Ireo fampianarana na hevitra diso tsy mifanaraka amin'ny baiboly

1. gasy1zay ( 08/01/2020 14:28)
Maro ireo hevitra diso na fampianarana diso vohizin'ireo fiangonana kristiana lehibe na zandriny ka maro ny kristiana tsy mahalala intsony ny tena marina, ny marina dia ny tenin'Andriamanitra, zay azontsika raisina anaty baiboly.

Maro no efa niadiana hevitra t@ namana sasany toy an'i RBNIR fa tsara raha hanokafana lohahevitra manokana ary hohamarinina @ verset biblique tsy misy interpretation personnelle.

Ny resaka voalohany dia ny 1/10 harena

Tokony mbola handoa 1/10 ve ny kristiana?

Ny resaka faharoa dia ny batisa

Iza no azo atao batisa( zaza sa lehibe ihany), iza no afaka manao batisa (pasitera, mompera, olona voantso manokana sa ny kristiana rehetra)?aiza ary aona ny fanaovana batisa( rano, loharano, any ampiangonana)

Ny resaka fahatelo dia ny lalana jiosy, mbola tokony hanaraka ny lalan'i Moizy ve ny kristiana( 1/10 harena, tsy mihinana kisoa sy biby maloto, manaja ny andro sabata...)

Ny resaka fahaefatra dia ny fiangonana, inona ilay tena fiangonana?
novalian'i rhaj0 ny 06/02/2020 22:40
2. gasy1zay ( 08/01/2020 19:22)
Aleo ngamba atomboka @ fiangonana fa io no hitako tena mahavery ny kristiana maro, misy karazany 2 manko ny fiangonana ao anaty baiboly

Fiangonana 1 : eglise , ilay naorin'i Jesoa t@ fanambaran'i Petera, dia ilay fiangonana tsy nataon'ny tanan'ny olona ( tsy trano), tsy anarampiangonana ( denomination), fa firaisan'ny izay rehetra nateraka indray ka iray vatana amin'i Kristy ( en Chtist) ( pour former un seul corps), maty niaraka aminy t@ alalan'ny batisa ary niarantsangana taminy, ka raha miresaka fiangonana ny baiboly dia tsy ilay fiangonana andehananao mivavaka isan'Alahady akory fa io no tena fiangonana

Fiangonana 2 ( Eglise locale) : fivondronan'ny kristiana efa naterabaovao amin'ny toerana iray, mba hiarahidera an'Andriamanitra, hiarahitombo, hiaraka hifampitondra, toy ireo fiangonana 7 ao @ apokalipsia.

Raha azonao tsara io fanazavana io dia mazava hoazy fa diso fijery daoly izay mihevitra fa ny fiangonana dia tokony hanao toy ny sinagoga na tempoly Jerosalema fahiny

Ny fahiny dia tempoly fa tsy fiangonana, ny tempoly dia trano fitoeran'ny Fanatrehan'Andriamanitra, tandindona ho antsika io izay lasa tempolin'ny FM

Isika zany tsy tokony variana hanao trano fiangonana mijoalajoala fa tsy zay mintsy no voalazan'ny baiboly, tempoly fahiny eny fa ny tempoly ankehitriny dia olona naterabaovao lasa tempolin'ny FM.

3. rhaj0 ( 08/01/2020 20:24)
gasy1zay:
Maro ireo hevitra diso na fampianarana diso vohizin'ireo fiangonana kristiana lehibe na zandriny ka maro ny kristiana tsy mahalala intsony ny tena marina..

Tsy MITSARA ny namanao Kristiana ve ianao eto io ry Gasy1zay?
Tsy "mitsaratsara" ve ny manoritra fa "diso" na koa "(tsy) mahalala" ilay ranamana?

Hozy Ralarosy:
Juger = Porter sur quelqu'un, quelque chose un jugement de valeur : On juge les hommes d'après leurs actes. On l'a jugé incompétent.

Ka raha lazainao Gasy1zay fa "tsy mahalala" na incompetent ohatra ny Namanao kristiana ao, dia MITSARA azy izany ianao.


