MPITONDRA FIVAVAHANA MIROTSAKA HO FILOHAM-PIRENENA

21. RBNIR ( 27/09/2018 06:17)

BENEM:

Amiko dia tsotra na mpitondra fivavahana na olo-tsotra,na miaramila,rehefa afaka mitondra firenena sy mitazona ny maha malagasy dia mety daholo.
Nenah de izay ihany NY MAHA MALAGASY TAZOMINA FA TSY HOE ALAINTAHAKA AVOKOA IZAO REHETRA IZAO NA FOMBA IO NA FINOANA IO.

Marina izany nefa.....

Araho ange ity rohy ity e!

http://www.nocomment.mg/jumeaux-maudits-de-mananjary-le-tabou-de-trop/
22. prime ( 28/09/2018 11:32)
RABNIR:
Amin'ny ankapobeny na dia maro aza ireo dikanteny dia manambara hevitra iray ihany izy rehetra fa tsy hoe nanesorana akory na nanampiana ny teny ....

Dia otran'izay ilay izy prime, rehefa baiboly (testameta taloha + testameta vaovao) dia afaka raisina avokoa...

Tsy hoe nisy nanalana na nanampiana ao fa ianao afaka manao recherche tsara raha tena te hahita ny marina....


Mitovy hevitra isika eto RABNIR... ny hevitry ny teny (exégèse) tokoa no resahintsika eto fa tsy ny filazan'i Jesosy azy manokana akory ka andraisana ny heviny amin'ny "laingony" araka ny ahazoako sy ny ahazoanao azy...
23. prime ( 28/09/2018 11:40)
RABNIR:
Ity teny ity no nahatonga ahy hilaza an'io Prime...« Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

Vakio tsara fa hoy ny teny hoe "tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa....fa tsy hoe tokony handeha toy izay nandehanany.....

N.B : fampianarana tsy misy kilema hoy aho ity.....enga anie mba tsy hangidihidy sofina isika mpamaky....


... izay indrindra, ilay hoe "tsy maintsy mandeha izay nandehanany" ve midika hoe tsy maintsy homboina amin'ny hazofijaliana daholo koa ny kristiana vao azo lazaina hoe mpanara-dia an'i Kristy???

Mila mitandrina isika raha izany no andraisana azy satria tsy izany no "HEVITRY NY TENY" tian'i Jesosy nambara... fa ny filanjana ny hazofijaliany... izay midika ihany koa ho an'ny rehetra hoe tsy maintsy hijaly sy ampahoriana noho ny Anarany, ary hoenjehina amin'izany, na inona toerana misy azy na inona, na mpitondra fanjakana na tsia...

Izay ilay atao hoe mijoro vavolombelona... izay ilay nampianarin'i Kristy hoe, ianareo no jiro fahazavan'izao tontolo izao... ka na mpitondra na tsia dia mijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra...
24. prime ( 28/09/2018 11:56)
RABNIR:
Fa rehefa tonga i Jesosy Kristy dia hoy ny devoly hoe « Ary ny devoly nitondra Azy niakatra, dia naneho Azy indray mipi-maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. » (Lioka 4:5)
« Dia hoy ny devoly taminy: Homeko Anao izao fanapahana rehetra izao mbamin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no homeko azy; » (Lioka 4:6)
« koa raha hiankohoka eto anatrehako Hianao, dia ho Anao avokoa izany rehetra izany. » (Lioka 4:7)

Tsy azo atao ny mampitovy ny zava-nisy talohan'io teny io sy ny taty aorinany satria efa natolotra ny devoly ny fanapahana ny fanjakana rehetra nanomboka teo....


