Ireo fampianarana na hevitra diso tsy mifanaraka amin'ny baiboly

61. gasy1zay ( 27/01/2020 13:12)
Raha mandoa ny 1/10 no maharesy lahatra an'i RBNIR dia tsy maninona fa aloavy ny 1/10 na dia efa naseho mazava aminao aza fa tsy mitaky izany intsony ny baiboly hoan'ny kristiana saingy kosa tena mandika ny baiboly ianao raha mitarika ny olona hafa handoa ny 1/10 satria mampitondra azy zioga tsy zakan'ny zanak'Israely hatrizay.
62. rhaj0 ( 27/01/2020 14:12)
RBNIR:
efa maromaro ihany ny teny nentina teto momba ny 1/10 ka anjaran'ny tsi11 ngamba no mandinika namana gasy1zay....

Ka mbo manisa-tena ho isan'ireo Tsi11 aho izany, ary dia izao no fahitako azy, rahefa namaky ny an'i Gasy1zay sy RBNIR sy izay rehetra voasoratra teto:


Naseho mazava beuh teto fa:

1- ny hafatr'i Jesosy dia ny nanirahany ny oloNY hitory MAIMAIM-POANA,

2- ireo mandoa rakitra dia any @ Sinagoga (fa TSY ao @ Fiangonan'i JEsosy),

3- ny mahazo tambiny @ hasasarana sy hatsembohana dia mihatra @ olona rehetra, fa TSY hoe, ho an'ireo "nirahina hitory" manokana.
Ny an'ireo "nirahina hitory manokana", dia ivereno ny 1.


Ary io ry RBNIR dia efa "voadinik'IZY ao ambony ao" koa, ary dia ...


Ny fahitako azy ihany, dia hahita aloha raha ianao ry RBNIR (sy HRNRN) rahatrizay @ ora farany :-)

Fa dia AVERENO ny volan'olona ry RBNIR (sy HRNRN) aaa...
63. RBNIR ( 27/01/2020 15:42)
1 tsy noraisinao ny teny rehetra toy ny hoe lio.10:7 1Kor.9:9,10 (omen'i Jesosy karama ny mpiasany)..

2 i Jesosy mihitsy no mamporisika ireo mpanaradia aminy hanatitra fanatitra...
« Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, » (Matio 5:23)
« dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina, dia vao atero ny fanatitrao. » (Matio 5:24)

3- efa voavaly, ery amin'ny teboka 1 izay "miasa no mendrika hahazo ilay karama....

Marina ny anao ary ny zavatra rehetra nosoratanao teto koa dia tadidio fa tsy misy adinony na iray aza...
64. gasy1zay ( 27/01/2020 19:46)

RBNIR:

1 tsy noraisinao ny teny rehetra toy ny hoe lio.10:7 1Kor.9:9,10 (omen'i Jesosy karama ny mpiasany)..

2 i Jesosy mihitsy no mamporisika ireo mpanaradia aminy hanatitra fanatitra...
« Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, » (Matio 5:23)
« dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina, dia vao atero ny fanatitrao. » (Matio 5:24)

3- efa voavaly, ery amin'ny teboka 1 izay "miasa no mendrika hahazo ilay karama....

Marina ny anao ary ny zavatra rehetra nosoratanao teto koa dia tadidio fa tsy misy adinony na iray aza...


Aza afangaro hoy aho ny fanatitra sy ny 1/10, ny 1 offrande dia ny 1 dime, zavatra tsy mitovy ireo
65. RBNIR ( 28/01/2020 08:41)
Ilay hoe rehefa tia an'Andriamanitra sy tia ny namana dia mahatanteraka ny lalàna no tiako azavaina kely....

« Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19. 18). » (Galatiana 5:14)

Aleo ny didy folo no angalana ohatra hanazavana azy....ny didy faha 5 ka hatramin'ny fahafolo dia endrika fahatanterahan'io teny io....tiava ny namanao tahaka ny tenanao....
Rehefa tia olona ianao dia mazava ho azy ho tia Ray aman-dreny (didy faha 5) tsy hamono olona (didy faha6) tsy hijangajanga hamitaka ny vadinao izay tinao (didy faha7) tsy hanao vavolombelona mandainga (didy faha8), tsy hangalatra ny an'olona sns(didy faha9) tsy hitsiriritra ny an'ny hafa (didy faha10)....

dikany raha tsy tanteraka ny 1 amin'ireo dia mazava ho azy fa izay no porofo fa imolotra fotsiny ilay fitiavana fa tsy avy ao anaty....ka tokony ho hita taratra ety ivelany ny fahatanterahan'ilay lazaina hoe fitiavana ao anaty ao...

