Noely : Andro malaza

21. bor2lais ( 06/01/2023 11:36)
"16 Mifalia mandrakariva.
17 Mivavaha, ka aza mitsahatra.
18 Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo." I Tes 5

Manota ve izay manao an'ireo ry RBNIR ? :-)
22. RBNIR ( 06/01/2023 12:34)

bor2lais:

"16 Mifalia mandrakariva.
17 Mivavaha, ka aza mitsahatra.
18 Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo." I Tes 5

Manota ve izay manao an'ireo ry RBNIR ? :-)


Afaka tanterahana ireo fa tsy voatery hanota namana....
23. bor2lais ( 06/01/2023 13:44)
Averiko aminao ary io teninao io ho an'ny Kristiana mankalazana ny Noely (Kristiana) !

Am-pitiavana :-)
24. gasy1zay ( 06/01/2023 15:23)
tena krismasy ve ny fivavahana resahana eo @ marka 7:7 RBNIR?
25. gasy1zay ( 06/01/2023 15:26)

RBNIR:

1 jao.5:17 koa dia milaza gasy1zay fa ota avokoa ny tsy fahamarinanarehetra ....diso ilay daty rahampitso izao ny sasany no manialazany azy fatsy tamin ny 25 desambra......manota hoy ahony olona rehefa mankalaza an io


1 Jean 5.17

Segond 21 Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu’à la mort.
Segond 1910 Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort.

Segond 1978 (Colombe) © Toute injustice est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort.
Parole de Vie © Toutes les actions mauvaises sont des péchés, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort.


jereo ireo traduction ireo RBNIR fa tsy misy ifandraisany amin'ny diso daty mintsy na iray aza, aza mba maka antendrony fa izay no hahavery anao
26. gasy1zay ( 06/01/2023 15:29)
Mbola ampiko an'ireto :

Français Courant © Toute mauvaise action est un péché, mais tout péché ne mène pas forcément à la mort.
Semeur © Toute désobéissance à la *Loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort.
Parole Vivante © Toute transgression de la loi divine est un péché, certes, mais tout péché n’entraîne pas nécessairement la mort (spirituelle).
Darby Toute iniquité est péché, ....
27. RBNIR ( 07/01/2023 02:35)
Aza amboarina izay mivavaka Aminy tsy maintsy mivavaka aminnny fahamarinana....Rahahoy ilay teny ery ambony iray rahatsy mety aminaoio faharoa io ...
Dia mba valio koa hoe naninona ny apostoly sy ny 120 isa notsy naverina natao an ilay batisa hoe aminny anarani Jesosy kristy fa nekena hoampy ilay batisa nataon ijaona Tampanizireo?

28. RBNIR ( 07/01/2023 02:38)
rehefa fampianarana avy amin olombelona diavoaaray anaty mar7:7 avokoa anisany kismasy assention sns tsymanavaka....
29. gasy1zay ( 09/01/2023 15:33)

RBNIR:

Aza amboarina izay mivavaka Aminy tsy maintsy mivavaka aminnny fahamarinana....Rahahoy ilay teny ery ambony iray rahatsy mety aminaoio faharoa io ...
Dia mba valio koa hoe naninona ny apostoly sy ny 120 isa notsy naverina natao an ilay batisa hoe aminny anarani Jesosy kristy fa nekena hoampy ilay batisa nataon ijaona Tampanizireo?
iza hoy aho ny nilaza an'i RBNIR fa izy 120 dia nataon'i Jaona batisa avokoa? sao dia mba izay no tena fampianaran'olombelona tsy marina ry RBNIR, tena zarao eto ny toko sy andininy milaza fa izy 120 dia efa nataon'i Jaona batisa
30. RBNIR ( 09/01/2023 16:18)

gasy1zay:


RBNIR:

