MPITONDRA FIVAVAHANA MIROTSAKA HO FILOHAM-PIRENENA

1. RBNIR ( 11/09/2018 11:02)
Nahazo vahana tato ho ato : mpitondra fivavahana (na koa kristianina mafana fo) mirotsaka ho filoham-pirenena na koa tahakahakan'izany (satria voatendrin'Andriamanitra hoy izireo)....

Raha ny baiboly no vakiana, mety v izany? tena avy amin'Andriamanitra marina ve ny fisainana toy izany?

Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe « Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

Raha araka io teny io dia izay nandehanan'i Jesosy Kristy no tokony andehanan'izay rehetra milaza fa ao Aminy na koa mitoetra ao aminy....

Ka handeha hojeren-tsika aza ny làlana nalehan'i Jesosy Kristy...

Nisy fotoana, nalaza be i Jesosy Kristy (niakatra be ny fitiavan'ny olona azy), ka maro no nihevitra ny hanandratra azy ho mpanjaka ary saika hanery Azy mihitsy mba hitondra fanjakana...

« Ary hoy ireny olona ireny, rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy: Ity tokoa no Ilay Mpaminany Izay ho tonga amin'izao tontolo izao. » (Jaona 6:14)
« Ary rehefa fantatr'i Jesosy fa efa ho avy ny olona haka Azy an-keriny hataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray Izy irery nankany an-tendrombohitra.. » (Jaona 6:15)

14Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 15Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.


Saika haka An-keriny ny olona hoy io teny io hataony ho mpanjaka.....

Raha amin'izao fotoana izao ngamba no misy an'izany....Mino aho fa avy dia maika ery izay olona taomin'ny olona tahaka an'izany....handany volabe amin'ny propagandy aza atao ka maika ve alaina fotsiny dia hapetraka????

Nefa kosa i Jesosy Kristy rehefa nahafantatra an'izany dia voalaza fa...Ary rehefa fantatr'i Jesosy fa efa ho avy ny olona haka Azy an-keriny hataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray Izy irery nankany an-tendrombohitra..

Inona (avy) no antony?

1 « Jesosy namaly hoe: Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao; fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko, mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy Aho; nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. » (Jaona 18:36)

Tsy eto ny fanjakan'i Jesosy Kristy sy ny mpanaradia Azy satria raha eto ny fanjakany dia manjary hiady ny mpanompony (hiaro izany fanjakana izany) nefa izay tsy toe-tsaina avy amin'Andriamanitra....

2 Fa an'iza ary ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao....????

« Ary ny devoly nitondra Azy niakatra, dia naneho Azy indray mipi-maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. » (Lioka 4:5)
« Dia hoy ny devoly taminy: Homeko Anao izao fanapahana rehetra izao mbamin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no homeko azy; » (Lioka 4:6)
« koa raha hiankohoka eto anatrehako Hianao, dia ho Anao avokoa izany rehetra izany. » (Lioka 4:7)

Nisy fotoana iray natolotra ny devoly amin'izay ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao.....dia izay tiany (tian'ny devoly) no homeny azy kosa avy eo raha manaiky miankohoka aminy ilay olona (fa tsy miankohoka amin'Andriamantra)...

Ka mipetraka ny fanontaniana iza re no nanome saina an'ireo mpitondra fivavahana sy mpivavaka mafana fo ireo hirotsaka ho filoham-pirenena e??? Andriamanitra marina ve???

Samia mamisavisa e!novalian'i benem ny 08/11/2018 08:33
2. hery ( 12/09/2018 03:20)
Izany hoe raha ny filazanao dia hoe aleo tsy Kristianina no mitondra an'i Madagasikara?
3. rhaj0 ( 12/09/2018 10:51)
ntss... ny (sasany) ao Zamerika ao izao, dia tena mino mihintsy, ireo Trumpiste io, fa toatoa ny hoe, sitrak'izao Andrmntra izao mihintsy HONO no maha-prezida an'ilehio.