Dia toy izany koa ilay hoe tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao sy ny fanahinao rehetra....tokony ho hita taratra ety ivelany fa tanterakao soamatsara ireo didy 4 voalohany raha tena tia an'Andriamanitra marina ianao fa tsy miatsaravelatsihy imolotra fotsiny ihany...

Izany hoe tokony tsy manana Andriamanitra hafa ianao fa Izy ihany (didy 1) tokony tsy hanao sarin-javatra ianao hotompoinao fa tsy tiany izany (didy 2) tsy tokony hanononona foana ny Anarany ianao fa Masina izany (didy faha3) ary tokony hanamasina ny andro Sabatany ianao satria takiany izany.....

Izay mahatanteraka an'izany amin'ny fiainany no tena afaka lazaina fa TIA AZY.....

« nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko. » (Eksodosy 20:6)

« Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian'ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy. » (Jaona 14:21)
« Izay tsy tia Ahy dia tsy mitandrina ny teniko; ary ny teny izay renareo dia tsy Ahy, fa an'ny Ray izay naniraka Ahy. » (Jaona 14:24)

Ka ilay fitiavana tsy hoe imolotra fotsiny fa tokony ho hita taratra amin'ny fiainan'ilay olona fa tian'Andriamanitra marina izy dia ny porofo takin'Andriamanitra dia hoe tanteraka amin'ilay olona ireo didiny sy ny fitsipiny....

Tsy noho ilay teny hoe Aza mamono olona intsony anefa....fa noho ilay FM niasa mahery tao anatiny ka nanova ny fony, ny fanahiny ny fisainany hanaiky sy handeha araka ilay lalàn'i Jehovah....Eze;36:26-27

Ka ho betsaka hoy aho ny ho diso fanantenana rehefa tsy mahatakatra an'izay...;dia lasa mitarika ny olona hanao tsinotsinona ireo lalàn'i Jehovah e!
66. RBNIR ( 28/01/2020 09:09)
io fampianarana voizin'i gasy1zay io ange no mahatonga ny olona hanaonao foana toy ny père noel , sarivongana etsy sy eroa e, tsy mirahahara intsony ny atao hoe sabatan'i Jehovah ny, lasa miady ny samy kristiana satria imolotra fotsiny ilay fitiavana fa tsy takany ilay tena marina e!

dia ao no mbola manompo sampy manao dadarabe? famadihana sy mandeha mankany amin'izao sy izao fa tsy mahatoky an'Andriamanitra intsony sns....

ka izay tsinona no nampianarina azy koa....tsy takany ilay tena marina....voafitaky ny fampianaran-diso...

Averina ihany ny zavatra niova hoy aho tsy ilay lalàna hotanterahana fa ny niova dia izao , tsy natao soratanana ivelan'ny olona intsony ilay lalàna (kol.2:14) fa natao soratra anatin'ny olona ao ampony sy ao antsainy izany hoe ilay fiainan'ny olona mihitsy no ovaina vaovao hifanaraka amin'ny takin'ny lalàna.....

« Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; » (Hebreo 8:10)
« "Izao no fanekena hataoko aminy, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Hataoko ao am-pony ny lalàko, Sady hosoratako ao an-tsainy," » (Hebreo 10:16)

Io ny fanekena vaovao....tsy atao soratra ivelany intsony fa atao tonga fiainana vaovao anatin'ny olona ilay lalàna ary tsy hatoro intsony ilay olona rehefa tanteraka aminy izany rehefa avy eo!

« Izay manao hoe: Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. » (1 Jaona 2:4)
67. gasy1zay ( 28/01/2020 10:56)
Azonao ihany anie hoe tanteraka ny didin'Andriamanitra rehefa tanteraka ilay fitiavana e! Fa mila ekenao koa RBNIR hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy midika intsony hoe mila manaraka ny fombafomba nataon'ny zanak'Israely fahiny intsony araka ny lalan'ny Mosesy noho ireo antony maro notanisaiko teto.
68. RBNIR ( 28/01/2020 11:47)
gasy1zay:

Azonao ihany anie hoe tanteraka ny didin'Andriamanitra rehefa tanteraka ilay fitiavana e! Fa mila ekenao koa RBNIR hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy midika intsony hoe mila manaraka ny fombafomba nataon'ny zanak'Israely fahiny intsony araka ny lalan'ny Mosesy noho ireo antony maro notanisaiko teto.