Aza amboarina izay mivavaka Aminy tsy maintsy mivavaka aminnny fahamarinana....Rahahoy ilay teny ery ambony iray rahatsy mety aminaoio faharoa io ...
Dia mba valio koa hoe naninona ny apostoly sy ny 120 isa notsy naverina natao an ilay batisa hoe aminny anarani Jesosy kristy fa nekena hoampy ilay batisa nataon ijaona Tampanizireo?
iza hoy aho ny nilaza an'i RBNIR fa izy 120 dia nataon'i Jaona batisa avokoa? sao dia mba izay no tena fampianaran'olombelona tsy marina ry RBNIR, tena zarao eto ny toko sy andininy milaza fa izy 120 dia efa nataon'i Jaona batisa

Mba omeo ary ny porofo fa ireo apostoly sy ireo.120 ireo dia naverina natao batisa fanindroany tamin ny anaran i Jesosy kristy namana...
31. RBNIR ( 09/01/2023 16:32)
Asa.1.:5. fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.

Io no teny farany nataon i Jesosy tamin izireo tamin i Jesosy namepetra azireo tsy hiala tao jerosalema...

Porofo fa vitan i jaona batisan ny rano ireo fa miandry batisan ny Fanahy Masina sisa.....ary tsy.niteny mihitsy Jesosy hoe mila atao batisan ny rano fanindroany amin ny anarako aloha ianareo.vao mahazo mandray ny Fanahy Masina....
32. gasy1zay ( 09/01/2023 18:14)
Ireo mpianatr'i Jaona fahiny toa an'i Andre dia nataon'i Jaona batisan'ny fibebahana satria mpianatr'i Jaona izy ireo vao lasa mpianatr'i Jesoa, ny ambiny amin'ny 120 tsy nisy resaka ny nanaovana batisa azy fa ny fahaterahambaovao ho azy ireo dia teto no nitranga

Jaona 20:22 Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy Izy taminy; Raiso ny Fanahy Masina;

Tsy nisy natao batisa amin'ny anaran'i Jesoa ry zareo fa efa nandray ny famelankeloka sy ny Fanahy Masina avy amin'i Jesoa Kristy mivantana, tadidio ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana tsy natao batisa nefa nandray famonjena.


ary t@ pentekoty izy 120 no nandray ny batisan'ny Fanahy Masina tao amin'ny efitra ambony.
33. RBNIR ( 10/01/2023 07:21)
Joany toko 3, 5


Tsy maintsy vita batisan'ny rano sy ny batisan'ny Fanahy Masina vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra....

Inona izao no mahasamihafa io tenin i Jesosy @ asa.1:5 io amin ity tenin i Jaona mpanao batisa ity?
Mat.3:11
11. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany aza aho;
Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo;


Mitovy ihany no ambara eo an! Tandremo mitady ho takona izy izany. an.....
Matoa Jaona no notenenin i Jesosy ny apostoly ssy ireo 120 dia satria tsy nisy afatsy izay tao....ary efa nahafantatra daholo ireo fa tsy hoe vao ampahalalana akory....
34. RBNIR ( 10/01/2023 09:23)

gasy1zay:

Tsy nisy natao batisa amin'ny anaran'i Jesoa ry zareo fa efa nandray ny famelankeloka sy ny Fanahy Masina avy amin'i Jesoa Kristy mivantana, tadidio ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana tsy natao batisa nefa nandray famonjena.

Atao ahoana moa no hampidina ilay jiolahy dia hangataka amin'ny romana hoe aleo aloha fa nino ity olona ity fa aleo mba hataoko batisa izy?

Io tsy fahaizana mandray ny tenin'Andriamaitra io mihitsy no mahatonga ny kristiana manaotao foana....marobe no misaina hoe aleo aloha hanarapo fa ilay jiolahy aza nahazo famelankeloka nefa ny toerana misy anao sy ilay jiolahy tsy mitovy.....ny azy iny sisa no fotoana farany nahafahany nibebaka fa ny maro ange mbola afaka manantateraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra e!!!

Ka aza dia mampitovy tena amin'ilay jiolahy daholo re fa ny azy iny sisa no fotoana afaka nibebahany e!!!

