Afo be

1. tealala ( 25/07/2018 18:01)
Salama avy ry namana,

Araky ny hevitrareo :
1- Inona no hatao hoe afo be, na helo?
2 - Aiza no misy azy io?
3 - no antony nanaovana azy io?

Misaotra ho an'izay mamaly.
novalian'i endriny ny 22/08/2018 04:27
2. endriny ( 04/08/2018 09:40)
1) farihin’afo
2) Ao ambanin’ny tany, anaty hantsana mangitsokitsoka
3) famaizana mandrakizay an’ireo olona tsy nifanaraka tamin’ny fitsipika napetrak’ilay Atra be fitiavana ary manana famindra-po mandrakizay
3. tealala ( 04/08/2018 17:41)
Misaotra anao namana Endriny namaly,

Raha tsorina dia ampahan'Atra ao amin'ny olona ny fanahy, izany hoe araky ny finoana kristianina dia io fanahy io no alefa any amin'ny afo be.
Conclusion : Atra ihany no mandoro ny tenany any amin'ny afo be mandrakizay. (kristianisma)
4. rhaj0 ( 05/08/2018 14:21)
1- Inona no hatao hoe afo be, na helo?

Imazination be vatan'ny olona tany @ misy azy ara-jeogirafia sy ara-tantara tany. Io no teny hanondrona ilay "toerana" ho alehan'izay manao izay TSy mifanaraka @ eritreritry ny Debabe @ tanana t@ izany.

Araho ny sivilizasiona isan'isany, t@ fotoan'androny isan'isany, fa dia ho hitanao fa dia Imazination samy manan'ny azy eee...


2 - Aiza no misy azy io?

Eritrereto ny fahalalana (niveau de connaissance) an'izany olona izany t@ fotoan'androny. Ka dia ilay "afobe/helo" izany dia atao hoe "ao ambany ao". Ny "paradisa" kosa "any ambony any"


3 - no antony nanaovana azy io?

Dia hitanao fa dia TSY-fahalalana no betsaka. Eo koa ny fahatahorana (ao anaty TSY-fahalalana"). Ary ao ny filàna ny amehezana ny fiaraha-monina. Ka dia izany no mampety ny baolina. Ka dia samy namoromporona tao ary dia io ilay "imazination samy manan'ny azy" io.

koa na ilay notion "afobe/helo" ho an'ny Kristiana fotsiny ohatra, dia halalino kely anie ny Tantara fa "miova" araka ny tantara&jeogirafia ilay izy ee...

Ary na samy nareo Kristiana ao azany, dia hanontanio anie ny namanao ao, fa tena hafa mihintsy ny imazination-ny ny @ izany helo/afobe izany raha miolotra ny anao eee..
5. rhaj0 ( 05/08/2018 17:35)
Jereo anie ato ny an'i Sinoa fahiny e... raha atao tsinontsinona ny imazination-dry Sinoa, dia mba ahoana izany ny imazination-nao (Kristiana) ao, ohatra

https://china-underground.com/2011/04/27/the-eighteen-layers-of-chinese-hell/
6. rhaj0 ( 05/08/2018 18:43)
Dia ny an'ny Mayans, tao Amerika atsimo tao, dia izany Xibalba izany indray no iantsoany azy,
ary "ao ambany ao" koa ilay izy.Fa ny Mayans sy ny Sinoa, dia élaboré kokoa ny azy, raha miolotra ny an'ny Kristiana,
fa misy lamina maromaro HONO "ao ambany ao".
Dia hita mihintsy fa ny an'ny Kristiana dia tena mba primitifa be, dia "ao ambany ao",
izay fotsiny no mba voa-imaziner-dry Kristiana tao moyen-orient, de l'an zero h@ -3000 tany.
7. rhaj0 ( 05/08/2018 18:49)
Ny an'ny Hindu indray, dia toatoa izao

ka ahoana..
- Andriamanitra "iray" ihany ve ny an'ny Kristiana-moyen-orient, sy Sinoa, sy Mayan ary Hindu, ary dia "helo/afobe" iray ihany koa daholo ireo, sa...
- Andriamanitra tokan'ny kristiana ihany no tena izy, ary dia nandrasaonina iretsy sivilizasiona hafa mi-imaziner n'importe quoi?
- sa tena resa-kehy ary imazination bevata-na olona tsy amim-pahalalana daholo fotsiny izany helo/afobe rehetra izany?


(efa 2018 ny taona fa mifohaza @ izay ee... :-)
8. RBNIR ( 06/08/2018 11:42)
tealala:

Salama avy ry namana,
Araky ny hevitrareo :
1- Inona no hatao hoe afo be, na helo?
2 - Aiza no misy azy io?
3 - no antony nanaovana azy io?
Misaotra ho an'izay mamaly.

