Fivavahana sy ny valiny, ho antsika kristiana

1. xxx ( 16/05/2003 11:23)
Hono aho, mino ve ianareo fa mamaly vavaka tokoa Andriamanitra ? Be ihany ny boky novakiako momban'io. Ohatra : "La Prière", nosoratan'i Dr Rice. Mangataka izy an, dia tena valin'Andriamanitra araka izay tena nangatahiny mihintsy izy !
Misy nefa @ isika kristiana manambara fa ny valimbavaka dia na "eny", na "tsia", na "andraso kely". Raha izany dia inona no antony hivavahana ?
novalian'i Ranyah ny 29/08/2012 21:54
2. xxx ( 21/05/2003 10:50)
Raha tena mivavaka tokoa ianao dia mamaly vavaka Andriamanitra. Ilaina ho fantatra anefa ny hoe tena mivavaka ve aho. Ny mivavaka mantsy dia tsy ny mangataka ihany fa ny mifandray amin'Andriamanitra mihitsy. Noho izany tsy amin'ny fotoana mahasahirana ihany no mivavaka fa amin'ny fotoana rehetra.
Mivavaaha lalandava dia hamaly vavaka Andriamanitra.
3. xxx ( 22/05/2003 18:20)
Misaotra @ valinteninao, fa matoa aho manontany, dia ataoko fa manana fifandraisana manokana (personnel) @ Andriamanitra isan'andro. Hoy ianao hoe : "mamaly vavaka Andriamanitra"... Ka ilay tena nangatahinao mihintsy ve no omeny ? ... Mety hamaly ianao hoe : "Ny mivavaka ange tsy vitan'ny mitaraina sy mangataka fa ao ko ohatra ny fiderana an' Andriamanitra, ny fandinihana ny Teniny... " ... Ampanetretena no ambarako @nao fa efa eo amelatanany daholo izany. Fa kosa, misy zavatra nangatahako Azy efa ela fa mbola tsy nivaly...
4. doum ( 05/06/2003 08:34)
Dia izao ary no ataoko anao, manana faharetana ary indrindra koa eo ampiandrasana zany valim-bavaka zany dia aseho mandrakariva fa manome voninahitra Azy enao @ zay zvt rehetra ataonao, dia tena atao @ fitiavana ny zvt rehetra , dia mazoto manavao ny fanoloran-tena isan'andro dia mazoto mamaky ny TA , zany hoe "mifankazara @ Tsitoha dia hiadana hianao"; mahereza ary fa izay mazoto mitady Azy ihany no mahita Azy; ary Izy efa manome toky fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina @ Aminy.
hisaorana enao namaky ary "andramo ka izahao fa tsara Jehovah"
5. xxx ( 07/06/2003 13:46)
Misaotra anao namaly ! Izany hoe : tohiziko ny nataoko teo aloha izany fa ny faharetana no atao betsaka. Ny mahafinaritra ahy ny valinao mantsy dia noho izy mapazoto noho ny Teny nozarainao t@ko :"mifankazara @ Tsitoha dia hiadana hianao"... sy "andramo ka izahao fa tsara Jehovah"... Ianao no namelona ireo Teny ireo indray ao ampoko... Misaotra Azy ary misaotra anao... Nefa @ maha olombelona androany ampy ny finoana, rampitso very ! Dia rafakampitso velona kokoa !
Fa tsy nanatena olona hamaly intsony aho ka misaotra anao !
Ny tiako ho tenenina dia noho ianao dia nitombo kely ny finoako !
