Batisan'ny fibebahana vs Batisa (kristiana) vs Batisan'ny Fanahy Masina

1. gasy1zay ( 24/11/2022 19:00)
Miarahaba antsika mpamaky, fa maninona ny Kristiana Malagasy no miovaova fiangonana ary misy natao batisa in-2, in-3 nefa tsy mety afa-po?

Ny kristiana malagasy dia maro no tsy mahalala ny hevitry ny batisa kristiana izay hazavaina ao @ Romana 6 :

3Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin’i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin’ny fahafatesany? 4Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika kosa amin’ny fiainam-baovao.

ary ny batisa @ anaran'i Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina nambara eo @ Romana 6sy nanirahan'i Jesoa ny mpianany voalaza eto

Matio 28:19 : koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina


dia tsy mitovy ny batisa amin'ny Fanahy Masina ambara eto


Marka 1:6 zaho efa nanao batisa anareo tamin’ny rano, fa Izy kosa hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina.

Izany hoe raha fehezina dia misy karazany 3 mazava ny batisa ao anaty Baiboly :

1- Batisan'ny rano na batisan'ny fibebahana, izay nataon'i Jaona mpanao batisa sy ny mpianany, ary koa ny mpianatr'i Jesoa talohan'ny nahafatesany , natao mba hanomana ny olona hibebaka sy vonona handray ny Tompo

2- Batisa kristiana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, izay ataon'ny mpianatr'i Jesoa sy ireo rehetra tonga mpianany ( apostoly, pasitera, etc...), natao mba hanehoana @ fomba hita maso ny fandraisana ny famonjen'i Jesoa Kristy sy ny fahateraham-baovao

3- Batisan'ny Fanahy Masina izay Jesoa Kristy irery ihany no manao azy, fanomezana avy amin'Andriamanitra Ray hoan'ireo mangetaheta ny ho fenon'ny Fanahy Masina


Maro ny manafangaro azy 3 ireo ka milaza fa tokony atao anaty rano toy ny an'i Jaona ny Batisa Kristiana na hoe efa tsy maintsy fenon'ny Fanahy Masina rehefa natao batisa kristiana.

Misy mitady ny batisan'ny Fanahy Masina dia averina atao batisa kristiana sns...


Mila miverina amin'ny tena ao amin'ny Baiboly mba tsy ho diso anjara amin'ny nomanin'Andriamanitra ho antsika


novalian'i RBNIR ny 05/05/2023 08:46
2. RBNIR ( 25/11/2022 13:41)
Aiza kosa e? batisa karazany 2 ihany kosa ny ao anaty baibily gasy1zay a!

Batisan'ny rano : ilay nataon'i Jaona sy notohizan'ireo mpianatr'i Jesosy Kristy Tompo

Dia ny Batisan'ny Fanahy Masina (Jesosy Tompo) no manao azy....
3. RBNIR ( 25/11/2022 13:48)
Ho an'ny batisan'ny rano manokana dia ity izao mety tena vaovao be amin'ny maro...
Matio 21:25
Ny batisan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona?

Nanontany ny olona i Jesosy Tompo hoe ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra sa avy tamin'ny olona?

Misy koa izany ny karazana batisa 2 eto an-tany: misy ny avy tany an-danitra dia misy ny avy tamin'ny olona...

Ahoana izany batisa avy tany an-danitra izany????
4. gasy1zay ( 25/11/2022 20:46)

RBNIR:

Aiza kosa e? batisa karazany 2 ihany kosa ny ao anaty baibily gasy1zay a!

Batisan'ny rano : ilay nataon'i Jaona sy notohizan'ireo mpianatr'i Jesosy Kristy Tompo

Dia ny Batisan'ny Fanahy Masina (Jesosy Tompo) no manao azy....


RBNIR > vakio tsara ny baibolinao RBNIR fa ny batisa kristiana ambaran'i Paoly ao epistily nosoratany dia mazava be, batisa = miara maty amin'i Jesoa Kristy ary miara mitsangana @ maty aminy mba hiaina fiainambaovao

Romains: 6.4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.

ka ny batisa kristiana tsy nisy raha tsy efa maty sy nitsangana t@ maty i Jesoa Kristy


Araho tsara ny voasoratra eto dia ho hitanao RBNIR ireo karazana batisa 3 :


Actes 19 3 Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent : « Le baptême de Jean. »
4 Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus [le Messie]. »
5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
6 Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser.