... Hono hoy aho RABNIR, aiza ho aiza ao amin'ny baiboly no milaza hoe efa nomen'Andriamanitra ny devoly ny fahefana rehetra sy ny fanapahana ny ety ambonin'ny tany sy ny voninahiny?... tena miala tsiny aho namana fa tsy azo inoana ny "tenin-devoly", fa efa mpandainga hatramin'ny voalohany izy ary rain'ny lainga rahateo...... fa mbola Jesosy hatrany no Mpanjakan'ny mpanjaka, Tompon'ny lanitra sy ny tany ary feno ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny maha-Zanak'Andriamanitra Azy ary mitoetra eo antanan'ankavanan'Andriamanitra... ka raha misandoka ny devoly, izay efa fanaony rahateo izany dia tsy azo inoana ny voalazany no sady izay koa no namalian'i Jesosy azy tamin'ny fahefana hoe : "Jehovah Andriamanitra ihany no iankohofana ary Izy irery ihany no hotompoina" (Lioka 4:8), manamarina feno fa mbola Jehovah Andriamanitra no Tompon'ny lanitra sy ny tany ary ao amin'i Jesosy izany fahefana feno izany hatramin'ny niakarany tany an-danitra, taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty ka ho mandrakizay.

Izany hoe raha fehezina, dia tsy misy porofo mihitsy nitenenan'i Jesosy na dia in-1 mandeha aza hoe aza misy manapa-kevitra hitondra fanjakana ianareo mpanara-dia ahy raha mbola kristiana koa...
25. prime ( 28/09/2018 12:06)
Mba te-hanontany an'i RABNIR aho hoe, dia ahoana izany ny hevitrao mahakasika ireto mpanompon'Andriamanitra ireto? Mosesy (sady mpaminany, no mpisorona, no mpitsara, no mpitarika, no mpanao lalàna, no mpitondra) - Josoa (nandimby an'i Mosesy tamin'ireo fahefana ireo no sady mpitari-tafika) - Samsona (mpitsara, mpiady mahery) - Davida (mpanjaka, mpitsara, mpitondra, mpitari-tafika) - Josefa (mpitondra fanjakàna, mpanapaka, mpamantatra nofy, mpitsara) - Solomona (mpanjaka, mpitsara, mpampianatra, mpitondra)... sns

26. RBNIR ( 03/10/2018 13:06)

prime:

RABNIR:
Fa rehefa tonga i Jesosy Kristy dia hoy ny devoly hoe « Ary ny devoly nitondra Azy niakatra, dia naneho Azy indray mipi-maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. » (Lioka 4:5)
« Dia hoy ny devoly taminy: Homeko Anao izao fanapahana rehetra izao mbamin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no homeko azy; » (Lioka 4:6)
« koa raha hiankohoka eto anatrehako Hianao, dia ho Anao avokoa izany rehetra izany. » (Lioka 4:7)

Tsy azo atao ny mampitovy ny zava-nisy talohan'io teny io sy ny taty aorinany satria efa natolotra ny devoly ny fanapahana ny fanjakana rehetra nanomboka teo....


... Hono hoy aho RABNIR, aiza ho aiza ao amin'ny baiboly no milaza hoe efa nomen'Andriamanitra ny devoly ny fahefana rehetra sy ny fanapahana ny ety ambonin'ny tany sy ny voninahiny?... tena miala tsiny aho namana fa tsy azo inoana ny "tenin-devoly", fa efa mpandainga hatramin'ny voalohany izy ary rain'ny lainga rahateo...... fa mbola Jesosy hatrany no Mpanjakan'ny mpanjaka, Tompon'ny lanitra sy ny tany ary feno ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny maha-Zanak'Andriamanitra Azy ary mitoetra eo antanan'ankavanan'Andriamanitra... ka raha misandoka ny devoly, izay efa fanaony rahateo izany dia tsy azo inoana ny voalazany no sady izay koa no namalian'i Jesosy azy tamin'ny fahefana hoe : "Jehovah Andriamanitra ihany no iankohofana ary Izy irery ihany no hotompoina" (Lioka 4:8), manamarina feno fa mbola Jehovah Andriamanitra no Tompon'ny lanitra sy ny tany ary ao amin'i Jesosy izany fahefana feno izany hatramin'ny niakarany tany an-danitra, taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty ka ho mandrakizay.

Izany hoe raha fehezina, dia tsy misy porofo mihitsy nitenenan'i Jesosy na dia in-1 mandeha aza hoe aza misy manapa-kevitra hitondra fanjakana ianareo mpanara-dia ahy raha mbola kristiana koa...

Voalohany raha niteny an'io teny io tamin'i Jesosy ny devoly dia tsy nilaza mihitsy i JEsosy hoe mpandainga ianao fa tsy marina izany ry devoly fa izaho no nomena an'io...