6. xxx ( 08/06/2003 12:09)
Nieritreritra aho... Nitombo kely ny finoako nefa tsy afa-po...
... Hilatsaka avy any an-danitra ve ny valimbavaka ? Eny na mino aza ny tena dia toa hilaina ny "mihetsika". Moa ve hivaly ny fivavahako raha tsy "atosiko" kely @ maha olombelona ahy. Sanatria tsy mifehy izay mety ho vitan'Andriamanitra ! Fa raha ohatra mangataka trano aho, moa ve raha tsy ilaina ny hividianana vato aloha ? Dia ny mametraka azy ? Dia mividy afa indray ? Dia mametraka ireo mba ho lasa trano ?
Ary raha izay : aiza ny ampahan'ny valimbavaka sy ny fanatanterahako ny faniriako ? Sa miaraka miasa ny olombelona sy Andriamanitra ?
7. xxx ( 09/06/2003 12:49)
Zà katôlika... ka hitako manampy be ahy ny fahatsiarovana ilay fampakaram-bady tany Kanà. Rehefa nitaraina ireo tsy ampy divay dia izao no nataon\'i Maria azy rehefa avy niresaka t@ Jesoa izy... \"Ataovy izay rehetra lazainy anareo\". Izany hoe mila asa aloha. Ka iny asa iny ihany no anampian\'ny Tompo antsika. Nasainy nofenoina rano ny siny, dia avy eo nasainy notovozina. Izany hoe tsy manao fahagagana avy amin\'ny tsy misy izy fa manao fahagagana avy amin\'ny zavatra atolotsika olombelona... fa mbola fahagagana ihany izany.
8. xxx ( 10/06/2003 13:08)
Kat^lika koa ny tenako. Fantatro tsara ihany koa io fakaparambady tany Kanà io. Fa @ izo fotoana iainantsika izao sarotra @ko ny tena mahalala izay tenen'I Jesoa ! "Inona no tokony hataoko ?" Izany fanontaniana izany no mitamberina ato @ko. Mangataka ny Fanahy Masina hanampy, mba hahita mazavazava kokoa, fa mbola tsy nisy ny valimbavaka !
9. xxx ( 25/06/2003 11:00)
mamaly vavaka Andriamanitra.Isika kosa dia mila mifandray aminy mandrakariva ary mampiasa tsara ny zava- boahary nataony iainantsika: izany hoe mila miasa
10. xxx ( 27/06/2003 17:03)
Raha tsy diso aho ianao ihany no namaly ahy hatr@ voalohany. Satria tsy niova mihintsy ny valinteninao. Mahery finoana ianao ka sambatra !
Fa isaorako ianao satria tena mazava dia mazava ny tianao ambara. Hanao izay azoko atao aho.
11. xxx ( 28/06/2003 10:00)
tsia an! olona hafa mihitsy sambany vao nanday anjara no namaly anao farany. Fantatro ny olana misy eo aminao ary faly aho raha milaza ianao fa hanao izay azo atao .
Mahazo fandresena ianao @ farany
12. xxx ( 29/06/2003 16:37)
ok! salama i tiana1
f'angaha i tiana no nanoratra teo hatramin 'izay? izao e! tsy mpaminany aho ka ahafantatra @ antsipirihany ny momba anao na ny olana eo aminao, saingy mpandinika ny manodidina aho ka mahazo an - tsaina ny zava - misy . Izay ilay ilana ny serasera e! Raha mifanoratra toy izao ohatra dia hita @ fomba fanazavana ataonao ny toetoetranao .....
