Noely : Andro malaza

1. bor2lais ( 23/12/2022 09:08)
Mirary Krismasy sambatra ho antsika rehetra ô ! (na ny magy na ny heroda na ny lohan'ny mpisorona na ny mpanora-dalàna na ny mpiandry ondry) :-)
novalian'i bor2lais ny 18/04/2023 15:52
2. RBNIR ( 24/12/2022 17:31)
Salama namana bor2lais a ! Faly misera aminao indray e!!
3. RBNIR ( 26/12/2022 04:22)
Andro malaza tokoa ny noely na ny krismasy satria amin ny ankapobeny aloha dia tena saika ny ankamaroan izao tontolo izao dia mankalaza azy io ary azo lazaina mihitsy ary ho vitsy dia.vitsy no.tsy mankalaza izany ankehitriny satria na ireo noheverina hoe tena conservateur aza dia efa voasarika ihany koa.hankalaza.io.fety.lehibe iray io.....
4. RBNIR ( 26/12/2022 09:20)
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=d%27ou+vient+noel

Rehefa manao fikarohana dia hita fa tany ho any amin'ny taonjato faha 2 tany vao nisy izy io...

Izany hoe azo antoka aloha izany fa ireo mpanaradia an'i JEsosy Kristy tany amboalohany (apostoly sy ireo mpianatra marobe) ary koa ireo fiangonana naorina voalohany rehefa lasa Izy dia tsy mba nankalaza azy io....

Raha araka ny fikarohana ihany koa dia tsy fety kristianina izy io tany amboalohany fa fetin'ireo tsy mpino....saingy anisan'ireo fety navadika ho fetin'ny kristianina taty aoriana.....
5. bor2lais ( 28/12/2022 10:55)
Miarahaba anao nahatratra ny Krismasy indray.
Mandrakizao ve iana(re)o RBNIR dia mbola tahaka iretsy "lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna" iretsy ihany : nahafantatra (ny voasoratra) saingy tsy mba taitra tamin'izany vaovao mahafaly izany ?
Satria ve tsy voasoratra ao amin'ny google ? :-) ?
6. RBNIR ( 28/12/2022 15:07)
Mbola tsy namoaka hevitra ange aho bor2lais e!!! vao manambara ny zava-marina momba ny noely (na krismasy) fotsiny aho aloha hatreto mbola tsy namoaka hevitra mihitsy :-)

Faly miserasera amin'ise indray e!
7. RBNIR ( 28/12/2022 15:17)
Fa marina ihany koa ny ambaranao fa dia mahafaly ny olona maro dia maro tokoa ny noely an!!!
Dia ahoana izany izao ny fijerin'ireo olona marobe ireo, ireo vitsy anisa tsy mety miaraka mifaly amindrizareo ireo ? hotoraham-bato sa hitenenana ratsy sa.......?

izaho indray otran'ny mahatsiarotsiaro an'ireto teny ireto mandinika izany ....


Matio 7:13 MG1865 - Bible.com

Midira amin'ny vavahady èty ianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any.

1 Petera 4:4 MG1865 - Bible.com

ary amin'izany dia gaga izy ireo, satria tsy miara-mihazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany, ka dia teneniny ratsy.

Anaty fonosana kely fotsiny.... (izay ratsy eo imason'Andriamanitra no lazaina eto amin'ity 1 Petera 4:4 ity fa tsy izay hita hoe ratsy eo imason'ny olona akory).....
8. RBNIR ( 30/12/2022 08:28)
Ireto izao misy ohatra vitsy vitsy raha ny olona no mijery dia tena tsara ireo (na izaho sy ianao aza mety ho voafitaka ihany koa)....nefa rehefa Andriamanitra no mijery dia lazainy fa ratsy ireo...

Voalohany :
Gen.3:6 Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany; ary nomeny koa ny vadiny; ka dia nihinana izy.

Raha ny tena marina matoa nahasahy nihinana izy mivady tena tsara sy mahafinaritra ary mahafaly tokoa ilay hazo matoa nahavita nandika ny tenin'Andriamanitra izy mivady ireto....
teo ihany koa anefa ilay tsy finoana ny tenin'Andriamanitra (efa voadoton'i satana ny sain'izireo amin'ilay teny hoe tsy ho faty tsy akory ianareo dia tafajabaka ihany lasa ilay tenin'Andriamanitra indray no tsy ninoana fa ilay an'i satana indray no noraisina satria tsara, sy mahafinaritra ary mahafaly loatra ilay hihinana ny voan'ny hazo....