Faharoa, Ity teny ity (tsy avy amin'ny devoly) milaza hoe....« ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao; fa raha nahalala izy, dia tsy nohomboany tamin'ny hazo fijaliana ny Tompon'ny voninahitra. » (1 Korintiana 2:8)

Ny mpanapaka izao tontolo izao voalaza eto dia tsy iza fa ny devoly.....io drafitra nanomboana an'i Jesosy io mantsy dia tsy nisy nampahafantarina (eny fa na dia ireo anjely aza...

« Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy, fa ho anareo no nanompoany ny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny, tamin'ny tenin'ireo nitory ny filazantsara taminareo amin'ny Fanahy Masina, Izay nirahina avy tany an-danitra; izany zavatra izany dia tian'ny anjely hodinihina. » (1 Petera 1:12)

27. RBNIR ( 03/10/2018 13:33)
prime:

Mba te-hanontany an'i RABNIR aho hoe, dia ahoana izany ny hevitrao mahakasika ireto mpanompon'Andriamanitra ireto? Mosesy (sady mpaminany, no mpisorona, no mpitsara, no mpitarika, no mpanao lalàna, no mpitondra) - Josoa (nandimby an'i Mosesy tamin'ireo fahefana ireo no sady mpitari-tafika) - Samsona (mpitsara, mpiady mahery) - Davida (mpanjaka, mpitsara, mpitondra, mpitari-tafika) - Josefa (mpitondra fanjakàna, mpanapaka, mpamantatra nofy, mpitsara) - Solomona (mpanjaka, mpitsara, mpampianatra, mpitondra)... sns

Fanitsiana kely prime (i mosesy tsy mpisorona fa i arona sy ny taranany no mpisorona) ary arona irery no nahazo niditra ny efitra masina indrindra... I Tant.6:34 I Tant.23:13

I mosesy koa tsy hoe mpitondra fa mpanalalana amin'Andriamanitra no tena marina....

Izao no tena drafitr'Andriamanitra tany amboalohany.....tsy asiana mpitondra (na mpanjaka) ny vahoakan'Andriamanitra fa Andriamanitra no Tompo sady Mpanjaka dia misy olona iray na maromaro mpanalalana dia ny vahoaka rehetra dia mitovy avokoa (eny fa na dia ireo mpanalalana aza dia mitovy amin'ny vahoaka ihany)...Iray ihany no Tompo sy mpanjaka araka izany dia ilay Andriamanitra tsitoha...ny sisan'izay mitovy avokoa....

Tsy nety tamin'ny vahoaka nefa izany tsy misy mpanjaka izany satria ny vahoakan'israely mijery ireo firenena hafa manodidina azy...(vakio ny 1 Samoela.8 iray manontolo dia ho azonao fa tsy nisy mpanjaka ny israely taloha fa ny olona no nangataka ny mba hanasivana mpanjaka ao amin'izireo (mba ho tahaka ireo firenena hafa hoy izireo.....)

Dia i Saoly no lasa mpanjaka voalohany (tsy fidiny voalohany tamin'Israely)...

Jesosy tonga mba hanangana ny efa rava tany aloha...« Ary izay taranakao no hanangana ny efa rava ela, ary ny naorina hatry ny fony fahagola no hamboarinao; ary ianao dia hatao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. » (Isaia 58:12)

« Rehefa afaka izany, dia hiverina Aho Ka hanangana ny trano-lain'i Davida izay efa nianjera; Ary hanangana izay efa rava ao Aho Ka hanamboatra azy indray; » (Asan'ny Apostoly 15:16)

Ary Jesosy dia nampianatra fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy eto amin'izay tontolo izao...
satria raha eto ny fanjakany dia hiady ny mpanompony...« Jesosy namaly hoe: Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao; fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko, mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy Aho; nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. » (Jaona 18:36)

Ka raha mpanaradia an'i Jesosy ianao dia izay nandehany haleha....« Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

Aza mandray fanjakana eto an-tany na koa mampirisika ny kristianina handray fanjakana (na koa hanohana fanjakana) eto antany...

