Ireo fampianarana na hevitra diso tsy mifanaraka amin'ny baiboly

41. gasy1zay ( 21/01/2020 16:35)
Aleo hazavaina @ RBNIR ny antony tsy tokony handoavana 1/10 fa tsy mety azony

1) voalohany aloha RBNIR, ny famonjena dia tsy fidiam-bola fa maimaimpoana

2) tsy ny 1/10 no takian'Andriamanitra @ fanekena vaovao fa ny 100%, toy ilay vehivavy nandrotsaka ny fanany rehetra tao @ tempoly, toy ireo kristiana voalohany namarotra ny fanany rehetra, toy ilay tovolahy mpanankarena nolazain'i Jesoa hoe amidio ny fananao rehetra dia manarahy ahy

3) Andriamanitra tsy manery intsony toy ny lalana fahiny fa ny takiany dia izay manome @ fifaliana izay foiny, 2 kor 9: 7

4) ny fampianarana fandoavana 1/10 dia fandrika ataon'ny devoly mba hanameloka ny tenany ireo kristiana tsy nandoa 1/10 ka tsy mino izy hoe hanasoa azy A/tra na hamaly vavaka azy raha tsy manao 1/10 izy

5) ny fandoavana 1/10 dia fandriaka hoan'ireo mpitondra fiangonana mikirakira vola be tsy notakian'ny baiboly intsony @ zao androntsika izao, jereo ireo fiangonana maro misy scandale fanodikodianana vola. Jereo ireo pastera mega church any USA nividy lamborgini hoan'ny vadiny, mividy trano @ millions $ maro, mividy jet prive. Tandremo fa fahavalon'A/tra ny fitiavambola

6) raha te hampiseho ny fianteheranao an'Andriamanitra ianao dia tsy @ fandoavana 1/10 fa @ fanekena ho tarihin'ny FM

Amen
42. Gasy1zay ( 21/01/2020 19:30)
Tohizana ny resaka fampianarana diso

diso ny filazana fa ny batisan'ny rano na batisa kristiana @ anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny FM dia miaraka amin'ny batisan'ny FM na ny filazana fa io ihany no batisan'ny FM

Ny mpianatra t@ pentekoty raha naharay ny batisan'ny FM dia tsy nisy rano, tsy nisy nametratanana.

i Paoly natao batisa zay vao nametrahantanana ary feno ny FM

Kornelio mianakavy feno ny FM( batisan'ny FM) zay vao natao batisa

Ireo ohatra ireo dia midika mazava fa zavatra 2 samihafa ny batisa ataon'ny mpianatra na pasitera na apostoly sns... sy ny batisa FM izay Jesoa no manao azy, mety mitranga anefa hoe miaraka eo no ho eo izy 2.
43. RBNIR ( 22/01/2020 06:57)
gasy1zay:


1) voalohany aloha RBNIR, ny famonjena dia tsy fidiam-bola fa maimaimpoana


Marina fa ny famonjena dia tsy vidiam-bola fa maimaipoana, fa mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ahoana ary no tokony hanantanterahana ireto teny ireto?

« Toy izany koa no nandidian'ny Tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. » (1 Korintiana 9:14)

Tadidio fa raha hametraka rafitra ao ampiangonana ny olona iray dia tokony ho araka sitrapon'Andriamanitra izay rafitra apetraka izay...(izany hoe izay rafitra efa napetrak'Andriamanitra no tokony hapetraka ao ampiangonana fa tsy hamorona akory...

Ka inona no rafitra efa napetrak'Andriamanitra hamelomana ireo olona mikarakara ny tabernakeliny sy ireo asa fisoronana rehetra (fiangonana) fahiny???? « Ary, indro, ny taranak'i Levy efa nomeko ny fahafolon-karena rehetra amin'ny Isiraely ho fananany noho ny fanompoana izay ataony, dia ny fanompoana ny amin'ny trano-lay fihaonana. » (Nomery 18:21)

Antony mazava no nanomezana ny 1/10 ho an'ny olona hanao fanompoana ao amin'ny trano lay fihaonana (olona tsy natao hihary hoa an'ny tenany fa natao ho velomin'Andriamanitra 100/100 ny fiainany satria ny androm-piainany dia natokana ho an'Andriamanitra....