Ho an'izay mbola afaka atao batisa dia tsy maintsy mandalo batisa aloha sns....raha mbola afaka mibebaka ianao miala amin'ny ratsy atao, dia mila miala amin'ny ratsy ianao fa tsy hoe ilay jiolahy foana no atao ohatra....
35. RBNIR ( 10/01/2023 09:27)
ireo 120 ireo mbola nanana fotoana tsara hanaovana batisa raha mbola tsy vita (saingy azo antoka fa efa vitan'i Jaona batisa avokoa izireo) satria nasaina niandry izireo (mbola nisy fotoana nalalaka araka izany....

Ka mahaiza mandray tenin'*Andriamanitra e!
36. gasy1zay ( 10/01/2023 15:04)

RBNIR:

ireo 120 ireo mbola nanana fotoana tsara hanaovana batisa raha mbola tsy vita (saingy azo antoka fa efa vitan'i Jaona batisa avokoa izireo) satria nasaina niandry izireo (mbola nisy fotoana nalalaka araka izany....

Ka mahaiza mandray tenin'*Andriamanitra e!


Mahaiza mandray ny tenin'Andriamanitra akory tsy midika hoe manao hypothèse ianao hifanaraka amin'ny fampianaran'olombelona azonao ( azo antoka ahoana ary, rehefa tsy voasoratra dia tsy voasoratra fa tsy ampiana zavatra noeritreretinao fa ho izy).


Nasaina niandry ny Fanahy Masina ireo 120 ary niombombavaka tao amin'ny efitra ambony fa tsy nisy nilaza hoe nandeha natao batisa na aiza na aiza ao amin'i baiboly, aiza no nahitan'i RBNIR fa Maria renin'i Jesoa ohatra dia natao batisa?
37. RBNIR ( 10/01/2023 23:55)
Azoko antoka 100% fa raha vao nahare ity teny ity ny renin i Jesosy sy ireo apostoly ary ireo 120 dia avy dia nihazakazaka nataon i jaona batisan ny rano ihany koa....
Mar.16:16
16. izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina

Mino tanteraka aho fa nino an ity teny manaraka ity koa ny reniny sy ireo apostoly ary ireo 120 ka ....ka dia nihazakazaka izireo natao batisan ny rano
Jao.3:5
5. Jesoa namaly hoe:
Lazaiko aminao marina dia marina tokoa:
Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy.
I jao..2:6
6. Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa.

Mino aho fa olona nitoetra tsara tao Akiny koa ireo olona ireo ka dia nandeha araka izay nandehanany ihany koa....

Nataon i jaona batisa Jesosy ary dia nidinan ny Fanahy Masina avy eo....
Mat.3:16
16. Ary raha vao natao batisa Jesoa, dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay Izy; ary, indro, nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny.
Dia mino aho fa nataon i jaona batisa ihany marina tokoa izireo ary dia niandry ny batisan ny Fanahy Masina avy eo....

Ireo no porofo fa tsyY maiNtsy nataon i Jaona batisa ireo olona notanisaina teo.....

Lalana natoron i Jesosy ireo, nandehanany aloha ary nitaomany ny olona mba handehanan ny olona ihany koa....

Marina fa ilay jiolahy tsy natao batisa nefa efa nazavaiko hoe iny anie no.fotoana farany mba nahafahan ilay jiolahy nibebaka e, fa izay.mbola afaka atao.batisa kosa dia tsy maintsy manolotena hatao.batisa ihany....

38. gasy1zay ( 11/01/2023 14:51)

RBNIR:

Azoko antoka 100% fa raha vao nahare ity teny ity ny renin i Jesosy sy ireo apostoly ary ireo 120 dia avy dia nihazakazaka nataon i jaona batisan ny rano ihany koa....
Mar.16:16
16. izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina

Mino tanteraka aho fa nino an ity teny manaraka ity koa ny reniny sy ireo apostoly ary ireo 120 ka ....ka dia nihazakazaka izireo natao batisan ny rano
Jao.3:5
5. Jesoa namaly hoe:
Lazaiko aminao marina dia marina tokoa:
Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy.
I jao..2:6
6. Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa.

