You are here: home > Forum

Dia hoe ...

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : nandika lalàna iray tao amin'ny didy 10 no tena n...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 8 9 10 11 12 >  Farany
RBNIR - 13/12/2019 06:40
nandika lalàna iray tao amin'ny didy 10 no tena nahavery an'i Jodasy....« Ary izy no nilaza izany, tsy noho ny fiahiany ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. » (Jaona 12:6)

Mety efa nananatra azy imbetsaka i Jesosy fa tsy niova mihitsy izy dia tany aminy no nandeha ny ozona...

Ny olona zatra manota tsy mahafantatra ny toerana misy azy intsony eo anatrehan'Andriamanitra(heveriny fa mitovy aminy Andriamanitra) tsy misy fanajana intsony...;

Hoy i Jesosy hoe « Ary Izy namaly ka nanao hoe: Izay niara-nanatsoboka ny tànany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika Ahy. » (Matio 26:23)

Tsy fomba ange izany e! Tomponao v dia tsy hajanao??????

Martin Bible
Mais il leur répondit, et dit : celui qui met sa main au plat pour tremper avec moi, c'est celui qui me trahira.

Fasahiana diso tafahoatra.....Tomponao mpanjakanao (izay no iafarany rehefa tsy mahafantatra ny toerany misy azy ny olona iray......

Izay olona manana toetsaina otran'izany jereo fa very tanteraka...lasa tsy mino intsony satria Jesosy lazainy fa mitovy aminy ihany......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/12/2019 06:57
ampiko ihany ianao na izany aza gasy1zay satria famonjena no tanjona..;

Rehefa tonga i Jesosy
ny mpangalatra lasa tsy mpangalatra....
ny mpijangajanga lasa tsy mpijangajanga....(Mat.5:27,28)
ny mpamono olona lasa nampianarina ho tia namana (Mat.5:21,22)

Izany hoe ilay olona tsy marina teo aloha ovaina ho marina

Izay ilay hoe nohamarinina ao amin'ny 1Kor6

« sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. » (1 Korintiana 6:10)
« Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa* ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitsika. [* Gr. efa nanasa tena] » (1 Korintiana 6:11)

vakio tsara fa hoe efa mba toy izany izany ny sasany aminareo.....Izany hoe teo aloha dia mpangalatra mpaimamo sns ireo olona ireo fa nohamarina dia lasa tsy mpangalatra sy mpimamo sns...intsony....

Dia otran'izay ilay izy (tsy misy ezaka ataonao hampiova anao fa mila manaraka ilay atao hoe lalàmpamojena ianao dia ho tonga ho azy ao anatinao izany zavatra rehetra izany) lasa tsy mpangalatra intsony ianao lasa tsy mpimamo intsony sns....

Fa tsy hoe na mpimamo sy mpangalatra sns....ary dia mbola hanantena ny hovoavonjy ihany satria efa maimaipoana ny fahasoavana.....

Olona tsy marina novaina ho olona marina.....(tahaka ny hoe fohy novaina ho lava...boribory nofisahina lasa fisaka....

Ilay toetra ao anaty mihitsy no ovaina handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ..;Ny sitrapon'Andriamnaitra moa dia efa nomeny araka ireo lalàna izay nataony.....(fa tsy hoe hamorona indray akory fa efa napetrany mialoha iny.....

Tokony hahatsapa ny tsi11 heo izaho efa novain'i Jesosy (tsy misy ezaka hoy aho averiko ihany) ary tsapany marina tokoa fa efa mandeha tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tenany...

Tokony fantany fa efa lasa olom-baovao tanteraka izy....« Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo. » (2 Korintiana 5:17)

Ohatra ireo nalaiko teo ambony ireo fa otran'izay daholo no tokony iainana an'ireo lalàna rehetra ireo....tsy tokony ho vesatra aminao ny fandoavana izany 1/10 fa tokony vokatry ny fonao....sns....raha tena tanteraka aminao tokoa ilay atao hoe FITIAVANA AN'ANDRIAMANITRA;;;
« nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko. » (Eksodosy 20:6)
« nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby, izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko. » (Deotoronomia 5:10)
« Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian'ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy. » (Jaona 14:21)

Fampianarana efa taloha izany fa tsy vaovao...

