Samy taranak'i Adama sy Eva

1. Nehemiah ( 21/11/2013 14:59)
[size=16]Nahoana no misy "fokom-pirenena" maro ny zanak'olombelona raha samy taranak'i Adama sy Eva isika ?[/size]

Raha ny filazan'ny manam-pahaizan'izao tontolo izao aloha dia tsy nisy izao mihitsy i Adama sy Eva fa angano, fa ity no tena izy :Fa saingy, araky ny efa novelabelariko imbetsaka @ serasera, tsy misy fotony izay fotopisainana izay. Ka tsy aleo ve ny tenin'Andriamanitra masina sy mahay ny zava-drehetra ary tsy mety diso no arahina toy izay ny tenin'ny manam-pahaizana mpanota sy tsy mahalala ny zava-drehetra ary mety diso ?

Asa. 17:26a : ny firenena rehetra avy amin’ ny iray ihany

Ny 1 ihany ! Izany hoe marina fa ao ny fahasamihafàna ara-batana vitsivitsy, fa saingy, araky ny tenin'i Jaojôby, samy taranak'i Adama sy Eva isika olombelona ka fianakaviana iray monja !

Gen. 1:26-27 : Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika; ary aoka izy hanjaka amin’ ny hazandrano ao amin’ ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’ Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy

Andeha isika hanaraka kely ny fizotran'ny tantaran'izao tontolo izao @ alalan'ny fitanisàna andinin'ny Genesisy vitsivitsy :


 1. Gen. 1:28 : Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjakà amin’ ny hazandrano ao amin’ ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ ny tany.
 2. Gen. 3:20 : Ary ralehilahy nanao ny anaran’ ny vadiny hoe Eva, satria izy no renin’ ny olombelona rehetra
 3. Gen. 6:1 : Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ ny tany ka teraka zazavavy maro,
 4. Gen. 6:7-8 : Dia hoy Jehovah: Haringako tsy hisy ambonin’ ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ ny olona ka hatramin’ ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Fa Noa kosa nahita fitia teo imason’ i Jehovah.
 5. Gen. 6:14a : Koa manaova sambo-fiara ho anao amin’ ny hazo gofera
 6. Gen. 6:18-19 : Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao; ary hiditra ao anatin’ ny sambo-fiara hianao sy ny vadinao aman-janakao mbamin’ ny vinantonao vavy miaraka aminao. Ary ny zava-manan-aina rehetra, dia ny nofo rehetra, hitondranao roa avy isan-karazany ho ao anatin’ ny sambo-fiara, hovelomina miaraka aminao; ho lahy sy vavy avy ireo
 7. Gen. 10:32 : Ireo no mpianakavin’ ny zanak’ i Noa, araka ny taranany, amin’ ny fireneny; ary avy tamin’ ireo no niavakavahan’ ny firenena tambonin’ ny tany taorian’ ny safo-drano
(Avy amiko ny sora-mandry rehetra)
Stop !
Jereo tsara ny lazain'ny Baiboly : roroa 4 monja, dia i Noa mianakavy, no razan'ny olombelona rehetra mivelona ankehitriny.
Miainga indray isika :
[list=8]
 • Gen. 11:4 : Ary hoy izy: Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ ny tany rehetra isika
 • Gen. 11:6-9 : Ary hoy Jehovah: Indro, iray foko ny olona, sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao fiandohan’ ny hataony; koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona na inona izay saintsaininy hatao. Aoka Isika hidina, ka eny no hanorokoroantsika ny fiteniny, mba tsy hifankalala teny izy. Dia tao no nampielezan’ i Jehovah azy hiala ho eny ambonin’ ny tany rehetra; dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela; fa tao Jehovah no nanorokoro ny fitenin’ ny tany rehetra; ary tao no nampielezan’ i Jehovah ny olona ho eny ambonin’ ny tany rehetra.[/list](Avy amiko ny sora-mandry rehetra)

 • Inona no tsoa-kevitra ? Foko maro, firenena maro, manana fiteny maro ny zanak'olombelona fa saingy fianakaviana iray monja !

  Ny mahatonga antsika hanana volon-koditra maro samihafa ve ?
  Tsotra ny valiny : mélanine. Protéine mahatonga ny hamaintin'ny hoditra sy ny volo ilay izy. Ny tsy fitovizan'ny habetsaky ny mélanine @ hoditra no mahatonga ny fiavakavahan'ny volon-koditra.

  Andeha kely isika hamerina ny lesona S.V.T. kilasy famaranana.

  Ny ADN, izay môlekiola mirakitra ny fototarazo rehetra amin'ny zava-manan'aina, dia misy chromosomes 46, ny an-tsasany avy @ ray ary ny an-tsasany avy @ reny. Fantatsika fa ny fototarazo no mibaiko ny toe-batana rehetra izay miseho @ zava-manan'aina 1, ao anatin'izay ny volon-koditry ny olombelona.

  Ataontsika hoe A ny alela (singan-tarazo) ho an'ny famokarana mélanine betsaka ary a ny alela ho an'ny famokarana mélanine kely. Rehefa AAAA ny olona iray dia maintingirona, rehefa aaaa indray dia fotsy tahaky ny lakire.

