Noely : Andro malaza

41. RBNIR ( 11/01/2023 20:59)
:-) .....izany hoe i nikodemosy irery ihany izany no tokony mino sy hatao batisa?

Izay mino = manambara olona maro izany fa tsy tokana.....tafiditra ao ny apostoly sy ny renin i Jesosy ary isika sy ianao sy izay rehetra mandre.ny teny....

Rehefa niteny an io anie Jesosy dia ireo apostoly koa aza mba kivy e!(satria mbola tsy nanana Fanahy Masina izireo)

Hoy izireo hoe
26. Ary izay nandre dia nanao hoe:
Iza indray moa no azo hovonjena?

Dia novalian i Jesosy hoe...

27. Fa hoy Jesoa:
Izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra.

Ny tena marina rehefa miasa mahery ao anatin ny olona ny Fanahy Masina na ny tenany aza vitany ny manolotra azy ho famonjena ny hafa....

Na izany aza tsy.mety ilay fanoharana apetrakao satria ny fanaovana batisa anie ka anisan ny mora indrindra e! Tsy mitaky zavatra sarotra fa ny. Fanekena no andrasana amin ilay olona.....
42. gasy1zay ( 12/01/2023 15:48)

RBNIR:

:-) .....izany hoe i nikodemosy irery ihany izany no tokony mino sy hatao batisa?

Izay mino = manambara olona maro izany fa tsy tokana.....tafiditra ao ny apostoly sy ny renin i Jesosy ary isika sy ianao sy izay rehetra mandre.ny teny....

Rehefa niteny an io anie Jesosy dia ireo apostoly koa aza mba kivy e!(satria mbola tsy nanana Fanahy Masina izireo)

Hoy izireo hoe
26. Ary izay nandre dia nanao hoe:
Iza indray moa no azo hovonjena?

Dia novalian i Jesosy hoe...

27. Fa hoy Jesoa:
Izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra.

Ny tena marina rehefa miasa mahery ao anatin ny olona ny Fanahy Masina na ny tenany aza vitany ny manolotra azy ho famonjena ny hafa....

Na izany aza tsy.mety ilay fanoharana apetrakao satria ny fanaovana batisa anie ka anisan ny mora indrindra e! Tsy mitaky zavatra sarotra fa ny. Fanekena no andrasana amin ilay olona.....
Aza mandray an-tendrony hoy aho RBNIR a! Ny nambaran'i Jesoa an'i Nikodemosy dia hoe fahaterahambaovao fa fa ny hoe mino sy atao batisa dia resak'i Jesoa naniraka ny mpianany.

Ny mino sy atao batisa dia nambaran'i Jesoa ny mpianany hoan'ny olona ho torian'zareo ny vaovao mahafaly : rehefa mino ny vaovao mahafaly izy ( ny famonjen'i Jesoa Kristy) ka atao batisa dia mandray ny famonjena

Fa Jesoa tsy nilaza mintsy tamin'ny mpianany hoe ianareo mpianatro mila mino sy atao batisa,

ny finoana mahavonjy RBNIR dia ny finoana hoe Jesoa no Kristy(mesia) zanak'Andriamanitra, Jesoa maty noho ny fahotanao, Jesoa nitsangana tamin'ny maty

ka i Maria ohatra vao bevohaka dia nahalala fa Jesoa no Mesia, tsy finoana ny azy fa efa fahalalana,

ny mpianatra sy ny 120 vavolombelona ny fitsanganan'i Jesoa t@ maty ka tsy mitombona azy ny hoe mila mino fa Jesoa nitsangana t@ maty

vakio ito : Hebreo 11.1 1ARY ny finoana no fahatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita.

raha ny mpianatra sy ireo 120 zay vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesoa t@ maty ve RBNIR mbola mila matoky sy manantena ny fitsanganan'i Jesoa @ maty?

zay no antony hoe tsy ho azy ireo ny teny hoe izay mino sy atao batisa fa hoan'ny olona hitoriany ny filazantsara.
43. RBNIR ( 13/01/2023 18:45)

gasy1zay:

Fa Jesoa tsy nilaza mintsy tamin'ny mpianany hoe ianareo mpianatro mila mino sy atao batisa,

Dia tena gaga aho?!?!
Pasteur v ianao? Mampalahelo ny.olona taritinao....
44. RBNIR ( 13/01/2023 19:13)
Ny teny eo alohan io teny hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena Mar.16:16 io dia ity....
Mar.16:14
14. Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesoa, raha nipetraka nihinana ireo; ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafin'ny fony, satria tsy ninoany ireo efa nahita Azy, rehefa nitsangana Izy

Vakiotsara...Ny mpianatra mihirsy no nampianarina io teny io......tsy nino ny mpianatra dia nomeny tsiny .......
Io tsy finoan ny mpianatra io mihitsy no tian i.Jesosy hahitsy......satria na dia efa nahita Azy nitsangana aza dia mbola tsy nino ihany......
45. gasy1zay ( 16/01/2023 15:12)

RBNIR:

Ny teny eo alohan io teny hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena Mar.16:16 io dia ity....
Mar.16:14
14. Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesoa, raha nipetraka nihinana ireo; ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafin'ny fony, satria tsy ninoany ireo efa nahita Azy, rehefa nitsangana Izy

Vakiotsara...Ny mpianatra mihirsy no nampianarina io teny io......tsy nino ny mpianatra dia nomeny tsiny .......
Io tsy finoan ny mpianatra io mihitsy no tian i.Jesosy hahitsy......satria na dia efa nahita Azy nitsangana aza dia mbola tsy nino ihany......


araho tsara RBNIR ny chronologie fa zay no mahavery anao a!


Ny nampalahelo an'i Jesoa dia : tsy nino ny mpianatra hoe nitsangana i Jesoa raha tsy nisehon'i Jesoa izy ireo, ka averiko hoe rehefa nisehon'i Jesoa ve hoy aho ny mpianatra dia mbola mila mino hoe nitsangana t@ maty izy vao voavonjy? , averiko ny fanontaniana, inona ny finoana hoy ny bokin'ny Hebreo?


Azonao ve RBNIR hoe rehefa niseho taminy Jesoa dia tsy nanana safidy ireo mpianany ny tsy hino hoe efa nitsangana t@ maty i Jesoa? Satria ry zareo nahita sy nandre ary niaraniaina taminy 40 andro taorian'ny nitsanganany.


46. RBNIR ( 17/01/2023 07:07)
na zavatra efa mazava be aza izany dia mbola hikarohan'i gasy1zay hevitra ihany hanamarinana ny heviny?
Eny ary e! tohizo rehefa izay no mety aminao saingy hoy aho hoe mampalahelo e! ary raha mampianatr'olona ianao dia mampalahelo ny olona ampianarinao...

Hezao hamarinina foana ny tsy marina fa dia ho very ao ianao no farany!!!
Rehefa tsy marina dia tsy marina na hezahinao hamarinina tahaka ny inona ary

Tsy misy olona hatao batisan'ny rano indroa izany fa indray mandeha ihany....(manjary manombo an'i Kristy fanindroany hoy ny baiboly) fa tsy hoy izaho a!
47. RBNIR ( 17/01/2023 07:09)
chronologie? vao avy niteny an'ilay Mar16:14 izy dia niteny an'ilay Mar.16:16 (Tsy aiko hoe misy mpampianatra teny malagasy v ato fa ny baiboly tompoko dia manaraka tsara ny règle de grammaire malagasy....Mifampiankina ireo teny ireo ary averiko ihany sady manitsy ny mpianatra tamin'ny tsy finoana Izy no mampianatra koa hoe Izay mino sy atao batisa ihany no hovonjena...
48. gasy1zay ( 17/01/2023 15:45)
Tsy azoko hoe inona ny tena olanao RBNIR na vita batisa na tsia ireo mpianatr'i Jesoa, ny ambarako anao dia tsotra, tsy misy soratra ao anaty baiboly hoe natao batisa izy ireo, zay no marina, tsy hoe natao batisa i Paoly dia natao batisa Maria na Jaona sy Petera sy Andre sns...
aza tovonana ny tenin'Andriamanitra, midika ve izany hoe tsy voavonjy ry zareo? Tsia RBNIR a! Nandray famonjena ireo 120 ary efa natera-baovao sy natao batisan'ny Fanahy Masina, fa averiko eto hoe raha mamaky ny baiboly ianao dia tsy misy milaza na aiza na aiza hoe natao batisan'ny rano ireo mpianatra 120.