Faharoa (lazaiko aminao fa rehefa nandinika an'izy ity aho dia tena hoy aho hoe tena raha izaho koa no teo amin'ny toeran'i Saoly tena mety nanao otran'ny nataony aho nefa zava-doza fa ratsy teo anatrehan'Andriamanitra ilay izy ary iny mihitsy no nampitsingidina an'i Saoly ....).
1 Sam.15:20-21
20Fa hoy Saoly tamin'i Samoela: Efa nihaino ny feon'i Jehovah ihany aho ka nandeha tamin'izay nanirahan'i Jehovah ahy ary nitondra an'i Agaga, mpanjakan'ny Amalekita, sady nandringana ny Amalekita rehetra. 21Nefa nangalan'ny olona ondry aman'osy sy omby ny babo, dia izay soa avy tamin'ny zavatra haringana,1 mba hovonoina hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitrao ao Gilgala.
Nasaina nandringana ny amalekita sy ny biby fiompiny rehetra i Saoly mpanjaka nefa tsy naringany ny mpanjaka sy ny biby fiompy (izay tena mbola tsara rehetra) satria nihevitra i Saoly hoe raha atao fanatitra ho an'i Jehovah izao ireo dia hankasitraka izy kinanjo RATSY teo imason'i Jehovah izany fisainana izany....

Ny tena marina rehefa dinihina tsara ireo ohatra 2 ireo dia mahasarotiny an'i Jehovah ny fandikana ny teniny ka na inona na inona heverin'ny olona hoe tsara raha vao mandika ny teniny ianao dia tsy tiany....

Hoy tokoa mantsy ny mpaminany Samoela mamaly an'i Saoly hoe ...
1 Sam.15:22
22Fa hoy Samoela: Sitrak'i Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà mihoatra noho ny mihaino ny feon'i Jehovah? He! ny manafaka no tsara noho ny fanatitra, ary ny mihaino no tsara noho ny saboran'ondrilahy.


Dia izay ilay hafatra ry namany isany misy toetran'Andriamanitra iray io tokony ho fantantsika rehefa miaraka Aminy isika....sarotiny amin'ny teniny Andriamanitra....
Na hevitra tsara sy mahafinaritra ary mahafaly tahakan'ny inona aza no hitanao aleo manaja izay teny efa napetrak'i Jehovah fa aza manitakevitra ....

Ity izao ohatra teny anankiray napetrany...
Marka 7:7 MG1865 - Bible.com

Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. (Isa. 29. 13).

TSY TIAN'ANDRIAMANITRA NY MAMPIDITRA FAMPIANARANA HAFA AO AMPIANGONANA ANKOATRAN'IREO FAMPIANARANA EFA NOMENY IHANY...

Mba hirinao v ny hahazo sitraka eo imasony? Hajao ny teniny....aza mandefa fisainana be dia be na miheritreritra hoe izao no tsara na izao no mahafinaritra na izao no mahafaly, fa rehefa hitanao hoe mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia aza tanterahina....

Ny fanantanterahanao izany no hatsapan'Andriamanitra anao hoe tena mivavaka marina ianao, ary olona tena matahahotra sy tian'Andriamanitra marina ianao satria aleonao tsy mifaly sy miravoravo fa aleonao manaja ny teny napetrany.......
9. bor2lais ( 02/01/2023 18:50)
Faly miarahaba anao indray RBNIR tafita soa ny 2022 ka nahatratra ny 2023 ! :-)

Fa hono hoa RBNIR, rehefa vakiana ny zavatra soratanao dia toa milaza tena ho Ilay Mpamorona (fa tsy noforoniNY) mihitsy ange ianao izany e (sa azon'ny sodokan'ilay ratsy tahaka ny nahazo azy mivady tao amin'ny saha Edena ??) ka miseho mahalala ny ao am-po tsy miloakan'ny olona.

Efa ela ianao (asa na mbola ao amin'ny archives ao na tsia) no nilaza fa manota ny olona mankalaza ny Noely ... ary tsaroako ilay "argument" nahafaly be anao satria zava-miafina naseho tamin'ny ankizy madinika hono ny hoe NOEL = No El = Tsy misy Andriamanitra.

Ny tiako ho fantatra (anio) dia ny hoe : aminao ve dia fampianaran'Andriamanitra no nilazanao izany sa sodokan'ilay ratsy ka mba nihinana ilay voankazo voarara koa ?

Am-pitiavana :-)
10. RBNIR ( 03/01/2023 10:37)
Tsy maka ny toerany aho fa mampahafantatra izay tsy mahalala rehetra hoe....misy toetran'Andriamanitra iray tokony ho fantarin'ny mpanompony ihany koa.....Sarotiny amin'ny teniny i Jehovah!!!
Raha niteny Izy ohatra hoe....
Marka 7:7 MG1865 - Bible.com

Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. (Isa. 29. 13).