Voalohany ny batisan'ny fibebahana nataon'i Jaona : Jean a baptisé du baptême de repentance

Faharoa batisa Kristiana : ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus

Fahatelo batisan'ny Fanahy Masina : le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser.

5. RBNIR ( 27/11/2022 15:56)
Mbola velona i Jesosy Tompo dia efa nasainy nanao
Batisa tahaka ny fanaon i Jaona ny mpianany an!

Gaga mihitsy ary ireo mpianatr i Jaona hoe nahoana no manao batisa ry.zareo ary?
6. RBNIR ( 27/11/2022 16:08)
Jao.4::1,2 1. Koa amin'izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny Fariseo efa nahare fa Jesoa mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho Jaona 2. (kanefa tsy Jesoa no nanao batisa, fa ny mpianany),
7. RBNIR ( 27/11/2022 16:10)
Ary dia voalaza fa betsaka lavitra ireo batisa nataon izireo noho ny vitan i Jaona.....
8. RBNIR ( 28/11/2022 02:13)
Jao.3:26. ary tonga tany amin'i Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe:
Raby o,
Ilay tany aminao, tany an-dafin'i Jordana,
Izay nambaranao, indro, manao batisa Izy, ary ny olona rehetra manatona Azy.

Batisan ny rano avokoa no natao tamin ireo ary voalaza fa ny mpianatr i Jesosy no nanao ireo batisa be dia be ireo .

Matoa taitra ny mpianatr i Jaona dia satria tena batisa nitovy tamin ny nataon i Jaona no nataon izireo.....
9. RBNIR ( 28/11/2022 02:26)
Raha vakiana tsra ny teny voasoratra ao amin ny Jaona 3 ao dia ny tena marina nanomboka teo dia tsy maintsy nanomboka nampanginina amin izay i Jaona mba hisandratan i Jesosy Tompo, ka ilay batisa dia ilay batisa teo aloha nataon i Jaona ihany (batisan ny rano) saingy mba hisandratan i Jesosy Tompo dia tsy maintsy nahetry ny lazan i Jaona.....izay no nahatonga an i Jaona namaly ny mpianany hoe (rehefa gaga nahita andri Jesosy nanao batisa ireo mpianany) jao.3: 30. Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena

Nanomboka teo (araka ny jao.4:1). Dia ny mpianatr i Jesosy Tompo amin izay no tena nanao batisa tamin ny rano ny olona fa tsy i Jaona intsony....
10. RBNIR ( 28/11/2022 02:39)
Fa andao hovaliana ilay fanontaniana hoe
Ahoana izany batisa avy tany an-danitra izany????

Matio 21:25
Ny batisan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona?

Batisan ny rano no resahina eto.....

Lazaina fa avy any andanitra ny batisan ny rano rehefa misy "IRAY" avy any andanitra any naniraka ilay olona mpanao batisa...
Io IRAY maniraka io dia mety ho Andriamanitra RAY na Andriamanitra ZANAKA na FANAHY MASINA.....
11. RBNIR ( 28/11/2022 02:43)
ary raha vakiana tsara ny baiboly dia io batisa avy any andanitra io no tena tokony atao amin ny olona rehetra...

Jaona mpanao batisa ohatra dia nirahin ny RAY jao.1:31. Ary izaho tsy nahalala Azy; fa mba haseho amin'ny Isiraely Izy, izany no nihaviako manao batisa amin'ny rano.
Tsy naniratena i Jaona fa nirahan ny RAY hanao batisa izy.....
12. RBNIR ( 28/11/2022 02:45)
ireo mpianatr i Jesosy koa dia tsy naniratena fa nirahan i Jesosy Tompo izireo......matio 28:19. koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina
13. RBNIR ( 28/11/2022 08:11)
Jao.1:33. Ary izaho tsy nahalala Azy; fa Izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe:
......
Nisy naniraka i Jaona hanao batisa fa tsy nanirantena...
14. RBNIR ( 28/11/2022 08:15)
Ny Fanahy Masina koa dia maniraka olona hanao batisa...
15. gasy1zay ( 28/11/2022 20:39)

RBNIR:

Mbola velona i Jesosy Tompo dia efa nasainy nanao
Batisa tahaka ny fanaon i Jaona ny mpianany an!