@ ankapobeny, dia izay ilay argument-n'ny Kristiana : izao Andmntrany izao HONO no manao ny zava-drehetra, ka rehefa izay ilay zava-drehetra, dia sitrakaNY, na koa ao anatin'ny planiNY daholo HONO izany.

Ny an'ny sasany azany, zavatra mbola "Tsy zava-misy" dia efa akapokapony ho "sitrak'izao Andmntra" izao.

Dia rehefa hozy belazao hoe izay ilay izy, "@ feo mahery" arahiny "resa-Baiboly", dia manaiky daholo tokoany ireo Mpino (sasany).

ka io ry RBNIR rehefa "Mpino" dia io "mino-tsy-mila-porofo", na "mino-tsisy-adi-hevitra".

Ka na inona na inona lojika sy rezonema velabelarinao RBNIR eto, dia efa "tsy-mila-porofo", "tsisy-adi-hevitra" io ho an'ny "sasany"..

Ary mba manontani-tena ry RBNIR : "tena Mpino", tena ao anatin'ny Finoana tokoany koa ve ianao ao io? Fa maninona no "mitady-porofo" sy "miady-hevitra"??

Tandremo fa, raha araka ny Finoanao ihany, ka IZY ao izao anie ka mahita tsara ny ataonao mamingavinga ny Finoana io ee..
4. RBNIR ( 12/09/2018 12:54)

hery:

Izany hoe raha ny filazanao dia hoe aleo tsy Kristianina no mitondra an'i Madagasikara?


Salama daholo,

1 tsy izaho no milaza ireo teny ireo fa hoy aho hoe raha tena mitoetra ao Aminy isika dia mandeha araka izay nandehanany ihany koa...

Koa io nisy làlana iray nandehanan'i Jesosy Kristy, tokony handehanan'ny kristianina ihany koa...

2 Zon'ny tsirairay ny milatsaka fa saingy tsy mahasoa azy v izany? raha kristianina hoy aho tsy tokony hieritreritra izany toerana izany mihitsy....
5. RBNIR ( 12/09/2018 13:07)

rhaj0:

ntss... ny (sasany) ao Zamerika ao izao, dia tena mino mihintsy, ireo Trumpiste io, fa toatoa ny hoe, sitrak'izao Andrmntra izao mihintsy HONO no maha-prezida an'ilehio.

@ ankapobeny, dia izay ilay argument-n'ny Kristiana : izao Andmntrany izao HONO no manao ny zava-drehetra, ka rehefa izay ilay zava-drehetra, dia sitrakaNY, na koa ao anatin'ny planiNY daholo HONO izany.

Ny an'ny sasany azany, zavatra mbola "Tsy zava-misy" dia efa akapokapony ho "sitrak'izao Andmntra" izao.

Dia rehefa hozy belazao hoe izay ilay izy, "@ feo mahery" arahiny "resa-Baiboly", dia manaiky daholo tokoany ireo Mpino (sasany).

ka io ry RBNIR rehefa "Mpino" dia io "mino-tsy-mila-porofo", na "mino-tsisy-adi-hevitra".

Ka na inona na inona lojika sy rezonema velabelarinao RBNIR eto, dia efa "tsy-mila-porofo", "tsisy-adi-hevitra" io ho an'ny "sasany"..

Ary mba manontani-tena ry RBNIR : "tena Mpino", tena ao anatin'ny Finoana tokoany koa ve ianao ao io? Fa maninona no "mitady-porofo" sy "miady-hevitra"??

Tandremo fa, raha araka ny Finoanao ihany, ka IZY ao izao anie ka mahita tsara ny ataonao mamingavinga ny Finoana io ee..