Nahoana i Jesosy no tsy nandà fa tokony natao marina ny 1/10 fa saingy tsy ampy ny fanantanterahana izany ?? Mat.23:23...

« Fa hoy ny Soratra Masina: "Aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary ianao" (Deo. 25.4) Ary koa: "Ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany" (Lio.10.7). » (1 Timoty 5:18)

« Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tononinareo; fa raha tsy izany, dia hiverina ho aminareo ihany izany. » (Lioka 10:6)
« Ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay zavatra omeny; fa ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. » (Lioka 10:7)
44. RBNIR ( 22/01/2020 07:13)
gasy1zay:

Tsy mbola azonao ihany ilay 1/10 tao @ baiboly an! Ny 1/10 natokanao ho an'Andriamanitra ary ianao sy ny ankohonanao ihany no mihinana azy toy ilay det 15: 23-28
Ny Levita sy ny mpivahiny ary ny mahantra dia isaky ny 3 taona vao mahazo avy amin'ny zanak'Israely.

Tsisy mandrotsaka zany raha tsy hoe ilay isa 3 taona

Ka raha tsy manao izay ianao dia tsy 1/10 araka ny baiboly no ataonao fa fampianaran'olombelona

Raha ny baiboly no vakiana dia tsy izay no tena antony nanaovana ny 1/10 fa ity gasy1zay,

« Ary, indro, ny taranak'i Levy efa nomeko ny fahafolon-karena rehetra amin'ny Isiraely ho fananany noho ny fanompoana izay ataony, dia ny fanompoana ny amin'ny trano-lay fihaonana. » (Nomery 18:21)
« Fa ny fahafolon-karen'ny Zanak'Isiraely, izay ateriny ho fanatitra ho an'i Jehovah, dia efa nomeko ho an'ny taranak'i Levy ho fananany; izany no nilazako taminy hoe: Tsy hanana lova eo amin'ny Zanak'Isiraely izy. » (Nomery 18:24)

Tranga manokana io lazainao io....
45. gasy1zay ( 22/01/2020 15:28)

RBNIR:

gasy1zay:

Tsy mbola azonao ihany ilay 1/10 tao @ baiboly an! Ny 1/10 natokanao ho an'Andriamanitra ary ianao sy ny ankohonanao ihany no mihinana azy toy ilay det 15: 23-28
Ny Levita sy ny mpivahiny ary ny mahantra dia isaky ny 3 taona vao mahazo avy amin'ny zanak'Israely.

Tsisy mandrotsaka zany raha tsy hoe ilay isa 3 taona

Ka raha tsy manao izay ianao dia tsy 1/10 araka ny baiboly no ataonao fa fampianaran'olombelona

Raha ny baiboly no vakiana dia tsy izay no tena antony nanaovana ny 1/10 fa ity gasy1zay,

« Ary, indro, ny taranak'i Levy efa nomeko ny fahafolon-karena rehetra amin'ny Isiraely ho fananany noho ny fanompoana izay ataony, dia ny fanompoana ny amin'ny trano-lay fihaonana. » (Nomery 18:21)
« Fa ny fahafolon-karen'ny Zanak'Isiraely, izay ateriny ho fanatitra ho an'i Jehovah, dia efa nomeko ho an'ny taranak'i Levy ho fananany; izany no nilazako taminy hoe: Tsy hanana lova eo amin'ny Zanak'Isiraely izy. » (Nomery 18:24)

Tranga manokana io lazainao io....


Ny tranga ambaranao io no mifanipaka @ tranga ataon'ny fiangonana sasany ankehitriny

Jereo tsara fa ny an'Andriamanitra dia nisy fizarana equitable :

Fokon'israely 12
Ny 11 nahazo zaratany fa ny 1 tsy nahazo
Ny 11 nahazo manome 10% ny vokatra hoan'ny 1 tsy nahazo
Kajio tsara RBNIR fa ny taranaka nahazo 9% avy afatsy ny an'i Levy
Avy eo ny rehefa azo ny vokatra dia mahazo 10% ny Levita fa tsy manana tany kosa nefa

Ny levita mandray ny 10% fa avy eo manome 10% koa zany hoe mahazo 9%

Ka eo dia lasa mitovy daoly ny azon'ny taranak'Israely 12 foko

Fa ny an'ny fiangonana zao mpiangona 1000, manome 1/10 hoan'ny pasitera 1? Azonao ve zany mahazo 100 x ny azon'olona 1? Mitovy zany ve io fizarana ataon'Andriamanitra io sa fampianaran'olombelona?