Raha ny baiboly (testameta taloha sy ny testameta vaovao) no vakiana,

Tsy mitovy ny atao hoe helo sy ny atao hoe afo be
Helo na koa hoe fiainan-tsi-hita dia izao no momba azy

« Ary maty ilay malahelo, dia nentin'ny anjely ho any an-tratran'i Abrahama; ary maty koa ilay manan-karena, dia nalevina; » (Lioka 16:22)
« ary raha nijaly tao amin'ny fiainan-tsi-hita* izy ka niandrandra, dia nahita an'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany.[*Gr. Hadesy] » (Lioka 16:23)
« Ary izy niantso ka nanao hoe: Ry Abrahama raiko ô, mamindrà fo amiko, ka iraho Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny rantsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako; fa fadiranovana aho eto anatin'ity lelafo ity. » (Lioka 16:24)

Ny toerana misy azy io dia voalaza fa ao ambany tany ao....

« Ary rehefa tapitra voalazany izany teny rehetra izany, dia nivava ny tany izay teo ambaniny; » (Nomery 16:31)
« eny, nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankohonany mbamin'ny olona rehetra izay an'i Kora ary ny fananany rehetra. » (Nomery 16:32)
« Dia latsaka velona ho any amin'ny fiainan-tsi-hita izy mbamin'izay azy rehetra; ary ny tany dia nikatona taminy, ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. » (Nomery 16:33)
« Ary ny Isiraely rehetra izay nanodidina azy dia nandositra noho ny fidradradradrany; fa hoy izy: Andrao hitelina antsika koa ny tany. » (Nomery 16:34)

Inona avy no hita any?

« * [*Ampio hoe: any amin'ny afo tsy azo vonoina; any ny kankany tsy maty, ary ny afo tsy vonoina] » (Marka 9:46)
« Ary raha ny masonao no manafintohina anao, esory hiala izy: fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa, nefa hariana any amin'ny helo; » (Marka 9:47)
« any ny kankany tsy maty, ary ny afo tsy vonoina. » (Marka 9:48)

Kankana tsy maty dia afo tsy vonoina,

Iza avy no mankany? ny fanahin'ireo olona maty dia miandry ny FITSANGANANA FAHAROA....andraisan'izireo ny didim-pitsarana farany dia hamindrana azireo any amin'ilay atao hoe AfoBe

Ny helo araka izany dia azo lazaina hoe afokely ihany raha miohatra amin'ilay atao hoe Afo Be, (ny devoly tsy mahare marary rehefa any) fa ny olona no efa manomboka mijaly,

Raha oharina amin'ny zava-misy ety an-tany dia azo lazaina hoe tahaka ny MANDAT DEPOT ny helo (mbola tsy voatsara ireo olona any nefa dia efa manomboka mihinana ny saziny sahady)...

Hotohizana ny momba ny afo Be raha sitrapon'Andriamanitra...
9. RBNIR ( 06/08/2018 11:44)
https://vimeo.com/145457780
10. RBNIR ( 06/08/2018 11:56)
Ity no manaporofo fa tsy mitovy ny helo (fiainan-tsi-hita) sy ny Afo be (na koa hoe farihy afo)
« Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny; ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita* namoaka ny maty tao aminy; dia samy notsaraina araka ny asany izy. [* Gr. Hadesy] » (Apokalypsy 20:13)

Ilay afokely atao hoe helo (na fiainan-tsi-hita) dia hatsipy any amin'ilay Afo be na atao hoe farihy afo sy solifara)


Fanazavana kely fotsiny hizara 2 ny halehan'ireo fanahin'ny olona maty :

1- ireo mankany amin'ny fiainan-tsi-hita (helo)
2- ireo maty ao amin'ny Tompo kosa dia hakany paradisa (na koa ilay atao hoe eo an-tratran'i Abrahama)

Ireo dia samy hitsangana avokoa izireo

1- Ireo avy any amin'ny helo na fiainan-tsi-hita dia hitsangana amin'ny fitsnganana faharoa (handray ny didim-pitsarana azy alohan'ny handefasana azy any amin'ny Afo be (farihy afo)
« Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana; ary novelarina ny boky; ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny bokin'ny fiainana izany; ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky, araka ny asany. » (Apokalypsy 20:12)
« Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny; ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita* namoaka ny maty tao aminy; dia samy notsaraina araka ny asany izy. [* Gr. Hadesy] » (Apokalypsy 20:13)
« Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. » (Apokalypsy 20:15)