Ankehitriny dia izany mihitsy no fandaharana ao amin'ny KOLO TV INONA NO ATAOKO MBA HO TANTERAKA ATO ANATIKO NY FANJAK'ANDRIAMANITRA (HO TONGA AMIKO NY FAMONJENA MARINA TSY MISY FITAKA)???? ISA MARAINA AMIN'05 ORA SY SASANY ALATSINAINY KA HATRAMIN'NY ZOMA


Araho ny fandaha
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 13/12/2019 15:58

RBNIR

gasy1zay

RBNIR > ny olona mibebaka sy mandray ny famonjen'i Jesoa Kristy @ finoana dia voavonjy mamaimpoana noho ny fahasoavan'Andriamanitra, mba tsy hisy hirehareha isika hoe za nanaraka ny didiny dia voavonjy, vakio tsara ny baibolinao, mamaimpoana mba tsy hisy hirehareha.

Voa voavonjy ianao dia lasa zanak'Andriamanitra, ary mitoetra ao anatinao ny Fanahy Masina, ary izay ilay Kristy velona ao anatinao maimaipoana koa io fa tsy hoe nanao 1/10, tsy nihinana kisoa, nanaja ny andro sabata, sns... vao mendrika izany

Jereo ilay parabole zanaka adala, rehefa nibebaka izy dia niverina tany @ rainy tonga dia acceuilli en tant que zanaka fa tsy mpanompo, teo no ho eo fa tsy hoe mila manaraka consigne ingahy dia rehefa hita fa hendry dia afaka miverina ho zanako...

RBNIR a, tsy ny herinao hoa ka hirehareha ianao, fa noho ny herin'ny Fanahy Masina mitoetra ao aminao sy mitarika anao, raha tena efa naterabaovao tokoa ianao

Tsy azonao tanteraka ilay izy...
ary diso ny filazana fa ny olona mibebaka dia avy dia voavonjy avokoa (raha izany no marina dia voavonjy koa i Jodasy ary tsy niteny an'ity teny ity Jesosy « Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)


Rehefa mibebaka sy nanaiky ny famonjen'i Jesoa Kristy hoa dia voavonjy fa marina ny anao hoe tsy voatery voavonjy hatr@ farany satria raha mihemotra amin'ny finoana ianao ( apostasie) dia very ihany satria avy @ finoana no ahazoana famonjena.
Jodasy nanenina t@ nataony fa tsy nibebaka, ny atao hoe fibebahana dia fiovana fomba fisainana niaiky fa diso ka hiverindalana ary hiverina any @ Andriamanitra ray, raha atao hoe endrika fibebahana aza ny nataon'i Jodasy dia izy tsy nanaiky ny famonjen'i Jesoa Kristy
Mikasika ny tenin'i Jesoa indray dia vakio fa nilaza izy hoe tsy fantatro akory ianareo, ry zareo ireo tsy mbola nibebaka raha ny voalaza satria hoy Jesoa hoe mpanao meloka, faharoa ny mahalala ( connaitre) anaty baiboly dia relation intime ka io midika hoe mitoetra ao anatinao Jesoa Kristy, ka tsy resaka hoe asa natao io RBNIR fa ireo olona ireo tena nandroaka demonia t@ anarany JK hono nefa tsy mbola fantany, ka sao hoa variana amin'ny fanarahandalana ao RBNIR fa ny firaisana @ JK tsy misy akory
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/12/2019 21:26
Avadika kely ny resaka, fa sirika izao, hoe, inona ny investisema ataon'i Vatican @ VOLABE-ny ao.
http://www.msn.com/en-ca/news/world/how-the-vatican-spent-millions-on-elton-johns-biopic/ar-AAK6gOu?ocid=ientp

Efa sirika ato fa mi-investir @ Beretta, kompania mpamboatra basy I Vatican, na dia be vava @ basy azany I Fransisy, fa io indray izany, dia ni-investir t@ horonantsary Elton John, izay homosexual, I Vatican. Nefa moa inona koa ny "fampianaran'i Vatican" @ homosexual??

