tsy (...) ho marina daoly zay ambarany

81. RBNIR ( 30/01/2020 11:00)
TE HO AFAKA V IANAO???? FANTARO NY MARINA FA HAFAHANY MARINA TOKOA IANAO.....

« ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. » (Jaona 8:32)
82. gasy1zay ( 30/01/2020 11:02)
RBNIR > efa mazava be io 1 kor 9: 20 io fa raha tsy te hanaraka ny voasoratra ianao dia tsy maninona fa safidinao izany, fa averiko ihany hoe aza ny hafa no terenao hanaraka ny lalan'i mosesy fa lasa miantra aminao ilay verset ao @ asan'ny apostoly hoe : aza maka fanahy an'Andriamanitra manisy zioga hoan'ny kristiana izay tsy zakan'ny razantsika sy isika.
83. RBNIR ( 30/01/2020 11:23)
Rehefa tanteraka amin'ilay olona io famonjena io....dia tonga olona marina ilay olona....

tsy ilaina intsony ny miteny aminy hoe aza mijangajanga satria izy aza efa novaina tsy ho mpijangajanga intsony (ny fony , ny fanahiny ny fisainana)

tsy ilaina intsony ny miteny aminy hoe aza mamony olona satria izy aza efa novaina ho tia olona, ny olona tia namana tsy ho tonga amin'ny famonoana velively....

dia otran'izay daholo, rehefa afaka amin'ny ota ilay olona tsy ilaina intsony ny mananatra azy hoe aza manao an'ity na aza manao an'iry....satria ilay olona mihitsy no efa tonga olombaovao manana toetra vaovao tsy mila ampianarina intsony « Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy, Na hanao hoe: Mahalalà an'i Jehovah; Fa samy hahalala Ahy avokoa izy rehetra Hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra; » (Hebreo 8:11)

Ny teny hoe aza manao an'ity sy iry mantsy dia natao ho an'ny olona tsy marina (olona maditra) sns....fa ny olo marina efa nohamarinina kosa tsy ampianarina an'izany intsony...« ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna, fa ny mpandika lalàna sy ny maditra, dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, » (1 Timoty 1:9)

Azonao tsara v? olona 2 samy manantanteraka ny lalàna ireo fa ny iray madio hatrany anatiny ary ny iray kosa ivelany fotsiny ihany satria ny ota mbola tsy afaka aminy...
84. RBNIR ( 30/01/2020 12:00)
tandremo ny fampianarana toa marina (teny toa marina ny filazan'ny baiboly azy)....« Ary izany no lazaiko, fandrao hisy hampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina. » (Kolosiana 2:4)

araka ny fanazavana nataoko rehetra ery ambony dia tsy noravana akory ilay lalàna fa notanterahina....ary ny fanantaterahana azy dia atao tonga fiainana vaovao anatin'ny olona ilay toetra takin'ny lalàna....« Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo. » (2 Korintiana 5:17)

misy anefa mampianatra teny toa marina manohitra izany (eto izao i gasy1zay dia mivohy fatratra izany fampianarana TOA MARINA IZANY.....

tandremo fa ny FM tsy hanery anao mihitsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, manoro anao Izy, mampianatra anao ihany koa fa ny safidy dia anao irery ihany hatrany.....

« Fa izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. » (Romana 8:14)

Raha hitarika anao ny Fanahin'Andriamanitra dia ity no ataony.....« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)

Hhahatonga anao handeha araka ny lalàn'i Jehovah sy hitandrina ny fitsipik'i Jehovah ary hanaraka izany no antony nanomezana anao ny FM io ny teny manamarina izany....

Afaka mandray ny FM ny olona rehetra, ary afaka maminany izy vokatry ny FM ao anatiny, afaka ihany koa ilay olona manao asa lehibe tahaka ny nataon'i Jesosy fahiny (manasitrana, mampahiratra ny jamba, mampitsangana ny maty sns.....) nefa tsarovy ity teny ity.....

« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)
« Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia* tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? [*Demonia = fanahy ratsy, na anjely ratsy] » (Matio 7:22)
« Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, ianareo mpanao meloka. » (Matio 7:23)

Fa maninona no tsy fantatr'i Jesosy ireo olona ireo nefa nampinany tamin'ny Anarany sy nanao asa lehibe tamin'ny Anarany?????

satria misy marika hahafantarana ny tena mpanompon'Andriamanitra marina....

Ity izany marika izany....

« Ary dia milaza amin'ny Zanak'Isiraely ianao hoe: Ny Sabatako no tandremo; fa famantarana ho amiko, sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo fara mandimby izany, mba ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Izay manamasina anareo. » (Eksodosy 31:13)
« Ho famantarana amiko sy amin'ny Zanak'Isiraely mandrakizay izany; fa tamin'ny henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany, ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra Izy ka niala sasatra. » (Eksodosy 31:17)
« Ary nomeko azy koa ny Sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa Izaho Jehovah no manamasina azy. » (Ezekiela 20:12)
« Ary manamasina sy Sabatako, mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. » (Ezekiela 20:20)

Io no famantarana fa an'i Jehovah marina ny olona iray (SABATA ANDRO FAHAFITO)

Be dia be no hampalahelo fa ho diso hevitra any amparany any.....Enga anie mba ho tonga saina ianao mandray izao fampianarana izao....
85. gasy1zay ( 30/01/2020 13:28)
RBNIR > marina ny anao fa ny olona tarihiny Fanahy dia tsy manaraka ny filany intsony, tsy manota ka izay no antony hoe tsy ilainy intsony ny lalan'i Mosesy izay mampafantatra ota ary izay ilay hoe tsy tokony hanaraka ny lalan'i Mosesy intsony isika araka ireo voasoratra maro nozaraiko

Ny hevitro dia miaro ny fanarahana ny lalan'i Mosesy RBNIR satria raha tsy tokony arahana intsony ny lalan'i mosesy dia tsy misy intsony ny 1/10, ka ohatrany hitako hoe fiarovana ny fampianarampiangonana no lehibe aminao noho nh fitadiavana ny marina, sao dia pasitera Nirina ihany ianao miafina ambadiky pseudo RBNIR io?
86. RBNIR ( 30/01/2020 13:36)
mbola tsy nitaona olona hanaraka ny fiangonana misy ahy aho aloha, fa mbola mitaona ny olona hianatra ny atao hoe fampianarana tsy misy kilema.....(araka ny nampianaran'i Jesosy azy ankehitriny)...;

tsy fampianaranampiangonana io fa fampianara ao anaty baiboly, araka ny nampianaran'i Jesosy azy fahiny....

Porofo, io izao misy rohy iray natolotro teto...fiangonana hafa io nefa mahatakatra tsara ilay fampianarana....
87. gasy1zay ( 30/01/2020 14:41)
Ka ny fiangonana misy anao irery anie RBNIR no milaza fa Jesoa mampianatra izany ankehitriny e! Efa nasehoko anao ny toko sy andininy maro milaza fa tsy tokony hanaraka ny lalan'i Mosesy intsony ny Kristiana fa fanekena vaovao, lalana vaovao dia efa nampianarin'i Jesoa, Paoly sy ny apostoly ireo fitondrantena andrasana amintsika
88. RBNIR ( 30/01/2020 14:52)

gasy1zay:

Ka ny fiangonana misy anao irery anie RBNIR no milaza fa Jesoa mampianatra izany ankehitriny e! Efa nasehoko anao ny toko sy andininy maro milaza fa tsy tokony hanaraka ny lalan'i Mosesy intsony ny Kristiana fa fanekena vaovao, lalana vaovao dia efa nampianarin'i Jesoa, Paoly sy ny apostoly ireo fitondrantena andrasana amintsika

Marina izany hatreto aloha dia ny fiangonana 2 ihany no ampianarin'i Jesosy mivantana (iray eto madagasikara ary 1 any ampita any)...