Izao tsy misy intsony ny tempoly, tsy misy intsony fisoronana, tsy misy intsony ny fizarana lova ety an-tany toy ny nataon'Andriamanitra hoan'ny zanak'Israely

Ka tsy tokony hitovy intsony ny fitantanana ny fiangonana sy ny tempoly fahiny.

Nisy mpianatr'i Jesoa ve nandray 1/10 t@ kristiana raha tsy resaka fanomezana no hitanao ao (offrande)
46. RBNIR ( 23/01/2020 08:29)
gasy1zay:

Nisy mpianatr'i Jesoa ve nandray 1/10 t@ kristiana raha tsy resaka fanomezana no hitanao ao (offrande)

Ny mpianatr'i Jesosy dia nampianatra ary nampandoa 1/10 ny fiangonana....

« Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. » (Hebreo 7:8)

au temps "présent" no nitenenany an'io

Izany hoe araka io teny io dia nampadoa fahafolon-karena ireo mpianatra tamin'io fotoana io ary nanazava tsara izy fa ny ety an-tany dia olona mety maty (mazava ho azy ry zareo no mandray azy, fa ankoatran'izay misy mandray any an-danitra any dia izay nambara fa velona....

Io ihany koa no porofo fa ireny fahafolon-karena aloha ireny dia tsy hoe lasan'ilay olona eto fotsiny ihany fa tena misy mandray azy any andanitra any dia tsy iza fa ilay ambara fa velona...
47. rhaj0 ( 23/01/2020 12:06)
mpianatr'i Jesosy ve ny any @ Hebreo ry RBNIR?

Toa mampandany andro anao ao fotsiny ilay RBNIr ry Gasy1zay fa izy angaha hanisy sira an'izay lojika(nao) fa Ratsimpontsimpona Betsindrotsindroka RbNIR no anarany ee :-)
48. RBNIR ( 23/01/2020 12:30)
i paoly no nanoratra ny hebreo e! mpianatr'i Jesosy izy ary teo izy dia nampianatra hoe...

Ny ety an-tany dia olona mety maty no mandray ny 1/10 fa en parallèle an'iny any an-danitra any misy mandray azy koa dia ilay lazaina fa velona....

Izany hoe rehefa mandoa 1/10 izany ny olona dia tsy hoe omena ilay olona mety maty fotsiny ilay izy fa tena omeny an'ilay lazaina fa velona ihany koa...(na dia tsy hitan'ny maso aza izany)...
49. RBNIR ( 23/01/2020 12:31)
matoa izy nampianatra an'io dia tena nampandoa izy izany tamin'io fotoana io...
50. RBNIR ( 23/01/2020 12:32)
resaka grammaire daholo izany zalahy isany a! (temps présent no nampiasaina teo)...
51. RBNIR ( 23/01/2020 12:33)
https://saintebible.com/hebrews/7-8.htm
52. RBNIR ( 23/01/2020 13:06)
ao amin'io hebreo 7 dia misy koa lesona azo tsohaina momba ny 1/10

tsy ny levita ihany fa ny mpisorona tahaka ireo levita fahiny no tokony handray ny 1/10 (ohatra nomeny i melkizedeka) izany hoe tsy voafetra hoe ny levita ihany fa rehefa mpisoron 'Andriamanitra..;

Io no manamafy ny tena anton'ny 1/10....

