FAMPIANARANA AVY ANY AMBONY (AN DANITRA)

1. RBNIR ( 24/02/2023 16:52)
Ahoana no hahafantarana fa fampianarana avy any an danitra ny fampianarana iray?
novalian'i midrou ny 31/03/2024 19:35
2. RBNIR ( 27/02/2023 14:32)
Maninona tokoa moa no sokafana eto ity lohahevitra ity?
Ny antony dia satria raha araka ny Soratra Masina dia fampianarana avy any an danitra hatrany no tena nitaizan Andriamanitra ny vahoakany hatramin ny voalohany ka mandraka ankehitriny....
3. RBNIR ( 28/02/2023 04:01)
Adama sy Eva izao Andriamanitra mihitsy no nampianatra azireo...
Vakio Gen.2:16-17
16. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe:
Ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17. fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao.
4. RBNIR ( 28/02/2023 08:38)
Dia toy izany koa i Enoka (patriarka fahafito taorian'i Adama) sady mpaminany

Gen.5:24 Heb.11:5 dia raha mandalina ianao dia hahita fa nanoratra filazantsara ihany koa izy ary voatantara any amin'ny bokin'i Mosesy any koa ny momba azy io...

Fampianarana avy any an-danitra ihany koa no nampianarany ny olona....
5. RBNIR ( 02/03/2023 12:24)
Dia tonga indray koa i Noa...Gen.6:8,9-13,14 8Fa Noa kosa nahita fitia teo imason'i Jehovah.
9Ary izao no tantaran'i Noa: Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa.
13Dia hoy Andriamanitra tamin'i Noa: Ny faran'ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin'olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin'ny tany Aho. 14Koa manaova sambo-fiara ho anao amin'ny hazo gofera; ary hasianao efitrefitra ny sambo-fiara, ka hopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelany izy.

Andriamanitra mivantana ihany koa no nanoro an'i Noa ny tokony hataony....
6. RBNIR ( 02/03/2023 12:29)
Dia avy eo nisy izany mpisoron'ny Avo Indrindra natao hoe Melkizedeka izay nampianatra ny olona tamin'ny andron'i Abrahama


Genesisy 14:18 (MG1865)

Ary Melkizedeka, mpanjakan'i Salema, nivoaka nitondra mofo sy divay; ary izy dia mpisoron'Andriamanitra Avo Indrindra.

Hebreo 7:17 (MG1865)

Fa Izy dia nambara hoe: "Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon'i Melkizedeka" (Sal.110.4


Hebreo 5:6 (MG1865)

ary toy ny lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe: "Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon'i Melkizedeka" (Sal.110.4).

Ny fisoronana nataon'izany Melkizedeka izany no nankasitrahan'Andriamanitra ka i Jesosy dia voambara fa Mpisorona ....araka ny fanaon'i Melkizedeka...

Mbola fampianarana mivantana avy any an-danitra avokoa no natao tamin'izany
7. RBNIR ( 02/03/2023 12:32)
Dia taty aoriana i Mosesy nandray didy sy fampianarana mvantana avy tamin'Andriamanitra ihany koa....


Deotoronomia 4:13 (MG1865)

Dia nambarany taminareo ny fanekeny, izay nandidiany anareo harahina, dia ny Didy Folo ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka roa ireo.
8. RBNIR ( 02/03/2023 12:34)
Araka ireo dia fampianarana avy any Andanitra avokoa no nomen'i Jesosy hiainan'ny olona rehetra...

Taty aoriana dia tonga Jesosy ary mbola nitondra fampianarana avy any An-danitra ihany koa hampianarana ny vahoakan'Andriamanitra...


Jaona 7:16 (MG1865)

Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy.
9. RBNIR ( 02/03/2023 12:35)
Araka ireo teny rehetra ireo dia tena fampianarana avy any an-danitra hatrany no notakian'Andriamantra....

Ary manamafy izany koa ity tenin'i JEsosy manaraka ity...


Matio 15:9 (MG1865)

Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy (Isa. 29. 13).
10. RBNIR ( 02/03/2023 12:36)
Ka ahoana ary no hahafantarana fa fampianarana avy any an-danitra marina ny fampianarana entin'ny mpitondra fivavahana iray????