Tsara be fa kay misoka-tsaina ihany ilay Vatikana, fa manafin-tsalaka, nefa dia siriky ny olona mora foana ihany, ary koa hoe, efa hain'ilay "ao ambony ao" koa anie HONO ny Fiatsaram-belatsihy beuh "nohamasinina" an'i Vatikana io ee...Dia averina ny resaka: ary mba mankaiza koa ny 1/10-karenan'ny olona kepohin'i RBNIR sy HRNRN??

Toa mihabotrabotra hatrany I HRNRN @ video an...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 13/12/2019 21:49
rhaj0 > ny fiangonana araka ny baiboly dia tsy ilay fiangonana nataon'ny olona, na ilay antokompivavahana misy, zay no mahadiso ny olona maro, ka rehefa manaonao foana ireo kristiana na milaza fa ho kristiana dia ny anaran'i Jesoa Kristy sy ny baiboly foana no afabaraka.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/12/2019 01:45
gasy1zay... rehefa manaonao foana ireo kristiana na milaza fa ho kristiana dia ny anaran'i Jesoa Kristy sy ny baiboly foana no afabaraka.

ka i Jesoa kosany tsy mi-cause, efa ho 2000 taona izao naviravira ny reviny, i Paoly no nanomboka an'le izy, notohizan-dry Joseph Smith, h@ HRNRN sy Tsaratsara.. samy mandoka-tena ho 'miresaka @ Jesoa' daholo, nefa TSISY an'izany akoriny

ka rehefa tsy-mi-cause Jesoa, dia toa ny vato hangeren'ny vorona izany ee...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/12/2019 08:19
gasy1zay
Rehefa mibebaka sy nanaiky ny famonjen'i Jesoa Kristy hoa dia voavonjy fa marina ny anao hoe tsy voatery voavonjy hatr@ farany satria raha mihemotra amin'ny finoana ianao ( apostasie) dia very ihany satria avy @ finoana no ahazoana famonjena.
Jodasy nanenina t@ nataony fa tsy nibebaka, ny atao hoe fibebahana dia fiovana fomba fisainana niaiky fa diso ka hiverindalana ary hiverina any @ Andriamanitra ray, raha atao hoe endrika fibebahana aza ny nataon'i Jodasy dia izy tsy nanaiky ny famonjen'i Jesoa Kristy
Mikasika ny tenin'i Jesoa indray dia vakio fa nilaza izy hoe tsy fantatro akory ianareo, ry zareo ireo tsy mbola nibebaka raha ny voalaza satria hoy Jesoa hoe mpanao meloka, faharoa ny mahalala ( connaitre) anaty baiboly dia relation intime ka io midika hoe mitoetra ao anatinao Jesoa Kristy, ka tsy resaka hoe asa natao io RBNIR fa ireo olona ireo tena nandroaka demonia t@ anarany JK hono nefa tsy mbola fantany, ka sao hoa variana amin'ny fanarahandalana ao RBNIR fa ny firaisana @ JK tsy misy akory

Efa manomboka hitako fa azokazonao ilay resaka....
Izao no hafatra, marina tokoa fa nisy lalàna efa tsy tokony hotandremana intsony satria efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana...

Nefa misy dia misy tokoa lalàna mbola notandremany sy nasainy notandreman'ireo olona mino azy....

