SALON DE LA BIBLE

1. tia_ery ( 11/03/2004 11:40)
Zay tena liana sy vonona no rariana indrindra. Tsy manakana ny sosokevitra anefa izany.

Azo atao tsara ny mikaraka ny antsoina hoe SALON DE LA BIBLE ary hita tokoa fa fomba iray hametrahana ny lanjan'ny Tenin'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray. Nefa fomba iray ihany koa ahafahana mitory ny Filazantsara amin'ny olombelona rehetra.

Izay vonona ny hanantontosa dia mba afaka mitondra ny soso-keviny.

azo atao lohahevitra ny hoe ''Ny LANITRA SY NY TANY HO LEVONA FA NY TENIKO TSY MBA HO LEVONA''


Sôtra ê!
2. librepenseur ( 11/03/2004 12:43)
Maninona raha mba ny lanjan'ny fahendrena malagasy sy ny zava-tsoa nentiny no hanokafana salon fa tsy ny an'ny vahiny nentina nanjanahana ara-tsaina, ara-pinoana, ara-koltoraly, sns ?
3. hery ( 12/03/2004 20:08)
Ka io izany ny an'i tia_ery fa i librepenseur afaka mikarakara salon de la culture malagasy (na mandray anjara amin'izay efa karakarain'ny Ministera... afaka mandalo ao amin'ny Rary hasina) i ramaso indray afaka mikarakara (na mandray anjara) salon mitovitovy amin'ireo nolazainy ireo.

Anisan'ny tsy dia ankatoaviko mihitsy ny toetra iray tonga dia mitsikera ny vinavinakevitry ny olona iray. Avelao aloha izy hanao ny zavatra kinasany raha ohatra enao ka tsy afaka manampy na manao sosokevitra. Raha manana hevitra hafa mihitsy enao dia azonao atao koa ny manolotra an'izany hodinihana .

Hery
4. fijo ( 12/03/2004 11:34)
marina izany.izaho manokana dia tsy mitovy hevitra amin'i tia ery,fa raha mahavita an'izay kasainy kosa izy dia midera azy amin'izay aho.
fa raha ny ahy dia io momba ny haren tsaina maha malagasy io no tiako vohizina raha toa ka misy mahita hevitra tsara.
5. 2689 ( 12/03/2004 16:16)
Tsy dia inoako hitondra ny tanjona kinendry izany SALON DE LA BIBLE izany. Ahiako ho ny endrika ivelany no rantovina fa tsy ny tena fototra iorenany dia ny Tenin'Andriamanitra. Tsy ny tantaran' ny Baiboly no tena zava-dehibe fa ny Tantara ao amin' ny Baiboly. Koa raha ny Tantara ao amin' ny Baiboly, tsy ny fizarana Baiboly ve no tokony hatao, mba hahafahan' ny rehetra mamaky azy, dia ny famporisihana ny olona hamaky Baiboly koa e.
6. tia_ery ( 12/03/2004 19:20)
Sao dia diso adiresy ianareo fa FIVAVAHANA, FINOANA ange no lohahevitra eto ê!

Ataoko fa azo atao daholo ny zavatra rehetra fa io aloha no tiana havohitra. Fa firy amin'izay misoran-tena ho Kristiana moa no mba nahavaky an'io Baiboly io fotsiny ?

Firy amin'ny tokatrano malagasy no manana Baiboly ka tsy zary mipetraka eny amin'ny Bibliothèque fotsiny ireny ?

Firy amin'ny tanora ankehitriny no mba nametraka an'izany TENIN'ANDRIAMANITRA izany eo amin'y fiainany.

Ny HIZARA sy hanaparitaka BAIBOLY indray aloha dia tsy hisalovana ny asan'ny FIKAMBANANA MAMPIELY BAIBOLY ny tenanay eh! Vitany io ary efa milofo amin'izany izy ireo koa ataoko fa ny fanampiana azy amin'izany angamba ny himasoana amin' ny alalan'ny sakaizan'ny baiboly sns ....


Ary ny tiako ampitaina fotsiny ho an'izay vonona dia izao. Ny Baiboly dia Tenin'Andriamanitra fa misy Tenin'Andriamanitra izay mbola ambony lavitra noho ilay Teny amin'ny maha-TENY azy dia ny hoe :

''Tamin'ny voalohan'ny ny Teny ary ny Teny dia tao amin'nyAndriamanitra. Izy no nahariana izao zavatra rehetra izao.''