Dia tokony ho io koa hoy aho no rafitra mipetraka amin'ny kristiana satria i Kristy dia voalaza fa hoe « Fa Izy dia nambara hoe: "Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon'i Melkizedeka" (Sal.110.4). » (Hebreo 7:17)

Amin'izao fotoana izao ange tena misy dia misy ny mpisorona ao ampiangonana e!
53. gasy1zay ( 23/01/2020 14:48)

RBNIR:

ao amin'io hebreo 7 dia misy koa lesona azo tsohaina momba ny 1/10

tsy ny levita ihany fa ny mpisorona tahaka ireo levita fahiny no tokony handray ny 1/10 (ohatra nomeny i melkizedeka) izany hoe tsy voafetra hoe ny levita ihany fa rehefa mpisoron 'Andriamanitra..;

Io no manamafy ny tena anton'ny 1/10....

Dia tokony ho io koa hoy aho no rafitra mipetraka amin'ny kristiana satria i Kristy dia voalaza fa hoe « Fa Izy dia nambara hoe: "Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon'i Melkizedeka" (Sal.110.4). » (Hebreo 7:17)

Amin'izao fotoana izao ange tena misy dia misy ny mpisorona ao ampiangonana e!Ny pretra Melkizedeka resahina eto RBNIR dia i Jesoa a, hebreo 7:17 tu es pretre pour toujours selon la ligne de Melchisedek, izy no nanao sorona ny tenany hamonjena antsika

Aorian'io dia tsy misy pretra mpisorona intsony fa i Jesoa ihany, vakio tsara fa miteny izy hoe niova ny lalana, fa tsy hoe mbola misy olona manao toy ny levita taloha izany intsony

Azonao tsara fa ny olona nandoavana 1/10 resahinao eo @ hebreo 7:8 dia ireo mpisorona levita araka ny lalan'ny Mosesy hebreo 7:5, raha au present ny nanoratany ilay mandoa 1/10 dia satria ny hebreo ( jiosy) dia mbola nandoa 1/10 araka ny lalan'ny mosesy hoan'ny Levita t@ nanorantana io satria nisy jiosy tsy niova ho kristiana ary nisy jiosy na niova kristiana aza mbola nanaraka ny lalan'ny Mosesy izay nampiteraka ady hevitra be teo @ mpianatr'i Jesoa araka ilay voalaza ao @ asan'ny apostoly nozaraiko taminao etsy ambony
54. RBNIR ( 24/01/2020 05:19)
« Ary hevero ny halehiben'io lehilahy io -, izay nomen'i Abrahama patriarka ny ampahafolon'izay tsara tamin'ny zavatra nobaboina. » (Hebreo 7:4)

Melkizedeka no ambara eo fa tsy i Jesosy..;

Io no porofo fa didy efa napetrak'Andriamanitra ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra io ampahafolony io fa tsy hoe natao ho levy ireny...

Taloha dia efa nisy ny fampianarana nataon'Andriamanitra momba ireny didy ireny...« satria efa nihaino ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko notandremany, dia ny didiko sy ny teniko ary ny lalàko. » (Genesisy 26:5)

Izay no nahatonga an'i Jakoba niteny ity teny ity...« ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony. » (Genesisy 28:22)

Ny anton'ny niavian'i Jesosy dia hanangana ny efa rava (Isa.58:12) ela (izay fanompoana efa nisy tamin'ny andron'i Melkizedeka)...
Izay no mahatonga ilay teny hoe « Fa Izy dia nambara hoe: "Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon'i Melkizedeka" (Sal.110.4). » (Hebreo 7:17)

Nisy zavatra efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andron'i Melkizedeka fa saingy rava izany taty aoriana dia i Jesosy no namerina izany indray.....

Ireo didin'Andriamanitra nomena tamin'i alalan'i mosesy ireo dia didy efa nampitandremany ny olona fahiny avokoa fa tsy voasoratra fotsiny....

Porofon'izany i Noa dia efa nahafantatra ny atao hoe biby madio sy ny tsy madio ....« Ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ho ao aminao fito avy, lahy sy vavy; ary ny biby tsy madio isan-karazany roa avy, lahy sy vavy; » (Genesisy 7:2)

porofo koa i abrahama .« satria efa nihaino ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko notandremany, dia ny didiko sy ny teniko ary ny lalàko. » (Genesisy 26:5)

Ka ireo dia didy takiana amin'ny olombelona rehetra fa tsy hoe ho an'ny taranak'israely ihany....