Izaho ange tsy milaza hoe izay ampianarin'ny fiangonana rehetra any dia diso avokoa 100% fa misy ireo mbola mahatazona amin'ny ampahany ny fampianarana tsy misy kilema misy kosa efa nanary ny ankamaroan'izany....misy aza efa latsaky ny 5% sisa voatazony....
89. gasy1zay ( 30/01/2020 15:53)
Ka io RBNIR rehefa kristiana ianao dia ny baiboly no fototra fa tsy hoe misy pasitera milaza nampianarin'iJesoa dia ny azy no marina, amiko milaza mazava amiko ny baiboly hoe tsy voatery hanaraka ny lalan'i Mosesy intsony aho satria tsy ambany lalana fa ambany fahasoavana, milaza amiko ny baiboly fa rehefa tarihin'ny FM aho dia tsy manaraka ny filan'ny nofo intsony, rehefa tarihin'ny FM ianao dia manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary izy no manoro anao ny tena sitrapony fa azonao ihany RBNIR fa endrika ivelany ilay fanarahana lalan'i mosesy fa ny fitiavana no tena zavadehibe
90. rhaj0 ( 30/01/2020 16:26)
gasy1zay:
... rehefa tarihin'ny FM aho dia tsy manaraka ny filan'ny nofo intsony...

Izany izy io ao io ry Gasy1zay an?
Tena ny born again izany tena hotry ny virgin again koa? :-)
91. RBNIR ( 31/01/2020 07:21)
gasy1zay:

Ka io RBNIR rehefa kristiana ianao dia ny baiboly no fototra fa tsy hoe misy pasitera milaza nampianarin'iJesoa dia ny azy no marina, amiko milaza mazava amiko ny baiboly hoe tsy voatery hanaraka ny lalan'i Mosesy intsony aho satria tsy ambany lalana fa ambany fahasoavana, milaza amiko ny baiboly fa rehefa tarihin'ny FM aho dia tsy manaraka ny filan'ny nofo intsony, rehefa tarihin'ny FM ianao dia manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary izy no manoro anao ny tena

Izay tarihin'ny FM dia tarihiny hanantateraka ity teny ity....

« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)

Io no antony nanomezan'Andriamanitra ny FM (hahatonga ny olona handeha araka ny lalàny sy hitandrina ny fitsipikany ka hanaraka azy.....

« Fa hoy izaho: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. » (Galatiana 5:16)
« Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanaroeo manao izay zavatra tianareo. » (Galatiana 5:17)
« Fa raha tarihin'ny Fanahy ianareo, dia tsy mba ambanin'ny lalàna. » (Galatiana 5:18)

Efa nazavaiko ilay hoe ambany lalàna sy ambany fahasoavana....ambany làlàna (ilay teny hoe Aza manao an'ity..... no mibaiko ilay olona hanantanteraka ny sitrapon'Andiamanitra,
ilay ambany fahasoavana kosa dia ilay FM manova sy mitaona ny olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra araka io voasoratra aoa amin'ny Eze.36:27 io....

Izany hoe misy olona tsy mijangajanga noho ilay teny hoe aza mijangajanga (ny jiosy ambany lalàna), fa misy koa olona tsy mijangajanga satria ny fony ny sainy ny fieritreretany mihitsy no efa novaina tsy ho mpijangajanga intsony noho ny fiasan'ny FM tao aminy. (ambany fahasoavana)....samy tsy mijangajanga fa ilay voalohany feno fitsiriritana ao anatiny ilay faharoa kosa efa nesorina tao anatiny ny fitsiriritana sy ny fanirina rehetra mitondra ho amin'ny fahotana......

Dia otran'izay daholo, misy olona tsy mamono olona noho ilay teny hoe Aza mamono olon (jiosy ambany lalàna) fa misy kosa tsy mamono olona satria efa novain'n'ny FM ho tia ny namany izy, na ny mitezitra olona aza tsy vitany.....(ambany fahasoavana)
Samy tsy mpamono olona ireo nefa ilay voalohany mbola manana fo lotika sy fankahalana ao anatiny ao fa ilay faharoa kosa feno fitiavana tsy misy fiatsarambalatsy...

Fehiny, ambany lalàna = madio ivelany (fasana voalalotra fotsy hoy i Jesosy Mat.23:27) ambany fahasoavana madio hatrany anatiny....ny hitan'ny olona ety ivelany mitovy samy mahatandrina ny lalàna izy roa ireo saingy Andriamanitra dia mahafantatra ireo voalohany dia mbola maloto fo satria tsy afaka ota.....

