zanak'Atra sy Zanak'Atra

41. RBNIR ( 10/03/2020 14:25)
rhaj0:

Izany dia tere-ko masaka toa voalobo-jaza fotsiny ny resaky ry RBNIR.

Hozy ry RBNIR hoe, ny sasany HONO "tena akaiky Azy" ary ny sasany ataony "alavitra" azy.
Dia TSY maiangatra HONO izany.

Sa izany koa no fitaizanao ny zanakao ao ry RBNIR?

Dia amafisiko indray, fa ny tsaratsara kokoa anao ry RBNIR, dia ny manaja toa ny anakandriamaso ny hafatr'i Jesosy:

Matio 19:29:
Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray zato heny ka handova fiainana mandrakizay.
HAFOY NY (TOKAN-)TRANO SY NY ZANAKA DIA MANARAKA JESOSY.
[size=12]Hafoizo...[/size] [size=10]Hafoizo ... [/size][size=8]Hafoizo ...[/size]

Mino aho fa ho sambatra kokoa Ivadinao SY ny zanakao @ izay.

Tsy hainao ny miaraka Aminy ny tena marina...

Raha fantatrao ny dikan'ity teny ity ....« Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. » (Jaona 16:12)

Mandeha ambaratongany io....fa ianao no tsy mahay ny atao hoe tarihin'ny FM (satria ianao tsy mahafantatra ny FM) ...

« Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra* hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, [*Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:16)
« dia ny Fanahin'ny fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. » (Jaona 14:17)

Andriamanitra tsy manome zavatra tsy zakan'ny olona izany...matoa ny olona iray sedraina amin'ny teny iray dia satria efa fantatr'Andriamanitra izay fa zakany ilay izy...

ka te hahafantatra v hoy aho ianao e???? mandrosoa aloha amin'ny lalina...

dingana 1 : miàla amin'ny tsy finoana....

42. midrou ( 10/03/2020 15:55)
Raha ny amiko aloha @ maha zanak'Andriamanitra ahy dia izao no fantatro ary hitopoko.
Avy @ A|tra ny tenin'A|tra ary natao ho an'ny olona ,indrindra fa ny zanany
Koa tsy tokony ho maro ny adihevitra fa izay rehetra voasoratra dia izay no tokony hatao????
43. rhaj0 ( 10/03/2020 17:08)
RBNIR:
Andriamanitra tsy manome zavatra tsy zakan'ny olona izany...

Eny azany kouh.. Zakanao ny "fandringanana" sy "fahafatesana" sy ny aretina sns...

Nefa ianao RBNIR io, raha manana "pouvoir" toa Azy, dia TSY hanome an'ireo ho an-janakao.

mahavariana an... be dia be mihintsy no zavatra ataon'Atra na Jesosy nefa TSy ataon'i RBNIR.

Aiza azany izany hoe Kristiana manaraka ny (ataony) Kristy izany re ry RBNIR :-)
44. RBNIR ( 11/03/2020 08:44)
rhaj0:

mahavariana an... be dia be mihintsy no zavatra ataon'Atra na Jesosy nefa TSy ataon'i RBNIR.

tsy aderadera ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra ahy , sady izay tena mendrika ny hahita famantarana no hanehoana famantarana....

« Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana; nefa tsy misy famantarana homena azy, afa-tsy ny famantarana ny amin'i Jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. » (Matio 16:4)

Midira amin'ny lalina hoy aho....
45. gasy1zay ( 11/03/2020 18:35)

RBNIR:

rhaj0:

mahavariana an... be dia be mihintsy no zavatra ataon'Atra na Jesosy nefa TSy ataon'i RBNIR.

tsy aderadera ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra ahy , sady izay tena mendrika ny hahita famantarana no hanehoana famantarana....

« Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana; nefa tsy misy famantarana homena azy, afa-tsy ny famantarana ny amin'i Jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. » (Matio 16:4)

Midira amin'ny lalina hoy aho....


Fa angaha ny famantarana tsy natao handresy lahatra olona tsy mino mba hino, sy olona mpino mba hihamafy orona ny finoany?
Jereo ny nambaran'i Jesoa, raha tany sodoma no natao izao famantarana izao dia betsaka ny niova fo
46. rhaj0 ( 11/03/2020 22:15)
Sirika foana ny parade-n'i RBNIR eee..

Rehefa TSY hain'i RBNIR ilay zavatra, na TSY hitany izay lazaina ny @ ilay izy, satria "unrealistic" (kely ny fitombenany) sy "inconvenient" (tsy mampetimety ny baolina) ilay resa-Baiboly, izany hoe, izy RBNIR no sanana, dia ...