Fa dia ao nareo izany eee :-)
4. pixle ( 08/01/2020 20:27)
ny eglizy marina?
"izay rehetra mino fa Jesoa no Kristy dia naterak'Andriamanitra;ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa." (1Joany 5.1)
mazava be zany e, tsy ny anaram-piangonana akory no ijerena ny finoana marina fa ny finoantsika kristianina.
inona moa ny finoana ambarany eto?
-izay mino fa Jesoa no mpamonjy, ary izy dia Zanak'andriamanitra.
-"fa @fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary @vava no anekena hahazoana famonjena."(Rom 10.10).
"fa tsy misy hafa, na JODY na JENTILY, fa iray ihany no Tompon'izy rehetra,"(Rom 10.12a)
mazava be ne zany e!
na iza ianao na iza?
rehefa tsy mino @fonao ianao ka tsy manaiky @vavanao fa Jesoa no Kristy dia verivery foana ny ra-pamonjena nalatsany teo @hazofijaliana.
5. gasy1zay ( 08/01/2020 20:33)
rhaj0 > taloha hono mpandinika nihevitra fa fisaka ny tany, raha milaza isika zany izaho diso ry zareo dia mitsara azy ve isika? Eny e tsy maninona fa ny marina tsy maintsy ambara e
6. rhaj0 ( 08/01/2020 20:40)
Izaho angaha moa manisy olana raha mitsara i Gasy1zay na tsia. Zarako aza kristiana toa an'i Gasy1zay no mamaky bantsilana ny TSY marina (f)ataon'ny Kristiana namanao ao.

Saingy ny baiboly(nareo) ihany anefa no milaza ny "Aza mitsara mba tsy ho tsaraina".. dia mba manindrona kely an'ilay gasy iray izay midera-tena ho mpanaraka baiboly aho :-)

Sa an'ny Ntaolo ilay "Aza mitsara mba tsy ho tsaraina".. ?
7. gasy1zay ( 09/01/2020 03:49)
Aleo tohizana ny resaka mikasika ny fiangonana (Eglise)


Ephésiens 5:23
...Christ est le chef de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.

Ephésiens 5:29
Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Eglise

Colossiens 1:18
Il est la tête du corps de l'Eglise; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.

Raha tianao ho fantatra ny tena fiangonana dia tadiavo ny verset misy hoe corps du Christ anaty baiboly en version française, ireto misy santionany

Romains 12:5
ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres

1 Corinthiens 12:27
Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.

Io Corps de Christ io no TENA FIANGONANA fa tsy ilay trano andehananao miangona rehefa alahady akory, ka raha tsy natera-baovao ianao dia tsy tafiditra an'io corps de Christ, ka aza variana isika Kristiana mihevitra fa anaty Fiangonana tena izy nefa tsy mbola natera-baovao akory satria tsy mbola nandalo fibebahana marina (sincère)

8. RBNIR ( 09/01/2020 12:48)
gasy1zay:

Aleo ngamba atomboka @ fiangonana fa io no hitako tena mahavery ny kristiana maro, misy karazany 2 manko ny fiangonana ao anaty baiboly

Teto i Jesosy no nanapakevitra ny hanangana ny fiangonany...

18 Ary Izaho milaza aminao koa: Hianao no Petera*, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako**; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita*** tsy haharesy azy. [Mat.16:18]

ny fiangonako : manambara izany fa 1 ihany ny fiangonana natsangany fa tsy maro....

ary ity teny ity dia manamarina izany....Jao.10:16 Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry.
Ity vala ity hoy i Jesosy fa tsy hoe ireto vala ireto izany hoe tena iray ihany marina ny fiangonana natsangany fa tsy marobe tahakan'ny misy amin'izao fotoana izao....

Ka raha ny misy ankehitriny aloha izany dia tsy araka ny fampianaran'i Jesosy mihitsy e! tokony hoe 1 ihany ary fampianarana 1 ihany koa no ampianarina fa tsy samy hafa akory....
9. gasy1zay ( 09/01/2020 15:52)
Tohizana ihany...
Ny tena fiangonana izany dia 1 ihany, dia ilay antsoina hoe corps du Chist( tenan'i Kristy), ary ny fidirana ho fiangonana dia ny fahateraham-baovao, rehefa tafiditra anaty Fiangonana ianao ka lasa tafaray ao @ Kristy dia zay ianao no mila mitombo ao @ fiangonana ( eglise locale: toy ny fiangonana tao korinto, efesiana, sns...) mifankahery sy miaramitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra,midera sy mivavaka ary mampiasa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Fanahy Masina ( dons de l'Esprit)
Raha ny baiboly zany dia olona efa nibebaka sy nateraka indray no miaramivondrona ao ampiangonana, ary raha misy mbola tsy nibebaka dia tokony esorina hiala ao ampiangonana ( toy ilay niaraka t@ vadindrainy tao Korinto)
Olona nibebaka : olona niaiky fa diso, miaiky fa mila an'i Jesoa Kristy hamonjy azy, vonona ny hiala @ fahotany, vonona ny handeha araka ny sitrapon'ny Tompo eo ambany ny fitarihin'ny FM
10. RBNIR ( 09/01/2020 17:26)
Tohiny...hoy aho ery ambony hoe 1 ihany ny fampianarana satria hoy i Jesosy hoe "hihaino ny feoko"....tokony ho feo tokana no heno ao fa tsy feo isan-karazany akory...dia ny feon’i Jesosy irery ihany.

