Afo be

21. RBNIR ( 08/08/2018 13:17)
tealala:

Dia ahoana izany ireny olona hidiran'ny devoly ireny raha toa ka tokony ho any ny devoly?
Ny devoly mbola manana fahefana haka fanahy koa anefa, sa tsy izay?

Ny devoly dia afaka miditra sy mivoaka ao anatin'ny olona iray fa tsy hoe miraikitra amin'ny fanahin'ilay olona akory...

Hoy i Jesosy....« Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana, fa tsy mahita. » (Matio 12:43)
« Dia hoy izy: Hody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho; ary nony tonga izy, dia hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra. » (Matio 12:44)
« Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy; dia miditra ireo ka mitoetra ao; ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Ary dia tahaka izany koa no ho amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. » (Matio 12:45)
22. tealala ( 08/08/2018 13:21)
"Efa lasa ny devoly (tsy eo intsony)"
"Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solifara,"

Dia iza izany ilay mpaka fanahy anareo isanandro?
satria raha ny logika dia tokony tsy hisy mpaka fanahy intsony ianareo noho ireo teninao ireo anefa ianareo dia mbola manota.
Arak'ireo teny ireo anefa dia tokony tsy hanota intsony ianareo :D
23. RBNIR ( 08/08/2018 13:23)
tealala:

"Efa lasa ny devoly (tsy eo intsony)"
"Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solifara,"

Dia iza izany ilay mpaka fanahy anareo isanandro?
satria raha ny logika dia tokony tsy hisy mpaka fanahy intsony ianareo noho ireo teninao ireo anefa ianareo dia mbola manota.
Arak'ireo teny ireo anefa dia tokony tsy hanota intsony ianareo :D

amin'ny fotoana hataperan'izao tontolo izao vao hatsipy any ny devoly fa tsy hoe amin'izao fotoana izao akory e! vakio tsara ny apok.20 hoy aho...

24. tealala ( 08/08/2018 13:26)
Izany hoe ny devoly izany dia manana libre arbitre? tahaka ny olombelona
25. tealala ( 08/08/2018 13:27)
Na koa hoe ny devoly izany dia zavaboarin'Andriamanitra izay anisan'ny hitany fa tsy tsara?
Izany hoe namorona zavatra ratsy i A/tra
26. RBNIR ( 08/08/2018 13:31)
tealala:

Na koa hoe ny devoly izany dia zavaboarin'Andriamanitra izay anisan'ny hitany fa tsy tsara?
Izany hoe namorona zavatra ratsy i A/tra

Izao no momba azy....

« Endrey! latsaka avy tany an-danitra ianao, ry ilay fitarik'andro, zanaky ny maraina; Voakapa hianjera amin'ny tany ianao, ry ilay mpandripaka firenena. » (Isaia 14:12)
« Ary ianao efa nanao anakampo hoe: Any an-danitra no hiakarako, ary ambonin'ny kintan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako; Dia hipetraka eo an-tendrombohitra; fivoriana any am-parany avaratra aho; » (Isaia 14:13)
« Hiakatra ho any ambonin'ny havoan'ny rahona aho ka ho tahaka ny Avo Indrindra; » (Isaia 14:14)
« Kanjo hampidinina hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita* ho any ampara-vodilavaka ianao.[Heb. Sheola] » (Isaia 14:15)
« Izay mahita anao hibanjina anao sy hihevitra anao hoe: Moa io va ilay lehilahy nampihorohoro ny tany sy nampihozongozona ny fanjakana » (Isaia 14:16)

Tsara tokoa izy taloha ary dia nasandratra ho ambonin'ny zava-boarin'Andriamanitra rehetra saingy NAHETRY SATRIA NITADY NY HITOVY HO TAHAKA ILAY AVO INDRINDRA (Isa.14:14)
27. Felantsoa14 ( 08/08/2018 14:06)
Aza mitady izay toerana misy azy fa efa mitovitovy @ ilay afobe na helo ny misy anao @ izao.

Ny mpanoratra Baiboly dia manao sarisarin-teny ka tsy misy point géographique mazava misy an'izany na afobe na helo na paradisa.

Karazak-piainana feno fahalovana, feno fijaliana, feno haratsiana ny helo. Mizotra mankany ny fiainantsika eto an-tany, indrindra moa ny ao Madagasikara.