- na lazain-ndRBNIR hoe, "secret" HONO

- na lazain-ndRBNIR indray hoe, "tsy aderadera" HONO


ntss... aiza re ny honeytétée intelektoalinao izany ry RBNIR... Nefa anie misy kristiana namanao mahay azy eee...
Fa dia miaky fotsiny hoe sanana ianao ry RBNIR dia mety io aaa... :-)

Sa TSY mba ao anaty Baiboly koa angaha izany honeytétée intelektoaly izany ry RBNIR?
47. RBNIR ( 12/03/2020 07:14)
ka tian'i rhaj0 ary v hampiasaina ilay fahefana????

« ka nanao hoe: Ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lala-mahitsin'ny Tompo va ialahy? » (Asan'ny Apostoly 13:10)
« Ary, indro, ankehitriny ny tanan'ny Tompo hamely an'ialahy, dia ho jamba ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy niaraka tamin'izay ny mampanjambena sy ny aizina, ary niraparapa nitady olona hitantana azy izy. » (Asan'ny Apostoly 13:11)


Aoka ihany fa sao....dieny mbola misokatra ho anao ny fampindram-po dia midira amin'ny lalina....
48. rhaj0 ( 12/03/2020 11:54)
RBNIR:
ka tian'i rhaj0 ary v hampiasaina ilay fahefana????

Yep... rehefa "miresaka @ Jesosy" rahariva I RBNIR, dia ilazao izy hoe, asehoy ny "fahefany", na hoe, asaivo tantarain'i Jesosy hoe, taiza sy oviana ary @ ahoana no nanehony ilay fahefany androany.

Miandry anao eto aho izany ry RBNIR. Ary rahefa nameny anao MAIMAIM-POANA ny resaka, dia zarao MAIMAIM-POANA.
49. midrou ( 13/03/2020 10:40)

quote
rhajO

Fantatro ankehitriny fa tsy mino ny ten'A|tra ianao.
Ka izany no mahatonga anao hitaky izay zavatra tsy fantatrao akory,ary raha hasehony aminao tokoa moa???
"2 Iza moa izato hahamaizina ny fisainana
Amin'ny teny tsy misy fahalalàna?
3 Misikìna ary tahaka ny lehilahy;
Fa hanadina anao Aho,ka valio:---
4 Taiza ary hianao ,fony aho nanorina ny tany?
Ambarao,raha raha hainao?
Joba.38:2-4

Tsarovy fa hananany fahefana avokoa na any an-danitra na ety an-tany (Matio.28:18)
Ary efa natolony sy nomeny ny Fiangonany(mpanompony)izany fahefana izany
Toa an-dry Paoly Apostoly:
"9 Fa Paoly kosa,izay ato hoe Paoly,feno ny Fanahy Masina ,dia nibanjina azy 10 ka nanao hoe:Ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafatesana rehetra,ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra ,tsy hitsahatra tsy hamily ny làlamahitsin'ny Tompo va ialahy? 11 Ary,indro,ankehitriny ny tànan'ny Tompo hamely an'ialahy ,dia ho jamba ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy niaraka tamin'izay ny mampanjambena sy ny aizina,ary niraparapa nitady olona hitantana azy izy"
Asa.13:9,10

Koa aoka ho fantatrao fa tena mbola tsy miova izany fahefany izany ka sao dia....????????????
50. midrou ( 13/03/2020 11:12)
[rhajO]
[Yep...rehefa "miresaka @ Jesosy" rahariva I RBNIR, dia ilazao izy hoe,asehoy ny"fahefany"]


Tsy ianao irery fa izao tontolo izao mihintsy no mbola tsy maintsy hahita Azy ho " ,ary hahita ny Zanak'olona amin-kery sy voninahitra lehibe eo @ rahon'ny lanitra izy" Mat.24:30d

Koa ny hiriko sy angatahako ho anao dia tsy ho @ izany vao hiaiky fa dieny izao
51. rhaj0 ( 13/03/2020 13:29)
midrou:
" ,ary hahita ny Zanak'olona amin-kery sy voninahitra lehibe eo @ rahon'ny lanitra izy" Mat.24:30d

Aoka re ry Midrou...
ka dia velomy azany ny Drone re ry Midrou, dia zahavo hoe, iza no mandehandeha ao @ izao "rahon'ny lanitra" izao :-)
52. gasy1zay ( 13/03/2020 14:45)

rhaj0:

midrou:
" ,ary hahita ny Zanak'olona amin-kery sy voninahitra lehibe eo @ rahon'ny lanitra izy" Mat.24:30d

Aoka re ry Midrou...
ka dia velomy azany ny Drone re ry Midrou, dia zahavo hoe, iza no mandehandeha ao @ izao "rahon'ny lanitra" izao :-)


Tsy azon'i rhaj0 foana ve hoe i Jesoa miverina eny @ rahon'ny lanitra no andrasan'ny kristiana fa tsy mbola mitranga @ isika miresaka izao? Jerena drone aona ary nefa tsy mbola mitranga? Sa afaka jeren'ny drone ny tempoly jerosalema fahatelo hoantsangan'ny jiosy?
53. rhaj0 ( 13/03/2020 15:07)
serieux.. tena "mino" I Gasy1zay fa handehandeha (@ ho avy) eny @ "rahon'ny lanitra" I Jesosy? eny @ "rahon'ny lanitra" ??