Inona io fampianarana tokana io????

Valiny:
« Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jaona 7:16)

Fampianarana tokana = feon'i Jesosy = fampianarana avy amin'ny Ray = fampianarana avy any an-danitra = fampianaraka tsy misy kilema

Fehiny : fiangonana tokana mampianatra ny fampianaran'i Jesosy (ilay noraisiny tamin'ny Ray = fampianarana tsy misy kilema)

Nifidy olona mivantana (lehilahy daholo fa tsy vehivavy ) Jesosy nataony hoe apostoly dia ireny indray no nampianariny mivantana (tsy misy mpanelanelana) io fampianarana io dia ireny indray no nampita ilay fampianarana avy eo....

« Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, » (Efesiana 2:19)
« natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra; » (Efesiana 2:20)

ankohonan'Andriamanitra = fiangonana

===>
Fiangonana tokana fa tsy marobe otran'ny ankehitriny, tokony ahitana apostoly (olona voafidin'i Jesosy mivantana sy ampianariny mivantana)
Tokony ahitana mpaminany ihany koa (olona resahin'Andriamanitra mivantana dia asainy mampita hafatra ho an'ny fiangonana)
Jesosy Kristy fehizoro = Miaina ilay fampianarana tsy misy kilema = ilay avy amin'ny Ray = feon'i Jesosy....feo tokana = fampianarana tokana....
11. gasy1zay ( 09/01/2020 18:23)
Mbola tsy azon'i RBNIR ihany ve ilay hazavaina? Ny Fiangonana dia tenan'i Kristy, io ilay fiangonana tokana fa tsy ilay fiangonana handehananao isan'Alahady! Raha ilay eglise local no tokana dia maninona i Jaona no nirahina hanoratra @ eglizy 7 ao @ apokalipsia?

Ny Fiangonana dia iray ihany ny tenan'i JK, ary ao aminy ianao no voamarina fa avy eo misy ny fiangonana hivorian'ireo kristiana efa ao anaty Fiangonana( nateraka indray) izay mitondra ny anaran'ny toerana misy azy fa tsy anarana Fiangonana toy ny hoe katolika, protestant, fjkm, flm , fpvm sns...

Fa ny olona taty aoriana diso ka ilay eglise locale no ataony hoe fiangonana F.

Ny fiangonana tsy voatery misy apostoly zany fa misy antsoina hoe "ancien" izay efa ela nihetezana tao @ fanarahana ny Tompo
12. rhaj0 ( 09/01/2020 18:35)

gasy1zay:
Ny Fiangonana dia tenan'i Kristy...

Nefany hoy ny mpandinika hoe, ao anaty Baiboly ao, dia ny fiangonana dia midika hoe Ravehivavy.
https://www.cgg.org/index.cfm/fuseaction/Library.verses/ID/2341/Woman-as-Symbol-Church-verses.htm


hum... ataovy ao azany ry Gasy1zay aa.. vitanao ilay izy eee :-)
13. gasy1zay ( 09/01/2020 19:43)
rhaj0> misy fahamarinany izany ambaranao zany ary biblique ka, vakio anie ilay fiatombohan'ny Efesiana 5:23 nozaraiko ery ambony ery e

Tena ho resinao RBNIR rhaj0 raha miezaka kely ianao, finoana sisa

tadidio fa amin'Andriamanitra mari+femme = 1 seul corps, fa ny mari no lohany

Dia Christ+Eglise = 1 seul corps fa Christ no lohany

...mazava ve sa trop spirituel? :d

14. rhaj0 ( 09/01/2020 20:01)
TSY mila finoana (manaiky-tsisy-profo, manaiky-tsy-mila-lojika) ny fi(s)ainana ry Gasy1zay fa mandinika mamadibadika mandalina dia basy aa...


