Ireo fampianarana na hevitra diso tsy mifanaraka amin'ny baiboly

21. rhaj0 ( 10/01/2020 17:53)
gasy1zay:
misy chronologie mazava ao ary misy fanekena (alliance) 2 samihaf

Mba mitsatsaingoka kely..

raha ny fahazoako azy izany dia

- @ Gasy1zay, ilay "Alliance 2" no ady eo izao. Izany hoe, rava ilay "Alliance 1"

- @ RBNIR, dia "tsisy lalAna rava izany" hozy Jesosy


Izay ve raha fehezina ny maha-samy hafa ny kristianisma-nareo roaroa ry Gasy1zay sy RBNIR?
22. gasy1zay ( 10/01/2020 19:04)
tena tsy mazava amiko ny hevitr'i RBNIR ny marina, tsy haiko hoe manaiky ve izy sa tsia hoe misy ny fanekena vaovao sy taloha
23. rhaj0 ( 11/01/2020 20:55)
Ka ny an'i RBNIR kosa k'lou, araka ny efa tsikaritro lava eto, dia Ratsimpotsimpona Betsindrotsindroka RBNIR no anarany :-)

Tsindrohan-ndRBNIR ohatra ny atsy @ Exodosy, dia ampiadiany rima @ atsy @ Matio, nefa misy "kronoloziany" izy io, ary tena sasanangy samy hafa ireo resaka roa ireo. Tsy lazaina intsony ny resa-Paoly izay mamiravira ny revin-Jesosy, fanefa dia ampiarahin-dRBNIR anaty lasopy ao, ary dia ny tena no te-handoa.

Amin-dRBNIR, mbola ny fahitako azy ihany, mihevi-tena izy hoe "mahay Baiboly", rahefa mahatsimpontsimpona dia mampiady rima toko aman'andinim-baiboly, na misy na tsisy rohi-kevitra sy lojika, fa rehefa mampety ny baolinany ao, dia heveriny fa mety foana izay petapeta-toko ataon-dRBNIR ao.

Fa mampihomehy ihany kosa k'lou ilay izy ee... Sa ahoana RBNIR? :-)
24. RBNIR ( 12/01/2020 03:56)
rhaj0:

- @ RBNIR, dia "tsisy lalAna rava izany" hozy Jesosy

Izay mihity ilay izy....
Ilay lalàna teo aloha iny ihany saingy tsy atao soratanana ivelan'ny olona intsony (Kol.2:14) (Fanekena taloha)
Fa novaina kosa ho soratra anatin'ny olona « Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; » (Hebreo 8:10)
« "Izao no fanekena hataoko aminy, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Hataoko ao am-pony ny lalàko, Sady hosoratako ao an-tsainy," » (Hebreo 10:16)
Izay ny fanekena vaovao : soratana ao anaty ilay lalàna fa tsy atao soratra ivelany tahaka ny taloha intsony...atao lasa fiainana vaovao ao anatin'ny olona ilay lalàna tsy niainany teo aloha...
Ohatra : mpijangajanga lasa novaina tsy ho mpijanganjanga intsony (tsy noho ilay teny hoe Aza mijangajanga fa ilay olona mihitsy no lasa vaovao (tsy mahay mijangajanga) tsy mahay manota...
Izay no fanekena vaovao, "ovaina hatrany anatiny rehetra any ilay olona ny fony, ny fanahiny Eze.36:26 ny fieritreretany (1Pet.3:21) " ho lasa manana fiainam-baovao mifanaraka amin'ny takin'ny lalàna ilay olona (tsy misy ezaka be tahaka ny taloha intsony fa fanomezana no atao mba tsy hireharehan'ilay olona = izay no mahafahasoavana azy misy hery sy fahefana avy amin'ny FM dia lasa tsy mahay manota intsony ilay olona)...
Ny Fanahy Masina no manantanteraka izany ao anatin'ilay olona...« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)

Ny tsy mety amin'ny zavatra lazain'i gasy1zay dia izao...rehefa mitarika azy ny FM tsy hijangajanga na tsy hangalatra dia manaiky izy....fa raha vao mitarika azy ny FM hitandrina ny Sabata (andro fahafito) na koa hanao 1/10 sns na koa lalàna hafa....dia mandà izy satria aminy dia lasa ambany lalàna indray ilay olona....ka ny fandraisany azy mihitsy no diso (lasa i gasy1zay no mametraka hoe ireto sy ireto no mety fa tsy araka ny fitarihan'ny FM ...intsony...)...Araka iry teny ao amin'ny Eze.36:27 iry mantsy ny asan'ny FM dia hitarika ny olona hitandrina ny lalàn'Andriamanitra teo aloha ihany (hahatonga anareo handeha araka ny lalàko hoy i Jehovah)...

