RESAKA TAKARIVAN'i JESOSY T@ RBNIR ANDROANY[

1. rhaj0 ( 05/04/2020 17:10)
Io ry RBNIR aaa...

TEna alamino dia aseseho eto ny RESAKA TAKARIVAN'i JESOSY T@ RBNIR ANDROANY

I RBNIR mantsy toa mieboebo dia manandra-tena ho "miresaka @ JEsosy" HONO rahefa mivavaka sy mibebaka manja be ao isan-kariva alohan'ny hatory.. KA dia zarao eto azany ry RBNIR aaa...

Fa dia io namboarako manokana an'ity lohahevitra ity ho anao fa dia..

Anao ny sehatra[size=1](mba hisy hihomehezana)[/size]
novalian'i rhaj0 ny 16/06/2020 10:47
2. RBNIR ( 06/04/2020 05:33)
Eny ary rhaj0 efa ela Andriamanitra no nampiomana ny olona fa....

« Ary hisy horohorontany lehibe ary mosary sy areti-mandringana any amin'ny tany samy hafa, ary hisy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. » (Lioka 21:11)

Io ilay prevention resahinao fa tsy nisy...

LOZA BE AMIN ATAMBO MARINA TOKOA NY VOALAZA FA HO AVY ARETI-MANDRINGANA (MARO FA TSY IRAY RAHA MAMAKY NY DIKAN-TENY VAHINY IANAO...)
MBOLA HISY IHANY KOA ZAVA-MAHATAHOTRA HITRANGA ENY AMIN NY LANITRA ARY HO AVY IHANY KOA NY MOSARY SY NY HOROHORONTANY LEHIBE SY MAHATSIRAVINA.....

Rehafa vita ireo dia mbola ho avy ihany koa ny LOZA FITO FARANY MAHATSIRAVINA (apok.16) eto ambonin'ny tany sy ilay AFOBE (TROU NOIR BE) 2 Pet.3:10 handevona ny masoandro, ny volana ny kintana ary ny tany sy ireo zavatra hitanao eny amn'ny lanitra rehetra rehetra ireo......

Ity no vahaolana omen'Andriamanitra, izay mino dia havotan'Andriamanitra amin'ireo loza rehetra ho avy ireo sy amin'ilay Afo Be.....

« [Ny fahatokian'ny olo-marina an'Andriamanitra, na dia manakaiky azy aza ny manjo ny sasany] Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny Avo Indrindra Dia monina eo ambanin'ny aloky ny Tsitoha. » (Salamo 91:1)
« Izaho hilaza an'i Jehovah hoe: Fialofako sy batery fiarovana ho ahy Izy Ary Andriamanitro, Izay hitokiako. » (Salamo 91:2)
« Fa Izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. » (Salamo 91:3)
« Ny volon'elany no anaronany anao, Ary ao ambanin'ny elany no hialofanao; Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. » (Salamo 91:4)
« Tsy hatahotra ny horohoro nony alina ianao, Na ny zana-tsipìka manidina nony andro, » (Salamo 91:5)
« Na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, Na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitataovovonana. » (Salamo 91:6)
« Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo an-kavananao, Dia tsy hihatra aminao izany » (Salamo 91:7)
« Hijery maso fotsiny ianao,Ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. » (Salamo 91:8)
« Satria hoy ianao: Jehovah ô, Hianao no aroko, Sady nataonao ho fonenanao ny Avo Indrindra, » (Salamo 91:9)
« Dia tsy hisy loza hanjo anao, Na aretina hanakaiky ny lainao. » (Salamo 91:10)
« Fa Izy handidy ny anjeliny ny aminao Mba hiaro anao eny amin'izay rehetra halehanao. » (Salamo 91:11)
« Eny an-tànany no hitondran'ireo anao, Fandrao ho tafintohina amin'ny vato ny tongotrao. » (Salamo 91:12)
« Ny liona masiaka sy ny vipera hodiavinao; Ny liona tanora sy ny menarana no hohitsahinao. » (Salamo 91:13)
« Satria Izaho no niraiketan'ny fitiavany, Dia hamonjy azy Aho, Hanandratra azy ho any amin'ny avo Aho, satria mahalala ny anarako izy » (Salamo 91:14)
« Hiantso Ahy izy, dia hamaly azy Aho; Ho eo aminy Aho, raha ory izy; Hamonjy sy hanome voninahitra azy Aho. » (Salamo 91:15)
« Hovokisako fahela-velona izy Ary hasehoko azy ny famonjeko. » (Salamo 91:16)

Araka io teny io dia ny olo-marina no hovonjena...

Ka mipetraka ary ny fanontaniana hoe inona ny marina????

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)

izay nambaran'i Jesosy no MARINA...

iNONA NO NAMBARAN I JESOSY???

« Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jaona 7:16)

FAMPIANARANA AVY ANY AN-DANITRA!!! AVY TAMIN ANDRIAMANITRA NO NAMBARAN I JESOSY

(FAMPIANARANA TSY MISY KILEMA)

ITY MISY OLONA IRAY NAMPIANARINY AN IZANY.....

RAHA MALAGASY IANAO DIA MIANARA AN'IO FAMPIANARANA IO ARY TANTERAHO IZAY REHETRA AMPIANARINA AO FA HOVONJENY IANAO.....

3. RBNIR ( 06/04/2020 05:38)
4. RBNIR ( 06/04/2020 05:40)
5. rhaj0 ( 06/04/2020 10:38)
Hors-sujet i RBNIR ee... TSY mamaly ny fanontaniana.

I RBNIR mantsy toa mieboebo dia manandra-tena ho "miresaka @ JEsosy" HONO rahefa mivavaka sy mibebaka manja be ao isan-kariva alohan'ny hatory.. KA dia zarao eto azany ry RBNIR aaa...

Ka dia ilay RESAKA ATAON'i RBNIR @ JESOSY io takarivan'nyomaly io no mba angatahako mba ho zarainao ry RBNIR, fa tsy ny resak'i HRNRN na koa ny youtube-na hiram-pi.

Anao ny sehatra..
6. rhaj0 ( 06/04/2020 12:57)
Namboarako sehatra i RBNIR sy Gasy1zay. Dia mampihomehy fa h@ izao aloha, dia

:-) 55 no mpamangy ny an'ny an'i Gasy1zay, nefa i Gasy1zay nikepoka tsy hita
:-) 25 no mpamangy ny an'ny RBNIR; nefa ny resak'i RBNIR ao lavabe
7. RBNIR ( 06/04/2020 15:50)
io vahaolana @ corona virus io izao no nomeny aloha rhaj0 tsy afaka handainga aho fa io ihany aloha hatreto
izay ngamba no hitanyfa priorite....
8. rhaj0 ( 06/04/2020 22:13)
T@ i RBNIR niresaka t@ JEsosy teo ve,
- dia tena i Jesosy no niteny izany "vahaolana @ coronavirus" izany,
- sa i RBNIR fotsiny no mbo mandrafirafitra resaka eto?

Dia ampatsiahivo kely @ fehezan-teny iray hoe, inona ilay "vahaolana @ corona virus" nolazain'i JEsosy omaly izany (raha Izy tokoany no nilaza azy)?

MIsaotra misaotra eee..
9. RBNIR ( 07/04/2020 12:01)
Fanamarihana kely hitako amin'ilay resaka vangy...

isaky ny miverina eto aho dia mikaonty tsidika 1 vaovao???

i hery ngamba no afaka manazava vangy 1 = olona iray sa vangy 1 = fitsidihina 1??
10. RBNIR ( 07/04/2020 12:02)
rhaj0:

T@ i RBNIR niresaka t@ JEsosy teo ve,
- dia tena i Jesosy no niteny izany "vahaolana @ coronavirus" izany,
- sa i RBNIR fotsiny no mbo mandrafirafitra resaka eto?

Dia ampatsiahivo kely @ fehezan-teny iray hoe, inona ilay "vahaolana @ corona virus" nolazain'i JEsosy omaly izany (raha Izy tokoany no nilaza azy)?

MIsaotra misaotra eee..

izay natao ho an'ny maro ihany no avoaka eto rhaj0....
11. rhaj0 ( 07/04/2020 12:13)
Anaovy fanandramana ry RBNIR aa... Midira dia mivoaha, dia midira dia mivoaha, dia midira dia mivoaha, dia ho hitanao eo fa tsy mitombo ny isa. (ngo dia mpanao an'io mantsy ianao mba hampitomboanao ny vanginao, kanefa indrisy... :-)
i Hery anie ka tena mahay eee... :-)

Ka tena TSISY "resaka natao ho an'ny maro" HONO izany ny nataon'i Jesosy t@ RBNIR ny takarivan'ny omaly. Na dia ny "vahaolana @ corona virus" azany no ataon'i Jesosy "priorite", hozy ihany i RBNIR, dia TSY mba nampitain'i JEsosy an'i RBNIR ny "resaka natao ho an'ny maro" momba izany.

Fa dia gasy dia miandry izany ee...
Fa dia rahampitso izany dia mbo tantarao eto indray ry RBNIR hoe, inona ny resakao t@ Jesosy io takariva io. Dia mba avilio @ "resaka natao ho an'ny maro" kosa izy io ry RBNIR, dia zarao etoana, f'aza dia tia tena hotran'io aaa... :-)
12. RBNIR ( 07/04/2020 12:19)
aleo ngamba ny mpandrindra no hanazava azy satria izy no nanao an'ity sehatra ity mahay azy tsara)....