2 - Ireo maty ao amin'ny Tompo kosa (ireo izay any paradisa) dia hatsangana amin'ilay fitsanganana voalohany izay tsy hananan'ny afo be (na farihy afo sy solifara na atao koa hoe fahafatesana faharoa) fahefana...« Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany; ireo tsy mba ananan'ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. » (Apokalypsy 20:6)

Izireo no hiara manjaka amin'i Kristy ao amin'ilay atao hoe arivo taona...
11. tealala ( 06/08/2018 12:44)
fa ny fanahy moa ampahan'Andriamaintra ihany sa tsy izay?
12. RBNIR ( 06/08/2018 13:26)

tealala:

fa ny fanahy moa ampahan'Andriamaintra ihany sa tsy izay?

Raha mamaky baiboly ianao dia misy karazana fanahy 2 ao,

(f)anahy : zanan-tsoratra no nanoratana ilay f : iny dia manambara ilay fanahy ao anatin'ny olona
(F)anahy : renin-tsoratra no nanoratana ilay F: iny indray kosa dia manambara Ilay Fanahy Masina na Fanahin'Andriamanitra,

Ilay (f)anahy no mandeha mankany amin'ny helo na koa mandeha mankany paradisa,

Ilay (F)anahy kosa no hanangana ny olona maty tahaka ny nananganany an'i Kristy.

« Ary raha ny Fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia Izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny Fanahiny, Izay mitoetra ao anatinareo. » (Romana 8:11)

Tsy mitovy ireo fanahy 2 ireo tealala (araka ny voalazan'ny baiboly= TT+TV)
13. RBNIR ( 07/08/2018 05:30)
Misy diso ka ahitsy iry ambony iry, ity ilay teny manamarina fa samihafa ny helo (fiainan-tsi-hita) sy ny Afobe (farihy afo sy solifara)

« Ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita* dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo. [* Gr. Hadesy] » (Apokalypsy 20:14)

ilay afokely (helo=fiainan-tsi-hita) ao anatin'ny tany ao dia hatsipy any amin'ilay farihy afo (Afo be)

Zavatra 2 samihafa izireo araka izany fa tsy hoe iray ihany akory,

Ny momba ny helo (na fiainan-tsi-hita) no nambara ery ambony ery,
Hoentintsika eto ihany koa ny momba ilay Afobe (farihy afo) raha sitrapon'Andriamanitra...
14. RBNIR ( 07/08/2018 06:09)
Ahoana ary ny momba ilay Afo be?
Misy teny maro ilazana io Afobe io : Farihy afo sy solifara- Afo maharitra mandrakizay - Fahafatesana faharoa,

Rehefa mahita ny iray amin'ireo ianao ao anaty baiboly dia Afo be ihany izay no dikany,

Araka ny efa nambara tery ambony dia samy hafa ny helo (fiainan-tsi-hita) sy ny Afo be,

Ny afobe araka izany dia miendrika farihy afo (afo ngezabe miendrika farihy) tsy ety amin'ity tany misy antsika ity izy io satria ny tany koa dia voalaza fa hatsipy any rehefa hifarana izao tontolo izao....

« Ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita* dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo. [* Gr. Hadesy] » (Apokalypsy 20:14)

Io teny io mantsy dia midika hoe ity globe terrestre ity ny hafarany dia hatsy any amin'ny farihy afo ihany koa (globe terrestre = écorce terrestre (croûte terrestre) + noyau terrestre

Apokalipsy 20:14 fahafatesana = écorce terrestre (tany fitoeran'ny fahafatesana) ny fiainan-tsi-hita (helo) kosa dia ilay noyau terrestre ao anaty tany ao ary afo izy io.

Ity globe terrestre ity araka izany dia hatsipy any anatin'ilay afobe na atao koa hoe farihy afo...

Ivelan'ny tany araka izany ilay afobe fa tsy eto antany na koa ao anatin'ny tany ao....

Iza indray kosa no halefa any?

Voalaza ao amin'ny mat.25:41 fa natao ho an'ny devoly sy ny anjeliny io afo be io tany amboalohany, nefa taty aorina dia voasoratra fa hisy olona ihany koa halefa any...
Iza avy ary no halefa any

1 « Ary nosamborina ilay bibi-dia mbamin'ny mpaminany sandoka, dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany, izay nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibi-dia sady miankohoka eo anoloan'ny sariny; ary dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solifara izy roroa. » (Apokalypsy 19:20)

Ilay bibi-dia (izay ho avy) sy ilay mpaminany sandoka (hamitaka azy) no hatsipy voalohany any (hatsipy velona)

2 « Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solifara, izay misy ilay bibi-dia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary hampijalina andro amin'alina mandrakizay mandrakizay ireo. » (Apokalypsy 20:10)

Ny devoly (sy ny anjeliny) kosa no hanaraka an'izireo any ary dia hampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay izireo...TSY HISY FITSAHARANA.