  Eto @'izay, tokony fantarintsika fa zarazara hoditra ny 3/4 ny olombelona eran'izao tontolo izao. Nohon'izay dia zarazara hoditra angamba i Adama sy Eva, fa tsy vazaha be tahaky ny fahitantsika @ ankamaroan'ny sary maneho azy 2.
  Alao sary an-tsaina @'izay ny olona 2 izay samy AAaa, izany hoe zarazara hoditra.
  Raha samy manome alela AA ny zanany izy 2 dia ho AAAA ny zanany, izany hoe Mainty.
  Raha samy manome alela aa ny zanany kosa izy 2 dia ho aaaa izy, izany hoe vazaha (ny mahatonga ny vazaha ho boramena dia ny lalan-dra izay hita eo ambadiky ny hodiny fotsy).
  Raha manome Aa ny 1 ary aa ny 1 dia ho Aaaa, izany hoe "merina", ny zanany.
  Raha manome AA ny 1 ary Aa ny 1 dia ho AAAa ny zanany.
  Tsoriko dia tsoriko ny zava-misy, fa angamba azonareo ny fandehany.

  Eto @'izay, alao sary an-tsaina ny zavatra nitranga tany Babela. Tenim-pirenena 1 monja no nampiasain'izy ireo t@ voalohany. Ny ampitson'izay, miteny vazaha ny sasany, miteny sinoa ny sasany, miteny arabo ny sasany, miteny afrikàna ny sasany. Tsy afaka mifankahazo intsony izy ireo ary tena mety nifankahala mihitsy. Nikorontana ambony ambany ny fiaraha-monina satria tsy nifankahazo intsony ny andian'olona samihafa, ary tena milaza mihitsy ny Baiboly fa tsy nahomby ny fanamboarana ny tilikambo tany Babela.

  Rehefa niparitaka ny olombelona dia tsy maintsy nitambatra araky ny tenim-pireneny avy. Efa hitantsika @ anaran'i Hama fa angamba mainty hoditra be izy satria ny anarana "Hama" dia midika hoe "may". Nohon'izay, tsy maintsy efa nisy toe-batana manokana nampiavaka ny foko ts11.

  Voa mainka nihanisongadina ny toe-batan'ny foko ts11 rehefa nifanandrina t@ toetr'andro samihafa t@'ity tontolo niharan'ny fiovàna goavana nentin'ny Safo-drano.
  Ilaina kokoa ny hoditra fotsifotsy @ tany mangatsiaka tsy dia misy masoandro mihiratra satria moramora kokoa ny mamokatra otrik'aina D (mahavoan'ny aretin-taolana ny tsy fahampiana an'izay otrik'aina izay).
  Ilaina kokoa ny hoditra maintimainty @ tany mafàna satria manakana ny rayons UV tsy hahavoan'ny homamiadan'ny hoditra ny mélanine.
  Nohon'izany dia tsy nandrombona ny mainty hoditra izay sendra teraka tany @ tany mangatsiaka ary tsy nandrombona ny fotsy hoditra izay sendra teraka tany @ tany mafàna, ka nifindra tany @ tany sahaza azy na maty mihitsy. Fantina natoraly io e ;)
  Tsy tokony adino koa fa manana fironana hisafidy ny lehilahy salama sy tomady ny vehivavy. Tsy mba mahasarika azy ireo ny lehilahy marary sy taizan'aretina :-).

  Farany dia nanjavina tsikelikely t@ ADN'ny vahoaka tany @ tany mangatsiaka ny alela ho an'ny hoditra mainty ary nanjavina tsikelikely t@ ADN'ny vahoaka tany @ tany mafàna ny alela ho an'ny hoditra fotsy. Sarotra ankehitriny ny mahita Nôrveziana lahy sy vavy manana zanaka mainty hoditra na Senegaly lahy sy vavy manan-janaka fotsy hoditra :-).
  Kanefa mety ho avy ny fotoana raha ny fanatontoloana no zohina ;).
  Sady hitantsika fa mbola tsy tanteraka izay fisarahana izay ankehitriny aty Madagasikara. Mbola misy ny Merina mainty hoditra ary mbola misy ny côtiers fotsy hoditra, satria mbola niafina ao anatin'ny ADN'ny ray aman-dreniny ilay alela.

  Inona @'izay no tsoa-kevitra ? Tsy hihambahamba ny tenako hilaza fa maharikoriko ahy ny toetra feno fihatsarambelatsihin'ny ankabetsahan'ny gasy, manavakavaka sy mankahala ny "Ambaniandro" na ny "Tanindrana" satria "Ambaniandro" na "Tanindrana" izy, na manavakavaka ny "Mainty" Afrikàna satria avy @ kontinanta izy, na manavakavaka ny vazaha na karàna na sinoa satria vazaha na karàna na sinoa izy, kanefa mitonon-tena ho kristiana. Hafohizan-tsaina izay. Ho betsaka dia betsaka ny olana ara-piaraha-monina izay ho voavaha raha mahatsiaro tena @'izany ny gasy fa, na dia ao aza ny fahasamihafàna ara-batana sy ara-kolon-tsaina satria
  [size=28]FIANAKAVIANA IRAY MONJA ISIKA OLOMBELONA[/size]
  satria
  [size=28]SAMY TARANAK'I ADAMA SY EVA[/size]
  ka
  [size=28]MIFANKATIAVA E ![/size]
  Samia ho tahian'Andriamanitra avokoa
  novalian'i Nehemiah ny 26/11/2013 06:46
  2. hery ( 22/11/2013 05:17)
  :-)

  Raha nampoizin'ireo nanoratra baiboly hoe horaisinao ho tena niseho ara-tantara ny zavatra nosoratany dia mety nasiany an'izao teny ambany hoe
  "Tantara noforonina, tantara nentina hampianarana fotsiny, ny anarana sy ny toerana dia nofpeonin'ny mpanoratra ihany fa ny hevi-dehibe raisona"

  Lasa heverina ho toy ny Coran ny baiboly hoe dictée mivantana avy amin'Andriamanitra.

  Tsy fanendrikendrehana an'Andriamanitra ve izany? Zavatra tsy nataony lazainao fa nataony?