Aza mamitatena ry gasy1zay a! ny fanamasinana ny sabatan'i Jehovah tsy fombafomba akory....
69. gasy1zay ( 28/01/2020 12:58)

RBNIR:

gasy1zay:

Azonao ihany anie hoe tanteraka ny didin'Andriamanitra rehefa tanteraka ilay fitiavana e! Fa mila ekenao koa RBNIR hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy midika intsony hoe mila manaraka ny fombafomba nataon'ny zanak'Israely fahiny intsony araka ny lalan'ny Mosesy noho ireo antony maro notanisaiko teto.

Aza mamitatena ry gasy1zay a! ny fanamasinana ny sabatan'i Jehovah tsy fombafomba akory....Ka ianao ve zany RBNIR tsy manao na inona na inona rehefa alahady? Satria raha ny fanaon'ny Israely fahiny dia tena zay no fanajana sabata
70. RBNIR ( 28/01/2020 13:04)
Sabata = andro fahafito = Sabotsy vakio ny baiboly katolika fa manamarina izany....
71. gasy1zay ( 28/01/2020 16:03)

RBNIR:

Sabata = andro fahafito = Sabotsy vakio ny baiboly katolika fa manamarina izany....


Vakio indray ary Romana 14:5-6 , ianao izao ilay manone lanja ny andro sabata lazainy eo
72. RBNIR ( 29/01/2020 08:34)
« Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany; ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy hatoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. » (Romana 14:5)
« Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny Tompo. Ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny Tompo, satria misaotra an'Andriamanitra izy; ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny Tompo, sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. » (Romana 14:6)

ireo mino ny atao hoe talata gorobaka (tsy mety ny mandevina), alarobia tsy miverina sns no voaresaka eo fa ny Sabata hoy aho didin'Andriamanitra tsy misy hidiran'io e!!!
73. gasy1zay ( 29/01/2020 10:52)

RBNIR:

« Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany; ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy hatoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. » (Romana 14:5)
« Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny Tompo. Ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny Tompo, satria misaotra an'Andriamanitra izy; ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny Tompo, sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. » (Romana 14:6)

ireo mino ny atao hoe talata gorobaka (tsy mety ny mandevina), alarobia tsy miverina sns no voaresaka eo fa ny Sabata hoy aho didin'Andriamanitra tsy misy hidiran'io e!!!


Izay indray i RBNIR fa mamorona, manao ny andro rehetra mitovy, vakio tsara dia saintsaino tsara, andro rehetra ...andro rehetra ...ao anatin'ny andro rehetra ve ny sabotsy sy ny alahady sa tsia? Andro rehetra mitovy

Faharoa? rehefa krisriana tsy tokony hinohino foana zay talata gorobaka sy alarobia tsy miverina izany, ianao ve dia mihevitra fa i Paoly dia mamporisika ny kristiana mino izany mba hanaraka ny eritreriny?

RBNIR ny tenin'Andriamanitra tsy hoe vakiana fa saintsainina ( mediter) fa manjary mandray vilana ianao
74. rhaj0 ( 29/01/2020 12:35)
gasy1zay:
RBNIR ny tenin'Andriamanitra tsy hoe vakiana fa saintsainina ( mediter) fa manjary mandray vilana ianao

Ny fahitako azy, dia miombo-kevitra tanteraka @ gasy1zay aho, fa ny an'i RBNIR, dia TSY ao mihintsy ilay hoe "saintsainina".

@ RBNIR ho'a, dia Ratsimpontsimpona Betsindrotsindroka RBNIR no anarany :-)
TSY mijery context izy, fa alainy fotsiny izay citation atsy @ toko atsy, dia ampiadiany rima @ toko aroa, dia akapony ho "manamarina" ny ataony ao

Ohatra io ambony io izao, dia efa lazaina foana fa MAIMAIM-POANA no ataon'izay voahiraka, hozy JEsosy, dia efa ampian'i Gasy1zay hoe, ary offrande fa tsy dime ilay resak'i JEsosy, fa esy eee... sokirin-dRBNIR indray dia veraveratiny foana ilay rakitra any @ Sinagoga sy ny karama amena ny olona na koa ny hetra tokony aloa...