Ka mila mandinika tsara ny olona sao sanatria ho diso zavatra iray loha (voatandrina ny 9 ary efa tanteraka tao anatiny nefa adino ny 1 Jak.2:10) dia mbola mpanao meloka foana ihany izy amin'izay araka ny fanambaran'i Jesosy...;

Satria raha izao firesakao izao dia mino aho fa tsy mpijangajanga mihitsy raha ianao(sa diso ny fihevitro ry gasy1zay?...saingy sao dia ilay lavinao no tsy hampidirany anao ry gasy1zay....
Ka fantaro tsara ihany aloha izay tokony mbola hotandreman'ny kristiana marina ankehitriny fa aza maika handà ianao.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/12/2019 08:39
gasy1zay
ka sao hoa variana amin'ny fanarahandalana ao RBNIR fa ny firaisana @ JK tsy misy akory

Ity kosa aloha dia tena diso tanteraka ity lazainao ity « Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

Ny firaisana amin'i Krsisty dia ny fandehananao araka izay rehetra nataony....ka tsy misy angamba hilaza fa nandika ireo lalàna i Kristy...

Averiko ihany ny fomba fitandremana ilay lalàna no tsy mitovy amin'ny nataon'ireo jiosy taloha fa ny lalàna dia iny lalàna iny ihany no tandremana....
taloha dia tety ivelan'ny olona ny lalàna (tsy mahadio ny ao anatin'ilay olona fa madio ivelany fotsiny ihany) fa amin'ny fanekena vaovao miaraka amin'ny kristy dia soratana ao ampo sy raiketina ao antsaina kosa ilay lalàna....(madio hatrany anatiny ilay olona...

« Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; » (Hebreo 8:10)
« "Izao no fanekena hataoko aminy, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Hataoko ao am-pony ny lalàko, Sady hosoratako ao an-tsainy," » (Hebreo 10:16)

Izany hoe ny fiainan'ilay olona mihitsy no ovan'Andriamanitra hifanaraka amin'ny takian'ny lalàna ary ny Fanahy Masina hoy aho no hanantateraka izany.....

« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)


Sartora be v ny manakatra izany zavatra zaraiko izany gasy1zay????

Apetraho ihany ary ny fanontaniana hoe maninona moa ianao io no tsy sahy mangalatra sy mijangajanga???? sa ny fiangonanareo mampianatra hoe tsy maninona fa na dia mpangalatra sy mpijangajanga aza isika tafaray amin'i Kristy foana e????
Sao ho diso zavatra iray loha ianao ka hanenina....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/12/2019 14:14
gasy1zayka sao hoa variana amin'ny fanarahandalana ao RBNIR fa ny firaisana @ JK tsy misy akory

https://shawglobalnews.files.wordpress.com/2015/01/cartoon-religion-jesus.jpg?quality=70&strip=all
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 16/12/2019 17:07

RBNIR
gasy1zay
ka sao hoa variana amin'ny fanarahandalana ao RBNIR fa ny firaisana @ JK tsy misy akory

Ity kosa aloha dia tena diso tanteraka ity lazainao ity « Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

Ny firaisana amin'i Krsisty dia ny fandehananao araka izay rehetra nataony....ka tsy misy angamba hilaza fa nandika ireo lalàna i Kristy...

Averiko ihany ny fomba fitandremana ilay lalàna no tsy mitovy amin'ny nataon'ireo jiosy taloha fa ny lalàna dia iny lalàna iny ihany no tandremana....
taloha dia tety ivelan'ny olona ny lalàna (tsy mahadio ny ao anatin'ilay olona fa madio ivelany fotsiny ihany) fa amin'ny fanekena vaovao miaraka amin'ny kristy dia soratana ao ampo sy raiketina ao antsaina kosa ilay lalàna....(madio hatrany anatiny ilay olona...

« Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; » (Hebreo 8:10)
« "Izao no fanekena hataoko aminy, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Hataoko ao am-pony ny lalàko, Sady hosoratako ao an-tsainy," » (Hebreo 10:16)

Izany hoe ny fiainan'ilay olona mihitsy no ovan'Andriamanitra hifanaraka amin'ny takian'ny lalàna ary ny Fanahy Masina hoy aho no hanantateraka izany.....

« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)


Sartora be v ny manakatra izany zavatra zaraiko izany gasy1zay????