Tsotra kely anefa ny zavatra tokony atao...Jereo ny fiainan'i Jesosy ka izay rehetra nataony sy notandremany ary nasainy notandremana dia mbola tsy maintsy tandremana « Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6).

Jesosy raha nalain'ny devoly fanahy dia ireo lalàna teo aloha avokoa no notanisainy (efa voasoratra hoe hoy i Jesosy fa tsy namorona Izy......

25. gasy1zay ( 14/01/2020 20:30)
Tsy rava aona ny lalana RBNIR a, tadidinao ngamba ilay teny hoe @ lalana rehefa diso @ 1 dia diso @ izy rehetra

Valio ary aho ry RBNIR, rehefa sabata ve ianao dia mandrehitra afo sa tsia? ( eks 35:3), mbola manao sorona nga ianao raha nanota ( lev 6 sy 7), ianao ve RBNIR manokana 1/10 ny vokatrao ka MIHINANA AZY MIARAKA @ FIANAKAVIANAO? (Deot 14: 22-26)

26. rhaj0 ( 14/01/2020 21:07)
k'efa hoe Ratsimpotsimpona Betsindrotsindroka RBNIR no anarany, ary dia hodian-dRBNIR tsy hita ireo lalAna tsy mampetimety ny baolinany, fa ny lalAna, na dia efa tena lany andro azany, dia arantirantiny satria mety aminy (sy ny fahamaizinantsainany ohatra eee)

Mazava ho azy :-)


Fa hono ho'a ry Gasy1zay, lalAna taloha koa ve ohatra ity ao @ Timotia ity
27. RBNIR ( 15/01/2020 05:58)
gasy1zay:

Tsy rava aona ny lalana RBNIR a, tadidinao ngamba ilay teny hoe @ lalana rehefa diso @ 1 dia diso @ izy rehetra

Valio ary aho ry RBNIR, rehefa sabata ve ianao dia mandrehitra afo sa tsia? ( eks 35:3), mbola manao sorona nga ianao raha nanota ( lev 6 sy 7), ianao ve RBNIR manokana 1/10 ny vokatrao ka MIHINANA AZY MIARAKA @ FIANAKAVIANAO? (Deot 14: 22-26)


« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Matio 5:17)

Tsy tonga handrava Aho fa hanantanteraka (an'ilay lalàna) hoy i Jesosy...

Ny fanantanterahana ireo lalàna dia io efa nazavaiko ery ambony io....Eze.36:26,27) Ny FM no hanova ny ao anatin'ilay olona handehanany araka ireo lalàn'i Jehovah (ny lalàn'i Jehovah misy maro fa tsy hoe lalàna iray na 2 fa izay rehetra notandreman'i Jesosy sy nampianariny no mbola tandremana...izay rehetra efa vita teo amin'ny hazo fijaliana kosa dia tsy tandremana intsony)


Gasy1zay...raha te hahalala amin'ny antsipirihiny ianao ny fitandremana sy ny fanantanterahina ireo lalàna dia asaiko manokana inao hanaraka ny fandaharana ao min'ny kolo TV isa-maraina amin'ny 5ora sy sasany.....Efa miditra fiasan'ny Fanahy Masina isika fa eto aloha dia mbola fampahafantarana tsotsotra ihany ho an'ny rehetra....
28. gasy1zay ( 17/01/2020 18:48)
Valio aloha ilay fanontaniana RBNIR a, manaraka an'ireo voalazan'ny lalana ireo ve ianao sa tsia?
29. rhaj0 ( 18/01/2020 18:20)
Ka notsimponin'i RBNIR indray anie ilay fantsin'i Gasy1zay teo hoe, misy "kronoloziany" izy io.

Ary dia izao indray no fahazoako ny kabarin-dRBNIR:

ireo lalAna tsy mampetimety ny baolin'i RBNIR, toa ilay manao sorona, na koa ilay hoe tokony "madio" tsy manambady i RBNIR ao, dia ... hoe rahefa "any aoriana any" vao mihatra, fa "misy fotoanany ny zava-drehetra" HONO eee...

Ka dia mbola mahazo manararaotra manota izany izao i RBNIR, fa "any aoriana any", satria misy "kronoloziany" io, arak'i Gasy1zay koa, any aoriana any vao afahana ny ota ee...