  Izao manjay miezaka mitady fanaporofoana iaan-karazany.

  Tsarovy fa tsy mitsipaka ny maha tenin'Andriamanitra ny baiboly mihitsy ny mihevitra hoe tantara fampianarana, izany hoe fampitana hevitra, ny geneaisu fa tsy tantara tena nisy araka izay voasoratra.

  Fa nareo ve moa..
  3. Nehemiah ( 22/11/2013 07:13)
  Izaho anie dia gaga aminao mihitsy e. Efa firy izay ny lahatsoratra napetrako momba ny fahamarinan'ny Genesisy t@'ity seraseranao ity, maneho fa tsy "tantara noforonina, tantara nentina hampianarana fotsiny, ny anarana sy ny toerana dia nofpeonin'ny mpanoratra ihany fa ny hevi-dehibe raisona" (izay tsy nanomezanao porofo rahateo) fa tena mitantara zava-niseho ilay mpanoratry ny Gen. 1-11, sady fototry ny finoana kristiana izay fitantaràna izay fa tsy azo tsongatsongaina izay tiantsika ho marina sy izay tsy tiantsika ho marina ny Baiboly, ary tena natambatro ho blaogy 1 mihitsy tany @ blaogy.com, ka rehefa mandinika ny valinao aho dia mieritreritra hoe "Dia mba henjana re izao famonoan-tena ara-tsaina vitan'ny gasy ankehitriny izao".
  Sady @'izay nino ny Tompo Jesoa Kristy fa nitranga ara-bakiteny ny zavatra voalaza @ Gen. 1-11, ka raha mananihany sy manendrikendrika ary manompa ahy nohon'ny finoako ny Baiboly 1 manontolo hatr@ voalohany ka hatr@ farany (Jn. 10:35b) dia mananihany sy manendrikendrika ary manompa ny Tompo Jesoa Kristy ianao.

  Sady @'izay tsy mba manana ny fahaiza-miaina manontany ny mpanoratra ny tena fiheverany an'ilay resaka fa tonga dia mitsaratsara hoe

  Lasa heverina ho toy ny Coran ny baiboly hoe dictée mivantana avy amin'Andriamanitra.

  Tsy nilaza mihitsy aho na indray mandeha aza @ serasera fa "dictée mivantana avy amin'Andriamanitra" ny Baiboly, ary caricature bevavan'ny zavatra inoan'ny mpandala ny fahariana izany, fa nanoratra teo amban'ny tsindrimandrin'Andriamanitra ny mpanoratra ny Baiboly, ary nampiasa ny toetrany sy ny zavatra niainany Andriamanitra mba ho izay tiany soratana indrindra no soratan'ny mpanoratra.

  Soa ihany aloha fa tsy manaporofo ny olona 1 ho marina mihitsy ny hanihany sy ny fanarabiana ataony e...

  Sady tsy voavalinao ny fanontaniako [url=http://forum.serasera.org/forum/message/reply/m527650888ff27/m527a59e049045tany ambadika tany, tany @ resaka vadin'i Kaina[/url] hoe aiza kay @ Baiboly no misy hoe "Hatreto dia izay hevitra tianao tsoahina fotsiny fa anganogano fa manomboka hatreto dia raiso ara-bakiteny satria tenin'Andriamanitra ?"

  Ny olanao izao dia ny fametrahanao ny 'tenin'ny manam-pahaizana mpanota sy tsy mahalala ny zava-drehetra ary mety diso' (izay nampiainga ny asa fikarohany avy @ hevitra fa tsy misy Andriamanitra rahateo) ambony nohon'ny 'ny tenin'Andriamanitra masina sy mahay ny zava-drehetra ary tsy mety diso' : tsy hita @ Baiboly mihitsy na variraiventy aza ny tapitrisa taona lalainao, fa hevitra avy ivelan'ny Baiboly.
  Ary tsy excuse ho anao mihitsy ny maha-katôlika anao satria nihevitra ny Gen. 1-11 ho marina ara-bakiteny ny Rain'ny Fiangonana. Marina fa nisy olomasina vitsivitsy izay nihevitra azy ho allégorie, tahakan'i Md Augustin ohatra, fa saingy nihevitra izy ireo fa noforonin'Andriamanitra ao anatin'ny indray mipi-maso izao tontolo izao, fa tsy mandritry ny tapitrisa taona tsy hita lany.

  Ka izao no hevitra omeko anao : vitsy ihany aloha ny rohy nomeko anao, any ianao no afaka manomboka manovo fahalalàna momba an'ity resaka fahariana vs evôlisiona ity. Aza misalasala ny mametraka hevitra sy fanontaniana fa saingy mba manana fahaiza-miaina ifotony, dia rehefa fantatrao @'izay ny fiheverako ka voatohitrao ny hevitra ifotorany, izay ianao voa afaka hanaram-po hanaraby sy haniratsira.
  4. hery ( 22/11/2013 09:00)

  Sady tsy voavalinao ny fanontaniako hoe aiza kay @ Baiboly no misy hoe "Hatreto dia izay hevitra tianao tsoahina fotsiny fa anganogano fa manomboka hatreto dia raiso ara-bakiteny satria tenin'Andriamanitra ?"


  Izay dia efa olana. Baiboly ihany no entinao manaporofo baiboly. Ny Coran koa anie milaza hoe ny Coran ihany no misy ny fahamarinana e... fa tsy midika izany fa ny Coran no misy ny fahamarinana.

  Tsy voatery handray ny baiboly ho ara-bakiteny hoe nisy ara-tantara tokoa ianao vao hino hoe "Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra.".