Mino aho fa olona nitoetra tsara tao Akiny koa ireo olona ireo ka dia nandeha araka izay nandehanany ihany koa....

Nataon i jaona batisa Jesosy ary dia nidinan ny Fanahy Masina avy eo....
Mat.3:16
16. Ary raha vao natao batisa Jesoa, dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay Izy; ary, indro, nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny.
Dia mino aho fa nataon i jaona batisa ihany marina tokoa izireo ary dia niandry ny batisan ny Fanahy Masina avy eo....

Ireo no porofo fa tsyY maiNtsy nataon i Jaona batisa ireo olona notanisaina teo.....

Lalana natoron i Jesosy ireo, nandehanany aloha ary nitaomany ny olona mba handehanan ny olona ihany koa....

Marina fa ilay jiolahy tsy natao batisa nefa efa nazavaiko hoe iny anie no.fotoana farany mba nahafahan ilay jiolahy nibebaka e, fa izay.mbola afaka atao.batisa kosa dia tsy maintsy manolotena hatao.batisa ihany....
Azoko antoka 100% = hevitr'i RBNIR

Mino tanteraka aho fa = hevitr'i RBNIR

Mino aho fa = hevitr'i RBNIR


izay no lazaiko hoe aza interpretena ny voasoratra hifanaraka ny zavatra nampianarina anao


ny zavatra azo antoka 100% dia izay voasoratra fa tsy izay eritreretina ho nitranga
39. RBNIR ( 11/01/2023 19:12)


Apetrako aminao ny fanontaniana hoe araka jy hevitrao mino an reo teny ireo v ny renin i Jesosy, sy ny Apostoly ary ny 120?

Ary ianao v mino an ireo sa tsia?

Raha mino tokojy hanantajteraka sa tsia?
40. gasy1zay ( 11/01/2023 20:43)

RBNIR:Apetrako aminao ny fanontaniana hoe araka jy hevitrao mino an reo teny ireo v ny renin i Jesosy, sy ny Apostoly ary ny 120?

Ary ianao v mino an ireo sa tsia?

Raha mino tokojy hanantajteraka sa tsia?


Resaka nataon'i Jesoa sy Nikodemosy io RBNIR fa tsy nataon'i Jesoa sy Maria reniny a!


tadidio fa nisy mpanakarena koa nanontany an'i Jesoa hoe ahoana ny handovany ny lanitra ary vakio tsara fa ny valiteny nataon'i Jesoa azy dia tsy nisy resaka batisa na Fanahy Masina akory

17ARY nony vao nivoaka nankeny an-dàlana Jesosy, dia nisy olona anankiray nihazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany Azy hoe: Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko handovako fiainana mandrakizay? 18Ary hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy Iray ihany, dia Andriamanitra. 19Fantatrao ny didy hoe: ,,Aza mamono olona, Aza mijangajanga, Aza mangalatra, Aza mety ho vavolombelona mandainga,’’ Aza manambaka, „Manajà ny rainao sy ny reninao” (Eks. 20.12–17). 20Ary hoy izy taminy: Mpampianatra ô, izany rehetra izany efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely.
21Ary Jesosy nijery azy tsara, dia tia azy ka nanao taminy hoe: Diso zavatra iray loha hianao; mandehana, amidio izay rehetra anananao ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra hianao; ary avia hanaraka Ahy. 22Dia nanjombona ter? ny tarehiny tamin’izany teny izany, ka niala tamin’alahelo izy, satria nanana harena be.


ka aona RBNIR, namaky io izany ianao dia handeha hivarotra ny fananao rehetra ka hanome azy ny mahantra?


ndana ndray aloha tadiavo hoe inona ny Rhema dia inona no Logos
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.1104