Io no hovelabelarina sy fakafakaina manomboka eto....
11. gasy1zay ( 02/03/2023 16:26)
RBNIR > efa niova anie ny situation e! rehefa lasa tempolin'ny Fanahy Masina ianao dia ny fitondran'Andriamanitra anao tsy avy any an-danitra intsony fa avy ao anaty. Ny Fanahy Masina ao anatinao no mampianatra anao ny fahamarinana rehetra

Jaona 14

17dia ny Fanahin’ny fahamarinana, Izay tsy azon’izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo.

26 fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.


Ka izao RBNIR a, aza miantehatra amin'ny olombelona milaza ny tenany ho nahazo iraka avy any ambony fa miantehera amin'ny Fanahy Masina mitoetra ao anatinao io no mampianatra tsara indrindra ho antsika.
12. RBNIR ( 07/03/2023 13:50)
Raha ny rafitra napetrak'i Jesosy Kristy Tompo aloha dia tsy izay fa nanangana fiangonana Izy

Matio 16:18 MG1865
Ary Izaho milaza aminao koa: Hianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita tsy haharesy azy.

Iza moa i Petera? Petera dia apostoly (olona nofidiny ary koa nampianariny mivantana)

Dia ireny olona nofidiny sy nampianariny mivantana ireny no notendreny hanangana ny fiangonana...

Matio 16:18 MG1865
Ary Izaho milaza aminao koa: Hianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita tsy haharesy azy.

Efe.2:19,20
19Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, 20natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra;

Dia ireny apostoly ireny no nahazo baiko hampianatra sy hanao batisa tamin'i Jesosy Tompo

Matio 28:19 DIEM
koa mandehana ianareo, ataovy mpianatro ny firenena rehetra; ka ataovy batisa ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

Ny zavatra ampianarin'izireo dia izay nambaran'i Kristy azireo ihany (fa tsy mahazo mamorona fampianarana ho azireo izireo) satria ny tanjona dia mba ho lasa mpianatr'i Kristy avokoa ny olona rehetra....

I Paoly koa dia mba nampianarina mivantana tahaka ireo apostoly ihany koa...ary dia nitory (nampianatra) izany fampianarana avy any amin'i Jesosy Kristy izany ....

Gal.1:11,12
11Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, fa ny amin’ny Filazantsara izay notoriko, dia tsy araka ny fanaon’ny olona, 12satria sady tsy nandray azy tamin’olona aho no tsy mba nampianarina, fa tamin’ny fanambaràn’i Jesosy Kristy* ihany.

Ary dia tena rafitra iray ao anaty fiangonana mihitsy ny fisian'ny mpampianatra fa tsy hoe samy hampianarin'ny Fanahy Masina dia lasa tsy misy mpampianatra mampianatra intsony (marobe ny teny manamafy izany fa afaka manao fikarohana ny tsirairay...

Miainga avy amin'i Kristy ny fampianarana dia miampita amin'ny apostoly (olona fidina sy ampianarina mivantana) dia miampita amin'ny fiangonana (tsy fampianarana hafa fa ilay nomen'i Kristy ihany no azo ampianarina...
13. gasy1zay ( 07/03/2023 17:26)
RBNIR > ny fiangonana naorin'i Jesoa Kristy dia fiangonana aram-panahy (spirituel) izay Jesoa no lohany fa tsy trano fiangonana vitan'ny tanan'olombelona akory

vakio tsara ny EFESIANA 1:22
Absolument tout ce qui existe dans l’univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l’autorité du Christ, et, dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l’Église qui est son corps.


Raha mbola tsy takatrao io RBNIR dia ho arirariran'ny mpampianatra mpamitaka foana ianao, asainy mandrotsaka vola hananganana "fiangonana" tsy mifaranaka amin'ny baiboly

Tadiavo ao anaty baiboly ao RBNIR raha mahita ianao na dia 1 aza trano "fiangonana" naorin'i Petera, satria tsy izay mintsy no fiangonana resahin'i Jesoa taminy fa firaisan'ireo rehetra natera-baovao ho tena (corps) iray, tsy misy hoe katolika , protestant, fiangonana zandriny sns... fa izay nandray an'i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy ka lasa tempolin'ny Fanahy Masina
14. RBNIR ( 09/03/2023 05:57)
Ny vala dia misy fefy, matoa Izy niteny hoe ivelan ny vala.....dia satria misy koa ny anatin ny vala....ka voafaritra mazava araka izany ilay vala....

Raha ao anatiny ianao vao afaka miteny fa tenany, fa raha mnola.any.ivelany.ianao.dia.mbola tsy.isan ny ankohonany ianao .....
15. gasy1zay ( 10/03/2023 19:59)

RBNIR:

Ny vala dia misy fefy, matoa Izy niteny hoe ivelan ny vala.....dia satria misy koa ny anatin ny vala....ka voafaritra mazava araka izany ilay vala....