  Izay no tena zava-dehibe, ary izay ihany. Tsy natao hanaporofoana ara-tantara an'izay ny Genesisy fa natao kosa hanambaràna fa Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra. Koa aza forcer-na hilaza izay zavatra tsy tiany holazaina ny Baiboly (sy Andriamanitra).

  Raha nataon'Andriamanitra hitantarana ny fahariana ny Genesisy dia tsy nila anao akory izy hanazava azy fa nataony cohérent tsara tsy mila porofo. Nataony nirindra tsara ary mety ho nataony dictée mihitsy aza. Saingy tsy izay no tanjon'Andriamanitra tamin'ireo mpanoratra baiboly.

  Ny zavatra toa izao no mahatonga ny tsy mpino vao maika tsy hino satria terena fotsiny hifanaraka amin'ny tantara ny zavatra hita fa tsy natao ho tantara.

  Ilaina koa ny fanetren-tena indraindray. Nampianatra izany i Jesoa. Ny fanetren-tena hoe tsy voatery ho mazava tanteraka aminao daholo ny tantara. Ny fanetren-tena hoe tsy nolazain'Andriamanitra ao amin'ny baiboly ny tena tantaran'ny fahariana kanefa inoako fa izy no nahary azy. Fanetren-tena izany, finoana ihany koa. Raha lazaina mazava daholo ny rehetra dia tsy ilaina intsony ny finoana.
  5. Nehemiah ( 22/11/2013 14:51)
  Fanetren-tena ? Lol. Fanetren-tena ve ny milaza an'Andriamanitra ho mpandainga, ny tsy mino ny tantaran'ny fiandohan'izao tontolo izao izay nolazainy mazava tsara ? Mifanohitra tanteraka @ fanetren-tena izany satria mihevitra ny tenanao ho mahay nohon'ny Fanahy Masina ianao. Nampianatra ny fanetren-tena i Jesoa fa nampianatra koa ny maha-tenin'Andriamanitra ny Torah hatr@ sombina litera kely indrindra aza.

  Mahatsikaiky ahy ny filazanao hoe "aza forcer-na hilaza izay zavatra tsy tiany holazaina ny Baiboly (sy Andriamanitra)". Anisan'ny ezako hatrizay @ serasera ny manaporofo fa ny zavatra tiany holazainy ihany no lazain'ny Baiboly fa tsy zavatra hafa, ary tsy mifanohitra @'izay ny zava-misy ara-tsiansa. Fa mitsikera ny tenanao ianao satria ianao no te-hampiditra zavatra izay tsy anatin'ny Baiboly anaty Baiboly.

  Hoy ianao hoe : "Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra, Izay no tena zava-dehibe, ary izay ihany". Fa hono ho'aho, Andriamanitra mitovy toetra @'ilay Andriamanitra Fitiavan'ny Baiboly ve ny Andriamanitra mampiasa ny fahafatesana, fijaliana, aretina ary fandatsahan-dra mandritry ny tapitrisa taona tsy hita lany mba hamorona ny zava-drehetra hitantsika ankehitriny ?  Izany ve dia mba tsara indrindra ??? Raha tsy mahavaly an'izay ianao dia tsy manana inona na inona entina iadiana hevitra.

  Raha nataon'Andriamanitra hitantarana ny fahariana ny Genesisy dia tsy nila anao akory izy hanazava azy fa nataony cohérent tsara tsy mila porofo. Nataony nirindra tsara ary mety ho nataony dictée mihitsy aza. Saingy tsy izay no tanjon'Andriamanitra tamin'ireo mpanoratra baiboly.


  Ka mirindra tsara anie ilay Gen. 1-11, aiza izay tsy mirindra eo ? Raha ny @ resaka porofo dia asio maso ny 1 Pet. 3:15.

  Ny zavatra toa izao no mahatonga ny tsy mpino vao maika tsy hino satria terena fotsiny hifanaraka amin'ny tantara ny zavatra hita fa tsy natao ho tantara


  Aaaah ! Rehefa miaro ny fanompoam-pivavahana atao @ Alahady aho dia tsy maninona fa rehefa ny fitantaran'ny Gen. 1-11 indray dia "tereko fotsiny hifanaraka amin'ny tantara ny zavatra hita fa tsy natao ho tantara" ? Sady @'izay mbola tsy nanaporofo na variraiventy aza ianao fa izay no izy.
  Torak'izay koa, inona ihany ary ity manery aho manery lava ity ? Mba tanisao eto hoe ny "fanerena" nataoko ? Mahagaga ahy ny gasy fa rehefa tsy mahatohitra ny hevitra iray @ adi-hevitra dia miantsoantso "fanerena".
  Ankoatran'izay, teniteny foana tsy misy fotony ny filazanao hoe mahatonga ny tsy mpino voa mainka tsy mino : maro ny olona izay nijoro vavolombelona fa nihamafy orina ny finoany, na niova fo mihitsy aza, rehefa nahafantatra fa azo atokisana ny fitantaran'ny Genesisy.

  Izay dia efa olana. Baiboly ihany no entinao manaporofo baiboly. Ny Coran koa anie milaza hoe ny Coran ihany no misy ny fahamarinana e... fa tsy midika izany fa ny Coran no misy ny fahamarinana.


  Iny indray dia mampiharihary fa tsy misy raha azonao ny asan'ny ankina (axiomes). Ny sistema filôzôfika 1 dia tsy maintsy misy ankina, izany hoe filazàna izay tsy hay porofoina ao anatin'ilay sistema filôzôfika fa tsy maintsy raisina am-pinoana. Aleo hikôpikôle ny zavatra nosoratako t@ lohahevitro momba ny fahefan'ny Soratra Masina aty fa dia danza ity hakamoana ara-tsain'ny gasy ity :

  7°) "Fizohin-kevitra mitamberina izany".