Efa voavaly, misy sokajin'olona tsy mino raha tsy mahita porofo (ohatra tomasy mpianatr'i Jesosy Kristy) Tsy nanameloka azy i Jesosy fa hoy fotsiny Izy hoe « Ary hoy Izy tamin'i Tomasy: Atehefo eto ny rantsan'tananao, ka jereo ny tanako; ary atehefo eto koa ny tananao, ka ataovy amin'ny lanivoako; ary aza ho isan'izay tsy mino, fa minoa. » (Jaona 20:27)
« Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro! » (Jaona 20:28)
« Hoy Jesosy taminy: Satria nahita Ahy ianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino. » (Jaona 20:29)

Ary ny anton'ireo fahagagana lehibe izay nataon'i Jesosy Kristy koa dia ny mba hinoan'ireo olona mila porofo...« Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny. » (Matio 11:21)

Tsy heloka ny tsy finoana raha tsy mahita porofo saingy ho an'ireo mino tsy misy porofo kosa dia hoy i JEsosy Kristy hoe : ......sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino Jaona 20:29

6. Prime ( 12/09/2018 14:39)
Amin'ny ankapobeny dia itoviako hevitra i RBNIR satria ireo tokoa no nambaran'i Jesosy... fa raha dinihina tsara kosa ny voasoratra dia hita fa tsy maintsy niditra tamin'ny sehatra maro araka ny rafitra nisy teto amin'izao tontolo izao ny mpanompon'Andriamanitra (Mosesy, Josoa, Estera, Josefa zanak'i Jakoba, Apostoly Paoly sy ny namany sns) vao nahita vokatra ny amin'ny fitoriana filazantsara, sy ny tena fiainana feno fiadanana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra... nisy ny nantsoina, nisy ny voatendry, nisy ny voahosotra, nisy ny voatery satria nandà nefa tsy maintsy nanao ary nisy koa aza ny nanolo-tena ka neken'Andriamanitra...

Mampieritreritra tokoa satria omena ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra feno ary ve ny firenenanao hoviravirainy ka hangina ny kristiana? tsy mino aho hoe izany no tena foto-pampianaran'i Jesosy.
7. rhaj0 ( 13/09/2018 00:16)
Prime:
Mampieritreritra tokoa satria omena ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra feno ary ve ny firenenanao hoviravirainy ka hangina ny kristiana? tsy mino aho hoe izany no tena foto-pampianaran'i Jesosy.

ka i Jesosy azany Jiosy, ary ny Fireneny dia no-coloniser-n'ny Romana tao, dia niaritra ny maimbo tao i Jesosy, tsisy izay naha-Jesosy azy.

Ka inona no ho sintominao ry Prime avy @ izay "fampianarana velona" nataon'i Jesosy izay?
8. RBNIR ( 13/09/2018 05:07)
rhaj0:

Prime:
Mampieritreritra tokoa satria omena ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra feno ary ve ny firenenanao hoviravirainy ka hangina ny kristiana? tsy mino aho hoe izany no tena foto-pampianaran'i Jesosy.

ka i Jesosy azany Jiosy, ary ny Fireneny dia no-coloniser-n'ny Romana tao, dia niaritra ny maimbo tao i Jesosy, tsisy izay naha-Jesosy azy.
Ka inona no ho sintominao ry Prime avy @ izay "fampianarana velona" nataon'i Jesosy izay?

Ka izay mihitsy ilay fampianarana ry rhajo!

Hahetry ny tena fa tsy hasandratra...

« Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, » (Filipiana 2:5)
« Izay, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, » (Filipiana 2:6)
« fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; » (Filipiana 2:7)
« ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. » (Filipiana 2:8)

Izay rehetra manantanteraka an'izany dia hahazo valim-pitia lehibe amin'Andriamanitra;

« Koa izany no nanandratan'Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, » (Filipiana 2:9)

« Fa izay manandra-tena no haetry; ary izay manetry tena no hasandratra. » (Matio 23:12)

9. RBNIR ( 13/09/2018 05:26)
Prime:

fa raha dinihina tsara kosa ny voasoratra dia hita fa tsy maintsy niditra tamin'ny sehatra maro araka ny rafitra nisy teto amin'izao tontolo izao ny mpanompon'Andriamanitra (Mosesy, Josoa, Estera, Josefa zanak'i Jakoba, Apostoly Paoly sy ny namany sns) vao nahita vokatra ny amin'ny fitoriana filazantsara, sy ny tena fiainana feno fiadanana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra... nisy ny nantsoina, nisy ny voatendry, nisy ny voahosotra, nisy ny voatery satria nandà nefa tsy maintsy nanao ary nisy koa aza ny nanolo-tena ka neken'Andriamanitra...

Mampieritreritra tokoa satria omena ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra feno ary ve ny firenenanao hoviravirainy ka hangina ny kristiana? tsy mino aho hoe izany no tena foto-pampianaran'i Jesosy.

Tadidio ihany koa anefa prime fa .....niteny Jesosy Kristy hoe : « Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity: Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy; » (Apokalypsy 22:18)
« ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazon'aina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. » (Apokalypsy 22:19)

Ka IZY izao dia nampianatra ny làlana tokony halehan'ny kristianina dia (tsy azon-tsika avily izany làlana izany fa tsy maintsy hizorana e!)
10. RBNIR ( 13/09/2018 07:31)
Hamafisiko kely fotsiny ny anton'ny tsy naneken'i Jesosy Kristy handray fanjakana ety an-tany...

« Jesosy namaly hoe: Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao; fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko, mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy Aho; nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. » (Jaona 18:36)

Araka io teny io dia tsy nandray fanjakana tety Jesosy Kristy satria manjary hiady ny mpanompony (hiady mba hampijoro an'ilay fanjakana tsy ho rava)..

Ka raha misy izany mpitondra fivavahana ankehitriny handray fanjakana (tsy manaiky ny handeha araka izay efa nandehanan'i Jesosy Kristy) dia aoka ho fantany fa hitondra ny olona mpanaradia aminy hiady izy amin'izay fotoana izay...

Dia aza gaga raha marobe ireo kristiaina lasa miady mba hampijoro fanjakana iray (satria lazainy fa avy amin'Andriamanitra hono izany)...

Mipetraka ary ny fanontaniana : TENA AVY AMIN'ANDRIAMANITRA MARINA V IZANY???

N.B: izao fampianarana izao dia fampianarana tsy misy kilema, JESOSY KRISTY MIVANTANA NO NAMPIANATRA AZY ary mandidy izy ankehitriny hampianarana izao indray amin'ny olona rehetra ambonin'ny tany satria EFA HO TONGA NY FARANY...

« Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. » (Matio 24:14)

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!

11. rhaj0 ( 14/09/2018 12:26)
Ny anton'ny tsy nandraisan'ny Jesosy ny fitondrana, dia satria tena tsy matanjaka noho ny Romana izy ee.. Izy 12 lahy ao @ filankevitra faratampony @ finoana ao toa tsy mahavita azy, fa toa manara-body @ Jesosy fotisny, tsy haninon-tsy haninona fa toa oye-oye lava fotsiny. Koa na i Jesosy azany leo be an-dreo, hoe, inona azany no iaretany miaraka @ ireto

Sa izao indray.. t@ tezitra be iny ny anao lahy, ilay t@ nataon'olona fivarotana ilay hoe "tranon'Andrmntra", dia nakipakipak'i Jesosy sahala @ fako ny akalana fivarotan'ny olona, dia siriky ny olona fa kay iilay Jesosy ity toa ratsy fanahy. Mba mivarotra io ve no fotom-pivelomany ny olona, i Jesosy anefa @ io tsy miasa tsy maninona, fa manataka sy manambaka olona @ wa-wa-wa, dia maninona ny akalana fivarotana mba antom-piveloman'ny olona ho'a no azerazera faty toa io ry Jesosy.

hi hi hi... Ka mamoromporona tantara hoe lojika eto ry RBNIR.. Izaho koa mba namoromporona..
12. RBNIR ( 14/09/2018 12:33)
rhaj0:

hi hi hi... Ka mamoromporona tantara hoe lojika eto ry RBNIR.. Izaho koa mba namoromporona..