Apetraho ihany ary ny fanontaniana hoe maninona moa ianao io no tsy sahy mangalatra sy mijangajanga???? sa ny fiangonanareo mampianatra hoe tsy maninona fa na dia mpangalatra sy mpijangajanga aza isika tafaray amin'i Kristy foana e????
Sao ho diso zavatra iray loha ianao ka hanenina....

Ka efa mihahitanao ihany ilay izy ry RBNIR fa tohizo a, tarihin'ny Fanahy Masina ianao dia lasa tia fahotana intsony ( maty @ ota) fa tsy hoe manaraka lalan'ny Mosesy dia lasa mitoetra ao aminao Jesosy
Rehefa nandray azy ianao dia lasa zanak'Andriamanitra fa tsy mpanota intsony, fa tsy midika anefa izany fa tsy manota intsony mintsy ianao fa mbola mitoetra anaty ilay nofo mety ho lo

Tsy nanota ve i Petera RBNIR t@ nambaran'i Paoly ao @ Galatiana? Tsy efa nandray an'i Jesoa Kristy ve izy teo?

Vakio tsara ny nosoratan'i paoly, nanaraka ny lalana 100% izy nefa nanenijika ny kristiana, nanaraka ny lalana izy nefa tsy nahatotra ny fahotana mintsy( vakio romana) raha tsy ny Fanahy Masina no nitarika azy, vakio tsara ny romana dia ho hitanao fa nesorina ny lalan'i Mosesy ary nosolina ny lalan'ny Fanahy, rehefa azonao zay dia azonao ny filazantsara
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 16/12/2019 17:39
Romain 3: 20 > personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande, en effet la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont peche

Romain 3: 28 >les etres humains sont rendus justes parce qu'ils croient et non parce qu'ils font ce que la loi demande

Azonao ve RBNIR a!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/12/2019 18:43
gasy1zayRomain 3: 28 >les etres humains sont rendus justes parce qu'ils croient et non parce qu'ils font ce que la loi demande

Danz be io an...

Ilay "finoan'ilay olona", IMAZINATION an'azy irery ao, no mampanao azy izay atony ao, fa TSY ny fanajana ny lalAna.

Giravy an..


Ohatra izao: i Trump

Mino ny tenany fa hoe "voafidy" HONO nedala, ary inoan'ny white christian evangelist koa fa izy HONO ilay "voafidy". Ka dia TSY mila "manaraka lalAna izany hono izy eee..

koa na mandainga azany izy, dia ianao HONO no mahita "lainga" @ izany, fa I Trump, @ "finoany" an'azy samy irery ao, dia TSY mandainga fa manao araka ny finoany ao, dia ny sitrak'Andrmntra

Eto lavabe ny lisitra laingan'i Trump.
http://www.msn.com/en-ca/news/newspolitics/president-trump-has-made-15413-false-or-misleading-claims-over-1055-days/ar-BBY2Z6E?ocid=ientp
(asa ireo koa angamba no inoan'ilay gasy iray izay antsoina hoe Gasy1zay... henatra!...)


Fanamarihako: raha ny marina, dia TSY mpinobe kristiana akoriny anefa ilay Trump, fa mahalala tsara ny hadalan'ireo Mpinobe kristiana sy ilay "finoany", dia lalaovin'ilay Trump fotsiny ho @ tombotsoany IRERY ao ireto Mpino beuh ireto.
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 16/12/2019 19:02
Mino an'i Jesoa Kristy no resahiny eto rhaj0 fa tsy hoe mino ny vote azon'i trump a!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/12/2019 20:21
MIno an'i JK ny resak'eto ry Gasy1zay aa...
jereo tsara indray ireo Pasitera sy Masitera beuh mametra-tanana @ Trump io
https://richardhetu.com/wp-content/uploads/2019/11/EIO_sRqXkAASYzW.jpg

samy mikimpy mafibe toa constipE zareo, ao ny mametraka ny tanany ilany @ kibony ambany toa ilay masitera @ ankavia, na any amposiny, toa ilay pasitera @ ankavanana, fa tena mino beuh zareo fa sitrak'Andmntra daholo ny Trumpisme..