  Toy izao no amaliana an'izay :

  a) Efa hitantsika teo fa maro ny manam-pahaizana kristiana anarany mino fa betsaka dia betsaka ny famantarana ara-tantara fa nino ny Baiboly ho tsy mety diso i Kristy. Raha misy olon-kafa manohana fa tena izay tokoa no ninoan'i Kristy dia voaporofo fa tsy voatery heverina ho manao fizohin-kevitra mitamberina ny evanjelika.

  b) Tsy fizohin-kevitra mitamberina anie ny mampiasa an'i Matio hanaporoana ny Genesisy (Mt. 19:3-6, izahao Gen. 1:27 sy 2:24), i Paoly hanaporofoana an'i Lioka (1 Tim. 5:18, izahao Lk. 10:7) na i Petera hanaporofoana an'i Paoly (2 Pet. 3:15-16). Kanefa moa ny fiampangàna ho manao fizohin-kevitra mitamberina dia manaporo zavatra 1 : manaraka lôjika ny filazan'ny Baiboly momba ny tenany. Raha nilaza ny tenany ho tsy avy @ tsindrimandrin'Andriamanitra ny Baiboly dia tsy ho lôjika ny miaro azy. Izay koa no azo ahafantarana fa tsy kanônika ny Apôkrifa (efa hitantsika etsy ambony fa manilika ny tsindrimandrin'Andriamanitra ny 1 Mak. 9:27 sy 2 Mac. 15:37-39).

  c) Izahay dia manaiky ny fahefan'ny Baiboly ho ankina (axiome), izany hoe hevitra iaingàna izay tsy mila porofoina sady vontoatin'ny fizohin-kevitra rehetra. Manana ankina daholo ny sistema filôzôfika rehetra. Ka tsy resaka sisteman-kevitra ara-pinoana miainga avy @ ankina vs sisteman-kevitra ara-tsiansa tsy misy ankina (hono), fa inona avy ny ankina mitombina sady ahazoana mamorono sisteman-kevitra mifanaraka @ zava-misy rehetra ?


  Ilay hoe mifanaraka @ zava-misy rehetra eto no fanalahidy. Ny zava-misy dia ity : tafatsangana t@ maty i Jesoa Kristy ka nanaporofo an'izay rehetra nolazainy momba ny tenany, anisan'izay ny mah'Andriamanitra Andriananahary Azy. Ary raha mahatadidy ianao dia hoy Izy hoe "Ny Soratra Masina tsy azo foanana" (Jn. 10:35b, efa napetrako tetsy ambony).
  Ao koa ny faminaniana aman-100n'ny Baiboly izay efa tanteraka. Fa ny an'ny Kôrana kosa dia mbola tsy misy tanteraka na 1 aza.

  Ka omeko toky ianao fa raha tsy miezaka ny maneho fahaiza-miaina ifotony manopy maso @ rohy vitsivitsy nomeko anao teo ambony dia mbola fifandirana hatrany no ho fipetrak'ity resaka ity, tahaky ny maro hafa koa izay niseho nanao commentaire nefa nataony tsinontsinona ny hevitro sy ny hevitra narosoko
  6. pissoa ( 22/11/2013 15:00)
  Asa raha mahatsikaritra ny mpanoratra fa ilay fanazavany adn bla bla bla lava be dia mitory fiombonan-kevitra amin'ito sary avy amin'ny "mpanota" ito :

  7. vahiny2004 ( 22/11/2013 15:20)
  Nehemiah:

  Fanetren-tena ? Lol. Fanetren-tena ve ny milaza an'Andriamanitra ho mpandainga, ny tsy mino ny tantaran'ny fiandohan'izao tontolo izao izay nolazainy mazava tsara ? Mifanohitra tanteraka @ fanetren-tena izany satria mihevitra ny tenanao ho mahay nohon'ny Fanahy Masina ianao. Nampianatra ny fanetren-tena i Jesoa fa nampianatra koa ny maha-tenin'Andriamanitra ny Torah hatr@ sombina litera kely indrindra aza.


  Mety ho diso aho fa tsy izay angamba no fanetre-tena tian'i Hery nolazaina teo , miantefa aminao manokana sy ny fomba fiteninao io. Efa imbetsaka koa aho no nahatsikaritra fa tianao ny mampiasa ny teny toy ny hoe "donto saina" sy ny mitovitovy @ izany ... sy ny hoe ambony be ny QI nao

  Raha tsy ampy fanetre-tena ianao @ resakao dia mahakamo ny olona ny mihaino anao ary dia miteny foana tsy misy vokany ny iafarany

  Azo atao tsara ny milaza ny marina am-panetre-tena fa tsy hoe marina ity dia tsy maintsy ataoko mandratra sofina sy mandreraka be ny fomba fitenenana azy ! Tsy hiditra ao an-dohan'ny hafa mihintsy. Raha toa ka izay no tanjonao mazava ho azy , hoe hampita hevitra sy fahalalàna @ hafa, fa raha hoe te hampiseho moa ianao fa mahay dia hafa indray izay
  8. Nehemiah ( 22/11/2013 15:23)
  ????

  Voatery nanongon-tena aho mba haka toky fa tsy manonofy. Tena sérieux ve izao sa hanihany ?
  Sa misy tsy azonao ny "fanazavako adn bla bla bla lava be" ? Fa maninona kay no tsy miteny raha izay ? Ho faly mihitsy aho hanazava anao raha manontany am-pahatsorana ianao.