Izay no mahatonga ilay teny hoe « Fa raha tarihin'ny Fanahy ianareo, dia tsy mba ambanin'ny lalàna. » (Galatiana 5:18).....tanteraka ihany ny sitrapon'Andriamantra tsy noho ilay teny hoe Aza manao an'ity....fa noho ilay fiasan'ny FM tao anatiny nanova ny fony, fanahiny ary ny fieritreretany.....vokatra hita ety ivelany mitovy fa ny ao anaty no mampiavaka azy....

Efa tena ezahina azavaina amin'ny antsipirihiny mba hampahiratra ny mason'ny tsi11 avy...
92. RBNIR ( 31/01/2020 07:41)
rehefa tsy manaiky an'io fanazavana io ny olona iray dia misy zavatra tokony hotanterahany nefa tsy tanterahany....ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny sabata (andro fahafito) izay nazavaina teto fa zava-dehibe satria (marika) hamantaran'Andriamanitra fa tena olony marina tokoa ilay olona....Eks.31:13,

Ho betsaka hoy aho no ho diso fanantenana , nandray ny FM ihany izy nefa noho izy voafitaky ny teny toa marina dia tsy nanantateraka ilay sabata andro fahafito dia nanjary tsy fantatr'i Jesosy nefa dia nahavita naminany (mahafantatra zava-miafina sy ny ho avy) sy nahavita nanao asa lehibe (manangana ny maty sns....)Mat.7:21-23....
93. gasy1zay ( 31/01/2020 09:39)
Ka hitan'i RBNIR zany fa ambany lalana tsy mety satria madio ivelany, koa raha mbola miverina manaraka ny lalan'i Mosesy araka ny baiboly ianao dia miverina mitoetra ambany lalana madio ivelany.

94. RBNIR ( 31/01/2020 13:31)

gasy1zay:

Ka hitan'i RBNIR zany fa ambany lalana tsy mety satria madio ivelany, koa raha mbola miverina manaraka ny lalan'i Mosesy araka ny baiboly ianao dia miverina mitoetra ambany lalana madio ivelany.

Efa hitako fa manomboka azonao ilay resaka....
dia fantaro ary ny marina, tokony v mpijangajanga ny kristiana? TSIA no valiny
tokony v mpamono olona? TSIA koa no valiny,
nahoana moa no tohizana io hoe tokony mpanoa Ray sy Reny v? Eny no valiny,
Tokony hanompo Andriamani-kafa v? TSIA no valiny
Tokony hanompo sarin-javatra v? TSIA no valiny
Dia ity ary ilay mavesatra aminao gasy1zay? moa raha izany tsy tokony hanamasina ny Sabatan'i Jehovah ary izany v?????

Raha azonao tsara ny zavatra nampitaina rehetra tery ambony....mino aho fa tsy ho maika ianao hamaly gasy1zay.....fitiavana an'Andriamanitra no takiana amin'ny Kristiana amin'io ka raha tena manampitiavana Azy ilay olona, mora aminy ny hanantateraka izany....
95. gasy1zay ( 31/01/2020 13:51)
RBNIR a, vakio tsara ilay 1kor9 nozaraiko taminao fa na ny tena mety aminao dia vakio Romana iray manontolo, tsy azonao mintsy ny epistily nisoratan'i paoly raha mandinika ny zavatra soratanao aho.

Tsy midika hoe tsy manaraka ny lalan'i Mosesy dia mahazo manota, jereo tsara ny soratan'i Paoly ao @ koritiana :

I kor 9 : 21
De meme quand je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moise, je vis comme eux, SANS TENIR COMPTE DE CETTE LOI, afin de les gagner, cela ne veut pas dire que je suis indifferent a la loi de Dieu, car JE SUIS SOUMIS A LA LOI DE CHRIST.