(ianao Gasy1zay koa mino an'izay izy teo?)
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 16/12/2019 21:43
rhaj0 > ka efa nambarako teto hoa fa ny republicain any US toy ny conservateur eto Canada dia mitovy fijery ary ry zareo no manakaiky kokoa ny fomba fijery kristiana @ resaka mariazy LL sy VV, ny avortement, sns...
Ka raha mandinika ny baiboly i rhaj0 dia misy mpitondra ao ( kirosy ohatra) tsy jiosy nefa nampiasan' Andriamanitra hahatanteraka ny sitrapony, midika ve zany fa olomarina io mpanjaka io? Tsia ny valiny, midika ve fa olona tsisy kilema no ampiasain'Andriamanitra? Tsia ny valiny
fa araka ny nosoratako tao aloha tao dia i Trump rery no assez ... courageux hideclarer en tant que president us hoe jerosalema no renivohotr'Israely
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/12/2019 07:06

gasy1zay
Romain 3: 20 > personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande, en effet la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont peche

Romain 3: 28 >les etres humains sont rendus justes parce qu'ils croient et non parce qu'ils font ce que la loi demande

Azonao ve RBNIR a!

Tsy misy diso ary tsy misy mifanohatra ny tenin'Andriamanitra....

Fa matoa koa i paoly niteny hoe....« Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety hofitahina ianareo: fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpaka vadin'olona sy ny sodomita* [* Izahao Lev.18.22] » (1 Korintiana 6:9)

Dia mila tanterahana ilay zavatra takin'ny lalàna.....satria zavatra takin'ny lalàna avokoa ireo voatanisa ireo;

dia ahoana ary.????, toa mifanohitra izany teny izany????...ny tena marina dia izao....
Tsy mifanohitra fa ..;

« sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. » (1 Korintiana 6:10)
« Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa* ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitsika. [* Gr. efa nanasa tena] » (1 Korintiana 6:11)

Araka io teny io dia misy asa 3 ataon'Andriamanitra amin'ilay olona vao afaka tenenina hoe VOAMARINA ILAY OLONA (RENDU JUSTE) nohamarinina izy satria 1)voasasa 2) nohamasinina 3)nohamarinina....

Ary rehefa tanteraka io asa fanamarinana natao taminy io dia tokony ho hita taratra amin'ny fianiny fa tsy mpangalatra intsony izy, tsy mpimamo intsony izy ary tsy mpijangajanga intsony izy...
zavatra takin'ny lalàna avokoa izany rehetra izany...

Raha tsy mahatakatra an'izany ny mpitondra fivavahana iray dia lasa mampianatra diso ny olona tarihiny manindraindra ilay teny hoe tsy mitandrina lalàna intsony isika....dia aza gaga raha maro ao anatin'izany fiangonana izany no mijanganjanga, mangalatra sns....satria izay no nampianarina azy....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 17/12/2019 15:05
Raha nanoratra io Paoly RBNIR dia tsy milaza hoe afaka manota isika raha tsy ambany lalana intsony ,vakio Romana 7, fa ny dikany dia tsy vitantsika ny manaraka ny lalana araky ny herintsika ka izay no nahatongavan'i Jesoa Kristy hamonjy antsika, izy nahavita nahatanteraka ny lalana ary raha te ho marina isika dia mitoetra ao aminy ary izy ao anatintsika, maty teo @ hazo fijaliana niaraka taminy 2000 taona lasa zay i RBNIR sy gasy1zay mpandika lalana ary niaranintsangana taminy ho olombaovao ( izay ilay batisa) rehefa tarihin'ny Fanahy Masina ianao dia tsy manaraka ny filan'ny nofo intsony

Sarotra be ve RBNIR sa azonao?
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 17/12/2019 15:09
Raha ilay lalana eritreretinao RBNIR no mila arahina dia mpanota daoly ny 60-80% ny kristiana tsy mandoha 1/10, mihinana kisoa, tsy manaja ny andro sabata araka ny tradition juive... nefa ny fahotana tokony hialana dia ireo voalazanao ireo ( fijangajangana, fimamoana, lainga, ...)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/12/2019 15:25
Jerevo ato anie mankaiza ny an-drizareo Mormons ny 1/10-karenan'ny olona nisolokiany tao eee..