  Ny zavatra novelabelariko @ "fanazavako adn bla bla bla lava be" (tsy dia hitako lava be manahoana ilay izy) dia fanorokoroana na fahaverezana antontan-kevitra ara-pototarazo, fa tsy fiforonana antontan-kevitra ara-pototarazo vaovao.
  Tsy misy inona na inona mihitsy eo izay afaka mamorona antontan-kevitra ara-pototarazo vaovao ka mamadika ny jako ho olombelona
  9. hery ( 22/11/2013 16:10)
  Misy karazany telo ny olona (no haiko)

  1. Ireo olona tsy mino hoe namboarin'Andriamanitra izao tontolo izao sy ny olom-belona. (iza? iza?)

  2. Ireo olona izay mino hoe namboarin'Andriamanitra izao tntolo izao sy ny olom-belona fa tsy voatery ho arak'izay ao amin'ny baiboly ara-bakiteny (izaho anisany)

  3. Ireo olona izay mino hoe namboarin'Andriamanitra izao tontolo izaoo sy ny olom-belona ary ao anaty baiboly mihitsy ny antsipirihany nanamboarana izany. (tahaka anao)

  Ka tsy haiko na iza amin'ireo no antsoinao hoe mpanota :-)

  10. Nehemiah ( 23/11/2013 07:10)

  vahiny2004:
  Mety ho diso aho fa tsy izay angamba no fanetre-tena tian'i Hery nolazaina teo , miantefa aminao manokana sy ny fomba fiteninao io.

  Tsy misy an'izay ny zavatra nolazainy fa kevokevoka mampiditra hevitra avy ivelany, izany hoe ny hevitrao manokana, ao anatiny ianao.
  vahiny2004:
  Efa imbetsaka koa aho no nahatsikaritra fa tianao ny mampiasa ny teny toy ny hoe "donto saina" sy ny mitovitovy @ izany ... sy ny hoe ambony be ny QI nao

  134 ve dia ambony be manahoana ? Ny mihoatra ny 150 no ambony be. Izaho aloha tsy mieritreritra ny tenako ho manana QI ambony be manahoana, ka mitandrema ihany alohan'ny mitsaratsara.
  Ianao ihany no nanontany aho hoe "Ary ianao mba ahoana ?" ka mba tsy lazainao fa midedadedaka aho raha milaza ny tenako ho toy izay na toy izao aho dia nomeko tarehimarika ianao. Nefa avy eo lazainao ho midedadedaka aho. Inona ary ity ?

  Sady tsy hitako izay idiran'izay @ resaka satria tsy nilaza an'iza na iza ho donto saina aho eto fa kamo ara-tsaina, zavatra hafa mihitsy izay, ary zava-misy. Averiko indray mandeha fa 'tsy miraharaha an'izay politiquement correct aho (ary tsy miraharaha an'izay politiquement incorrect koa )'

  Raha nihevitra anareo ho donto saina ve aho dia nanizingizina hoe mba asio fiheverana ny hevitra arosoko ? Tsia, tonga dia nanaovako hoe miesora teo fa nandra loatra ianareo. Fa satria olon-dehibe mahavita mikirakira solosaina entina hi-surf @ internet (sady angamba manana bacc farafahakeliny) dia heveriko ho manan-tsaina ianareo. Kanefa ny saina tsy ampiasainareo haneho fahaiza-miaina ifotony hanisy fiheverana ny hevitra arosoko fa tonga dia mitsikera sy mitsaratsara, ary izay foana no fanaon'ny olona hatrizay.
  Dia handrasanareo hamaly hoe : "Misaotra nanaraby" na "Mankasitraka nanao bemarenina" ve aho ? Satria mino aho fa raha ianareo no hanaovana an'izay dia ho tezitra torak'izay.

  Rehefa mametraka lohahevitra aho dia mazàna tsy misy teny masiaka na kely aza, ary rehefa mamaly am-panajàna sy fahalalam-pomba ny olona dia averiko aminy ny toetra asehony. Raha toa ka misy manao famoahan-kevitra vilana ny teniko dia tsy raharahako satria tompon'andraikitra @ teniko sy ny hevitra voiziny aho fa tsy ny famoahan-kevitra fôpla ataon'ny sasany.
  Kanefa maneho tsy fahaiza-miaina foana foana foana ny mpamaly, izay foana no zava-nisy tao anatin'ny herintaona naha-mpikambana ahy aty, farany dia lasa marani-dela aho. Ma patience a des limites. Sady toa tsy mandaitra mihitsy ny fangatahako fahaiza-miaina raha tsy manao an'izay aho.
  vahiny2004:
  Raha tsy ampy fanetre-tena ianao @ resakao dia mahakamo ny olona ny mihaino anao ary dia miteny foana tsy misy vokany ny iafarany

  Azo atao tsara ny milaza ny marina am-panetre-tena fa tsy hoe marina ity dia tsy maintsy ataoko mandratra sofina sy mandreraka be ny fomba fitenenana azy ! Tsy hiditra ao an-dohan'ny hafa mihintsy. Raha toa ka izay no tanjonao mazava ho azy , hoe hampita hevitra sy fahalalàna @ hafa, fa raha hoe te hampiseho moa ianao fa mahay dia hafa indray izay

  Ajanony @'izay ny fihatsarambelatsihy. Tsy mba ny fomba fiteniko na zavatra hafa mitovy @'izany no manirikiry anao sy ny olona mitovy aminao fa ny fampitako hevitra sy fahalalàna @ hafa. Eo mody miafina ambadiky ny sous-entendu difotry ny fihatsarambelatsihy "tsy kivy ve Nehemiah tsy misy mamaly ny zavatra be dia be napetrakao", fa raha izay no izy dia maninona ianao no mivazizitra hoe tsy mamaly am-panetren-tena aho kanefa tsy tokony hisy commentaire valiako raha ny teninao no marina ? Tsy lôjika izao.