Dia izao izany ny "finoan'i Gasy1zay".. Voninahitra anie ho an'i Gasy1zay

- fiangonana = tenan'i Kristy
- mari+femme = 1 seul corps, izany hoe, Kristy sy izay vadiny ao dia 1 seul corps
- donc, fiangonana = tenan'i Kristy = vadiny (le meme corps) = Ravehivavy

CQFD a la Gasy1zay: Fiangonana = Ravehivavy koa

Bravo Gasy1zay, bravo :-)
15. gasy1zay ( 09/01/2020 20:38)
tohizana hatrany fa tsy variana @ resaben'i rhaj0

Araka ny voalaza dia misy ny Fiangonana tokana izay lazaina hoe corps du Christ ka izay nanaiky ny famonjen'i Kristy sy nibebaka no tafiditra ho ao

Izay ianao no hoe lasa zanak'Andriamanitra, naterabaovao ary tempolin'ny FM

Ny fiangonana mahazatra antsika dia fiangonan'ireo izay voavonjy @ toerana iray mba ahafahany mitombo sy mitahiry ny finoany mandrampiverin'i Jesoa na mandrampahatapitry ny fiainany eto an-tany

Ka ny olona lasa ilay fiangonana hivoriany io no heveriny fa ilay fiangonana izay Jesoa no lohany

Izay no mahatonga kristiana maro miady varotra hoe ny fiangonana( toerana) misy azy no tena marina sns...

Ka ny tokony himasoanao zany raha kristiana ianao dia hoe izaho ve ao anatin'ilay tena Fiangonana? Ao anaty tenan'i Kristy ve aho?

Hoy Jesoa hoe izaho no tena voaloboka ary ianareo no rantsany.

Aona no idirana ao? Manaiky an'i JK ho Tompo sy mpamonjy ary vonona ny hibebaka

Mila afoina ny fahotana ary vonona ny hiova

Izay ilay hoe miaramaty @ kristy, maty ianao ilay mpanota fa lasa olombaovao ianao tarihin'ny FM

Io no mila tadiavina raha tsy mbola niainanao, zay ianao no niala tany egypta ka hamonjy ny tany kanana ( eklezia: niala @ maizina )
16. gasy1zay ( 09/01/2020 20:53)
Maro ny kristiana no tezitra raha lazaina fa tsy ampy ny fidirana any ampiangonana satria tsy fantany hoe tsy ilay fiangonana hita maso no tena Fiangonana tokana ka Kristy ny lohany fa ilay Fiangonana tsy hita maso fa raisina @ finoana fa tafaray ao amin'i Kristy isika rehefa naterabaovao ka lasa tena iray ( former un seul corps)

1 kor 10:17

Efes 2:16

Kol 3:15

17. RBNIR ( 09/01/2020 21:51)
gasy1zay:

Mbola tsy azon'i RBNIR ihany ve ilay hazavaina? Ny Fiangonana dia tenan'i Kristy, io ilay fiangonana tokana fa tsy ilay fiangonana handehananao isan'Alahady! Raha ilay eglise local no tokana dia maninona i Jaona no nirahina hanoratra @ eglizy 7 ao @ apokalipsia?

Ny Fiangonana dia iray ihany ny tenan'i JK, ary ao aminy ianao no voamarina fa avy eo misy ny fiangonana hivorian'ireo kristiana efa ao anaty Fiangonana( nateraka indray) izay mitondra ny anaran'ny toerana misy azy fa tsy anarana Fiangonana toy ny hoe katolika, protestant, fjkm, flm , fpvm sns...

Fa ny olona taty aoriana diso ka ilay eglise locale no ataony hoe fiangonana F.

Ny fiangonana tsy voatery misy apostoly zany fa misy antsoina hoe "ancien" izay efa ela nihetezana tao @ fanarahana ny Tompo

Vakio ny 1 Kor.5 gasy1zay...tsy mankasitraka ny masirasira Izy…satria tsy tiany haloto ny vongana….ka tsy mety ny mampanantena olona fa na dia ….aza rehefa mandray azy ho Tompo sy mpamonjy dia ho tafaray Aminy foana (anisan’ny vongana foana)….

Masina Izy ka izay rehetra TE HIRAY Aminy dia takiany ihany koa ho masina....

« Fa Izaho no Jehovah Izay nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egypta, mba ho Andriamanitrareo, ka dia ho masina ianareo, satria masina Aho. » (Levitikosy 11:45)

Tsy hoe n'inon'inona ataonao dia hotafaray Aminy ao foana inao fa rehefa tsy Masina ianao tsy hotafaray ao Aminy ao mihitsy...

« Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny Zanak'ondry ihany. » (Apokalypsy 21:27)

Ka tandremo sao mamita-tena fa betsaka ny kristiana voafitaka amin'izao fotoana izao satria nampianarina hoe rehefa mandray azy ho Tompo sy mpamonjy dia ampy...

Adino ny fahamasinana, nefa tena mbola takin'Andriamanitra amin'ny mpanompony izany ankehitriny....
Tsy hitsikera no hahatongavako eto fa misy secret nampianarin’I Jesosy 2000 taona lasa izay tamin’ireo mpianany, dia ampianariny indray izany ankehitriny……
Enga anie ka ho takatry ny maro izay hafatra izay…mihezaka ny hizara 100% izay rehetra nozarainy mba hampahiratra ny mason’ny maro namana….
18. gasy1zay ( 10/01/2020 03:32)
RBNIR > fibebahana ho aho miaraka foana ny fahateraham-baovao, izay ilay hoe mitondra ny hazo fijaliana ianao, alefanao ho faty eo @ Hazo fijaliana miaraka @ JK ny fahotanao, ary manaiky ianao fa ho faty miaraka aminy ilay fiananao fahiny fony mbola mpanota, mitsangana miaraka aminy ianao dia olombaovao tarihin'ny FM

Raha ny marina dia ilay olona ara-nofo (charnel) nandova ny fahotan'i Adama maty niaraka @ Jesoa dia nitsangana niaraka aminy ilay olona ara-panahy ( spirituel) izay tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra, izay no tafiditra ilay Fiangonana tena izy dia ny tenan'i Kristy

Io ilay tandindon'ny batisa,

Romains 6:4
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.

Ka olona qui marchions en nouveauté de vie. zany ve RBNIR tsy mendrika ny ho tafaray amin'i JK aminao?


Tsy azonao ve zany hoe Tompo zany? Izy no manapaka ny fiainanao ary tsy tokony hanao izay tianao intsony ianao raha tsy mifanaraka @ sitrapony
19. RBNIR ( 10/01/2020 16:22)

Ny tiako tenenina gasy1zay dia izao tsy hoe n'iza n'iza dia avelan'Andriamanitra ho tafaray Aminy ao anatin'ilay vongana iray (corps iray = tenan'i Kristy)...rehefa tsy masina ianao dia esoriny tsy hikambana Aminy ao mihitsy (1.kor.5) ...

Jaona 17:17 Manamasina azy amin'ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana.

Hamasino ny tenan-tsika amin'ny fahamarinana = tenin'Andriamanitra

Be dia be ny fiangonana ankehitriny no efa nanary ny tenin’Andriamanitra ka nanolo izany amin’ny fampianaran’olombelona….

Tsy hanonona anarampiangonana aho fa misy mampitandrina didy 10 ihany nefa rehefa jerena ireo didy folo tanisaina ao dia efa tsy mifanaraka amin’ny voasoratra anaty eksodosy 20 intsony…..


« Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy (Isa. 29. 13). » (Matio 15:9)

Hoy Jesosy hoe « Ary Izy namaly ka nanao hœ: Ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny Raiko Izay any an-danitra dia hongotana. » (Matio 15:13)

Ka ny fampianarana hoy aho dia tokony ho tokana fa tsy marobe toy ny ankehitriny ary ny fampianarana dia tsy inona fa ny feon’I Jesosy = izay nampianarin’I JEsosy….
Izay mihaina an’io fampianarana tsy misy kilema io no azo antoka fa tafaray marina Aminy satria masina tahaka azy (miaina amin’ny tenin’Andriamanitra) fa tsy miaina amin’ny fampianaran’olombelona….
20. gasy1zay ( 10/01/2020 17:43)
Izay vonona ny hibebaka sy miaiky fahotany RBNIR dia raisin'Andriamanitra hiditra daoly a! Ilay ran'i Jesoa Kristy no manadio azy ka lasa mendrika ny ho tafaray aminy izy, fampianaran'i Jesoa dia efa voaraikitra ao anaty baiboly ka tsy mila ny feony intsony ianao, tenin'Andriamanitra = baiboly , ka raha te hanankina ny fiainanao @ tenin'Andriamanitra ianao dia araho ny baiboly, fa kosa averiko ihany misy chronologie mazava ao ary misy fanekena (alliance) 2 samihafa

Ny voalohany hoan'ny zanak'Israely
Ny faharoa hoan'ny olombelona rehetra

Efa tsy manankery intsony ilay voalohany, zany no antony naharava ny tempolin'i Jerosalema
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2923