Diniho tsara fa tsy mamorona mihitsy aho fa izay teny ao anaty baiboly ihany no entiko...

Marina kosa ny voalazanao fa mamoromporona ianao ary soa ihany fa ianao ihany no nilaza an'izay......
13. rhaj0 ( 15/09/2018 15:58)
Ny @ tantaram-piainan'i Jesosy anie ry RBNIR, dia mila misikosikotra lalina ireo raki-tsoratra izay TSY nasisika tao anatin'io Baiboly misy io ianao eee... Misy antony matoa no-censurer-na ireo raki-tsoratra hafa ireo. Ianao izany ampinoana ireo raki-tsora-mbaiboly ireo dia miboloky tokoany. Tena efa mandroso ny taona ve ry RBNIR, dia nefa dia mbola miboloky ihany, miboloky hatrany, miboloky foana tsy am-piheverana.

Dia toa izaho indray izany no hanao ny devoaranao fa tsy maninona ee.. ireto misy sopapa: ndana karokarohy ary ampiasao @ tokony ho izy (@ izay) ny coco ry RBNIR hoe, inona ny ao @ bokin'i Tobie, Judith, Maccabees, Sirac, Baruch ...
14. RBNIR ( 17/09/2018 07:51)

rhaj0:

Ny @ tantaram-piainan'i Jesosy anie ry RBNIR, dia mila misikosikotra lalina ireo raki-tsoratra izay TSY nasisika tao anatin'io Baiboly misy io ianao eee... Misy antony matoa no-censurer-na ireo raki-tsoratra hafa ireo. Ianao izany ampinoana ireo raki-tsora-mbaiboly ireo dia miboloky tokoany. Tena efa mandroso ny taona ve ry RBNIR, dia nefa dia mbola miboloky ihany, miboloky hatrany, miboloky foana tsy am-piheverana.

Dia toa izaho indray izany no hanao ny devoaranao fa tsy maninona ee.. ireto misy sopapa: ndana karokarohy ary ampiasao @ tokony ho izy (@ izay) ny coco ry RBNIR hoe, inona ny ao @ bokin'i Tobie, Judith, Maccabees, Sirac, Baruch ...

Hevitrao izay tsy maninona mihitsy saingy ny ahy kosa dia ity no inoako...

« fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny Soratra Masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany; » (2 Petera 1:20)
« fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy. » (2 Petera 1:21)

Matoa ny Fanahy Masina "tsy nitondra" ny olona hanoratra ireny lazainao fa .....ireny dia misy dikany......

15. RBNIR ( 17/09/2018 09:02)
Fanamarihana kely fotsiny rhajo! ny baiboly katolika no afaka lazaina fa feno (complet) ny bokin'ny Makabeo izao ohatra tsy ao anaty baiboly protestante saingy ao anaty baiboly katolika, dia afaka raisina tsara ihany koa...toy izany koa ny bokin'ny fahendrena, fa ireo boky hafa kosa (evangile selon judas, selon thomas sns...ireny no ambarako hoe matoa ny Fanahy Masina "tsy nitondra ny olona hanoratra ireny tao anaty baiboly dia nisy antony...
16. Prime ( 18/09/2018 12:02)
Hoy i RABNIR :
Tadidio ihany koa anefa prime fa .....niteny Jesosy Kristy hoe : « Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity: Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy; » (Apokalypsy 22:18)
« ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazon'aina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. » (Apokalypsy 22:19)


Marina tsy azo lavina fa izany tokoa ny voasoratra... fa ny bokin'ny Apokalipsy manokana no niompanan'io teny io fa tsy ny baiboly iray manontolo... ny baiboly katolika, protestanta, baiboly iraisana, sy ny baiboly kristiana voasoratra araka ny sokajiny avy d samy hafa no filazany ny voasoratra ka nanampy ary ny sasany sa nanala???...