Dia vaky tokoany ny vava hoe.. inona @ teny hoe "saintsainina" no tsy azon'i RBNIR ao ee??
75. RBNIR ( 29/01/2020 13:17)
rhaj0:

Ohatra io ambony io izao, dia efa lazaina foana fa MAIMAIM-POANA no ataon'izay voahiraka, hozy JEsosy, dia efa ampian'i Gasy1zay hoe, ary offrande fa tsy dime ilay resak'i JEsosy, fa esy eee... sokirin-dRBNIR indray dia veraveratiny foana ilay rakitra any @ Sinagoga sy ny karama amena ny olona na koa ny hetra tokony aloa...

eFA nazavaiko ange, hoe ity teny ity no no porofo fa mbola nampandoa fahafolokarena ireo mpianatra e!

« Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. » (Hebreo 7:8)

io teny io dia manazava fa rehefa atolotra ny fahafolon-karena dia misy 2 mandray azy (ety an-tany dia olona mety maty fa ankoatran'izay misy mandray any andanitra dia izay ambara fa velona) io no manaporofo fa raha manome 1/10 ny olona dia tsy manome ho an'ny olona fa manome ho an'Andriamanitra...

Jesosy dia nampianatra ny mpanaradia taminy hanao iza nataon'ny mpanora-dalana sy ny fariseo (REHETRA)
« Eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no ipetrahan'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo; » (Matio 23:2)
« koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo; fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy, nefa tsy manao. » (Matio 23:3)


ary ho an'ny 1/10 manokana dia hoy Jesosy hoe "tokony atao".....

« Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina* ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana; ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana.[*Anaran-java-maniry ireo] » (Matio 23:23)

ka tsy aiko hoe iza isika no manao be marenina fa ny ahy rehefa marina dia marina rehefa diso dia diso e...

« Anaka, aza avela hisy hamitaka anareo: izay manao ny marina no marina; eny, marina tahaka Azy. » (1 Jaona 3:7)
76. gasy1zay ( 29/01/2020 14:53)
RBNIR a! Ny lalan'i Mosesy anie tsy foana raha tsy maty teo @ hazo fijaliana i Jesoa e! Rehefa niaranisakafo farany t@ mpianany i Jesoa no nilaza fa nisy fanekena ( alliance) vaovao nataony t@ nanolorany ny tenany ho faty ho anao, ka tsy diso mintsy Jesoa raha nilaza hoe tokony mbola hanaraka ny lalana ny olona talohan'ny nahafatesany, jereo dia araho tsara ny tantara sy ny voasoratra fa tao aorianan'ny nitsanganan'i Jesoa t@ maty dia tsy misy intsony milaza fa mbola manaraka ny voalazan'ny lalan'i Mosesy, ireo didy 2 mikasika ny fitiavana no miverina foana ao, fiatiavana an'Andriamanitra ary ny fitiavana ny hafa
77. rhaj0 ( 29/01/2020 17:01)
rhaj0:
Ohatra io ambony io izao, dia efa lazaina foana fa MAIMAIM-POANA no ataon'izay voahiraka, hozy JEsosy, dia efa ampian'i Gasy1zay hoe, ary offrande fa tsy dime ilay resak'i JEsosy, fa esy eee... sokirin-dRBNIR indray dia veraveratiny foana ilay rakitra any @ Sinagoga sy ny karama amena ny olona na koa ny hetra tokony aloa...
RBNIR:
eFA nazavaiko ange, hoe ity teny ity no no porofo fa mbola nampandoa fahafolokarena ireo mpianatra e!

« Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. » (Hebreo 7:8)

Mba novakianao tsara ve ny context an'io ry RBNIR, sa dia notsindrohanao fotsiny ilay andininy faha-8?
vakio tsara h@ 26, dia ataovy eo akaiky eo ilay Jesosy milaza iilay MAIMAIM-POANA.
Dia ivereno eto ry RBNIR rahefa avy "misaintsaina" ao ianao aa...