Gaga mihitsy ary ireo mpianatr i Jaona hoe nahoana no manao batisa ry.zareo ary?


marina io RBNIR a! nanao batisa toa ny nataon'i Jaona ny mpianatr'i Jesoa fa i Jesoa tsy nanao batisa fa ny mpianany sao misy hilaza hoe io ny batisan'ny Fanahy Masina satria Jesoa no nanao azy

fa tsy misy milaza mihintsy hoe batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy masina io nataon'i Jaona sy ny mpianatry ny Tompo io

teto vao nisy ny batisa kristiana :

Matio 28:19 koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina16. gasy1zay ( 28/11/2022 20:45)
RBNIR > ny batisan'i Jaona dia batisan'ny fibebahana

batisa kristiana : fahateraham-baovao ao amin'i Kristy

batisa Fanahy masina : fahafenoan'ny Fanahy Masina
17. gasy1zay ( 28/11/2022 20:53)
RBNIR > Asan’ny Apostoly 19: 3 Ary hoy Paoly: Ho amin’inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin’ny batisan’i Jaona. 4Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan’ny fibebahana ka nilaza tamin’ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. 5Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin’ny anaran’i Jesosy Tompo. 6Ary rehefa nametrahan’i Paoly tànana izy, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina; ary niteny tamin’ny teny tsy fantatra izy sady naminany.

Raha batisa kristiana ny batisan'i Jaona RBNIR dia mba anontaniko ianao, fa maninona no naverina natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesoa Tompo ireto kristiana tao Efesosy ireto?
18. RBNIR ( 30/11/2022 11:54)

gasy1zay:

RBNIR > Asan’ny Apostoly 19: 3 Ary hoy Paoly: Ho amin’inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin’ny batisan’i Jaona. 4Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan’ny fibebahana ka nilaza tamin’ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. 5Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin’ny anaran’i Jesosy Tompo. 6Ary rehefa nametrahan’i Paoly tànana izy, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina; ary niteny tamin’ny teny tsy fantatra izy sady naminany.

Raha batisa kristiana ny batisan'i Jaona RBNIR dia mba anontaniko ianao, fa maninona no naverina natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesoa Tompo ireto kristiana tao Efesosy ireto?


Asan'ny Apostoly 19:2 MG1865
ka nanao taminy hoe: Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony vao nino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina.

Io no niaingan'ny resaka teo gasy1zay....olona mbola tsy nahafantatra ny atao hoe batisan'ny Fanahy Masina no nanontaniany teo...

Hanaovana batisan'ny Fanahy Masina an'ireto olona ireto no anton'ny resaka eo fa tsy hoe hanao batisan'ny rano akory....

Toy ireo olona nanantona an'i Jaona dia nilazany hoe....

Matio 3:11 MG1865
Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany aza aho; Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo.

Vakio tsara koa ny voasoratra fa tsy hoe nataon'i paoly batisa akory ireo olona ireo fa voasoratra hoe dia natao batisa tamin'ny anaran'i JEsosy.

Ny tena marina manko i paoly tsy nirahina hanao batisa akory....fa hitory ny filazantsara fotsiny ihany...

1 Korintiana 1:17 MG1865
Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fandrao ho foana ny hazo fijalian'i Kristy.

Izay ihany koa no tiako hampieritreretana ireo olona rehetra izay maniraka ny tenany hanao batisa olona (tsy nandray iraka mivantana avy any an-danitra)
19. RBNIR ( 30/11/2022 12:01)
Fa hoy aho hoe ny Fanahy Masina ihany koa dia maniraka olona hanao batisa...
I filipo ohatra dia voairaky ny Fanahy Masina hanao batisa ilay tandapa etiopiana...

Asa.8:29 Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io.
...........
Asa.8:38 Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano; dia nataony batisa izy.

Koa dia averina ihany ny batisa (batisan'ny rano) voasoratra anaty baiboly dia batisa avy tany an-danitra avokoa (nisy IRAY avy any an-danitra naniaka ilay olona mpanao batisa...
IRAY avy any an-danitra = mety ho ny RAY, mety ho ny ZANAKA na koa ny FANAHY MASINA....
20. RBNIR ( 01/12/2022 02:06)
Asa.1:5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.

Tsy nampanantena batisa hafa tamin ny mpianany jesosy gasy1zay afatsy ireo anankiroa ireo 2 ireo hany ......
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2686