Na koa hoe, rehefa oainina i RBNIR, fa kay i HRNRN tsy izany "voafinidy" izany, satria dia io hita be io fa TSY asian'ny FM sira, fa ao, levona miboretaka tsy haninona tsy haninona ao @ izay misy azy ao i HRNRN, dia hozy RBNIR, misy "kronoloziany" araka ny filazan'i Gasy1zay io HONO eee... "mbola ho avy" eee...


Dia tsy hamaly ny fanontanian'i GAsy1zay koa i RBNIR fa ... misy "kronoloziany" io eee :-)
30. RBNIR ( 20/01/2020 08:18)
Mila fantarina tsara aloha hoe iza avy ireo lalàna mbola tokony tandremana sy ireo lalàna efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana...

Amin'ny ankapobeny ireo lalàna 600 mahery ao anaty baiboly ireo dia misy karazany 6...

1- Ny DYDY FOLO : ( Eks.20:1-17) ( Deot. 5:1-18)
-Didy nomen’Andriamanitra mba hotandreman’ny tsirairay

2- Ny lalan’ny FANEKENA na CODE de L’ALLIANACE ( Eks.20:19-23:19)
- Fitiavana an’Andriamanitra ( Eks.20:19- 26 )
- Fitsinjovana Ny hafa sy valin’ny natao ( Eks.21:1-22:19; Deot.15:1-18 )
- Fahaizana miaina eto an-tany sy amin’Andriamanitra (Eks 22 : 20-23 : 19)

3- Lalàna momba ny FAHAMASINANA sy FAHALOTOANA Lev (11-15 ; Deot 14 : 1-21) sy Lev (17-23)

- Ny fanoherana ireo no manome ny atao hoe FAHAVETAVETANA
- Ny lalan’ny fahalotoana ( Lev 11-15 ; Deot 14 : 1-21)
- Ny lalan’ny fahamasinna ( Lev 17-23)

4- Lalàna momba ny tsy fahatokina ara- tsaina ( Infidélité morale) ( Lev 24-27 ; Deot 14 : 22-29)

- Mitaona ny saina hanao sitrapon’Andriamanitra ( Lev 24-27 ; Deot 14 : 22-29)

5- Lalana déoteronomika ( deot 12 : 1-13 : 19, 16 : 18-26 :15)

- Fomba fanao ho hanatsarana ny fiainam-pirenena ( Deot 16 : 18-23)

6- Lalam-pisorona ( Lev 1-7 ; Deot 15 : 19-23)

Ireo karazana lalàna 6 ireo indray dia azo sokajiana ho:
1- Ny tokony atao ( tsy manery): Loi impersonnelle
2- Ny tsy maintsy atao : Loi imperative
3- Lalàna ateraky ny fandikan-dalàna : Loi casuistique ( Raha izany àry no izy, dia izao no atao)

Na koa sokajiana ho toy izao:

1- Lalanà eo anatrehan’Andriamanitra: toy ny didy folo sy izay misy hoe: fahavetavetana eo imason’i Jehovah.
2- Lalàna eo anatrehan’ny fiaraha-monina : Fanamasinana ny fanambadiana , fahaiza-miaina, sns..
3- Lalàna ny amin’ ireo fotoam- pivavahana isan-karazany : Fisoronana, Andro firavoravoana, Paska,….

Ny tsy maintsy tandremana aloha izany dia mazava loatra ireo Lalàna eo anatrehan'Andriamanitra (RAha manota amin'ireo ny olona avy dia manota amin'Andriamanitra) ohatra ny Didy 10 izay nomen'Andriamanitra mivantana

Ny tokony hatao indray kosa dia tsy hoe manota amin'Andriamanitra ilay olona raha tsy mitandrina azy saingy kosa tokony efa hivonona izy handray ny vokany raha ohatra ka tsy manaraka...
« Aza fafazana voan-javatra roa karazana mifangaroharo ny taninao, fandrao samy ho lasa ho sazy ny vokatry ny voan-javatra nafafinao sy ny vokatry ny tanim-boalobokao. » (Deotoronomia 22:9)

Ny manampahaizana ankehitriny dia mahafantatra tsara fa raha voanjavatra 2 no hafafinao eo amin'ny tany iray dia hifamono ireo fa tsy hifamelona.....

Ny lalàna momba ny fanompoampivavahana (lalàm-pisoronana) ireny izao dia efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijalina tsy tokony tandremana intsony....

Dia otran'izay ilay izy mila fantarina tsara aloha hoe iza no tsy maintsy tandremana, ireo tokony tandremana ary ireo tsy tandreamana intsony....