3 - « Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana; ary novelarina ny boky; ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny bokin'ny fiainana izany; ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky, araka ny asany. » (Apokalypsy 20:12)
« Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny; ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita* namoaka ny maty tao aminy; dia samy notsaraina araka ny asany izy. [* Gr. Hadesy] » (Apokalypsy 20:13)
« Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. » (Apokalypsy 20:15)

Ireo olona hatsangana amin'ny FITSANGANA FAHAROA dia hotolorana didim-pitsarana amin'izay rehefa avy tany amin'ny fiainan-tsi-hita(helo) = MANDAT DEPOT ary dia alefa any amin'io AFOBE io ihany koa izireo rehefa vita ny tantaran'izao tontolo izao.....

ny tiako ambara dia izao hijaly mandrakizay mandrakizay tsy hanampahataperana izay rehetra ho lasa any, ka tsy aleo v mibebaka e!
15. tealala ( 08/08/2018 06:32)
Dia iza no namorona an'io Afo be io moa izany?
16. RBNIR ( 08/08/2018 08:36)
tealala:

Dia iza no namorona an'io Afo be io moa izany?


« Ary dia hilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa Izy hoe: Mialà amiko, ianareo izay voaozona, ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny; » (Matio 25:41)

Raha io teny io "ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny; » dia IZA no tokony namorona ny Afo be tealala????
17. tealala ( 08/08/2018 10:27)

RBNIR:

tealala:

Dia iza no namorona an'io Afo be io moa izany?


« Ary dia hilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa Izy hoe: Mialà amiko, ianareo izay voaozona, ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny; » (Matio 25:41)

Raha io teny io "ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny; » dia IZA no tokony namorona ny Afo be tealala????


"ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny; » dia IZA no tokony namorona ny Afo be tealala?

Raha ny famakiko azy dia i A/tra ihany no namorona azy io ho an'ny devoly sy ny anjeliny.
Dia izy io ve fanjakan'i Satana?
18. RBNIR ( 08/08/2018 11:05)

tealala:


RBNIR:

tealala:

Dia iza no namorona an'io Afo be io moa izany?


« Ary dia hilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa Izy hoe: Mialà amiko, ianareo izay voaozona, ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny; » (Matio 25:41)

Raha io teny io "ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny; » dia IZA no tokony namorona ny Afo be tealala????


"ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny; » dia IZA no tokony namorona ny Afo be tealala?

Raha ny famakiko azy dia i A/tra ihany no namorona azy io ho an'ny devoly sy ny anjeliny.
Dia izy io ve fanjakan'i Satana?


Izay indrindra tealala, Andriamanitra no namboatra azy io "ho an'ny devoly sy ny anjeliny"...

Raha ny marina tsy fanjakana no any fa famaizana....« Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solifara, izay misy ilay bibi-dia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary hampijalina andro amin'alina mandrakizay mandrakizay ireo. » (Apokalypsy 20:10)

Tsy hoe alefa any ilay devoly sy ny bibidia sy ny mpaminaniny sy ny anjeliny ; handray fanjakana fa alefa any "hampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay izireo....
19. tealala ( 08/08/2018 11:20)
Dia ahoana izany ireny olona hidiran'ny devoly ireny raha toa ka tokony ho any ny devoly?
Ny devoly mbola manana fahefana haka fanahy koa anefa, sa tsy izay?
20. RBNIR ( 08/08/2018 13:10)

Vakio tsara ny apokalipsy 20 fa ny devoly (sy ny anjeliny) aloha no hatsipy any amin'ilay farihy afo sy solifara ......

« Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solifara, izay misy ilay bibi-dia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary hampijalina andro amin'alina mandrakizay mandrakizay ireo. » (Apokalypsy 20:10)


Efa lasa ny devoly (tsy eo intsony) vao hatsangana amin'ilay fitsangana faharoa ny olona tany amin'ny fiainan-tsi-hita (helo) handray ny didim-pitsarana ....dia hatsipy any amin'ilay farihy afo koa avy eo
« Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana; ary novelarina ny boky; ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny bokin'ny fiainana izany; ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky, araka ny asany. » (Apokalypsy 20:12)
« Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny; ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita* namoaka ny maty tao aminy; dia samy notsaraina araka ny asany izy. [* Gr. Hadesy] » (Apokalypsy 20:13)
« Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. » (Apokalypsy 20:15)

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0857