Ataovy ny devoaranao ry RBNIR, ary angataho bitsika @ Jesosy rahariva akoriny azany io, sao dia (manohy) miteniteny foana eto indray rehefa avy eo ry RBNIR, ka dia (mitohy) afahanao RBNIR baraka foana ny Kristianisma.

Fa dia tena ho ratsy fiafara ao ho'a ianao ry RBNIR, fa ngo dia ataonao fa tsy efa sirik'i Bainina ao ambony ao ho'a ianao mamiravira ny revin-Jesosy eto io..
78. RBNIR ( 30/01/2020 07:35)

rhaj0:

rhaj0:
Ohatra io ambony io izao, dia efa lazaina foana fa MAIMAIM-POANA no ataon'izay voahiraka, hozy JEsosy, dia efa ampian'i Gasy1zay hoe, ary offrande fa tsy dime ilay resak'i JEsosy, fa esy eee... sokirin-dRBNIR indray dia veraveratiny foana ilay rakitra any @ Sinagoga sy ny karama amena ny olona na koa ny hetra tokony aloa...
RBNIR:
eFA nazavaiko ange, hoe ity teny ity no no porofo fa mbola nampandoa fahafolokarena ireo mpianatra e!

« Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. » (Hebreo 7:8)

Mba novakianao tsara ve ny context an'io ry RBNIR, sa dia notsindrohanao fotsiny ilay andininy faha-8?
vakio tsara h@ 26, dia ataovy eo akaiky eo ilay Jesosy milaza iilay MAIMAIM-POANA.
Dia ivereno eto ry RBNIR rahefa avy "misaintsaina" ao ianao aa...

Ataovy ny devoaranao ry RBNIR, ary angataho bitsika @ Jesosy rahariva akoriny azany io, sao dia (manohy) miteniteny foana eto indray rehefa avy eo ry RBNIR, ka dia (mitohy) afahanao RBNIR baraka foana ny Kristianisma.

Fa dia tena ho ratsy fiafara ao ho'a ianao ry RBNIR, fa ngo dia ataonao fa tsy efa sirik'i Bainina ao ambony ao ho'a ianao mamiravira ny revin-Jesosy eto io..

Dia mbola mila ampianarina grammaire indray isika izany...;
tamin'ilay olona niteny an'io dia "au temps" présent io no nitenenany azy...dikany mbola nanohy nanao 1/10 ry zareo tamin'io fotoana io.......matoa noresahina tao ilay resaka....

ohatra iray ity hahazoanao azy....

raha misy mandefa vola avy any andafy ho an'ny fianakaviany aty madagasikara...
Dia manazava ilay olona mpandefa any hoe ity vola alefantsika ity dia izao no fipetrany ny aty dia manao change isika euro fa any madagasikara kosa dia ariary no raisin'ilay olona any ary ary izy no maka azy....

au temps présent io....(alefantsika...)

fa raha efa lasa kosa dia hoy izy hoe, iny vola Nalefantsika iny (fotoana efa lasa) dia........

Izay ilay tiana avoitra amin'io teny io.....hanaporofoina fa mbola nisy dia nisy ny fanaovana ny 1/10 tamin'io fotoana io...
79. RBNIR ( 30/01/2020 07:38)
gasy1zay izao dia nahazo tsara io resaka io fa aminy indray dia lazainy mitantara ny ataon'ny jiosy ilay olona fa tsy mitantara ny zavatra nataon-dry zareo tamin'io fotoana io....
80. RBNIR ( 30/01/2020 07:52)
izao ilay valitenin'i gasy1zay ery ambony ery...;

Azonao tsara fa ny olona nandoavana 1/10 resahinao eo @ hebreo 7:8 dia ireo mpisorona levita araka ny lalan'ny Mosesy hebreo 7:5, raha au present ny nanoratany ilay mandoa 1/10 dia satria ny hebreo ( jiosy) dia mbola nandoa 1/10 araka ny lalan'ny mosesy hoan'ny Levita t@ nanorantana io satria nisy jiosy tsy niova ho kristiana ary nisy jiosy na niova kristiana aza mbola nanaraka ny lalan'ny Mosesy izay nampiteraka ady hevitra be teo @ mpianatr'i Jesoa araka ilay voalaza ao @ asan'ny apostoly nozaraiko taminao etsy ambony

ka azonao v aloha rhajo hatreo alohan'ny hamaliko an'i gasy1zay????
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2652