31. RBNIR ( 20/01/2020 08:33)
raha te hamantatra amin'ny antsipirihiny ireo lalàna tsy maintsy tandremana, ny tokony tandremana ary ny tsy tandremana intsony dia manasa anao ampitiavana hanaraka ilay fandaharana ao amin'ny kolo TV isa-maraina amin'ny 5 ora sy sasany (alatsinainy-zoma)
32. rhaj0 ( 20/01/2020 13:52)
RBNIR:
... tsy hoe manota amin'Andriamanitra ilay olona raha tsy mitandrina azy saingy kosa tokony efa hivonona izy handray ny vokany raha ohatra ka tsy manaraka...

ka raha "tsy manota" izy ve ry RBNIR, arak'ilay lojikan-dRBNIR, dia "handray ny vokany" inona indray?

Dia sampona mihintsy ho'a ny lojikanareo ry RBNIR..

Io ho'a mba saintsaino tsara ihany izay ho lazaina alohan'ny hitenitenenana, fa tsy eny ambony alitara anie ianao eto io ry RBNIR ee...
33. RBNIR ( 20/01/2020 20:32)
Tsy manota amin'Andriamanitra mivantana io ohatra nomeko eo ambony io rhajo a! Ianao ihany no mizaka ny vokany rehefa tsy manaraka ianao...

fantaro ihany koa fa na ny testameta vaovao aza dia mampianatra fa misy ny atao hoe "ota tsy nahy " izany hoe tsy niniana natao...« Ry rahalahy, raha misy olona azon'ny ota tsy nahy aza*, dia atsanganonareo izay manana ny Fanahy amin'ny fahamorana izy, ka mihevera ny tenanao, fandrao ianao koa mba halaim-panahy ihany. [* Na: azo olan-tanana amin'izay fahadisoana aza] » (Galatiana 6:1)


Sy no ota tsy mahafaty....« Ota avokoa ny tsi-fahamarinana rehetra; ary misy ota tsy mahafaty*. [* Gr. ota ny ho amin'ny fahafatesana] » (1 Jaona 5:17)

Ny ota mahafaty hoy aho dia ireo ota izay mandika ireo lalàna eo anatrehan'Andriamanitra...
34. RBNIR ( 21/01/2020 13:55)
ny 1/10 dia tafiditra ao amin'ilay karazana lalàna
4- Lalàna momba ny tsy fahatokina ara- tsaina ( Infidélité morale) ( Lev 24-27 ; Deot 14 : 22-29)

- Mitaona ny saina hanao sitrapon’Andriamanitra ( Lev 24-27 ; Deot 14 : 22-29)

Ianao sy Andriamanitra irery no mahafantatra ny marina ao! tsy misy mihitsy afaka hamantatra na nandoa ara-dalana ilay 1/10 marina ianao na tsia...

Fahatokisana ara-tsaina no takin'Andriamanitra amin'ireny karazana lalàna ireny....Aza ny lohasaha mangina no jerena, fa Andriamanitra an-tampon, ny loha hoy ny ntaolo izay...

Mbola takiana amin'ny kristiana marina v izany ankehitriny??? matahotra an'Andriamanitra any amin'ny takona tsy misy mpahita sy tsy misy mpahafantatra?

« [Ny amin'i Ananiasy sy Safira] Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, » (Asan'ny Apostoly 5:1)
« ka nanafenany ho azy ny vola vidiny, ary ny vavy koa nahalala izany; dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny Apostoly. » (Asan'ny Apostoly 5:2)
« Ary hoy Petera: Ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao handainga amin'ny Fanahy Masina ka hanafina ny vola sasany vidin'ny tany? » (Asan'ny Apostoly 5:3)
« Fony tsy namidy, tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao, fa tamin'Andriamanitra. » (Asan'ny Apostoly 5:4)
« Ary Ananiasy, nony nandre izany teny izany, dia nikarapoka, ka afaka ny ainy; dia raiki-tahotra loatra izay rehetra nandre izany. » (Asan'ny Apostoly 5:5)
« Ary nitsangana ny zatovo, dia nofonosiny ny faty ka nentiny nivoaka, dia naleviny. » (Asan'ny Apostoly 5:6)
« Fa rehefa afaka tokony ho ora telo, dia niditra koa ny vavy, nefa tsy fantany izay efa nanjo teo. » (Asan'ny Apostoly 5:7)
« Ary hoy Petera taminy: Lazao amiko: Izany ihany va no vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy: Eny, izany ihany. » (Asan'ny Apostoly 5:8)
« Ary hoy Petera taminy: Nahoana ianareo no niray tetika haka fanahy ny Fanahin'ny Tompo? Indro, eo am-baravarana ny tongotr'izay nandevina ny vadinao, ary hitondra anao hivoaka koa izy. » (Asan'ny Apostoly 5:9)
« Dia nikarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy, ka afaka ny ainy; ary raha niditra ny zatovo, dia hitany fa maty, ary nentiny nivoaka ka naleviny teo anilan'ny lahy. » (Asan'ny Apostoly 5:10)
« Dia raiki-tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany. » (Asan'ny Apostoly 5:11)


NO COMMENT HOY NY FITENY....INONA NO TIANAO HANDAINGA AMIN'NY OLONA SA HANDAINGA AMIN'ANDRIAMANITRA????