Ny tiako ambara etsy ambony d ny hoe, mampieritreritra tanteraka ny voambaranao... fa saingy i Jesosy tsy nanambara na dia in-1 mandeha aza hoe aza mandray anjara mihitsy na dia kely aza amin'ny fitondram-panjakana eto amin'izao tontolo izao... Izy dia nanambara fa ny fanjakany dia tsy eto amin'izao tontolo izao... fa Izy ihany koa no nanambara fa eto amin'izao tontolo izao no ahitan'ny mpanara-dia Azy fahoriana (na mitondra fanjakana na tsia) noho ny Anarany, ka tsy maintsy ilanjàna ny hazofijaliana...

Ny ohatra maro² nambarako ireo (sady tao @ testamenta taloha no testamenta vao²) dia manaporofo fa tsy nanakana velively i Jesosy hoe aza mandray anjara mihitsy amin'ny fitondrana ny firenenao... Diniho fotsiny ny tantaran'i Mosesy dia ho fantatrao Ilay Andriamanitra Tompoinao...

Dia hoy koa RABNIR :
Ka IZY izao dia nampianatra ny làlana tokony halehan'ny kristianina dia (tsy azon-tsika avily izany làlana izany fa tsy maintsy hizorana e!)
... ny lalana tokony alehan'ny kristiana dia ny manaiky an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy azy amin'ny momba azy manontolo ka sahy mijoro vavolombelona amin'ny tontolo rehetra ilàna azy, na ao anaty fitondram-panjakana, na tsy ao anatiny, ka mandray andraikitra feno amin'izany... fa tsy amin'ny fiainam-panahiny fotsiny ihany... ka mino aho fa hohazavain'ny Tompo ny sainao dia hahatsapa ianao fa tsy kisendrasendra ohatra ny nanosorana an'i Davida ho Mpanjaka... satria izany no lalana nanendren'i Jesosy azy...

Izaho mety tsy ho amin'izany, ianao ihany koa, fa Andriamanitra mahalala ny tsara sy ny mahasoa ny mpanompony tsirairay avy sy ny niantsoany azy avy isaky ny sokajiny avy... tsy natao ho mpitandrina avokoa isika rehetra, tsy natao ho mpampianatra avokoa, tsy natao ho mpiandry avokoa, tsy natao ho mpananatra avokoa, tsy natao ho mpitsara avokoa... fa samy miahy ny momba ny Tena hoy ny Apostoly Paoly izay... nefa samy manana ny fanomezam-pahasoavana sahaza azy avy...
17. RBNIR ( 18/09/2018 12:38)
Prime:

Marina tsy azo lavina fa izany tokoa ny voasoratra... fa ny bokin'ny Apokalipsy manokana no niompanan'io teny io fa tsy ny baiboly iray manontolo... ny baiboly katolika, protestanta, baiboly iraisana, sy ny baiboly kristiana voasoratra araka ny sokajiny avy d samy hafa no filazany ny voasoratra ka nanampy ary ny sasany sa nanala???...

Aleo ho valiako tsikelikely
io teny io dia any amin'ny faran'ny pejin'ny baiboly no napetraka ....
Ity no porofo fa tsy natokana ho an'ny bokin'ny apokalipsy irery io teny io fa ho an'ny tenin'Andriamanitra rehetra voarakitra ao anaty baiboly,
« Aza ampianareo ny teny izay andidiako anareo, ary aza anesoranareo, fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay andidiako anareo. » (Deotoronomia 4:2)

Amin'ny ankapobeny na dia maro aza ireo dikanteny dia manambara hevitra iray ihany izy rehetra fa tsy hoe nanesorana akory na nanampiana ny teny ....
Fa kosa misy avy dia mazava tsara ny tiany ambara fa misy kosa dikan-teny sasany mbola mila manao fikarohana ianao vao mahafantatra ny tiany ambara....