Averina hatrany ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy eto amin'izao tontolo izao...
28. RBNIR ( 03/10/2018 14:16)
koa raha mihevitra fa zanak'ilay fanjakan'Andriamanitra ianao fantaro fa tsy eto amin'izao tontolo izao ilay fanjakana...ary isika tsy tokony hiady mba hampijoro fanjakana iray eto amin'izao tontolo izao....izay no hafatr'i Jesosy tamin'io teniny tamin'i pilato io....Jesosy tsy mitondra ny olona hiady mba hampijoro fanjakana iray eto amin'izao tontolo izao....

Iray ihany ny mpanjaka sy Tompon'ny kristiana dia i Jesosy Kristy...ary ny sisan'izay dia mitovy avokoa....« Fa tsy misy hafa, na Jiosy na jentilisa*, fa iray ihany no Tompon'izy rehetra, sady manan-karena homeny izay rehetra miantso Ary Izy. [*Gr. Grika] » (Romana 10:12)


Raha zanak'ilay fanjakana ianao dia saino fa tsy eto fa any amin'ny tsy hita maso any ny fanjakana misy anao.....AZA MIADY MBA HAMPIJORO FANJAKANA IRAY FA TSY SITRAK'I JESOSY IZANY......(raha teto amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko....TSY ETO NY FANJAKANA MISY ANTSIKA E!
29. RBNIR ( 03/10/2018 14:39)
averina hatrany fampianarana tsy misy kilema izao JESOSY mivantana no nampianatra an'izao....

Minoa, raha kristianina ianao aza mirotsaka ho mpitondra ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao fa raha tsy izany dia hitaona kristianina maro ianao hiady hanohana sy hampijoro ny fanjakanao..

ka asakasak'izay mbola hisisika e!
30. RBNIR ( 04/10/2018 05:56)
Prime: ity teny ity no manaporofo ny voalazako tery ambony hoe ny drafitr'Andriamanitra taloha (ilay tena fampianarana tsy misy kilema) dia tsy asiana mpanjaka ny vahoakany (mba hahafahan'Andriamanitra manjaka tanteraka amin'ireo vahoakany no antony...

« Fa tsy sitrak'i Samoela ny nanaovan'ny olona hoe: Omeo mpanjaka izahay hitsara anay. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Samoela. » (1 Samoela 8:6)
« Ary hoy Jehovah tamin'i Samoela: Henoy ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao; fa tsy ianao no laviny, fa Izaho no laviny tsy hanjaka aminy. » (1 Samoela 8:7)

Vakio tsara fa hoy Andriamanitra tamin'i Samoela mamarana ny teniny hoe "fa Izaho no laviny tsy hanjaka aminy"....

Secret nafenina daholo izany rehetra rehetra izany, NIDINA i Jesosy nifidy olona indray ary dia nampianatra indray IZY......

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
31. RBNIR ( 04/10/2018 07:04)
"fa Izaho no laviny tsy hanjaka aminy"....ny dikan'io teny io dia hoe rehefa mitady mpanjaka ny olona iray dia manda tsy hanjakan'i Jehovah ....

Inona ary ny atao?hitoka monina v? hitaona ny olona tsy hifidy v?

Ireto tenin'i Jesosy ireto no mahafehy azy...« Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy*. [*Na: amin'ilay ratsy] » (Jaona 17:15)

« Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny amboadia*; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà** tahaka ny voromailala. [* lopa] [** Gr. aoka ho tsotra] » (Matio 10:16)
32. RBNIR ( 04/10/2018 11:05)
Raha mamaky tsara ilay 1 Sam.8 isika dia mazava ny hafatr'Andriamanitra....rehefa mafy loha ny vahoakany ka mitady mpanjaka (fa tsy mety hanjakan'i Jehovah) dia hitaraina amin'Andriamanitra izireo avy eo fa tsy hiaino Andriamanitra....

« Ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo noho ny mpanjakanareo izay nofidinareo ho anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. » (1 Samoela 8:18)

Ka tsy izany v no misy ankehitriny???? mivavaka mafy amin'Andriamanitra ny olona satria tsy mety ny hataon'ny mpitondra????? tsy zaka intsony ny fiainana????