35. rhaj0 ( 21/01/2020 14:15)
hou la la... tena terroriser-n'ilay Paoly ny olona marina.. I Paoly no nanoratra ny Asan'ny Apostaoly.

Tena namoronan-dRaPaoly angano beuh ireto olona, ary dia nino beuh tao tokoany, ary dia misonenika Rapaoly mikepokepoka ny 1/10-katsembohan'ny olona.


Dia @ fo tsy miangatra, dia inona koa no anakarapohan'Andmntra an'i Ananiasy sy Safira @ izay resaka "vola kely" re ry RBNIR?? Sady @ izay vola hatsembohan'i Ananiasy sy Safira, fa tsy hoe, vola nangalarina?? Koa na ilay mpangalatra teo ankavanan'i JEsosy aza namena chance dia namena paradise.

Aiza ilay "fitiavana no lehibe indrindra " dradradradraina re ry RBNIR aa??
Sa FITIAVAM-BOLA KELY no tianareo lazaina re ry RBNIR???

Fa dia io ve no mba fanamarinanao ny fikepohanareo ny 1/10-katsembohan'ny olona ry RBNIR?
Henatra ho anao ry RBNIR... tena manala-baraka ny Kristianisma ianao ry RBNIR sy HRNRN.

Fa tsara fa tohizo RBNIR aaa.. zara azany hita tsara ny ati-panahin-dry RBNIR sy HHNRN.. Izany HONO zareo raha ibitsihan'i JEsosy..
36. RBNIR ( 21/01/2020 14:20)
rhaj0:

hou la la... tena terroriser-n'ilay Paoly ny olona marina.. I Paoly no nanoratra ny Asan'ny Apostaoly.

Io ilay teneniko hoe faly hanohitra fotsiny, efa nentina teto ny porofo fa i lioka no nanoratra ny asan'ny apostoly fa tsy i paoly....

https://fr.lmgtfy.com/?q=qui+a+%C3%A9crit+l%27acte+des+ap%C3%B4tres

ny an'i paoly ny soratra rehetra nataony dia misy ny soniany avokoa (manonona ny fahasoavan'ny Tompo hatrany izy rehefa mamarana ny epistiliny ary marina 100% izay raha ny baiboly no vakiana....
37. RBNIR ( 21/01/2020 14:25)
rhaj0:

hou la la... tena terroriser-n'ilay Paoly ny olona marina.. I Paoly no nanoratra ny Asan'ny Apostaoly.

Vao soratra fotsiny v dia mihorohoro sahady ianao rhajo, nefa mitady ny hahita sy handre ny feony????

Fantaro tsara hoy aho ny zavatra tadiavina e!
38. RBNIR ( 21/01/2020 14:28)
averina hatrany ny fandoavana ny 1/10 dia tsy misy mpahita fa ilay olona sy Andriamanitra no mahita azy ao....

Ka raha mandrotsaka ny ara-dalana izy dia vokatry ny fony izay fa tsy anteritery akory...
39. rhaj0 ( 21/01/2020 14:32)
hi hi hi... ny kristiana no terrorise fa izaho (sy izahay Atheists) mivanitika gilady :-)
40. gasy1zay ( 21/01/2020 16:05)

RBNIR:

averina hatrany ny fandoavana ny 1/10 dia tsy misy mpahita fa ilay olona sy Andriamanitra no mahita azy ao....

Ka raha mandrotsaka ny ara-dalana izy dia vokatry ny fony izay fa tsy anteritery akory...


Tsy mbola azonao ihany ilay 1/10 tao @ baiboly an! Ny 1/10 natokanao ho an'Andriamanitra ary ianao sy ny ankohonanao ihany no mihinana azy toy ilay det 15: 23-28
Ny Levita sy ny mpivahiny ary ny mahantra dia isaky ny 3 taona vao mahazo avy amin'ny zanak'Israely.

Tsisy mandrotsaka zany raha tsy hoe ilay isa 3 taona

Ka raha tsy manao izay ianao dia tsy 1/10 araka ny baiboly no ataonao fa fampianaran'olombelona
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0847