You are here: home > Forum

RESAKY NY 3eme ETAGE FATAON'I BOR2LAIS @ Atra

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : RBNIR > aza ataonao tsinotsinona hoa ny Fanahy Mas...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 6 7 8 9 10 >  Farany
gasy1zay - 08/05/2020 15:26
RBNIR > aza ataonao tsinotsinona hoa ny Fanahy Masina, Fanahy Masina no nirahin'i Jesoa ho antsika hampianatra ny zavatra rehetra fa tsy olombelona na pasitera na apostoly ... Araka ny nambarako dia raha tsy mbola naterabaovao ianao dia mila ireny hampianatra anao handray ny famonjena fa avy eo rehefa voavonjy ianao ka lasa zanak'Andriamanitra dia mahazo ny Fanahy Masina ianao hampianatra anao ny zavatra rehetra.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/05/2020 22:25
rhaj0
Dia eto izao ny Anganon'ny Ntaolo, mitantara hoe
Ary ny "Vadin'i Andriananahary" dia namena anarana hoe "Andriamanitra".

tsy afaka intsony ny namako hanafina fa mino(mino) foana ny voalazan'ny angano izy dia mihezaka ny hanamarina tena sisa
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/05/2020 22:38

gasy1zay
RBNIR > aza ataonao tsinotsinona hoa ny Fanahy Masina, Fanahy Masina no nirahin'i Jesoa ho antsika hampianatra ny zavatra rehetra fa tsy olombelona na pasitera na apostoly ... Araka ny nambarako dia raha tsy mbola naterabaovao ianao dia mila ireny hampianatra anao handray ny famonjena fa avy eo rehefa voavonjy ianao ka lasa zanak'Andriamanitra dia mahazo ny Fanahy Masina ianao hampianatra anao ny zavatra rehetra.

Izaho ngah moa niteny tamn'i gasy1zay hoe nanao tsinontsinona an'Ilay FM tonga ato amiko amin'izao fotoana izao?

« Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra* hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, [*Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:16)
« dia ny Fanahin'ny fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. » (Jaona 14:17)
« Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho. » (Jaona 14:18)

Averiko ihany hoe tanteraka amiko ara-bakiteny ireo teny ao amin'ny jao.14:16-18 ireo dia izay no hahasahiako manamarina fa tsy nandainga marina tokoa i pasitera HRNR....
Ny hoe fampianaran-diso no entiny (fijerinao iny fa izaho mino fa tsy voatery hitovy aminao ny fijerin'ny olona rehetra)...
Amiko manokana raha diso ny zavatra nolazainy tsy ho tanteraka tamiko mihitsy ireo voasoratra ao amin'ny Jao.14:16-18 ireo...ary tsy hanamafy amiko mihitsy Jesosy hoe marina tokoa fa Izy no nifidy an'i pasitera HRNR...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/05/2020 22:41
alohan'ny hamalianao indray gasy1zay dia tandremo tsara hoy aho ity teny ity...
« fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy, » (Marka 3:29)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/05/2020 22:46
rhaj0
Ny olona normal rehefa mamaky Angano,

i rhaj0 no mihevitra fa angano ny baiboly fa izaho kosa nampahafantarina fa...ny Soratra Masina (baiboly) dia ny FM no nitondra ilay olona hanoratra azy io...

« fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny Soratra Masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany; » (2 Petera 1:20)
« fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy. » (2 Petera 1:21)

Iza ary no nampahafantatra ahy raha fantatr'i rhaj0?
valiny? ilay voasoratra ao amin'ny jao.14:16-18

Tandremo tsara hoy aho an! alohan'ny hamalianao indray koa rhaj0 saintsaino lalina aloha ity teny manaraka ity...« fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy, » (Marka 3:29)
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 09/05/2020 01:53
RBNIR > voalohany aloha ny teny ao @ Jaona 14:16-18 dia tenin'ny soratra masina, ka ny tenin'ny soratra masina dia tanteraka avokoa fa tsy misy idiran'ny pasitera/mompera/evanjelista sns...

faharoa tsy haiko raha azonao ilay zavatra ambarako na tena tsy mbola fantatrao ilay Andriamanitra ivavahanao

Raha ny baiboly no vakianao dia mazava be hoe :

Rehefa nintsangana t@ maty Jesoa dia vita ny iraka nataony tety an-tany ka niverina eo ankavanan'ny Ray izy


Jean 16.27 : Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je retourne auprès du Père.