« Aza mety hofitahina ianareo; Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa izay afafin'ny olona no hojinjany. » (Galatiana 6:7)

Dia tena gaga ianao ankehitriny fa dia misy mpitondra fivavahana milaza ho mahay soratra masina indro fa manao ny zavatra tsy sitrak'Andriamanitra???
33. rhaj0 ( 04/10/2018 22:32)
RBNIR:
Raha mamaky tsara ilay 1 Sam.8 isika dia mazava ny hafatr'Andriamanitra....rehefa mafy loha ny vahoakany ka mitady mpanjaka (fa tsy mety hanjakan'i Jehovah) dia...

Mbo aiza koa azany ry RBNIR izany no miaina, no tsy mahatakatra fa ny "vahoaka" anie TSY tokana, fa revy samy manan'ny azy io. Ka rehefa lanin'ny mazoritia izany ilay "tsy @ hafatr'Andmntr'i RBNIR" izao, dia ripaka DAHOLO ny "vahoaka", saaaa.... mpona eee....
34. RBNIR ( 05/10/2018 06:04)

rhaj0:

RBNIR:
Raha mamaky tsara ilay 1 Sam.8 isika dia mazava ny hafatr'Andriamanitra....rehefa mafy loha ny vahoakany ka mitady mpanjaka (fa tsy mety hanjakan'i Jehovah) dia...

Mbo aiza koa azany ry RBNIR izany no miaina, no tsy mahatakatra fa ny "vahoaka" anie TSY tokana, fa revy samy manan'ny azy io. Ka rehefa lanin'ny mazoritia izany ilay "tsy @ hafatr'Andmntr'i RBNIR" izao, dia ripaka DAHOLO ny "vahoaka", saaaa.... mpona eee....

Normal be ny valimpanontaianao, ireo mpino kristiana aza tsy nahatakatra an'izany sitrapon'Andriamanitra izany ka maika ve ka ianao rhajo???

Fa soa fa niverina indray Jesosy nampianatra....Averina hatrany raha ny sitrapon'Andriamanitra dia IZY irery no Tompo sy Mpanjaka ny vahoakany kosa dia mitovy daholo (mba hahafahany manjaka tsara eo amin'ny olony ny antony hoy aho....

Rehefa tsy manaiky izay ireo vahoaka fa mbola mitady mpanjaka hafa dia hanompo olona no hiafarany satria tsy manaiky hanjakan'Andriamanitra...

vakio tsara ilay 1 samoela 8 fa mazava be ny voasoratra ao e, ......
35. RBNIR ( 05/10/2018 06:21)
« Dia nambaran'i Samoela tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy ny teny rehetra nolazain'i Jehovah. » (1 Samoela 8:10)
« Ary hoy izy: Izao no ho fanaon'ny mpanjaka izay hanjaka aminareo: Ny zanakareo-lahy dia halainy ka hotendreny ho amin'ny kalesiny sy ho mpitaingin-tsoavaliny ary hihazakazaka eo alohan'ny kalesiny, » (1 Samoela 8:11)
« ary hotendreny ho mpifehy arivo sy ho mpifehy dimam-polo, ary hiasa ny taniny sy hijinja ny vokany ary hanao ny fiadiany sy ny fanaka momba ny kalesiny; » (1 Samoela 8:12)
« ary ny zanakareo-vavy dia halainy ho mpangaroharo zava-manitra ary ho mpahandro sy mpanao mofo; » (1 Samoela 8:13)
« ary ny tsara indrindra amin'ny sahanareo sy ny tanim-boalobokareo sy ny tanin'olivanareo dia halainy ka homeny ho an'ny mpanompony; » (1 Samoela 8:14)
« ary ny ampahafolon'ny voan-javatrareo sy ny tanim-boalobokareo dia halainy ka homeny ho an'ny tandapany* sy ny tandonany.[Heb. ionoka] » (1 Samoela 8:15)
« Ary ny ankizilahinareo sy ny ankizivavinareo sy ny zatovonareo tsara indrindra ary ny borikinareo dia halainy ka hampanaoviny ny asany. » (1 Samoela 8:16)
« Ary halainy koa ny ampahafolon'ny ondry aman'osinareo; ary ny tenanareo ho tonga mpanompony. » (1 Samoela 8:17)
« Ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo noho ny mpanjakanareo izay nofidinareo ho anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. » (1 Samoela 8:18)

Ka tsy izany v ny zavatra misy amin'izao fotoana izao???? moa tsy nantsangana avokoa izao rafitra rehetra izao mba hifehezana tsara sy hampijoro tsara ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao??? dia iza no mandoa (na miantoka ny vola lany rehetra izany)??? moa tsy ny contribuable na koa ny vahoaka???

