereo koa hoy aho fa ny mpianatry Jesoa dia efa nanomboka nanao mpianatra ny vahoaka Jiosy amin'io verset nozaraiko io ary dia nanao batisa toa an'i Jaona ihany koa.

tsy niteny aho hoe i Jaona irery fa efa nazavaiko misy IRAY AVY ANY AN-DANITRA NANIRAKA AVOKOA ireo manao batisa ao anaty baiboly...
IRAY AVY ANY AN-DANITRA = METY HOE NY RAY NA JEHOVAH ANDRIAMANITRA , METY HOE NY ZANAKA NA I JESOSY KRISTY METY HOE NY FANAHY MASINA....
efa naverimberiko teto izany
I jaona izao dia ny RAY na i JEHOVAH ANDRIAMANITRA NO NANIRAKA AZY...
Jaona 1:33 MG1865

Ary izaho tsy nahalala Azy; fa Izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan'ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin'ny Fanahy Masina.

Ireo apostoly 11 folo lahy indray dia i JESOSY KRISTY ZANAKA NO NANIRAKA AZY...
Matio 28:19 MG1865

koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

Dia i Filipo indray hoy aho ny FANAHY MASINA NO NANIRAKA AZY HANAO BATISA ILAY TANDAPA...Asa.8:29Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. ......
36Ary raha nandeha teny an-dalana izy, dia tonga teo amin'izay nisy rano; ary hoy ilay tandapa: Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa? 38Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano; dia na
taony batisa izy.


DIa noporofoiko taminao koa fa ireo "mpianatra marobe" natolotrao dia i Jesosy ihany koa no naniraka azireo satria ireo mpianatra ireo (tamin'izireo niaraka tamin'i Jesosy) dia tsy naniratena rehefa misy zavatra atao fa tsy maintsy nirahin'i Jesosy izireo aloha....

Izaho tsy niteny hoe i JAONA irery no mahazo manao batisa....fa izay voairaka mivantana ihany no mahazo manao batisa.....izay no antony tsy nanaovan'ny mpianatr'i Jaona batisa.....
ILAY MPANIRAKA TSY VOATERY HOE NY RAY NA JEHOVAH ANDRIAMANITRA IHANY FA ILAY MPANIRAKA METY HOE NY ZANAKA NA I JESOSY KRISTY NA KOA NY FANAHY MASINA....

Efa nentiko teto ny porofo ary efa naverimberina izany gasy1zay a!!!!

164. gasy1zay ( 13/04/2023 13:55)

RBNIR:


gasy1zay:

aza avadika ny resaka rehefa hita hoe diso ny hevitrao RBNIR a!

ianao milaza fa Jaona IRERY no nahazo iraka avy any an-danitra hanao batisa fa ny ankoatr'izay dia mpisandoka

dia milaza aminao aho hoe diso be izany, rehefa mpianatr'i Jesoa ianao dia nahazo iraka hanao mpianatra ny firenena rehetra ary hanao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

ary jereo koa hoy aho fa ny mpianatry Jesoa dia efa nanomboka nanao mpianatra ny vahoaka Jiosy amin'io verset nozaraiko io ary dia nanao batisa toa an'i Jaona ihany koa.

tsy niteny aho hoe i Jaona irery
io mintsy no nambaranao RBNIR tatsy ambadika tatsy
165. gasy1zay ( 13/04/2023 13:59)

RBNIR:

raha tianao ho fantatra ny valin'izay dia izao : 1 ihany no jaona afaka neken'Andriamanitra hanao batisa teto ambonin'ny tany fa tsy hoe izay te hanao batisa dia afaka manao batisa avokoa...
Vakio fa tsy nanao batisa mihitsy ny mpianatr'i Jaona mpanao batisa fa izy irery ihany no nanantanteraka izany batisa izany na dia marobe aza ireo vahoaka tamin'izany andro izany...


io ianao io milaza fa Jaona irery dia avy eo vao niova hevitra rehefa nasehoko anao ny andininy soratra masina nandiso anao.

RBNIR : tsy mbola tara izao miala amin'ny fampianaran-diso ataon'olombelona aminao fa tadiavo ilay fampianarana marina avy amin'ny Fanahy Masina, ilay mpampianatra tsy miova fa tena MARINA
166. RBNIR ( 13/04/2023 14:10)
nisy teny nomeko teo ambonin'io dia io nentiko nanazavana ny antony tsy nanaovan'ireo mpianatr'i Jaona batisa.....
167. RBNIR ( 14/04/2023 08:47)

RBNIR:

alefaso ny fisainana : naninona i Jesosy no tsy naniraka ireo mpianatra hafa hanao batisa afatsy izy 11 lahy hatrany ihany? maninona no tsy hita ao anaty baiboly fa nanao batisa ihany koa ireo mpianatra hafa ankoatran'izy 11 lahy sy ireo olona vitsy dia vitsy nirahin'ny Fanahy Masina hanao batisa ihany???