Izay no nahatonga an'i Jesosy nitandrina ireny didy ireny sy nilaza hoe « Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Matio 5:17)


55. RBNIR ( 24/01/2020 05:27)
tsy ny levita ihany fa ny olona toa ny levita : mpisorona natao hisorona ho an'Andriamanitra ary ny fiainany dia natokana manontolo ho an'Andriamanitra.

« Ary hoy Petera taminy: Indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao. » (Marka 10:28)
« Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana, dia nanaraka Azy. » (Lioka 5:28)

Olona tahaka an'izany no mahazo ny atao hoe fahafolokarena....
56. gasy1zay ( 24/01/2020 11:20)

RBNIR:

tsy ny levita ihany fa ny olona toa ny levita : mpisorona natao hisorona ho an'Andriamanitra ary ny fiainany dia natokana manontolo ho an'Andriamanitra.

« Ary hoy Petera taminy: Indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao. » (Marka 10:28)
« Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana, dia nanaraka Azy. » (Lioka 5:28)

Olona tahaka an'izany no mahazo ny atao hoe fahafolokarena....


Aiza amin'io no milaza fa homena 1/10 izay manao izany?
57. RBNIR ( 24/01/2020 12:09)
gasy1zay:

Aiza amin'io no milaza fa homena 1/10 izay manao izany?

Ato namana..
« Fa ny fahafolon-karen'ny Zanak'Isiraely, izay ateriny ho fanatitra ho an'i Jehovah, dia efa nomeko ho an'ny taranak'i Levy ho fananany; izany no nilazako taminy hoe: Tsy hanana lova eo amin'ny Zanak'Isiraely izy. » (Nomery 18:24)

Misy olona antsoin'Andriamantra hanompo azy 100% dia tsy manana anjara asa toy ny olona intsony amin'izao fiainana izao fa ny anjara asany dia ny manompo an'Andriamanitra 100% amin'ny andrompiainany rehetra.....

« Ary hoy Petera taminy: Indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao. » (Marka 10:28)
« Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana, dia nanaraka Azy. » (Lioka 5:28)

Ny olona tahaka izany no homena ny 1/10 na taloha, na ankehitriny....
58. RBNIR ( 24/01/2020 12:15)
paoly mbola niasa ho an'ny tenany....dia tsy novelomin'ny fiangonana izy...

« [Ny nandeferan'i Paoly tsy hovelomin'ny fiangonana tao Korinto] Tsy olona afaka va aho? Tsy Apostoly va aho? Tsy efa nahita an'i Jesosy Tompontsika va aho? Tsy asako ao amin'ny Tompo va ianareo? » (1 Korintiana 9:1)
« Raha tsy Apostoly ho an'ny sasany aza aho, dia Apostoly ho anareo tokoa; fa ianareo no tombo-kase mah'Apostoly ahy ao amin'ny Tompo. » (1 Korintiana 9:2)
« Izany no avaliko izay manadina ahy. » (1 Korintiana 9:3)
« Moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay? » (1 Korintiana 9:4)
« Moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino* va izahay, tahaka ny Apostoly sasany koa sy ny rahalahin'ny Tompo ary Kefasy? [* Gr. anabavy] » (1 Korintiana 9:5)
« Sa izaho ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? » (1 Korintiana 9:6)
59. gasy1zay ( 25/01/2020 04:01)
Mbola averiko ihany ilay fanontaniana, aiza no milaza fa nandray 1/10 haren'ny mpino kristiana ny apostoly? Fanontaniana mazava be zany RBNIR a, tsy hoe novelomin'ny fiangonana ny apostoly dia midika hoe nahazo 1/10 haren'ny kristiana amin'arivony, jereo fa nisy fiangonana nahantra dia nanao levee de fonds ny fiangonana hafa hanampiana azy @ alalan'ny fanatitra sy fanampiana fa tsisy resaka 1/10 mintsy

60. RBNIR ( 27/01/2020 12:15)
efa maromaro ihany ny teny nentina teto momba ny 1/10 ka anjaran'ny tsi11 ngamba no mandinika namana gasy1zay....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.4248