Dia aza mampiditra fampianarana avy amin-tsika olombelona ao ampiangonana re!!! entina hitaizana sy hampianarana ireo mpino fa sarotiny amin'ny teniny ange Ilay Andriamanitra hivavahantsika e!!!

Mahafinaritra fa mahatadidy ianao....manomboka mahiratra indray koa ngah ny masonao namana? olona vitsy dia vitsy mantsy no nanehoan'Andriamanitra mibaribary fa NOEL = NO EL (indraindray tokoa asehon'Andriamanitra mibaribary ny marina fa saingy takona ny masontsika olombelona e!!!

Fa arabaina raha toa ka nahiratra ny masonao e!
11. RBNIR ( 03/01/2023 12:48)
Ahoana marina no hamantarana fa fitarihan'ny Fanahy Masina ny hevitra iray ka afaka ampidirina ho fampianarana ao ampiangonana????

Ray = Zanaka = Fanahy Masina (Trinité Masina ireo)

Miaraka miasa Izireo ary tsy mifanohitra mihitsy!!!

Raha misy fampianarana heverina fa azo avy amin'ny fitarihan'ny Fanahy Masina dia tokony ho hitanao taratra mazava fa tsy mifanohitra velively tamin'ny fampianarana efa napetraky ny Ray taloha izany ary nohamafisin'ny Zanany taty aoriana satria ilay Zanany tsy tonga handrava fa hanantateraka satria tsy nety tanteraka ilay teo aloha....

Matio 5:17 MG1865 - Bible.com

Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka....

Koa raha niteny Andriamanitra hoe....
Marka 7:7 MG1865 - Bible.com

Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. (Isa. 29. 13).

Dia tsy i Jesosy Kristy na ny Fanahy Masina mihitsy akory no handeha hitondra fampianarana mandrava na manova na mifanohitra amin'izany.....
12. bor2lais ( 03/01/2023 13:42)
Mahatsikaiky mihitsy ange iana(re)o izany ry RBNIR e !

Maninona no tsy valiana mivantana sy tsotra ny fanontaniana napetrako :

- Hoy izaho :" nilaza ianao RBNIR fa MANOTA NY OLONA MANKALAZA NY NOELY ... ary tsaroako ilay "argument" nahafaly be anao satria zava-miafina naseho tamin'ny ankizy madinika hono ny hoe NOEL = No El = Tsy misy Andriamanitra."

- Fanontaniana mba mila valiny avy aminao raha azo atao :
"aminao ve dia fampianaran'Andriamanitra no nilazanao izany sa sodokan'ilay ratsy ka mba nihinana ilay voankazo voarara koa ?"
Ovaiko tsotsotra ny fanontaniako : Andriamanitra ve no niteny hoe aza mankalaza ny Noely satria Noel = tsy misy Andriamanitra ?
Sa ilay ratsy no namporisika anao niteny an'io : "manota ny olona mankalaza ny Noely"

Izany hoe : mbola tananao ihany ve mandraka ankehitriny 2023 io teninao io sa efa niova ? :-)

Asa raha azonao na tsia ny antony ankalazan'ny Kristiana ny Noely !

Ity misy ohatra kely sao mety ho azonao ihany : rehefa mahazo fanomezana avy aminao ve ny zanakao dia bedesinao izy raha toa ka faly sy misaotra anao ? Mba hafahafa ihany angamba a !
:-)
"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeNY ny Zanani-lahy Tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay"Jaona 3.16

Amina(re)o RBNIR, manota ve ny zanaka natsangaNY raha mba mahatsiaro izany fahasoavan-dehibe nomeNY azy izany ka faly (tahaka ireo mpiandry ondry fahizay) sy midera, mankalaza ary manome voninahitra Azy ?

Am-pitiavana :-)
13. RBNIR ( 04/01/2023 04:03)
1 Jaona 5:17 MG1865
Ota avokoa ny tsi-fahamarinana rehetra; ary misy ota tsy mahafaty.

Tena manota tokoa namana satria hatramin ny nampidirana azy io tao ampiangonana (kristiana) dia lasa bdb ny tsy fahamarinana lasa tafatoetra sy niainan ireo mpino.....

Ny daty aloha dia diso....
Tsy voahaja ny mar.7:7

Sy ireo tsy fahamarinana marobe tsy voatanisa naterak izy io.......
14. RBNIR ( 04/01/2023 08:39)
Jaona 4:24 MG1865
Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.

Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia "TSY MAINTSY MIVAVAKA AMIN'NY .....FAHAMARINANA"

Inona ny fahamarinana? FAHAMARINANA = TENIN'ANDRIAMANITRA (araka izay voasoratra anaty baiboly)

Jaona 17:17 (MG1865)

Manamasina azy amin'ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana.

Inona no tanjona? araka io Jaona 17:17 io ny tanjona dia MBA HO TONGA MASINA avy amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra...

Satria izay tsy masina dia tsy mba hotafiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay....


Apokalypsy 21:27 (MG1865)

Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny Zanak'ondry ihany.


KOA MANASA ANTSIKA HANAJA NY TENIN'ANDRIAMANITRA FA AVY AMIN'IZANY NO HANAMASINAN'ANDRIAMANITRA ANTSIKA KA HAHATONGA ANTSIKA HAHAZO ANTOKA TSARA FA HIDITRA ANY AMIN'ILAY FIAINANA MANDRAKIZAY E!!!!
15. bor2lais ( 04/01/2023 12:17)
Misaotra anao RBNIR amin'ny valinteny nomenao.

Tsy ny resaka daty no zava-dehibe ry RBNIR ô ! Azonao atao ny manao Noely na isan'andro isan'andro aza : miankina amin'ny toe-po hanaovanao azy ihany io.

Mba tena gravy koa aloha izany fampianarana azonareo ao izany a ! Hay ilay inoanareo ao izany no manizingizina fa ota ny mankalaza ny Noely satria Noel = tsy misy Andriamanitra. :-)

Fanahy ratsy izany mampandainga an'Andriamanitra izany ry RBNIR fa mba mitandrema ihany !

Am-pitiavana !
:-)
16. RBNIR ( 05/01/2023 08:03)

bor2lais:

Tsy ny resaka daty no zava-dehibe ry RBNIR ô ! Azonao atao ny manao Noely na isan'andro isan'andro aza : miankina amin'ny toe-po hanaovanao azy ihany io.

tandremo fa amintsika olombelona mety tsy zava-dehibe!!! fa Aminy hoy aho hafa ny fijeriny e!

Aminy dia tsy fihainoana ny feony hoy ny mpaminany Samoela ary dia misy vokany ratsy hatrany raha vao tsy henoina ilay feony.....

fampahafantarana toetran'Andriamanitra iray tsy fantatry ny olona maro ankehitriny iny bor2lais a!

17. RBNIR ( 05/01/2023 09:54)
Fa maninona tokoa moa isika no mila mahafantatra tsara ny toetran'Andriamanitra?

Ny antony dia satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe
Joba 22:21 MG1865
Mifankazara amin'ny Tsitoha ianao, dia hiadana; Izany no hahatongavan'ny soa aminao.

Mila mifankazatra Aminy isika satria mba samy te hiadana sy mba samy te handray soa avy Aminy...

Mba hahafahanao mifankazatra Aminy anefa dia mila fantatrao tsara aloha ny toetrany....Inona avy ny zavatra tiany???? inona avy koa ny zavatra tsy tiany???

Rehefa fantatrao tsara ireo dia ho hainao tsara ny miaraka Aminy....ary dia ho hainao tsara ny mifankazatra Aminy....Ny tanjona hiadana sy mba hahazo soa avy Aminy...
18. gasy1zay ( 05/01/2023 15:22)
RBNIR > mba lazao eto RBNIR ny andinin'ny soratra masina manambara fa fahotana ny mankalaza ny fahatsiarovana ny nahatongavan'ny mpamonjy tety an-tany fa zay ohatrany tsy nahita hatreto.
19. RBNIR ( 05/01/2023 22:52)

gasy1zay:

RBNIR > mba lazao eto RBNIR ny andinin'ny soratra masina manambara fa fahotana ny mankalaza ny fahatsiarovana ny nahatongavan'ny mpamonjy tety an-tany fa zay ohatrany tsy nahita hatreto.

Marc.7:7 fampianarana vaovao nampidirina io tsy avy t@ Andriamanitra fa avy t'@ olona......

Andriamanitra manana ny fampianara ny manokana io ilay antsoina hoe fampianarana tsy misy kilema....

Tsy misy kilema satria Andriamanitra nonanome azy aryJesosyKristy no tontendreny hampianatra izany
Jao.7:16
.....16. Dia namaly azy Jesoa ka nanao hoe:
tsy ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy.
20. RBNIR ( 06/01/2023 03:23)
1 jao.5:17 koa dia milaza gasy1zay fa ota avokoa ny tsy fahamarinanarehetra ....diso ilay daty rahampitso izao ny sasany no manialazany azy fatsy tamin ny 25 desambra......manota hoy ahony olona rehefa mankalaza an io
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1032