Ary ny TENY dia tonga nofo ary nonina tety amintsika. Tsy ny BAIBOLY no tanjona amin'ny SALON DE LA BIBLE fa ilay TENY no tiana ampitaina sy hambara.

Sôtra ê!
7. kally ( 12/03/2004 19:02)
Ny mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra ka raha miresaka aminy ianao nefa tsy mahalala izay teneniny aminao dia inona fotsiny?Ao anaty Baiboly no hahitana ny tiany ho lazaina rehetra ary io dia tsy vakiana fotsiny amin'izao fa mila dinihina isaky ny teny,manana ny dikany ny teny tsirairay ary rehefa voadinikao ny dikan'ilay teny dia azonao ny tiany ho lazaina.Ohatra hoe nahoana no raisina matetika ao anaty fanoharana ny voromailala?Nahoana no voromailala fa tsy voromahery ohatra?Ampy ahafantaranao zavatra be dia be izay.
8. ikaretsaka ( 13/03/2004 20:37)
izaho izao miresalka amin'andriamanitra tsy mamaky baiboly dia hoana
9. kally ( 13/03/2004 10:18)
Ny miresaka izany anie roa no ao e!ka raha ianao foana no hiteny fa tsy mba ahafantatra izay lazain'ilay resahinao tsy hafahafa ihany ve?
10. kally ( 14/03/2004 14:33)
Ka ilaina ny mamaky baiboly satria misy zavatra tsy fantatrao nefa ilaina ho fantatrao.Rehefa sendra mila ho kivy ianao,misy teny mampahery anao ao.Misy teny mampianatra anao izay tokony hataonao ao:ohatra inona ny fepetra raisinao raha manao ratsy ny iray tampo aminao na ny zanakao na ny vadinao,misy fampianarana betsaka ao e!ka andramo ihany.
11. librepenseur ( 15/03/2004 17:32)
Bible # vérité universelle
Bible = Histoire des hébreux
12. tia_ery ( 15/03/2004 19:39)
Sarotry ny mametraka amin'ny olona anankiray izay mbola manana ahiahy sy tsy resy lahatra fa ny BAIBOLY dia TENIN'ANDRIAMANITRA tsy misy hiadin-kevitra izany.

Saritra ho an'ny olona izay tsy resy lahatra ho amin'ny fisian'Andriamanitra ny hanaiky fa ny BAIBOLY dia teny FAHAMARINANA ary ahafantaranao ny tena sitrapon'Andriamanitra.

Ka raha ny BAIBOLY no hiadin-kevitra ka entina hanambarana sy hilazana fa toa tsy dia misy ho lanjany firy loatra eo na koa ndeha hambara fa tahaka ny boky tantara rehetra ihany dia sarotra ho an'ny olona izay manana an'izany rijan-kevitra izany no ndeha hamaky ny Baiboly.

Ny BAIBOLY tsy VERITE n'inon'inona hanasokaji-antsika azy. REVELATION DE DIEU io ka amin'izay maha révelation azy izay dia misy izay tiana ho fantatrao ao.

''Aoka ho mpankato ny teny ianareo fa tsy ho mpihaino fotsiny ihany''.

Voasoratra ireny mba tsy ho fahalalana antsaina fotsiny no hiainanao ny Tenin'Andriamanitra fa mba ho tena Fiainana.

Ka aza dia apetraka sy heverina ho toy ny tsy ilaina ny Baiboly eh!

Raha mivavaka ianao dia tsotra iza no hivavahanao ? raha tena fantatrao fa Andriamanitra no hivavahanao dia tena mahomby ny mitana an'Andriamanitra amin'ny teniny ''Fa Andriamanitra tsy olona ka handainga''. Sarotra ny hino hoe misy olona iray mivavaka nefa manao ankilabao ny tenin'Andriamanitra. Aza gaga ianao raha toa ka tsy mahazo valim-bavaka.

Ary izay toeran'ny Tenin'Andriamanitra izay no tiana hapetraka amintsika tsirairay. Sarotra ny misoratena fa hoe MINO sy MATOKY an'Andriamanitra ianao nefa ny Teniny aza ataonao ankilabao.