1 Jean: 2.1 Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste.

Luc 22:69 Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu tout-puissant.


Fa ny Fanahy Masina no nirahiny hitoetra aty anatintsika izay nino sy nandray ny famonjeny.

Jean 16:7 Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.


ka ny ilazako hoe diso ilay fampianaranareo RBNIR dia satria ny filazanao dia ohatrany hoe
tsy noraisinareo ilay FM nirahina araka ny voasoratra fa dia i Jesoa mipetraka eo ankavanan'ny Ray no tonga miresaka aminy mampianatra fampianarana hitako hoe misy mifanipaka amin'ny baiboly.

Raha miteny amiko ianao hoe miresaka amin'ny FM ianao na hoe milaza fampianarana tsy mivoana @ baiboly ianao dia tsy misy ambara ao fa manahy aho hoe voafitaka ianao.

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/05/2020 05:07
gasy1zay
Raha miteny amiko ianao hoe miresaka amin'ny FM ianao na hoe milaza fampianarana tsy mivoana @ baiboly ianao dia tsy misy ambara ao fa manahy aho hoe voafitaka ianao.

mety ny hitenenanao hoe "manahy aho" aleo tsy ayy dia "affirmatif be" tahaka ny ataon'ny sasany...fa manjary miteny ratsy ny FM (tsy ho voavela heloka mandrakizay...)

ny tiako tenenenina aminao fotsiny dia hoe tamin'ny andron'ny apostoly (andro pentekosta) nisy zavatra hita sy fantatra teo fa nandray FM marina tokoa ireo olona 120...asa.2:1-10

dia tato ihany koa dia nisy zavatra hita sy fantatra fa tena nandray ny FM marina tokoa ireo jentilisa...
tsy araka ilay ampianarina ny olona amin'izao fotoana izao...

« Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 10:44)
« Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 10:45)
« Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe: » (Asan'ny Apostoly 10:46)
« Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka antsika koa? » (Asan'ny Apostoly 10:47)

otran'izany ihany koa no hita sy fantatr'ity Simona mpilalao ody ity ka nahatonga azy nanantona an'i petera....

« Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. » (Asan'ny Apostoly 8:16)
« Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo. » (Asan'ny Apostoly 8:17)
« Ary Simona, nony nahita fa ny fametrahan'ny Apostoly tanana no nanomezana ny Fanahy Masina, dia nitondra vola homena azy » (Asan'ny Apostoly 8:18)
« ka nanao hoe: Omeo izany fahefana izany koa aho, mba handray ny Fanahy Masina izay olona hametrahako tanana. » (Asan'ny Apostoly 8:19)
« Fa hoy Petera taminy: Aoka ho very mbamin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. » (Asan'ny Apostoly 8:20)

ka izay re ilay izy gasy1zay o! araka ny jao.14:-16-18 tokony "hita ary fantatra" ny fandraisan'ny olona ny FM ary ny olon'izao tontolo izao (na koa kristiana mbola miaina ny fanaon'izao tontolo izao) tsy mahazo mandray Azy io e!
Ary ny olona iray nandray Azy dia mahafantatra "TSARA" fa indro efa mitoetra ao anatiny marina tokoa ny FM ary dia mahazo antoka tanteraka marina tokoa fa efa tarihiny amin'izay marina tokoa....

amin'ireo tranga telo notanisaiko eo ambony ireo dia misy zavatra hitan'ny olona mitazana sy fantany eo ary dia mahagaga sy mahatalanjona azireo marina tokoa....

ny zava-nisy marina tamin'ny andron'ny apostoly no averin'i Jesosy hapetraka indray ankehitriny e! araka ny tena nisy marina tokoa...fa tsy araka ilay lovatsofina hatrizay hatrizay...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 09/05/2020 05:39
RBNIRi rhaj0 no mihevitra fa angano ny baiboly fa izaho kosa nampahafantarina fa...ny Soratra Masina (baiboly) dia ny FM no nitondra ilay olona hanoratra azy io...

