Mitovy endrika.

1. tealala ( 20/08/2019 10:53)
Inona moa ny hevitry teny hoe mitovy endrika?
Aleo fintinina ilay resaka fa lasa lava ve raha hatao fanazavana lava be sady makaloiloy.

Adam (hébreu) = "Homme"
Adama = "terre" na koa hoe tany
1 - Ny teny hoe Adama dia avy amin'ny teny hoe Adam
2 - Ny teny hoe Adam dia avy amin'ny teny hoe "Lédamot" izay midika hoe "ressembler"
- Mitovy endrika amin'iza anefa ilay lazainy?
=>Amin'Andriamanitra izay any ambony
- Raha te hitovy endrika aminy ianao dia inona no hatao?
=> Ny zavatra nataony.
- Inona ny zavatra nataony?
Andriamanitra dia nihidina taty ambany mba hisy ny famoronana izao tontolo izao.
=>Ny zavatra hatao izany mihidina aty ambany ihany koa mba hitovy @ Andriamanitra mba ho lasa any ambony
- Inona indray ary izany mihidina aty ambany izany?
=> rehefa te hitovy aminy ianao dia asa nasainy natao hatao.
- Inona ny asa nomeny an'i Adama?
=> Hiasa tany Gen2:15 Dia nalain'ny Tompo Andriamanitra ralehilahy, ka napetrany tao amin'ny sahan'i Edena, mba hiasa sy hiandry azy.

Izay no azo ambara fa raha misy fanontanina ka mety ho voavaliko dia azo apetraka.
Tsy miteny koa aho hoe izay no marina fa samy manana ny finoany io.
novalian'i tealala ny 15/03/2020 16:31
2. rhaj0 ( 20/08/2019 11:10)
O ry Tealala aaa...avy any "ambony" aiza indray izao Andtr'Israely izao k'le??

Ianao ihany io no miteny fa ao @ "sahan'i Edena" izy, ary io saha io efa fantatra izao fa ao Iraq ao, efa nanaovan'i Boney M hira, @ ilay hoe "By The River Of Babylon"

Letia ee.. Te-ahalala marina ve 'nareo sa TSY te-hahalala eee.... :-)
3. tealala ( 20/08/2019 11:13)

rhaj0:

O ry Tealala aaa...avy any "ambony" aiza indray izao Andtr'Israely izao k'le??

Ianao ihany io no miteny fa ao @ "sahan'i Edena" izy, ary io saha io efa fantatra izao fa ao Iraq ao, efa nanaovan'i Boney M hira, @ ilay hoe "By The River Of Babylon"

Letia ee.. Te-ahalala marina ve 'nareo sa TSY te-hahalala eee.... :-)


Aiza ho aiza aho no niteny hoe "fa ao @ "sahan'i Edena" ni misy an le Andriamanitra????
4. RBNIR ( 20/08/2019 11:14)
Tokony mba affirmatif tsara kosa ianao satria ny olona ange mitady ny marina e!

Raha ianao aza....ahoana moa no hanarahan'ny olona anao!

Tsy aleo v mba miteny tahakan'izao ry tealala...

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)
5. tealala ( 20/08/2019 11:39)

RBNIR:

Tokony mba affirmatif tsara kosa ianao satria ny olona ange mitady ny marina e!

Raha ianao aza....ahoana moa no hanarahan'ny olona anao!

Tsy aleo v mba miteny tahakan'izao ry tealala...

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)


Io ny marina amiko fa tsy afaka ny hanery ny olona hanaraka an'io aho. Mizara no nataoko ka izay te handray dia mandray raha misy hevitra haroso ny hafa malalaka be eto tsy misy bedy fa raha misy hevitra diso kosa dia tsikeraina dia manolotra hevitra vaovao.
6. tealala ( 20/08/2019 11:44)
Raha toa ka "« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)"

Dia ananana ny porofo ary misoratra tsara anatin'ny tetiaranareo ao amin'ny Matio sy lioka izay mbola mbola mifanipaka (mbola tsy voavalinao ny antony) fa tsy mpanjaka mihitsy izy satria tsy taranak'i David ara-nofo, ny voalaza anefa dia ny taranak'i David ara-nofo ihany no taranaka mpanjaka.
7. RBNIR ( 20/08/2019 11:50)
tealala:

Io ny marina amiko fa tsy afaka ny hanery ny olona hanaraka an'io aho. Mizara no nataoko ka izay te handray dia mandray raha misy hevitra haroso ny hafa malalaka be eto tsy misy bedy fa raha misy hevitra diso kosa dia tsikeraina dia manolotra hevitra vaovao.