Sôtra ê!
13. xxx ( 15/03/2004 17:32)
Ny maha-variana ahy fotsiny aminareo dia ny hoe: maninona moa no tsy any amin'ireny toerana mbola tsy nahita baiboly ireny no atao ilay izy fa amin'ny tanan-dehibe efa mpivavaka ny maro eh?
Mba ento any amin'ny Mikea any io. Dia mba torio any amin'ny vazimba any. Fa tsy anaovana doka amin'ny tanan-dehibe eto foana
14. ikaretsaka ( 16/03/2004 20:27)
io koa no mahagaga ahy.. olona efa evangelize no hitoriana baiboly.. maninona raha zavatra hafa tsy hain'ny oilona sasany no tataraina?
15. ikaretsaka ( 16/03/2004 14:02)
iaho sahy mifanamby fa ampahafirin'ireo milaza ho mpamaky baiboly ireo ohatra no mahay ny niatombohan'ny raozery sy ny zavatra atao amin'izany sy ny ifandraisany @ baiboly ohatra..
16. ikaretsaka ( 16/03/2004 14:03)
iaho sahy mifanamby fa ampahafirin'ireo milaza ho mpamaky baiboly ireo ohatra no mahay ny niatombohan'ny raozery sy ny zavatra atao amin'izany sy ny ifandraisany @ baiboly ohatra..
17. librepenseur ( 16/03/2004 12:32)
tia_ery>
Samy manana ny maha-izy azy ny faritra tsirairay eto ambonin'ny tany, eo ny fomban-tany, kolotsaina, riba, sivilizasiona, sns...
Ny teto amin-tsika dia tsy mba noraisina antsoratra sy noraiketina toy ny baibolin'ny kristiana izy ireny ka nanjary nanadino sy tsy nahafantatra intsony ny maha-izy azy ny Malagasy.
Ny Andriamanitsy ny kristiana dia tsy mba mitovy amin'ny Zanaharin'ny Malagasy. Ny maha-samihafa azy voalohany dia ny Andriamanitry ny kristiana nentina nanjanahana ny Malagasy...
Anjaranareo ny manohy azy ...
18. ikaretsaka ( 17/03/2004 10:24)
fa raha zohina dia nino ny malagasy fa nmisy nahary gfa tsy tongatonga foana.. ao no itovizana
19. librepenseur ( 17/03/2004 19:09)
ikaretsaka> Mety ho marina izany !
20. tia_ery ( 30/03/2004 18:14)
ANDRIAMANITRA, anarana mahagaga nefa mifono fahendrena lalina. Maro tokoa no azo soratana sy dradraina fa andriamanitra ary ny mahagaga dia izay andriamanitra rehetra dradraina , ny mahamaika, dia ny ampitahana azy amin'ilay TENA ANDRIAMANITRA. Mahagaga ihany hoy izaho fa tsy mba nisy ve tany ho any mety azo nanasongadinana an'izay heverina ho andriamanitra. Izay andriamanitra tiana ho dradraina ve tsy azo lazaina fa misy fotsiny tsotra izao fa tsy maintsy ampitahaina sy ampifandrafesina amin'ilay TENA ANDRIAMANITRA !!! mahagaga sy mahatalanjona.

Ny mbola mandresy lahatra ahy de zaraiko anareo aloha dia izao ê! ''Andriamanitra ô! IZA NO TAHAKA ANAO ?'', fa ambony amin'ny fisainana ianao ... ary ny lalanao lavorary avokoa.
Mahagaga amin'ny fisainana ianao ! Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforinao ny tany dia Andriamanitra ianao. Tena lalina ange izany r'ireto ê!

Izaho aloha dia tsy manaiky an'izany hoe ny fivavahana no nentina nanjanahana ny Malagasy izany ê! Fahalemen-tsaina izany amiko ary tsy fiekena ny tantara sy ny fivoatry ny toetr'andro.

Fa iza moa no nanjanaka ny Malagasy ? raha tsy diso izahako sy ny tantara dia ny FRANTSAY fa firy tamin'ireo misionera tonga taty amintsika no FRANTSAY. Ny misionera nankaty amintsika aza voatery nandalo tao frantsa mba ahaizany ny teny frantsay hampitana ny Tenin'Andriamanitra amintsika.

Ekeo ny tantara dia ataoko fa hazava ny eritreritrao fa tsy ny fivavahana no nahatonga antsika ho voazanaka izany.

Ilay Sola Sacripti mbô hazavaina kely fa tsy mahay teny latina ny tenanay.


Sôtra ê !


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1184