Tsara aloha fa efa mba nivoatra i RBNIR, miolotra @ Kristiana primitif sasany, izay mihevitra fa, io Baiboly io, dia tokana aman-tany ary toa ilay vaton'i Mosesy mihintsy, fa taratasy.

Fa efa mba takatr'i RBNIR @ izay, fa kay misy version bibilika betsaka izy io, grika, latina, angilisy, frantsay, ary gasy nifandimby nadikadika, hany ka dia tena tailana tanteraka ilay BAiboly, satria dia nivilana ny tena dikany orijinaly.

Fa raha ny fahazoako azy, dia mbola mino ihany i RBNIR fa toa sekretera nitapy masinina fotsiny ilay "olona nanoratra ny baiboly (orijinaly)", fa izao FM izao HONO no nitondra azy hanoratra

ntss... i MMLK angaha nisy "nitondra" t@ ahoana izany re ry RBNIR, fa nanaraka an'i Jesoa zareo, dia nitapy masinina. Satria i JEsosy angaha tena toa tsy mba nahay manoratra mamaky t@ ireny, dia tsy afaka nanoratra ny bokiNY sahala @ olona rehetra koa.


Fa ny tena marina re dia nisy bainina maromaro mba nanoratsoratra ny revireviny, nafangaroany @ fitantarana izay zava-nisy sy ni-imaziner-ny hoe (tokony) nisy ta@ izany fotoana sy jeogirafiany tao t@ izany. Ary dia io hitanao io ny fahasamponany sy maha-kely dia kely ny fitombenan'ilay BAiboly ee...

Entre-pa fa dia arahabaina k'lou i Bor2lais, fa mihoatra ny 1,000 ny vangy eto @ sehatrany eto...
Efa hoe poupoulera ho'a ianao ry Bor2lais, fa mivoaha tao @ 3eme etage ao dia mba velabelaro eto ny ... hadalanao ao koa ee...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 11/05/2020 15:41
RBNIR > hitanao ao @ asan'ny apostoly fa ireo mpianatry Jesoa nandray ny Fanahy Masina dia natanjaka aram-pinoana lavitra mihoatra noho ry zareo niaraka t@ Jesoa tety an-tany, izany hoe raha te hatanjaka aram-pinoana sy hijoro ho vavolombelony tokoa ianao dia ny fahafenoan'ny FM toa ny nihantra t@ mpianatra ny pentekoty no tadiavinao fa tsy ny handre ny feon'i Jesoa (audible)araka ny fampianaran'ny pasiteranao satria tsy izay ny tanjon'Andriamanitra.

Tadidio fa Andriamanitra dia fanahy fa tsy olombelona

Jao 4:24 Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ ny fanahy sy ny fahamarinana.


misy olona toa anao anefa dia mieritreritra fa ny fomba firesaka amin'Andriamanitra dia toa ny firesaka amin'olombelona ( sens humains: vue-ouie-touché...) fa tsy amin'ny fanahy, ary tadidio fa ny Fanahy Masina no manampy antsika hivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra

Romains: 8.26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ;

fehiny :