Dia io no efa averiko aminao eto foana hoe tsy manaraka ny lalan'i Mosesy fa ny lalan'i Jesoa kristy

Inona ny lalan'i Jesoa Kristy, tiavo Andriamanitra dia tiavo ny namanao dia tanterakao ny lalana rehetra

Tsisy resaka 1/10, tsisy resaka sabata , hanina fady, ny fahalotoana, sy ny sorona tao @ lalan'i Mosesy

Azonao ve ny antony ilazan'i Jesoa hoe ny ziogako maivana? Satria ny ziogan'ny lalan'i mosesy tsy zakan'ny olona araka ny voalazan'ny asan'ny apostoly

96. rhaj0 ( 31/01/2020 15:14)
gasy1zay:
tsy manaraka ny lalan'i Mosesy fa ny lalan'i Jesoa kristy..

Raha tsotsorina dia Kristiana dia (tokony) manaraka an'i Kristy, fa tsy lasa Mosesiana, na koa Paoliana.

Ny fahitako ny revin-Jesosy, dia tena ... communisme fa miampy finoana

1- IRAY daholo IHANY isikana rehetra

2- MAIMAIM-POANA


Dia nefany ny TSY-Kristiana, dia ireo Mosesiana sy Paoliana, dia tena mivilana @ ireo teboka 2 ireo

1- misy hierasiany, misy voafinidy manokana, ...

2- misy 1/10, misy mpanera, ...
97. RBNIR ( 01/02/2020 01:28)

gasy1zay:

RBNIR a, vakio tsara ilay 1kor9 nozaraiko taminao fa na ny tena mety aminao dia vakio Romana iray manontolo, tsy azonao mintsy ny epistily nisoratan'i paoly raha mandinika ny zavatra soratanao aho.

Tsy midika hoe tsy manaraka ny lalan'i Mosesy dia mahazo manota, jereo tsara ny soratan'i Paoly ao @ koritiana :

I kor 9 : 21
De meme quand je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moise, je vis comme eux, SANS TENIR COMPTE DE CETTE LOI, afin de les gagner, cela ne veut pas dire que je suis indifferent a la loi de Dieu, car JE SUIS SOUMIS A LA LOI DE CHRIST.


Dia io no efa averiko aminao eto foana hoe tsy manaraka ny lalan'i Mosesy fa ny lalan'i Jesoa kristy

Inona ny lalan'i Jesoa Kristy, tiavo Andriamanitra dia tiavo ny namanao dia tanterakao ny lalana rehetra

Tsisy resaka 1/10, tsisy resaka sabata , hanina fady, ny fahalotoana, sy ny sorona tao @ lalan'i Mosesy

Azonao ve ny antony ilazan'i Jesoa hoe ny ziogako maivana? Satria ny ziogan'ny lalan'i mosesy tsy zakan'ny olona araka ny voalazan'ny asan'ny apostolyRaha namaky tsara ilay fanazavana ery ambony ianao dia tokony hahazo tsara fa hoe na dia tsy ambany lalàna intsony aza ny kristiana (tsy ny lalàna intsony no mibaiko azy hanantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra) dia tokony ho hita taratra eo amin'ny fiainany ihany ny fahatanterahan'ilay lalàna ao anatiny (Heb.8:10) i,e tsy tokony mpijangajanga na mpangalatra na mpamono olona intsony izy noho ny fanadiovana, sy fanaovana nataon'ny FM tao anatiny tao.....
« Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety hofitahina ianareo: fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpaka vadin'olona sy ny sodomita* [* Izahao Lev.18.22] » (1 Korintiana 6:9)
« sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. » (1 Korintiana 6:10)
« Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa* ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitsika. [* Gr. efa nanasa tena] » (1 Korintiana 6:11)

Vakio tsara io efa mba mijangajanga , manompo sampy mpangalatra sns...hono ireo olona ireo fa saingy efa voasasa sy nohamasinina dia tsy izany intsony....

koa manontany anao ary aho hoe efa mba tanteraka ao anatinao marina ary v ity teny ity ry gasy1zay?