Io efa nozaraina io ny an'ny maro e!

vahaolana ho an'ny corona virus sy ireo loza be mbola ho avy rehetra ary koa ny Afobe (trou noir B)= manao ny marina dia ho tonga olo-marina ===> arovan'i Jehovah amin'ny areti-mandringana sns...

inona ny marina = fampianaran'i Jesosy = fampianarana avy any an-danitra = fampianarana tsy misy kilema....
13. rhaj0 ( 07/04/2020 12:29)
eny ee.. resak'i Jesosy TALOHA izany, ary efa hain'ny rehetra kosany.

Fa ilay resak'i Jesosy ANDROANY, na omaly takariva, no tena mba mahaliana ahy. Ianao RBNIR mantsy nilaza fa "miresaka @ Jesosy", ka dia ... maninona re no TSY mba zarainao etoana ry RBNIR izany, ary izany dia ataonao @ ilay revy MAIMAIM-POANA, satria azozao maimaim-poana ao ny resaka.

Fa dia mba avilio @ "resaka natao ho an'ny maro" kosa izy io ho'a ry RBNIR, dia zarao etoana, f'aza dia tia tena hotran'io aaa...

Ilay resak'i Jesosy ANDROANY, na omaly takariva t@ RBNIR, nony nivavaka tao i RBNIR.
14. RBNIR ( 07/04/2020 20:16)
aleo fa rehefa misy resaka ho an'ny maro dia tsy maintsy hozaraina ihany ...

mandrapahatongan'izay dia saintsaino ilay vahaolany omeny ankehitriny...
15. rhaj0 ( 08/04/2020 01:41)
RBNIR - 07/04/2020 22:44:
fa misy ange ny olona hoy aho e! ny sainy no mibaiko azy dia lazainy fa fitarihan'ny FM daholo..

IO ange ry RBNIR mihatra tsara aminao koa ee..

fa misy ange ny olona hoy aho e! ny sainy no mibaiko azy dia lazainy fa
"miresaka @ Jesosy" HONO izy..Hitanao tsara fa TSY hahavita mamaly ny fanontaniana mihintsy ianao ry RBNIR, satria kay ianao mba mahalala menatra ihany, ka TSY sahy miteniteny hoe, izay ilay "resak'i Jesosy aminao", nefa takatrao tsara mihintsy fa "ny sainao no miteny".

Ka hiaiky ihany ve ry RBNIR sa tsia a?...
Asio honnetete intelektoaly ihany izy io ry RBNIR aa...
16. RBNIR ( 08/04/2020 14:44)
tandremo rhaj0 an! présence réel ange no noteneniko teto fa tsy hoe fitarihan'ny FM araka ny filazan'i gasy1zay e!
samihafa ireo...
17. rhaj0 ( 08/04/2020 15:13)
fa misy ange ny olona hoy aho e! ny sainy no mibaiko azy
dia lazainy fa "fitarihan'ny FM" daholo..

fa misy ange ny olona hoy aho e! ny sainy no mibaiko azy
dia lazainy fa "miresaka @ Jesosy" HONO izy..Samy "ao an-tsainareo" daholo izany ee..
18. gasy1zay ( 08/04/2020 18:20)

RBNIR:

tandremo rhaj0 an! présence réel ange no noteneniko teto fa tsy hoe fitarihan'ny FM araka ny filazan'i gasy1zay e!
samihafa ireo...


Mba zarao ary hoe ahoana izany présence réél resahin'i RBNIR izany, hitanao mivantana ve izany JK? Raha ny fampianarana zarainao manko ohatrany misy mivoana @ ny teniny ka ohatrany mampisalasala ahy!
19. RBNIR ( 08/04/2020 20:25)

gasy1zay:


RBNIR:

tandremo rhaj0 an! présence réel ange no noteneniko teto fa tsy hoe fitarihan'ny FM araka ny filazan'i gasy1zay e!
samihafa ireo...


Mba zarao ary hoe ahoana izany présence réél resahin'i RBNIR izany, hitanao mivantana ve izany JK? Raha ny fampianarana zarainao manko ohatrany misy mivoana @ ny teniny ka ohatrany mampisalasala ahy!

ay v i gasy1zay koa tsy mahalala nefa milaza fa tarihiny e????

« Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra* hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, [*Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:16)
« dia ny Fanahin'ny fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. » (Jaona 14:17)

Inona izao no efa noteneniny taminao ry gasy1zay fony izy nananatra anao???
20. rhaj0 ( 09/04/2020 11:32)
RBNIR:
ay v i gasy1zay koa tsy mahalala nefa milaza fa tarihiny e????
(...)
Inona izao no efa noteneniny taminao ry gasy1zay fony izy nananatra anao???

Aza dia mikitakita toa io re ry RBNIR, fa io ange ka mifototra ary mihatra tsara aminao koa ee...:-)

ay v i RBNIR koa tsy mahalala nefa milaza fa miresaka @ Jesosy e????
(...)
Inona izao no efa noteneniny taminao ry RBNIR fony izy niresaka taminao???
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1946