Raha mikaroka izany ianao dia tsotra fotsiny, aza arahana ny didin'Andriamanitra dia ho hitanao tsy ho ela izy. Ilay Cosmonaute russe Youri Gagarine moa dia nahavita nitady ny paradisa sy nitady an'Andriamanitra tany @ habakabaka tany ka nony tsy nahita dia nivadika ho athé nony tafaverina teto an-tany.

Aza afangaro ny zava-panahy sy ny ara-nofo fa samy hafa be ireo.
28. endriny ( 09/08/2018 15:07)

tealala:

Na koa hoe ny devoly izany dia zavaboarin'Andriamanitra izay anisan'ny hitany fa tsy tsara?
Izany hoe namorona zavatra ratsy i A/traTena izay mihintsy. Ary izay no tsy nanafoanan'Atra azy mihintsy.


Ohatran'ny tena mahafinaritra an'Atra mantsy ilay : 1) manao masikita olona, 2) mampijaly izay tsy mifanaraka amin'ny sainy.

Io koa mbola tsy hay hoe inona no sain'Atra, mety tsy misy saina koa Atra fa fanahy fotsiny
29. rhaj0 ( 09/08/2018 22:52)
Felantsoa14:
Aza mitady izay toerana misy azy ... Ny mpanoratra Baiboly dia manao sarisarin-teny..

Ianao kosany angamba no tsy mahatakatra ny "sarintsarin-teny", dia tsy mahalala hoe aiza ho aiza @ ity tany ity iilay Afobe/Helo.
Ny Edena izao efa samy mahafantatra fa ao Irak ao HONO. Toa efa vitan'ny Boney M hira mihitnsy.
30. endriny ( 11/08/2018 08:10)

Felantsoa14:

Aza afangaro ny zava-panahy sy ny ara-nofo fa samy hafa be ireo.


Ohatran'ilay hoe aza afangaro ny saosisy sy ny henakisoa e!
31. rhaj0 ( 14/08/2018 11:14)
Felantsoa14:
Ny mpanoratra Baiboly dia manao sarisarin-teny ka tsy misy point géographique mazava misy an'izany na afobe na helo na paradisa.

Ny mpamaky Baiboly (gasy) no TSY mahatakatra ny "point géographique"-n'ny tantara tsirairay ao @ toko aman'andininy ao.

Izao izao ny olona ohatra mitady hoe aiza sy oviana tokoany i Jesosy no teraka.. maro ny mpikaroka, izay Kristiana/Jiosy, no vaky vava hoe, toa forcing fotsiny ity hoe Bethleem de l'an zero, satria nisy bevinany nanao "faminaniana" HONO taloha, dia io novaina io ny tantara sy zava-nisy. Fa rehefa mikaroka sy mandalina misaina ny olona, dia be dia be ny fanontaniana ny @ fitombenan'izany
- tsy maintsy mamonjy census ry Josefa, dia avy t@ nisy azy tany, firy kilometatra sy oviana izy vao ho tonga any Bethleem
- ny desambra ririnina, tsisy afaka miteraka any an-tranon'omby izany
- ilay 25 desambra fetin'ny solstice taloha, dia tsy te-hifety ny solstice ny sasany fa namoronany hoe, b-day an'i Jesosy HONO io
- ets...

Fa ny Kristiana (gasy) moa, izay no nasesika taminy, dia izay koa no averiny toa boloky eo, tsy fantany akory hoe aiza ho aiza moa ity Bethleem, inona ny Judee, aiza i Nazareth ets... Fa ny ao an-tsainy dia zavatra imazinera sy fantastika manjabe daholo izany