9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4

teny natao ho an'ny olon'Andriamantra io (god's people) rehetra io ary tsy azo aolana hoy aho fa efa mazava be.....averiko mazava tsara ihany tsy noho ilay lalàna fa noho ilay fanadiovana sy fanamasinana natao tao anatinao tao..(1 Kor.6:11)

Mino aho fa efa mba mazava tsara kosa angamba izay.....
98. gasy1zay ( 03/02/2020 14:29)

RBNIR:


gasy1zay:

RBNIR a, vakio tsara ilay 1kor9 nozaraiko taminao fa na ny tena mety aminao dia vakio Romana iray manontolo, tsy azonao mintsy ny epistily nisoratan'i paoly raha mandinika ny zavatra soratanao aho.

Tsy midika hoe tsy manaraka ny lalan'i Mosesy dia mahazo manota, jereo tsara ny soratan'i Paoly ao @ koritiana :

I kor 9 : 21
De meme quand je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moise, je vis comme eux, SANS TENIR COMPTE DE CETTE LOI, afin de les gagner, cela ne veut pas dire que je suis indifferent a la loi de Dieu, car JE SUIS SOUMIS A LA LOI DE CHRIST.


Dia io no efa averiko aminao eto foana hoe tsy manaraka ny lalan'i Mosesy fa ny lalan'i Jesoa kristy

Inona ny lalan'i Jesoa Kristy, tiavo Andriamanitra dia tiavo ny namanao dia tanterakao ny lalana rehetra

Tsisy resaka 1/10, tsisy resaka sabata , hanina fady, ny fahalotoana, sy ny sorona tao @ lalan'i Mosesy

Azonao ve ny antony ilazan'i Jesoa hoe ny ziogako maivana? Satria ny ziogan'ny lalan'i mosesy tsy zakan'ny olona araka ny voalazan'ny asan'ny apostolyRaha namaky tsara ilay fanazavana ery ambony ianao dia tokony hahazo tsara fa hoe na dia tsy ambany lalàna intsony aza ny kristiana (tsy ny lalàna intsony no mibaiko azy hanantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra) dia tokony ho hita taratra eo amin'ny fiainany ihany ny fahatanterahan'ilay lalàna ao anatiny (Heb.8:10) i,e tsy tokony mpijangajanga na mpangalatra na mpamono olona intsony izy noho ny fanadiovana, sy fanaovana nataon'ny FM tao anatiny tao.....
« Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety hofitahina ianareo: fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpaka vadin'olona sy ny sodomita* [* Izahao Lev.18.22] » (1 Korintiana 6:9)
« sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. » (1 Korintiana 6:10)
« Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa* ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitsika. [* Gr. efa nanasa tena] » (1 Korintiana 6:11)

Vakio tsara io efa mba mijangajanga , manompo sampy mpangalatra sns...hono ireo olona ireo fa saingy efa voasasa sy nohamasinina dia tsy izany intsony....

koa manontany anao ary aho hoe efa mba tanteraka ao anatinao marina ary v ity teny ity ry gasy1zay?

9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4

teny natao ho an'ny olon'Andriamantra io (god's people) rehetra io ary tsy azo aolana hoy aho fa efa mazava be.....averiko mazava tsara ihany tsy noho ilay lalàna fa noho ilay fanadiovana sy fanamasinana natao tao anatinao tao..(1 Kor.6:11)

Mino aho fa efa mba mazava tsara kosa angamba izay.....


Tsy azo aolana fa mazava be ve ry RBNIR? Ka io rehefa tsy azonao ilay Sabata resahin'i Jesoa dia ilay sabata endrika ivelany foana no hotanterahinao, efa nahazavaiko aminao ilay izy fa raha tsy resy lahatra ianao ka dia valio ary ny fanontaniko tena vitanao ve ny manaja ny sabata araka ny lalan'i Mosesy?
99. rhaj0 ( 03/02/2020 14:34)
hi h ihi.. mitsatsaingoka ny tsy tokony tsaingohana...
I RBNIR angha mahalala ny "lalan'i Mosesy REHETRA" akoriny, fa ny lalana izay tiatian-dRBNIR ihany no tsindrotsindrohan-dRBNIR, dia ny tsy tiany tonga dia lazainy fa efa TSy izy intsony HONO...
hainao Gasy1zay ihany ny anaran-dRBNIR :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1797