Raha izaho izao no mamaky dia tsy dia tena resy lahatra aho hoe tena efa io marina no ekenao fa marina!

Hoy paoly hoe « Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho, satria fantatro Izay inoako, ary matoky aho fa Izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro Azy* mandra-pihavin'izay andro izay. [* Na: ilay zavatra natolony ahy] » (2 Timoty 1:12)


Izaho izao miteny aminao ny antony hitondrako izao fahamarinana izao eto dia satria efa nasehony ahy fa tena efa akaiky ilay fandringanana...

Fitiavana ny hafa no manosika ahy satria efa azoko tsapain-tanana fa tena efa akaiky dia akaiky loatra ilay izy....

Mila mandray fanapahakevitra aingana ny olona rehetra sao tara....
8. RBNIR ( 20/08/2019 11:54)
Ary sahiko ny miteny aminao fa araka ny zavatra rehetra nasehony sy nampahafantariny ahy ankehitriny dia Izy (Jesosy) irery ihany no marina ary tsy nandainga ity olona ity raha nilaza fa nisehony sy nampianariny mivantana satria izaho koa ankehitriny dia......

9. RBNIR ( 20/08/2019 11:58)
Naneho porofo tamiko IZY tealala fa mbola velona any marina tokoa....

Minoa ianao (tsy afaka ampidiriko ato anatiko ny olona rehetra hiaina sy hahafantatra izany) fa minoa....

Tsy nandainga io olona eo amin'ny video eo ambony io raha nilaza fa nisehoany sy nampianariny mivantana...

Averiko ihany IZAY TIANY NO HISEHOANY SY HIRESAHANY.......ARY IRENY NO HIRAHINY SY AMPIASAINY ANKEHITRINY......

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!!
10. tealala ( 20/08/2019 13:02)

RBNIR:

Ary sahiko ny miteny aminao fa araka ny zavatra rehetra nasehony sy nampahafantariny ahy ankehitriny dia Izy (Jesosy) irery ihany no marina ary tsy nandainga ity olona ity raha nilaza fa nisehony sy nampianariny mivantana satria izaho koa ankehitriny dia......
Amatrahako fanontaniana.
Manambady ve io olona io? Nahafehy ny tokatranony ve io olona io? Nanahoana ny harenany taloha? nanahoana ny tranony taloha? nanahoana ilay express taloha (ary inona ny fiara hoentiny ankehitriny?)?

Ny zavatra tiako hiavina dia tsotra, nanetry tena ve ilay olona andraindrainareo fa nahita maso an'izany jesosy izany sa dia mbola manangona harena eto amin'ity tany ity izay lazainareo fa handalovana fotsiny ihany?
11. RBNIR ( 20/08/2019 13:11)

tealala:


RBNIR:

Ary sahiko ny miteny aminao fa araka ny zavatra rehetra nasehony sy nampahafantariny ahy ankehitriny dia Izy (Jesosy) irery ihany no marina ary tsy nandainga ity olona ity raha nilaza fa nisehony sy nampianariny mivantana satria izaho koa ankehitriny dia......
Amatrahako fanontaniana.
Manambady ve io olona io? Nahafehy ny tokatranony ve io olona io? Nanahoana ny harenany taloha? nanahoana ny tranony taloha? nanahoana ilay express taloha (ary inona ny fiara hoentiny ankehitriny?)?

Ny zavatra tiako hiavina dia tsotra, nanetry tena ve ilay olona andraindrainareo fa nahita maso an'izany jesosy izany sa dia mbola manangona harena eto amin'ity tany ity izay lazainareo fa handalovana fotsiny ihany?

Tsy azonao, raha izaho aloha tsy hametraka fanontaniana aminy intsony aho satria Jesosy mihitsy hoy aho no nanome ahy ny porofo fa tsy nandainga izy raha nilaza hoe nisehoan'i Jesosy mivantana sy nampianariny....
12. tealala ( 20/08/2019 13:14)
"Tsy azonao, raha izaho aloha tsy hametraka fanontaniana aminy intsony aho satria Jesosy mihitsy hoy aho no nanome ahy ny porofo fa tsy nandainga izy raha nilaza hoe nisehoan'i Jesosy mivantana sy nampianariny...."
Izany anao izany no hatao hoe "Finoana"
Anjambany fotsiny ihany fa tsy misy fahalalàna na dia kely aza.