Ny valiteninao dia hoe satria Jesoa niteny hoe ... dia midika izay fa vita batisa ry zareo
na koa hoe satria i Petera nanao batisa an'i ... dia midika hoe vita batisa ny mpianatra rehetra

ka raha milaza aminao ary aho hoe satria ny mpianatra nisy lelafo nilatsaka teo an-dohany dia nahazo toa izany koa ve ianao t@ batisan'ny Fanahy Masina nambaranao ho noraisinao?

49. RBNIR ( 18/01/2023 08:39)
Mba hahantateraka ny famonjena dia tsy maintsy tanteraka ireto manaraka ireo...
Marka 16:16
Malagasy Bible (MG1865)

Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina

Tsy maintsy atao batisan'ny rano izay vao hovonjena ny olona iray....

Jaona 3:5 MG1865
Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy.

Tsy ampy anefa io batisan'ny rano io fa tsy maintsy vita batisan'ny Fanahy Masina ihany koa...

1 Korintiana 9:27 (MG1865)

fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.

Izay zavatra notorian'ireo apostoly dia notanterahany tamin'ny tenany (fa tsy mpitaribato vilambava akory izy ireo)...


Hebreo 6:6 (MG1865)

nefa nihemotra, dia tsy azo havaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny Zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao Azy ho fahamenarana.

Indray mandeha ihany ny batisan'ny rano no atao (batisan'ny fibebahana) satria lasa manombo an'i JEsosy indray raha atao fanindroany....

Lioka 20:4 MG1865
Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona?

Ny batisan'ny rano tokony atao dia ilay batisa avy any an-danitra...
Avy any an-danitra = nisy IRAY avy any an-danitra any naniraka mivantana ilay mpanao batisa..
Mety hoe ny RAY io naniraka io (tahaka an'i Jaona mpanao batisa)
Mety hoe ny ZANAKA io naniraka io (tahaka an'ireo apostoly)
Mety hoe ny FANAHY MASINA ihany koa io naniraka io (tahaka an'i filipo izay nanao batisa ilay tandapa)...

Tanteraka aminao ireo dia miarahaba tena fa hovonjena ianao...raha misy mbola tsy tanteraka dia tadiavo hoe amin'ny fomba ahoana no hahantateraka izany aminao...

Izaho manokana mahafantatra olona voairaka mivantana ary nandray baiko mivantana avy any an-danitra...(afaka manantona ahy ianao raha hanontany hoe iza izany olona izany)

Misy tranga manokana saingy tsy ny rehetra akory no hahazo izany fa izay mbola afaka manantateraka ireo rehetra ireo dia tokony hanantanteraka ireo rehetra ireo ...
Tranga manokana ilay Jiolahy niantona niaraka tamin'i JEsosy (sady tsy natao batisan'ny rano no tsy natao batisan'ny Fanahy Masina satria iny sisa no fotoana nahafahany nibebaka sy nandray famonjena.....

50. gasy1zay ( 18/01/2023 19:16)
RBNIR > ndao tohizana atsy ty resaka ity ary
51. bor2lais ( 17/04/2023 17:41)
Miarahaba antsika rehetra (izay mankalaza izany :-)) nahatratra ny Paska !
Andro malaza ho an'ny Kristiana !
52. bor2lais ( 18/04/2023 15:52)
Andro malaza ho an'ny Kristiana ny Paska = Paska Kristiana no tiana ambara eto. Izany hoe ny fahavitan'ny asa iraka nahatongavaNY teto an-tany tamin'ny Noely.
"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeNY ny Zanani-lahy Tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay"Jaona 3.16
Tsy nisy ny Paska Kristiana raha tsy nisy ny Noely ! :-)

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3145