Aza maika ny handre ny feon'i Jesoa na hitady fampianarana avy @ olona nandre ny feony fa ny zavadehibe ho antsika kristiana dia ny hahazo ny fahafenoan'ny FM toa ny niainan'ireo mpianatra sy olona tao @ asan'ny apostoly, fa ny FM no ilaintsika hampianatra/hanova/hitarika /hivavaka sns...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/05/2020 00:05
izay ilay ataoko hoe otran'ny tsy mifandray ny resan-tsika gasy1zay...izaho te hilaza aminao fotsiny hoe alohan'ny hitenenan'ny olona iray fa tena tarihin'ny FM izy dia tokony ho fantany ary hitany fa hoe tena efa noraisiny marina tokoa ny FM...(araka ireo zavatra nisy tamin'ny andron'ny apostoly)...
fa tsy maninona fa hevitra daholo ihany moa izany rehetra rehetra izany e! (forum koa anie ity hoy aho e!)
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 12/05/2020 15:47
zavatra 2 samihafa anie RBNIR ilay niainan'ny mpianatra t@ asan'ny apostoly sy ny lazainao hoe miresaka aminao Jesoa e!

tsy azonao mintsy ve ny tiako lazaina?

- Ireo kristiana nametrahan'i filipo tanàna ka nandray ny Fanahy Masina, nisy nilaza ve hoe niresahin'i Jesosy izy ireo na nampianariny?

- I kornelio mianakavy rehefa nandray ny FM, niresahin'i Jesosy ve izy ireo sa nandre ny feony sa ny FM no nitarika sy nampianatra azy?

- Ilay tandapa etiopiana, niresahin'i Jesosy koa ve izy sa ny FM no nampianatra sy nitarika azy?


tsy azonao mintsy ve RBNIR ny zavatra hazavaiko hoe rehefa niakatra any an-danitra Jesoa dia tokony ny FM no miasa satria rehefa avy naniraka an'i Jesoa tety an-tany Andriamanitra Ray mba hamonjy antsika, dia izao izy maniraka ny FM mba hanampy antsika ( parakleto : mpankahery, mpanampy, mpananatra, mampianatra, etc...)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 12/05/2020 15:57
Mampome mihintsy nareo roaroa 'reto.

Ilay FM (ao @ GAsy1zay) sy Jesosy (miresaka @ RBNIR) mihintsy angamba no mila mifanazava ee...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 12/05/2020 16:52
Ny fanazavan'i RBNIR izany dia hoe betsaka ny fampianarandiso ka tonga Jesosy nampianatra an'i pasitera Nirina fampianarana tsisy kilema.


anefa ny baiboly dia efa nanambara ao hoe :

2Tim 4:3 Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan’ ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany;

2Tes 2:3 Aza mety hofitahin’ olona akory hianareo; fa tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemoranabold text, ka hiseho ilay lehilahin’ ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana,

izany hoe ny baiboly dia milaza mazava fa hihemotra ny olona @ finoana ary hist ny fampianaran-diso SAINGY tsy misy milaza mintsy ao hoe hiverina Jesoa hampianatra olona manokana mba hampianatra ilay fampianarana efa voarakitra anaty baiboly

RBNIR, mba araho tsara ny chronologie fin des temps fa tsy misy mintsy voalaza hoe hisy fampianarana manokana avy amin'i Jesoa kristy na ao @ evanjely na ao @ epistily.

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/05/2020 01:35
gasy1zay
zavatra 2 samihafa anie RBNIR ilay niainan'ny mpianatra t@ asan'ny apostoly sy ny lazainao hoe miresaka aminao Jesoa e!

ka zavatra 2 mihitsy ngeh no resahiko ry gasy1zay e
1- Ny zavatra tonga tamin'i pst HRNRN
tahaka ireto nitranga tamin'i paoly ireto...
« [Ny niovan'i Saoly ho Kristiana] Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin'ny mpisoronabe izy » (Asan'ny Apostoly 9:1)
« ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny synagoga any Damaskosy, mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana* izany, na lahy na vavy. [*Gr: lalana] » (Asan'ny Apostoly 9:2)
« Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatretatra tampoka manodidina azy; » (Asan'ny Apostoly 9:3)
« dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? » (Asan'ny Apostoly 9:4)
« Ary hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao; » (Asan'ny Apostoly 9:5)

Tonga niseho tamin'i pst HRNRN tamin'ny hazavana be tahaka an'io i Jesosy
dia rehefa tonga tao aminy dia nampianatra (tahaka ny nataony tamin'i paoly ihany koa)

« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Galatiana 1:11)
« Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. » (Galatiana 1:12)

vakio tsara io teny io fa tsy mba nampianarin'olona hono i paoly fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kirsty

2 Ny zavatra faharoa dia ny zavatra tonga amiko ankehiitriny izay ahahasahiako mijoro vavolombelona amin'ny olona fa tsy nandainga marina tokoa i pst HRNRN raha nilaza fa nisehoan'i Jesosy izy..
Ireto indray kosa...

« Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra* hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, [*Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:16)
« dia ny Fanahin'ny fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. » (Jaona 14:17)
« Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho. » (Jaona 14:18)

Io FM no hitan'ireo olona sy fantany tamin'ny asan'ny apostoly notanisaiko ery ambony ery...

Ary io FM io rehefa mananatra dia tena miteny (eo ilay resahintsika eto hoe feo audible)....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 13/05/2020 04:15
voalohany aloha RBNIR a! araka ny nohazavaiko anao, ny antony nisehon'i Jesoa t@ Paoly dia satria i Paoly tsy mbola natera-baovao ka tsy afaka nandray ny FM. Ka tsy fantatro moa ny fiainan'i Pasitera Nirina ka hanontaniko ianao hoe tsy kristiana ve izany izy ka tsy nanana ny FM koa ka voatery nisehon'i Jesoa?

Faharoa, t@ andro nisehon'i Jesoa t@ Paoly dia tadidio fa tsy nisy Baiboly hahafahana mahalala ny fampianaran'i Jesoa t@ mpianany, ka mazava hoazy fa raha haniraka an'i Paoly Jesoa nefa tsy nisy Évanjely 4 dia tsy ho fantany mintsy ny fampianarana nataon'i Jesoa satria tsy nanaraka azy izy.
Fa tadidio anefa fa ny zavatra voalohany nasaina nataon'ny Paoly dia ny hanaovana batisa azy sy ny handraisany ny FM.
Rehefa misy ny baiboly dia tsy tokony hampahafantatra anao manokana ny nampianariny ny mpianany Jesoa satria efa voasoratra anaty baiboly izany ( i rhaj0 athé aza mahalala ny fampianaran'i Jesoa sasantsasany)

Fahatelo, ny fampianarandiso dia efa faminaniana ny tranga hisy aty amparanany araka ny fampianaran'i Jesoa ka tsy mi-justifier mintsy ny fanazavanao hoe noho izany no nahatonga an'i Jesoa hampianatra olona vaovao fampianarana original. Ny fampianarana original efa ao anaty baiboly, ny fampianarandiso efa nolazain'i Jesoa fa TSY MAINTSY HITRANGA alohan'ny farany.

Fahaefatra farany, ataovy mazava tsara ny resakao fa tsy hain'ny mpamaky intsony hoe Jesoa ve ny miresaka aminao sa ny FM, fa araka ny nambarako dia ny FM no nirahiny hitoetra aty anatintsika fa Jesoa dia mitoetra eo ankavanan'ny Ray

Col 3 1 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.


Fehiny : aza atao tsinotsinona hoy aho ny chronologie an'ny bible fa manjary very ianao, ohatrany hoe efa constitution 4èm république isika nefa ianao mbola mihevitra miaina @ andron'ny 1ère république.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/05/2020 07:40
gasy1zay
voalohany aloha RBNIR a! araka ny nohazavaiko anao, ny antony nisehon'i Jesoa t@ Paoly dia satria i Paoly tsy mbola natera-baovao ka tsy afaka nandray ny FM. Ka tsy fantatro moa ny fiainan'i Pasitera Nirina ka hanontaniko ianao hoe tsy kristiana ve izany izy ka tsy nanana ny FM koa ka voatery nisehon'i Jesoa?

ny fisehoan'i Jesosy re ry gasy1zay no faratapony an! tena misaora an'Andriamanitra raha isehoany ianao fahatanterahan'ity teny ity io...

« Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho. » (Jaona 14:18)

nisy fepetra anefa napetrany eo ambony eo...

« Raha tia Ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko. » (Jaona 14:15)

Ary ity no manamarina izany zavatra lazaiko izany...

« Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian'ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy. » (Jaona 14:21)
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 13/05/2020 16:12
Jaona 14:16 Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu’il reste pour toujours avec vous :

sarotra be amin'i RBNIR mintsy ve hoe ilay quelqu'un d'autre Fanahy Masina fa tsy Jesoa intsony?

Ahoana ny fahazoana ny FM? vakio ny baibolinao fa eto ny valiny

Acte 2:38 Pierre leur répondit : — Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

conditions :
1- fibebahana
2- Atao batisa (fahateraham-baovao)
conséquences:
1-voavela ny heloka
2- mahazo ny FM

ka tsy azoko hoe aiza @ io no misy fanarahana didy?

Tsy maninona fa rehefa tsy mino ny baiboly ianao fa ny fampianarana azonao no raisinao ambony dia tsisy na inona na inona azoko atao, safidinao izany. Fa ny ahy aloha dia izay voasoratra ihany no raisiko ho fahamarinana.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/05/2020 16:41
gasy1zaysarotra be amin'i RBNIR mintsy ve hoe ilay quelqu'un d'autre Fanahy Masina fa tsy Jesoa intsony?

ka izany no alehany ny an-dry RBNIR rehefa TSY nisaina tsara an'ilay fanekem-pinoana natao tsianjery boka, na koa TSY manana fanekem-pinoana.

Ilay fanekem-pinoana ange toa mamintimpintina izay inoanao rehetra ao ee... Io izany mba voafaritra ao ny ifandraisan'izao FM izao sy izao Jesoa izao.

Ary ny sampona be, dia araka ny hitanareo io, dia SAMY HAFA kely ny an'ny Loterana sy KAtolika

fanekem-pinoana Kristiana SAMY HAFAToy izao ny fanekem-pinoana apostolika araka izay ampiasain'ny Fiangonana Loterana Malagasy:
... ary mino an’i Jesosy Kristy, Zanaka lahy Tokana Tompontsika. Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina...

Toy izao ny sembolin'ny Apostoly araka ny ampiasan'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana azy:
... Izaho mino an’i Jesoa-Kristy, Zanany tokana Tompontsika. Noforonin’ny Fanahy Masina...

Izay afaka manazava ny dikan'ilay "notorontoronina", fa ny ahy ho'a io fony zaza aho, dia io dia mirima @ hoe "notorontoronina t@ fatapera"

Dia io izany ry GAsy1zay, fa ho an'ny Katolika, dia i Jesoa dia noforonin'ny FM

Valio | Miverina eny ambony
midrou - 13/05/2020 17:02
gasy1zay
conditions :1- fibebahana2- Atao batisa (fahateraham-baovao)conséquences:1-voavela ny heloka2- mahazo ny FMka tsy azoko hoe aiza @ io no misy fanarahana didy?


Tena marina be io gasy1zay a!....

=> Miainga @ fibebahana

Fa te hanontany aho hoe : in mou le hibebahana e

....satria mpanota...

Inon lay ota?

I Jaona

3

4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna; fa ny ota no fandikana ny lalàna

NY hatao hoe manota dia mandika lalàna ( didy )
ka rah ts mitandrina NY didy dia mpanota foana....

Ka TS reo ihany no fepetra fa :
tena mila mitandrina NY didy

Jaona

14

15. Raha tia Ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko.

Valio | Miverina eny ambony
midrou - 13/05/2020 17:13
Raiso tsara anie ty teny ty e:

Ezekiela.36:
27. Ary ny
Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy

NY tena antony nanomezana NY Fanahy Masina ao anatin'ny olona dia: NY mba hahaizany landeha araka NY lalàna ka raha olona manana ny FM dia tokony hitandrina tanteraka ny didy

Ohatra ny didy 10
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 6 7 8 9 10 >  Farany