jereo izao fa tsy fanahy inianao akory fa noho ny tsy fahamalinana kely teo aminao dia hita hoe tiana1 ianao
Ok! Mahafinaritra ny miserasera e!
Mazotoa mivavaka ary izay tena tadiavina angatahana @ Andriamanitra .
13. xxx ( 29/06/2003 17:53)
Tssssssss ! Nefa ianao "Tsy lazaina" no anaranao ! Tena manahirana mihintsy ! (Ilay toetra... tsotra)
... Fa tian'Andriamanitra !!!
14. xxx ( 04/07/2003 15:29)
Tsy lazaina tokoa no anarako hatramin' izao. Na izahay namanao aza dia mahamarika fa tsotra be ianao .Tsy ratsy izany fa tohizo , matetika dia ny namanao akaiky no mamadika anao noho ny fahatsoranao koa mahaiza mifidy izay tena ho namana
Tsy vitan' ny hoe tsotra ianao fa tian' Andriamanitra sady Tia an ' Andriamanitra
Mahereza daholo!
15. doum ( 17/07/2003 10:17)
Manao ahoana daholo indray e, tonga indray za hamangivangy anareo rehetra mirary soa anareo ary manantena fa samy hiezaka isika handroso hatrany e
de mirary soa o
mazoto mivavaka fa izay ihany no vahaolana .
16. moi ( 01/09/2003 11:43)
Efa mba henonareo ve ity teny ity (tsy ao anaty baiboly akory an):
Izay anjaran'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra, fa izay anjaranao kosa tsy ho ataon'Andriamanitra ! (fa ianao ihany no hanao azy)
Ny anjarantsika : ny mivavaka. Fa Azy ny fahefana ahatanteraka ! Antsika koa ny miasa, satria isika no tanana sy tongotra mety ho fitaovan'Atra. Sarotra tokoa ny mamantatra ny valim-bavaka satria amiko, tsy misy mana milatsaka avy any an-danitra intsony. Fa tsapa ny DIAN-TANANY eny amin'izay atao ! Tsy mbola tsapanareo ve izany hoe mandeha ho azy izany izay atao e ! Matetika rehefa mikatso iny ny atao vao tsapa fa mila vavaka, ampidirina ny Tompo, fa raha nandeha normal ve dia tsy tao Atra ? Tao foana Izy, fa heverina ho chance indray ny zava-misy rehefa mety ny atao, indrindra moa fa takatry ny saina hoe itsy nanao an'izao, iry nanamora ilay tetsy, izaho mba afaka nanampy teto sns ... Dia tsy hita trace ilay anjaran'Atra ! Tsia, Ampahatsiahy kely aho eto hoe : ...manondraka, fa Atra no mampitombo", "... mitsabo fa Atra no manasitrana", "Raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny ..." ;
Hitanao amin'izany ny fomban'Atra ?
Ny fihevitsika dia satria aho nanondraka, dia normal raha nisy vokatra, satria aho nitsabo ny aretiko dia ara-dalàna raha sitrana, satria aho manana ny ho enti-manana dia mazava ho azy fa hahavita trano...
Misy anjarantsika tokony hohefain-tsika, fa Izy miasa amin'ny fomba tsy takatry ny kajikajintsika.
Fa ny fotoanan'ny valim-bavaka koa no sarotra ary feheziko hoe Faharetana !
Faranako fa lava : hampitomboy ny finoanay Andriamanitr'ô, ary ampitoero amin'ny faharetana izahay !
17. ratam ( 02/10/2003 13:52)
Ny tsara ho fantatra.