Io sahala @ zaza eny @ garabola mihaino ny tantaran'i Blanche Neige na koa i Hansel sy Gretel ee... Tsy takany hoe, tao @ ala tao Allemagne tao anie ity tranon'i Blanche Neige na koa i Hansel sy Gretel. Fa ny ao an-tsainy dia zavatra imazinera sy fantastika manjabe daholo izany
32. Rt.JOSVAH ( 14/08/2018 14:38)
amiko aloha, mialoha ny fahafatesana eto an-tany no isehoan'izany afo-be sy helo zany e! ireny karazan'aretina maro tsisy fanafany ireny izay mikiky sy mampijaly ny tenanao eny foana mandra-pahafatinao,rehefa karaza-pahoriana rehetra,ohtr koa hoe "accident" nefa tsy maty fa mitondra takaitra eny fona, ...sns, efa afo mandoro avokoa ireny
33. Rt.JOSVAH ( 14/08/2018 15:12)
ny vazaha anie mahay zavatra e!. io baiboly io ve???. efa nisy ny olona mpandinika sy mpandalina ary mpikaroka tany aloha be tany! lamina napetrak'izy ireo io mba andrindrana ny fiainantsika zanak'olombelona aty aorina sy mandrakizay... afahantsika mihaina ankalalahana sy ampilaminana, ...
34. endriny ( 16/08/2018 15:13)
Tena mahay zavatra tokoa ny vazaha ka: Ny anganony no ataony tompointsika, dia ny antsika nariana ao amin'ny anganon'ny Ntaolo tsy misy mpamaky.
35. Felantsoa14 ( 20/08/2018 13:56)
Amiko indray ilay resa-pinoana dia resaka conviction. Mino ianao dia minoa, tsy mino ianao dia aza mino dia tazony izay finoanao na tsy finoanao.

Inoako fa mpino ilay nametraka sujet ka hors sujet ireo milaza hoe anganon'ny vazaha satria tsy ao anaty "domaine de définition" rizareo, ahoana tokoa moa no hahafahan'ny olona iray hanazava ny any an-tokantranon'olon-kafa nefa izy aza tsy ao anaty tranon'ilay olona hafa io akory ?

Ireo samy ao anaty "trano indray" samy manana ny efitranony dia ireo no afaka hifandray hiresaka ny ao anaty trano be-ny. Lojika kokoa angamba izay ho an'ireo tsy mino.

Raha olona tsy mino an'Andriamanitra no hanokatra sujet miresaka ny conviction-ny eto, tsy handany andro hiteny ao anaty sujet-ny aho hanaporofo hoe misy Andriamanitra satria domaine tsy haiko ny domaine-ny raha tsy hoe mangataka ny hevitro izy hanontany hoe ahoana no ahafantaranao fa tena misy io Andriamanitra inoako io dia @ izay aho hiresaka ny fijeriko sy ny finoako fa tsy hanery azy hanaraka ny finoako na hiady aminy noho ny finoana tsy mitovy. Raha resy lahatra moa izy dia ho faly aho, tsy resy lahatra izy dia mitohy ny fiainana
36. rhaj0 ( 21/08/2018 00:59)
Felantsoa14:
... hors sujet ireo milaza (...) satria tsy ao anaty "domaine de définition" rizareo, ahoana tokoa moa no hahafahan'ny olona iray hanazava ny any an-tokantranon'olon-kafa nefa izy aza tsy ao anaty tranon'ilay olona hafa io akory

io izany ilay hotry ny hoe, ahoana koa azany i Mopera sy Vatikana no be famaritana ny @ sex/vady/zanaka nefany izy azany "tsy ao anaty domaine de définition" manana an'ireo akoriny :-)
37. endriny ( 22/08/2018 04:27)

Felantsoa14:

Amiko indray ilay resa-pinoana dia resaka conviction. Mino ianao dia minoa, tsy mino ianao dia aza mino dia tazony izay finoanao na tsy finoanao.

Inoako fa mpino ilay nametraka sujet ka hors sujet ireo milaza hoe anganon'ny vazaha satria tsy ao anaty "domaine de définition" rizareo, ahoana tokoa moa no hahafahan'ny olona iray hanazava ny any an-tokantranon'olon-kafa nefa izy aza tsy ao anaty tranon'ilay olona hafa io akory ?


Ka raha mino koa ianao izany dia tazomy any ny finoanao fa aza manodikodina ny tsy mino mba hino.

Ireto Kristianina mitantara ny momba ny Helo sy ny Demonia ary Satana ireto no tena Hors-Sujet, satria tsy Domaine de Definition an-dry zareo ny Helo sy ny Demonia ary Satana. Fa tokony ilay lanitra paradisa mamira-piratra ihany no anaovany tsianjery. Aiza ve ka tanan'olona ary an-davaka mangitsokitsoka ary indray no tantarainy. Tokony izay hiakarana any an-danitra tsy misy vidim-pidirana no imasoany.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0998