Io ilay teny nataoko teo alohan io
Manazava ny antony aho dia naka ohatra an i jaona sy ireo mpianany.
Fanampiny Jaona tsy manana fahefana haniraka olona hanao batisa fa i Jesosy ihany no manana izany fahefana izany satria IZY no avy any andanitra tahaka an Andriamanitra
Batisa avy andanitra mantsy no tena takian Andriamanitra
168. gasy1zay ( 17/04/2023 13:43)

RBNIR:


RBNIR:

alefaso ny fisainana : naninona i Jesosy no tsy naniraka ireo mpianatra hafa hanao batisa afatsy izy 11 lahy hatrany ihany? maninona no tsy hita ao anaty baiboly fa nanao batisa ihany koa ireo mpianatra hafa ankoatran'izy 11 lahy sy ireo olona vitsy dia vitsy nirahin'ny Fanahy Masina hanao batisa ihany???

Io ilay teny nataoko teo alohan io
Manazava ny antony aho dia naka ohatra an i jaona sy ireo mpianany.
Fanampiny Jaona tsy manana fahefana haniraka olona hanao batisa fa i Jesosy ihany no manana izany fahefana izany satria IZY no avy any andanitra tahaka an Andriamanitra
Batisa avy andanitra mantsy no tena takian Andriamanitradia averiko indray

Jaona 4 : 1 KOA amin’izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny Fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho Jaona (2 kanefa tsy Jesosy no nanao batisa, fa ny mpianany), 3 dia niala tany Jodia Izy ka nankany Galilia indray.


vakio tsara ny voasoratra RBNIR : Jesoa nahazo mpianatra maro, nanao batisa ny mpianany

aiza ho aiza eo no milaza fa ny apostoly 12 lahy ihany no nanao batisa?
169. RBNIR ( 17/04/2023 16:11)

gasy1zay:


RBNIR:


RBNIR:

alefaso ny fisainana : naninona i Jesosy no tsy naniraka ireo mpianatra hafa hanao batisa afatsy izy 11 lahy hatrany ihany? maninona no tsy hita ao anaty baiboly fa nanao batisa ihany koa ireo mpianatra hafa ankoatran'izy 11 lahy sy ireo olona vitsy dia vitsy nirahin'ny Fanahy Masina hanao batisa ihany???

Io ilay teny nataoko teo alohan io
Manazava ny antony aho dia naka ohatra an i jaona sy ireo mpianany.
Fanampiny Jaona tsy manana fahefana haniraka olona hanao batisa fa i Jesosy ihany no manana izany fahefana izany satria IZY no avy any andanitra tahaka an Andriamanitra
Batisa avy andanitra mantsy no tena takian Andriamanitradia averiko indray

Jaona 4 : 1 KOA amin’izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny Fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho Jaona (2 kanefa tsy Jesosy no nanao batisa, fa ny mpianany), 3 dia niala tany Jodia Izy ka nankany Galilia indray.


vakio tsara ny voasoratra RBNIR : Jesoa nahazo mpianatra maro, nanao batisa ny mpianany

aiza ho aiza eo no milaza fa ny apostoly 12 lahy ihany no nanao batisa?

Efa nazavaiko fa tsy nisy mpianatra nanao asa teo imason i Jesosy raha tsy naharay baiko avy Aminy
Dikany voairak i Jesosy hanao batisa ireo matoa nanao batisa dia mbola mitombina foana araka izany ilay hoe batisa avy any an danitra...
170. gasy1zay ( 18/04/2023 14:59)
Ka tsy azon'i RBNIR mintsy ve ny tiako hiavina e! Diso ianao RBNIR raha milaza fa ny 11 lahy ihany no voahiraka hanao batisa sy hanao mpianatra ny firenena rehetra fa izay REHETRA mpianatry ny Tompo
171. RBNIR ( 18/04/2023 15:40)

gasy1zay:

Ka tsy azon'i RBNIR mintsy ve ny tiako hiavina e! Diso ianao RBNIR raha milaza fa ny 11 lahy ihany no voahiraka hanao batisa sy hanao mpianatra ny firenena rehetra fa izay REHETRA mpianatry ny Tompo


Azoko tsara ka!!!
Fa averiko hatrany!! raha ny ao anaty baiboly (averiko tsara raha ny ao anaty baiboly) dia voairak'i Jesosy ireo mpianatra nanao batisa ireo ...

Mitombina tsara hatrany ilay hoe batisa avy any an-danitra (satria i JEsosy izay avy any an-danitra no naniraka azireo....
172. hery ( 18/04/2023 21:49)
(Mitohy indray ny resaka)
173. RBNIR ( 05/05/2023 08:46)
Soson-kevitra ho an'ny mpandrindra...
Ilay teo aloha hitako pratika kokoa sady mora atao na amin'ny finday aza....sa v misy antony manokana tsy maintsy nanovana azy?
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2086