Raha ao anatiny ianao vao afaka miteny fa tenany, fa raha mnola.any.ivelany.ianao.dia.mbola tsy.isan ny ankohonany ianao .....


Ny vala RBNIR dia Jesoa Kristy a, ny tenany no fiangonana fa tsy n trano namboarinareo sy pasitera hiangonana isan'alahady na sabotsy akory

vakio tsara hoy aho ny bokin'ny efesiana
16. RBNIR ( 12/03/2023 03:38)
Araka ny Mat.16:18 dia nanorina fiangonana Izy ary tao anatin ireny fiagonana ireny dia nasiany mpampianatra ary avy t@ fampianarana nataon ireny olona ireny no nanangonany ireo olona tety ivelany...
Izay no rafitra napetrany. Ny fomba nampitainy ilay.fampianarana dia nifidy apostoly hatrany Izy izay.nofidiny sy nampianariny mivantana tsy nisy mpanelanelana (nitombona foana izany na dia t@ nifidianany ny apostoly paoly aza arak gal.1::11,12)
Araka izay dia nampitandrina Izy ny amin ny atao hoe mpampianatra sandoka (na koa hoe mpaminany sandoka)....
Izay no anton ity lohahevitra ity.....
17. gasy1zay ( 13/03/2023 17:58)
aiza ary no misy ny fiangonana naorin'i Petera RBNIR raha marina ny voalazanao dia iza no mpampianatra ao? vakio ny baiboly fa tsy misy na 1 aza hoe fiangonana naorin'i Petera
18. RBNIR ( 15/03/2023 08:38)

gasy1zay:

aiza ary no misy ny fiangonana naorin'i Petera RBNIR raha marina ny voalazanao dia iza no mpampianatra ao? vakio ny baiboly fa tsy misy na 1 aza hoe fiangonana naorin'i Petera


Ianao ihany no namaly azy tamin'ny nametrahanao ahy ity fanontaniana ity....


gasy1zay:

nanambara Jesoa tamin'ny mpianany hoe ataovy mpianatra ny olona rehetra

ka anisan'ireo olona rehetra tonga mpianatra ianao RBNIR sa tsia?

19. gasy1zay ( 15/03/2023 17:45)

RBNIR:


gasy1zay:

aiza ary no misy ny fiangonana naorin'i Petera RBNIR raha marina ny voalazanao dia iza no mpampianatra ao? vakio ny baiboly fa tsy misy na 1 aza hoe fiangonana naorin'i Petera


Ianao ihany no namaly azy tamin'ny nametrahanao ahy ity fanontaniana ity....


gasy1zay:

nanambara Jesoa tamin'ny mpianany hoe ataovy mpianatra ny olona rehetra

ka anisan'ireo olona rehetra tonga mpianatra ianao RBNIR sa tsia?

ka raha io no valiteninao dia diso indray ny nambaranao tetsy ambony, nisafidy apostoly izy hoy ianao RBNIR, ka mpianatra ianao sa apostoly? Jesoa hoy aho nilaza hoe ataovy mpianatra ny olona rehetra

ka ianao ve izany lasa mpianatra izao ?
20. RBNIR ( 16/03/2023 09:35)
Izay mino sy manantanteraka ilay fampianarana ihany no lasa mpianatra gasy1zay fa tsy misy olona lasa mpianatra ho azy izany a.....
Ohatra akaiky ny resantsika atsy ambadika atsy Mino v ianao fa batisa avy any an-danitra no tena takian'Andriamanitra araka ity tenin'i JEsosy ity?

Marka 11:30
Malagasy Bible (MG1865)

Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona? Valio Aho.

Mba valio hono i JESOSY e!

Mino an'io v ianao sa tsy mino? sa mbola hiziriziry ihany hoe rehefa batisa ataon'ny olona dia ampy fa tsy mila izany avy any an-danitra izany????

Raha ny baiboly mantsy no vakiana dia batisa avy any an-danitra avokoa no natao tao.

Batisa avy any an-danitra = nisy IRAY avy any an-danitra any naniraka ilay mpanao batisa mivantana (mety hoe ny RAY tahaka an'i jaona; mety hoe ny ZANAKA na JESOSY tahaka ireo apostoly; mety koa hoe ny FANAHY MASINA tahaka an'i filipo)....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.355