Ny fivavahana dia teny iray nentina hamaritana ny fikarakarana ny ara-PANAHY, toy ny hoe fianarana dia dia ny fikarakarana ny lafiny ara-TSAINA.

Ny olombelona anefa dia mizara telo mazava be : VATANA, SAINA ary ny FANAHY. Ilaina ny fanabeazana ara-batana raha tiana hatanjaka ny vatanao. Ilaina ny fanabeazana ara-tsaina raha te hatsilo ny saina, Noho izany dia ilaina ny fanabeazana ara-PANAHY raha tiana ho mendrika io lafiny io.

Betsaka ny olona no diso hevitra ny amin'io resaka iray io. Ny resaka Andriamanitra dia tsy vao taty am taonjato faha 21 zao no novoizina, fa matoa ny olombelona afaka niresaka tamin'Andriamanitra taloha dia tao ny FINOANA. Matoa nivoaka ny fiteny hoe : Ny Hery tsy Mahaleo ny FANAHY dia misy antony ao. Io zany no hamehezana azy hatreto.

Ny fivavahana dia fifampiraharahana amin'ANdriamanitra. Tsy maintsy manaiky hoe misy aloha zany Andriamanitra vao afaka ny hivavaka raha io no tiana hovoizina.

Tsarovy fa Andriamanitra dia eo foana ary tonga ara-potoana ihany koa amin'ny fotoana ifanaovana aminy. Raha tsy mbola mangataka ianao dia efa fantany ny ilainao. Noho izany dia raha toa ka nivaly ny valim-bavaka nataonao dia mendrika izany ianao. Isaory ny Avo noho izany. Tsarovy ihany koa fa ao ny FANAHY MASINA manatontosa ny asany rehetra.

FEHINY : Minoa Azy dia ampitomboy hatrany ny finoanao Azy. Ny fanamasinan-tena no isan'ny voalohany. Ataovy mendrika ny tenanao, Satria hoy ny baiboly hoe Tempolin'Andriamanitra ny Vatanao ka aza lotoina; amin'ny endriny rehetra io loto tiana ambara eto io. Ary aza miandry na manao hoe koa satria mivavaka i Rakoto dia andeha ihany koa aho hivavaka. Ataovy ho toy ny sakafo ny vavaka fa ny fanahinao no hovelom-bolo ! Ary saika tafita foana izay miankina Aminy... Tsy ho very mandeha amin'ny andro farany !

Izay ilay hoe : Raha vatana tsy misy saina dia poak'aty, ary raha saina tsy misy Fanahy dia ho valaka ambony ihany. Tsy niteniteny foana ny Ntaolo niteny hoe : Vorom-be tsy fihinana ireny e !!! Izany hoe : Manam-batana, manan-tsaina fa tsy misy FANAHY !

Mirary soa e, samia ary isika ho tahin'Andriamanitra !
18. mtiana ( 02/10/2003 12:09)
Hita fa tena samy manana ny fomba fijerin\'ny avy ny tsirairay amin\'ity lohahevitra ity, ary mifameno ny zavatra nolazaina.
Ny ambarako dia ny hoe \"Andriamanitra tsy mba tsy marina\", mihaino sy mamindra fo antsika mandrakariva Izy satria samy tsy tian\'ny hisy ho very na dia iray aza. Manoloana ny fiandrasana ny valim-bavaka dia mila faharetana araka ny voalazanareo teo, satria ao anatin\'io fiandrasana io no tena miseho ny fizahan-toetra isan-karazana ny amin\'ny finoana (tena mitazona ny finoana an\'i Jesoa marina ve ?), na mitoetra amin\'Andriamanitra marina isika na tsia, fa indraindray raha sendra olana dia kivy.....
\"Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny\" Jaona 9: 31
Noho izany dia mila mibebaka sy mandini-tena , mijery ny tsy mety natao, mamantatra ny sitrapon\'Andriamanitra amin\'ny alalan\'ny famakiana ny teniny.
Izay angatahina koa dia izay araka ny sitrapon\'Andriamanitra ihany, fa indraindray isika olombelona dia diso fangataka.
19. xxx ( 02/10/2003 17:10)
Hoy ny baiboly :
" ankino amin' i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao "
tsy mila commentaire izany teny voasoratra izany .
20. rfanjav ( 10/10/2003 11:37)
Miarahaba,
Aza adino koa ny hoe : ny finoanao no hahavoavonjy anao,
sy ny hoe : ny finoana tsy arahin'asa dia finoana maty!
Nefa koa tadidio fa na mangataka aza ianao, raha hitan'Andriamanitra fa tsy mety aminao izany dia tsy omeny anao, mety hampalahelo anao izany, ary mety hampiova hevitra anao, hanelingelina ny finoanao Azy koa aza, nefa "izay voasoratra dia voasoratra" e!
Ohatra fotsiny @ ireny fahoriana ireny : misy ny manontany tena hoe maninona no nesorina tamiko ny "....." dia manome tsiny an'Andriamanitra, nefa amiko, matoa izany nataony dia fantany fa izay no hahasoa anao.
Aza mora kivy fa tano mafy ny finoanao!
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.4993