  Ny mahakamo anareo dia ny fomba anohanako ny hevitro @ alalan'ny fizohin-kevitra voasaina sy ohatra ara-tsiansa mitombina. Tsy miafina amiko izany. Ka rehefa tsy vitanareo ny mampiseho ahy ny hadisoako dia na odianareo fanina ny hevitra arosoko, na ny mpilalao no lalaovinareo fa tsy ny baolina ary i Nehemiah indray no lazaina ho "miseho mahay" na "manery ny olona hanaraka ny lôjikany" hoy aho hoy, na mampiasa tetika maloto hafa koa tahaky ny lainga bevava na ny équivocation.

  Ny anton'izay hakamoana ara-tsaina izay aloha dia tsy haiko. Tsy mandinika ny voa sy ny fo aho. Fa izay no toetra hitako hatrizay, tsy @'ity serasera ity ihany fa @ ankamaroan'ny gasy (tsy izy rehetra akory, isaorako an'Andriamanitra). Ary aoka hazava tsara fa tsy mba mahafaly ahy izay toe-javatra izay.

  Raha Amerikàna na Frantsay izao no namaly dia nikorororoka ny hevitra narosoko ka naneho ahy izay antony niheverany ho maha-diso azy ireo. Mety tsy mitombina izay antony izay na misy diso ny fizohin-keviny fa mba nanana ny fahaiza-miaina nanao an'izay
  (izay izao no nataon'i Pissoa etsy ambony, na dia à côté de la plaque tanteraka aza ny zavatra nolazainy dia mba nanana ny fahaiza-miaina nandinika ny hevitra narosoko ka nanao an'izay izy).
  Raha nomeko rohy izy dia mety nitsikera an'ilay rohy hoe "diso tanteraka ny filazan'ny rohinao hoe...", mety mitombina na tsy mitombina ny tsikerany fa saingy mba nanana ny fahaiza-miaina nanao an'izay izy.

  Rehefa manao an'izay dia tsy voatery resy lahatra ho diso ny andaniny na ny ankilany, fa saingy mahasoa satria mahafantatra bebe kokoa momba ny fomba fijerin'ny ts11 ny andaniny sy ny ankilany. Fa raha ny aty aloha dia mbola azoko isaina @ rantsan-tanan-2 ny occasions mba nanaovan'olona an'izay.
  Avy eo gaga ianareo rehefa tsy manaiky lembenana ka mamaky bantsilana aho ! Raha tsy tantinareo izany dia aza mitaka-dresaka amiko mihitsy !

  Ay marina, saika nadinoko. Raha toa ka misy te-hanadala ny lohako @ hoe tsy kristiana ny zavatra ataoko dia mba asio maso kely anie ny esoeson'i Elia @ 1 Mpa. 18:27. Asio maso koa ny fomba firesak'i Jesoa @ Jiosy @ Jn. 8:12-59, indrindrindrindra ilay hoe "Hianareo avy tamin’ ny devoly rainareo". Izany ve mba mifanaraka @ "finoana kristiana tantely sy siramamy" fanaon'ny sasany ankehitriny ? Namaky bantsilana izy ireo ary izaho koa mamaky bantsilana
  11. Nehemiah ( 23/11/2013 07:16)

  hery:

  Misy karazany telo ny olona (no haiko)

  1. Ireo olona tsy mino hoe namboarin'Andriamanitra izao tontolo izao sy ny olom-belona. (iza? iza?)

  2. Ireo olona izay mino hoe namboarin'Andriamanitra izao tntolo izao sy ny olom-belona fa tsy voatery ho arak'izay ao amin'ny baiboly ara-bakiteny (izaho anisany)

  3. Ireo olona izay mino hoe namboarin'Andriamanitra izao tontolo izaoo sy ny olom-belona ary ao anaty baiboly mihitsy ny antsipirihany nanamboarana izany. (tahaka anao)

  Ka tsy haiko na iza amin'ireo no antsoinao hoe mpanota :-)

  Izy rehetra, izaho sy ianao anisany (Rom. 3:23). Fa maninona ?
  12. hery ( 23/11/2013 07:49)

  Sady tsy voavalinao ny fanontaniako hoe aiza kay @ Baiboly no misy hoe "Hatreto dia izay hevitra tianao tsoahina fotsiny fa anganogano fa manomboka hatreto dia raiso ara-bakiteny satria tenin'Andriamanitra ?"


  Tsy misy hoe hatreto.
  Ny baiboly iray manontolo dia tsy tantara. Izany dia tsy milaza hoe diso akory ny lazainy. Na ny tantaran'i Jesoa ao amin'ny baiboly aza dia tsy natao hoe ho tantara, raha izany dia nataon'ny mpanoratra ho ara-tantara (chronologique) tsara tokoa.

  Izany ve moa tsy ho hainao fa tsy tianao ho ekena fotsiny.

  Ny mpanoratra rehetra dia nanoratra ny bokiny tamin'ny fotoana voafaritra sy ho an'ny vahoaka voafaritra tamin'ny toerana voafaritra. Tsy nieritreritra mihitsy izy hoe hotehirizina ho an'ny Malagasy any Madagasikara amin'ny taona 2013 ilay izy. Satria raha fantany fa izany ho'aho dia novainy ny fitantara azy. Ny olona tamin'izany fotoana izany dia nahalala tsara ny votoatin'ny zavatra holazaina izay zava-dehibe kokoa noho ny hoe fitantarana tantara... fa ny marivo salosana aty aoriana indray no nandray an'ilay izy ho tantara dia mitady izao porofo rehetra izao hanamarinana azy ara-tantara.