Tena tsy azoko marina ny zavatra lazainao satria raha ny fahitako ny zavatra nosoratanao dia ianao koa efa nisehony.
13. tealala ( 20/08/2019 13:16)
Ny fahitako azy aloha dia tsy misy mahasamihafa azy amin'ireo imposteur hafa, izy tsy nilatsaka ho filohan'ny repoblika angamba na koa hoe izy tsy dia mivezivezy any ivelany.

Ary ilay namany any andafy marina ve efa hitanareo ilay nisehony iray koa sa mbola honohono ihany koa no heno?
14. RBNIR ( 20/08/2019 13:22)
Izay aloha ny zava-misy tealala.....

Rehefa maniraka olona Andriamanitra dia ampiarahany famantarana hatrany .....fampianarana, fahagagana ary faminaniana tanteraka....

Anjaran'ny mpitazana no tokony mandinika tsara (vao manapa-kevitra) satria araka ilay nambarako dia hoe tsy possible mihitsy ny ampidirako ny olona ato anatiko ato ka mba hiaina sy hamantatra ny zava-misy.....


Enga anie mba hotanteraka ity tranga iray niseho tany aloha ity....;

« Ary rehefa tonga tany Samaria izy ireo, dia hoy Elisa: Jehovah ô, ampahirato ny mason'ireto mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masony, dia nahita izy; ka, indro, tao afovoan'i Samaria izy. » (2 Mpanjaka 6:20)


15. tealala ( 20/08/2019 13:27)
Ary hono hoa fanontaniana manitikitika ahy momba ny finoanareo ry RBNIR.

Inona no manjo ny fanahinay rehefa tsy manaraka an'izany jesosy izany?
16. RBNIR ( 20/08/2019 13:35)
tealala:

Ary ilay namany any andafy marina ve efa hitanareo ilay nisehony iray koa sa mbola honohono ihany koa no heno?

Efa manomboka mifoha ilay trou noir BE (AFO BE) ao afovoan'ny tanana ao ary efa manomboka mandrapaka ny manodidina azy....

http://forum.serasera.org/forum/message/m5d3e8e2616077#m5d53c9764d6bc

Tsy ho ela intsony fa mahandrasa tealala......tsy maintsy hatambatra iray ny vala ary hasandratra avo dia avo mba ho hitan'ny olona rehetra ny marina..... (dia aza avy dia mitsara raha hisandratra ireo mpanompon'Andriamanitra fa lalàna tsy maintsy hizorana izany mba hahitan'izao tontolo izao azy......)
« Tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-davaka, na ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy, mba ho hitan'izay miditra ny mazava. » (Lioka 11:33)17. tealala ( 20/08/2019 13:38)
Fa i RBNIR izany rehefa mamaly dia tsy maintsy miolakolaka ve ?
18. RBNIR ( 20/08/2019 13:39)

tealala:

Ary hono hoa fanontaniana manitikitika ahy momba ny finoanareo ry RBNIR.

Inona no manjo ny fanahinay rehefa tsy manaraka an'izany jesosy izany?

Izao no voasoratra ry tealala....

« Dia hoy izy roa lahy: Minoa an'i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. » (Asan'ny Apostoly 16:31)

Dingana iray voalohany takina aloha dia ny finoana....avy eo raha tena mangataheta famonjena ianao hain'Andriamanitra foana ny mitondra anao any...;

Fa apetraho tsara ao amponao aloha ny fanontaniana moa v tena tsy mino Azy marina ianao ry tealala sa mba te.....?????
19. tealala ( 20/08/2019 13:42)
Tena mba valio aza miolakolaka e.
Inona no manjo ny fanahinay rehefa tsy manaraka an'izany jesosy izany?
20. RBNIR ( 20/08/2019 13:45)

tealala:

Tena mba valio aza miolakolaka e.
Inona no manjo ny fanahinay rehefa tsy manaraka an'izany jesosy izany?

Tsy ho voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao dia ity no hiafaranao...

« Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. » (Apokalypsy 20:15)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1575