Ohatra....Dikan-teny protestanta « Koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. » (Hebreo 4:9)

Amin'ny dikan-teny DIEM kosa dia mazava tsara ny sabata fitsaharana tiany ambara eo fa ny andro fahafito no ambarany Dikan-teny diem : 9Koa dia mbola misy fitsaharana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, amin'ny andro fahafito.

Amin'ny dikan-teny katolika (teny anglisy) koa dia tena tsindriny tsara fa ny andro fahafito marina tokoa ilay sabata fitsaharana resahita fa mbola misy eto...

9 Il doit donc y avoir encore un repos du septième jour réservé au peuple de Dieu,
www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4

Dia otran'izay ilay izy prime, rehefa baiboly (testameta taloha + testameta vaovao) dia afaka raisina avokoa...

Tsy hoe nisy nanalana na nanampiana ao fa ianao afaka manao recherche tsara raha tena te hahita ny marina....18. RBNIR ( 18/09/2018 12:41)
Prime:

Dia hoy koa RABNIR :
Ka IZY izao dia nampianatra ny làlana tokony halehan'ny kristianina dia (tsy azon-tsika avily izany làlana izany fa tsy maintsy hizorana e!)
... ny lalana tokony alehan'ny kristiana dia ny manaiky an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy azy amin'ny momba azy manontolo ka sahy mijoro vavolombelona amin'ny tontolo rehetra ilàna azy, na ao anaty fitondram-panjakana, na tsy ao anatiny, ka mandray andraikitra feno amin'izany... fa tsy amin'ny fiainam-panahiny fotsiny ihany... ka mino aho fa hohazavain'ny Tompo ny sainao dia hahatsapa ianao fa tsy kisendrasendra ohatra ny nanosorana an'i Davida ho Mpanjaka... satria izany no lalana nanendren'i Jesosy azy...

Ity teny ity no nahatonga ahy hilaza an'io Prime...« Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

Vakio tsara fa hoy ny teny hoe "tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa....fa tsy hoe tokony handeha toy izay nandehanany.....

N.B : fampianarana tsy misy kilema hoy aho ity.....enga anie mba tsy hangidihidy sofina isika mpamaky....

19. RBNIR ( 18/09/2018 13:14)
Prime: talohan'i JEsosy Kristy (mbola tsy nomena an'i devoly ny fahefana momba ny fanjakana rehetra teto ambonin'ny tany...

Fa rehefa tonga i Jesosy Kristy dia hoy ny devoly hoe « Ary ny devoly nitondra Azy niakatra, dia naneho Azy indray mipi-maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. » (Lioka 4:5)
« Dia hoy ny devoly taminy: Homeko Anao izao fanapahana rehetra izao mbamin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no homeko azy; » (Lioka 4:6)
« koa raha hiankohoka eto anatrehako Hianao, dia ho Anao avokoa izany rehetra izany. » (Lioka 4:7)

Tsy azo atao ny mampitovy ny zava-nisy talohan'io teny io sy ny taty aorinany satria efa natolotra ny devoly ny fanapahana ny fanjakana rehetra nanomboka teo....
20. BENEM ( 27/09/2018 05:00)
Amiko dia tsotra na mpitondra fivavahana na olo-tsotra,na miaramila,rehefa afaka mitondra firenena sy mitazona ny maha malagasy dia mety daholo.
Nenah de izay ihany NY MAHA MALAGASY TAZOMINA FA TSY HOE ALAINTAHAKA AVOKOA IZAO REHETRA IZAO NA FOMBA IO NA FINOANA IO.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3117