  Ampy ho an'ny tena kristianina ny mahalala hoe tenin'Andriamanitra ny baiboly ka mandray ny hafatra ao anatiny fa tsy voatery hiaiky hoe tena nisy ara-bakiteny tokoa ny ao. Tsy manala na mamono ny maha-tenin'Andriamanitra azy izany.

  Ary tsy mila QI ambony akory dia tokony hahatsapa an'izany... raha tsy hoe QI sandoka koa angamba.

  13. Nehemiah ( 23/11/2013 08:19)
  Inona koa no idiran'ny QI @'izao ? Rehefa 100 farafahakeliny dia ampy

  Izay le anaovako hoe mba asio fifanajàna ifotony raha te-hanohy ny resaka ka ny hevitra narosoko mba valio ary ny rohy nomeko eny ambony mba asio maso fa ireny no mamaly an'ity hevitrao ity. Hita be fa tsy miraharaha ianao fa ny anao ihany no mba fantatrao. Izay toetra izay anie no mampasiaka ahy fa tsy zavatra hafa tsy akory.

  (Mahatsikaiky ahy foana rehefa misy olona milaza ahy ho "marivo salosana" :-) ).
  14. Nehemiah ( 23/11/2013 08:26)
  Nivarahontsana aho t@ maraina naheno ny anabavin'ilay Italiana matin'ny fitsaram-bahoaka tany Nosy Be. "Je ne comprends pas", hoy izy, "on se croirait au Moyen-Âge" (hitanao, ny vanim-potoan'ny tantaran'ny Eorôpa izay mbola tsy nahafahan'ny sarambabembahoaka mamaky ny Baiboly an-kalalahana).

  Et bien, moi, je crois comprendre. Son pauvre frère a été lynché parce qu'il a eu le malheur d'avoir la mauvaise couleur de peau, pas parce qu'on a pu prouver sans l'ombre d'un doute qu'il commettait du trafic d'organes ou je sais pas quoi.

  Ka hono ho'aho, mba nitranga ve izay raha nahatsapa ny gasy tsy vaky volo (miala tsiny ho an'ny kilalaon-teny) ho samy taranak'i Adama sy Eva ?
  15. hery ( 23/11/2013 09:11)
  Mivoaka lohahevitra izany.

  Nisy gasy koa novonoin'ny olona tamin'iny. Tsy ny maha hafa loko azy no nanaovan'ny olona an'izany fa noho ny ratsy nataony (na marina na diso).
  16. Nehemiah ( 23/11/2013 12:30)
  Inona koa ? Raha gasy ireny olona ireny dia tsy mba novonoiny, izay aloha dia azo antoka.

  Fa satria vazaha izy ireo ary ireny no vazaha mba sendra sous la main dia ireny no novonoina. Ilay trafic d'organe aza tsy misy porofo mba fantatro fa vazaha no mitarika an'izay fa mety karana na sinoa na gasy mihitsy aza.

  Le grain de sable qui cache le désert fotsiny izay. Efa manenika an'i Madagasikara ny fankahalàna vazaha. Marina fa ao ny ratsy nasiany amintsika kanefa raha mba mahatsapa ny gasy fa fianakaviana iray monja isika ary raha mba mahay manolotra ny takolaka havia (izay tsy midika hoe manao ny tena ho karipetra) dia tsy ho tonga @'izao barbarie izao isika.

  Eny e, tsy dia misy dikany loatra ny farany raha angano ny voalohany, satria tsy afaka miteraka olona tena Izy ny angano
  17. lefitatra ( 25/11/2013 10:02)
  slt, azafady fa mba niditra kely @ le dinik'areo za,
  fa hono kosa oa raha ny zanakao ve na ny fianakavianao no nisy nanao anzany de tsy mba valifaty goavana koa no nataonao , fa saingy tsy aminao le izy de amaivaninao,eny e za aloha tsy nahafantatra raha tena marina le izy na tsia fa hoe nanao aloha le vazaha raha ny vaovao heno ,de raha otranà aloha de tsy homeko tsiny le gasy raha nahavita an'ireny raha tena nanao le vazaha e,fa aza amaivanina fa mba ain'olona koa anie no nesorinle vazaha e,ka mendrika ho azy koa ny fanalana ny ainy,
  18. Nehemiah ( 26/11/2013 06:46)

  lefitatra:
  aza amaivanina fa mba ain'olona koa anie no nesorinle vazaha e,ka mendrika ho azy koa ny fanalana ny ainy

  Azoko an-tsaina ny tianao tenenina, ary tsy manamaivana na kely variraiventy aza ny haratsin'ny trafic d'organes aho. Ny olona nanao an'ireny koa izao, raha mba mahatsapa fa fianakaviana 1 monja isika dia mety nisalasala ihany ny hamono ny mpiray tampo @ @'i Adama sy Eva angalàna ny taovany.

  Fa kosa inona no toky ananantsika fa ireo izay novonoina tokoa no nanao an'izay ? Tsy misy, ry namako, aoka isika tsy ho kely saina, fepetra ifotony @ fitsaràna ny hoe "Un suspect est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prouvée", fa araky ny nolazaiko tetsy ambony, ireny no teo, ary ireny no nalaina satria tsy maintsy namono "vazaha boramena tsy tia tavin-kena" ny vahoaka, hany ka nametraka ny tenany ho sady mpitsara no jury no mpampijaly ny sasany. Kanefa moa mitondra mankaiza izay ? Any @ Moyen-Âge ! Mitovy @ mpanao trafic d'organes ihany izany ny mpanao fitsaram-bahoaka : samy mpamono olona tsy manan-tsiny !
  © Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.401