Aoka re ry Gasy1zay, koa na ny zaza eny @ garabola azany ve dia hino an'izany?
Hoe I Pere noel koa mandehandeha eny @ "rahon'ny lanitra"??...

giravy nareo rey olona... tena giravy
54. midrou ( 13/03/2020 16:13)
Tsy mbola zao anie zany rhajO e!
Fa @ ora farany indrindra izay mbola hifaranan'ity tontolo ity( Mat.24:3)"ary ny ho famantarana ny fihavianao(eny @ rahon'ny lanitra)sy ny fahataperan'izao tontolo izao"

Ka na handefasana drône aza eny @ rahona zao!!!!! Dia tsy hahita n'in'in eny

Ary izany no fanantenan'ny Kristiana maro manerana izao tontolo izao

55. rhaj0 ( 13/03/2020 16:42)
Dia tena mba TSY takatrao mihintsy ve ry Midrou, fa t@ andro nanoratana io Baiboly io, dia tena TSISY hain'ny olona izany eny @ "rahon'ny lanitra" izany? Na koa ny ao ambany tany (volcan) izany? Koa na ny any ambadiky ny bonga azany, ambadik'i Kilimanjaro, dia TSY fantany, fa nataony fa eo no faran'ny Tany.

Dia izao ianao ry Midrou mba manana drone, dia hitanao izany ao @ "rahon'ny lanitra" izany, dia mbola alefanao @ izany foana ve ny imazination-nao??


Ny Kristiana hafa izay tsy manaiky ny ho ridicule intsony izao, efa TSY miresaka aan'izany "rahon'ny lanitra" izany intsony, fa kisarisary izany hoz'izy. Fa dia hotry ny hoe, mi-imaziner Jesosy izy, fa superpose @ rahon'ny lanitra I JEsosy fa TSISY an'izany Jesosy midoladola eo ambonin'ny rahon'ny lanitra izany

Izay foana no anontaniako ny taona (age mental) anareo ry Midrou sy ry Gasy1zay ary RBNIR.
56. midrou ( 13/03/2020 16:54)

Dia tena mba TSY takatrao mihintsy ve ry Midrou, fa t@ andro nanoratana io Baiboly io, dia tena TSISY hain'ny olona izany eny @ "rahon'ny lanitra" izany? Na koa ny ao ambany tany (volcan) izany? Koa na ny any ambadiky ny bonga azany, ambadik'i Kilimanjaro, dia TSY fantany, fa nataony fa eo no faran'ny Tany.

Ny Kristiana hafa izay tsy manaiky ny ho ridicule intsony izao, efa TSY miresaka aan'izany "rahon'ny lanitra" izany intsony, fa kisarisary izany hoz'izy. Fa dia hotry ny hoe, mi-imaziner Jesosy izy, fa superpose @ rahon'ny lanitra I JEsosy fa TSISY an'izany Jesosy midoladola eo ambonin'ny rahon'ny lanitra izany
[/quote]

Ka ny baiboly anie rhajO,marina fa olombelona no nsnoratr azy saingy kosa nomena t@ alalan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra e!!!!

Andriamanitra no tompon'ny hevitra rehetra miafina ao
Anisan'izany ny fiverenan'i Jesosy eny @ rahon'ny lanitra
57. midrou ( 13/03/2020 17:08)


Andriamanitra no tompon'ny hevitra rehetra miafina ao
Anisan'izany ny fiverenan'i Jesosy eny @ rahon'ny lanitra


midrou - 13/03/2020 17:13
Tsy mbola zao anie zany rhajO e!
Fa @ ora farany indrindra izay mbola hifaranan'ity tontolo ity( Mat.24:3)"ary ny ho famantarana ny fihavianao(eny @ rahon'ny lanitra)sy ny fahataperan'izao tontolo izao"


58. midrou ( 13/03/2020 17:32)
Matio 26 : 63. Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisoronabe taminy: Ampianianiko amin'Andriamanitra velona Hianao hilaza aminay, raha Hianao no Kristy, Zanak'Andriamanitra. [] 64. Hoy Jesosy taminy: Voalazanao; ary koa, lazaiko aminareo: Hatramin'izao dia ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny Hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. []