Izaho nefa mbola tsy nahita vahoaka faly izany mihtsy fa tsy maintsy mahita tsininy foana izy rehetra eny fa na dia any amin'ireo firenena lazaina fa matanjaka indrindra aza.....

Fa ny nampalahelo dia ity na dia efa nasehon'Andriamanitra tahaka an'izany aza ny maharatsy ny zavatra nangatahan'ireo vahoakany ireo dia hoy izireo....

« Kanefa tsy nety nihaino ny tenin'i Samoela ny olona, fa hoy izy: Tsia, fa aoka ihany hisy mpanjaka hanjaka aminay, » (1 Samoela 8:19)
« mba ho tahaka ny firenena rehetra koa izahay, ka ny mpanjakanay hitsara anay sy hivoaka eo alohanay ary hitarika ny adinay. » (1 Samoela 8:20)
36. RBNIR ( 05/10/2018 06:25)

« ary hotendreny ho mpifehy arivo sy ho mpifehy dimam-polo, ary hiasa ny taniny sy hijinja ny vokany ary hanao ny fiadiany sy ny fanaka momba ny kalesiny; » (1 Samoela 8:12)
« ary ny zanakareo-vavy dia halainy ho mpangaroharo zava-manitra ary ho mpahandro sy mpanao mofo; » (1 Samoela 8:13)

« ary ny tsara indrindra amin'ny sahanareo sy ny tanim-boalobokareo sy ny tanin'olivanareo dia halainy ka homeny ho an'ny mpanompony; » (1 Samoela 8:14)
Dia gaga ianao ankehitriny raha tanteraka izany rehetra rehetra izany????

Tsy nino an'i Jehovah, dia manompo olona no hiafarany.....
37. RBNIR ( 05/10/2018 06:27)
« ary ny tsara indrindra amin'ny sahanareo sy ny tanim-boalobokareo sy ny tanin'olivanareo dia halainy ka homeny ho an'ny mpanompony; » (1 Samoela 8:14)
« ary ny ampahafolon'ny voan-javatrareo sy ny tanim-boalobokareo dia halainy ka homeny ho an'ny tandapany* sy ny tandonany.[Heb. ionoka] » (1 Samoela 8:15)
« Ary ny ankizilahinareo sy ny ankizivavinareo sy ny zatovonareo tsara indrindra ary ny borikinareo dia halainy ka hampanaoviny ny asany. » (1 Samoela 8:16)
« Ary halainy koa ny ampahafolon'ny ondry aman'osinareo; ary ny tenanareo ho tonga mpanompony. » (1 Samoela 8:17)

Hetra ange no tiany ho lazaina eo e! hetra takiana amin'ny contribuable.....
38. RBNIR ( 05/10/2018 06:29)
Fa izao, isika ange tsy tokony hisy hitaraina amin'Andriamanitra intsony amin'ny afitsok'ireny mpitondra rehetra ireny e! hoy IZY MANTSY HOE....

« Ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo noho ny mpanjakanareo izay nofidinareo ho anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. » (1 Samoela 8:18)

Ho reraka fotsiny eo isika hitaraina fa efa niteny izy fa "tsy hamaly....."
39. RBNIR ( 05/10/2018 06:30)
Secret izany e! Jesosy no nampianatra an'izany mivantana satria....tiany hiverina amin'ilay tsy misy kilema ny kristianina rehetra...(sy ireo tsy mpino koa raha manaik).....
40. RBNIR ( 05/10/2018 07:03)
koa miantso an'ireo mpitondra fivavahana diso lalana ankehitriny mirotsaka ho filoha hitaona ny vahoakan'Andriamanitra hiady hampijoro ny fanjakany tsy mety handeha araka ny lalan'i Jesosy...
Hanangana rafitra izay hihinanana ny heripon'ny vahoaka....

Miverena dia mbola tsy misalotra samboady fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany...


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2874