The church typically collects about $7 billion each year in contributions from members, according to the complaint. Mormons, like members of some other faith groups, are asked to contribute 10 percent of their income to the church, a practice known as tithing. (...) While accumulating this wealth, Ensign has not directly funded any religious, educational or charitable activities in 22 years...Ka dia averina atao dridran-gilo eto izany ee..

"tsy sahy" mamaly ny fanontaniana akoriny ilay RBNIR.. efa maty henatra tsinona I RBNIR eee..


rhaj0Dia averina ny resaka: ary mba mankaiza koa ny 1/10-karenan'ny olona kepohin'i RBNIR sy HRNRN??

Toa mihabotrabotra hatrany I HRNRN @ video an...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/12/2019 15:39

gasy1zay
Raha ilay lalana eritreretinao RBNIR no mila arahina dia mpanota daoly ny 60-80% ny kristiana tsy mandoha 1/10, mihinana kisoa, tsy manaja ny andro sabata araka ny tradition juive... nefa ny fahotana tokony hialana dia ireo voalazanao ireo ( fijangajangana, fimamoana, lainga, ...)

Ho an'ny olona tsy mahafantatra ny secret hahatongavana amin'ity teny ity....dia tena marina izany voalazanao izany

« Koa amin izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny Rainareo Izay any an-danitra. » (Matio 5:48)

ho be dia be hoy aho no ho diso fanantenana.........

Arahao ilay fandaharana e! izany ange hoy aho no fandaharana mandeha ao izao e!

Azo atao tsara ny tsy manota....raha fantatrao ny marina tsy handevozin'ny ota intsony ianao fa ianao indray no hanapaka azy.....

« ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. » (Jaona 8:32)

Inona no atao hoe OTA? « Izay rehetra manota no mandika ny lalàna; fa ny ota no fandikana ny lalàna. » (1 Jaona 3:4)

Ota = fandikana ny lalàn'Andriamanitra
Mpanota = mpandika ny lalàn'Andriamanitra...

Ny tanjona = tsy mpanota = tsy mpandika ny lalàn'Andriamanitra...= izay ilay fanjakan'Andriamantra ao anaty.....

Amin'ny fomba ahoana no hahatongavana amin'izany zavatra sarotra dia sarotra izany????

valiny araho ilay fandaharana fa hazava aminao amin'ny antsipirihiny ny lalàna...

Batisa???? marina izany anisan'ny lalàna hahatongavana any kanefa fantatrao v fa olona voairak'Andriamanitra mivantana ihany no mahazo manao batisa raha tsy izany tsy misy heriny ny batisa ataon'ilay olona????? (izay no mahatonga ny olona tsy afaka ota mihitsy satria ny olona nanao batisa azy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra.....

Jaona???iza no naniraka azy???? « Ary izaho tsy nahalala Azy; fa Izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan'ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin'ny Fanahy Masina. » (Jaona 1:33)

Fantatrao v fa tsy nanira-tena i Jaona nanao batisa fa nisy naniraka izy?????

Apostoly??? iza no naniraka azy hanao batisa????« koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » (Matio 28:19)

Fantatrao v fa nisy naniraka ireo apostoly ireo vao sahy nandeha nanao batisa fa tsy hoe avy dia lasa nanao batisa tamin'izao?????

Fantatrao v fa nisy naniraka i filipo hanao batisa an'ilay tandapa etiopiana????« Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. » (Asan'ny Apostoly 8:29)

Mba hampanankery marina tokoa ilay batisa dia olona voairak'Andriamanitra no manao batisa...

Olona nahazo fahefana mivantana avy amin'i Andriamanitra...

Efa nazavaiko : Andriamanitra = êtres créateurs (Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina).....


Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 8 9 10 11 12 >  Farany