Matio 24 : 29. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hohozongozonina. 30. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny Zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny Zanak'olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. 26 : 63. Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisoronabe taminy: Ampianianiko amin'Andriamanitra velona Hianao hilaza aminay, raha Hianao no Kristy, Zanak'Andriamanitra. [] 64. Hoy Jesosy taminy: Voalazanao; ary koa, lazaiko aminareo: Hatramin'izao dia ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny Hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. []

Apokalypsy 1 : 7. Indro Izy avy amin'ny rahona; ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, Amena.Matio 24 : 29. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hohozongozonina. 30. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny Zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny Zanak'olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. 26 : 63. Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisoronabe taminy: Ampianianiko amin'Andriamanitra velona Hianao hilaza aminay, raha Hianao no Kristy, Zanak'Andriamanitra. [] 64. Hoy Jesosy taminy: Voalazanao; ary koa, lazaiko aminareo: Hatramin'izao dia ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny Hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. []


Koa raiso ity hafatra ity:

Apokalypsy 1 : 7. Indro Izy avy amin'ny rahona; ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, Amena. 22 : 11. Izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy; ary izay maloto, aoka mbola hihaloto ihany izy; ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hihamasina ihany izy. 12. Indro avy faingana Aho; ary eto amiko ny famaliako, mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. 13. Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny Farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. 18. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity: Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy; 19. ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazon'aina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. 20. Hoy Izay manambara ireo zavatra ireo: Eny, avy faingana Aho. Amena. Avia, Jesosy Tompo! []Matio 24 : 29. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hohozongozonina. 30. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny Zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny Zanak'olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. 26 : 63. Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisoronabe taminy: Ampianianiko amin'Andriamanitra velona Hianao hilaza aminay, raha Hianao no Kristy, Zanak'Andriamanitra. [] 64. Hoy Jesosy taminy: Voalazanao; ary koa, lazaiko aminareo: Hatramin'izao dia ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny Hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. []
59. rhaj0 ( 13/03/2020 18:49)
EFa noresahina lava teto ny resaka sasany arosonao ry Midrou. MMLK vs. Apokalipsa na Korintiana ohatra. Mila takatrao tsara ny @ izay tantara na soratra raisinao ao @ io BAiboly io: ny context, iza no nanoratra azy, sns... ary koa, version faha-firy na koa @ teny inona, satria dia SAMY HAFA ny resaka rahefa halalinina tsara ny version isan'isany

Dia @ ankapobeny koa, izay tantara sy koa izay affirmation rehetra renao, na ao anaty Baiboly, na avy @ resak'izao Belazao rehetra izao, dia
1- ao ny milaza fa "bitsik'Atra" HONO izany (na toatoa izany)
2- ao ny milaza fa "inspiration" fotsiny ihany izany.

Ary na kristiana matihanina azany dia milaza ary miady hevitra ny @ ireo 2 ireo.


Fa dia atombohy eritrereto tsara ao aloha ny fandalinanao: "bitsik'Atra" sa "inspiration"..
Dia afaka tohizana ny resaka.
60. RBNIR ( 16/03/2020 06:44)
gasy1zay:

Tsy azon'i rhaj0 foana ve hoe i Jesoa miverina eny @ rahon'ny lanitra no andrasan'ny kristiana fa tsy mbola mitranga @ isika miresaka izao? Jerena drone aona ary nefa tsy mbola mitranga? Sa afaka jeren'ny drone ny tempoly jerosalema fahatelo hoantsangan'ny jiosy?

Tsy afaka inoanao mihitsy izany v ry gasy1zay hoe afaka manao tahaka izao i Jesosy ankehitriny???

« [Ny niovan'i Saoly ho Kristiana] Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin'ny mpisoronabe izy » (Asan'ny Apostoly 9:1)
« ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny synagoga any Damaskosy, mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana* izany, na lahy na vavy. [*Gr: lalana] » (Asan'ny Apostoly 9:2)
« Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatretatra tampoka manodidina azy; » (Asan'ny Apostoly 9:3)
« dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? » (Asan'ny Apostoly 9:4)
« Ary hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao; » (Asan'ny Apostoly 9:5)
« fa mitsangàna, ka mankanesa ho any an-tanàna, dia holazaina aminao izay mety hataonao. » (Asan'ny Apostoly 9:6)

Afaka miseho amin'izay olona tiany hisehoana Izy...

Olona izay fidiny mivantana....« Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak'isiraely; » (Asan'ny Apostoly 9:15)

Vakio tsara "fanaka voafidy izy" hoy i Jesosy miantso an'i paoly...

Dia ampianariny mivantana toy ireo apostoly ihany koa avy eo...

« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Galatiana 1:11)
« Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. » (Galatiana 1:12)


Sarotra be v ny andray zavatra otran'izany nefa voaporofo anaty baiboly ilay izy???

Ka izao dia manambara ary manamafy fa tena mbola manao tahaka an'izany i Jesosy ankehitriny...© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.6016