You are here: home > Forum

kristiana pratiquant sy kristiana tsy pratiquant

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : ka ny tsirairay no tokony handinika ny tenany...In...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany
RBNIR - 08/07/2019 18:01
ka ny tsirairay no tokony handinika ny tenany...Inona ny sitrapon'Andriamanitra fantatrao nefa tsy nirosoanao????

Hiditra amin'ny fanontaniana faharoa ary isika izao...Inona ny pratika tena marina? ilay sitrapon'Andriamanitra tokony hatao????

Satria hoy aho tokony ho iray ihany ilay pratika satria Iray ihany no mpampianatra dia i Jesosy Kristy...

Hoy Jesosy hoe : « Midira amin'ny vavahady èty ianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. » (Matio 7:13)
« Fa èty ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. » (Matio 7:14)


Ny toetran'ilay vavahady hidirana izany dia tokony ETY (fa tsy lehibe) ary ny toetran'ilay lalàna kosa ETY (fa tsy malalaka)...

Dikany diniho tsara ilay vavahady nidiranao sao dia ilay lehibe nifandrombahan'ny olona nidirana, ary ny lalanao sao dia malalaka hifanotofan'ny maro......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/07/2019 15:58
Ireto no porofo fa mila mandroso ny olona iray fa tsy mijanona ho zaza foana ihany...

« Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza, dia nandevozin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao; » (Galatiana 4:3)

araka io teny io ny zaza dia ireo miaina amin'ny abidim-pianarana....(ireo mbola tsy miditra lalina fa mionona amin'ny resaka finoana fotsiny ihany)...

Ity ny teny tena manamarina izany zaza = izay miaina amin'ny abidim-pianarana = ireo mbola homan-dronono fotsiny ihany...(tsy mahazaka ventin-kanina)

« Fa na dia tokony ho efa mpampianatra aza ianareo noho ny fahelan'ny andro, dia mbola mila izay hampianatra anareo ny abidim-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray; ary efa toy izay tokony homen-dronono ianareo, fa tsy ventin-kanina. » (Hebreo 5:12)

ity no porofo fa mila ilaozana izany abidim-pianarana (fiononana amin'ny resaka finoana fotsiny ihany) izany fa tsy mahasoa fa tokony handroso......

« Koa aoka hilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'i Kristy, fa aoka handroso ho amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana hahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra, » (Hebreo 6:1)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/07/2019 16:12
Raha fitinina izay tapany 1 izay dia hoe tena tsara aloha rehefa nahavita dingana voalohany ianao....Finoana an'i Jesosy Kristy Tompo ka nandray sy nanaiky Azy ho Tompo sy mpamonjinao...

Nefa tsy ampy izay fa vao fanombohana fotsiny ihany fidirana ilay vavahady ary rononon-dreny no mbola hamahanana anao hatreo ...mila mandroso amin'ny lalina ianao (fandrosoana amin'ilay lalana tery) dia ny fihezahana hamantatra ny marina (fihinanana ventin-kanina) satria izay mahafantatra ny marina no ho afaka tsy andevo ary izay afaka tsy ho andevo no ho lasa zanaka hiaraka handova amin'i Kristy....

Ka ity ny teny entin'Andriamanitra hitaomana anao handroso amin'ny lalina amin'izay.....« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)

Tsy ampy ilay finoana fa mila mandray fanapaha-kevitra amin'izay ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra....(mila mipratika amin'izay)....

Inona ary ilay zavatra pratiquena????? izay indray no tohiny fa mahareta tsara e!....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/07/2019 16:17
Hiditra amin'ny fanontaniana faharoa ary isika izao...Inona ny pratika tena marina? ilay sitrapon'Andriamanitra tokony hatao????

Satria hoy aho tokony ho iray ihany ilay pratika satria Iray ihany no mpampianatra dia i Jesosy Kristy...

Hoy Jesosy hoe : « Midira amin'ny vavahady èty ianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. » (Matio 7:13)
« Fa èty ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. » (Matio 7:14)


Ny toetran'ilay vavahady hidirana izany dia tokony ETY (fa tsy lehibe) ary ny toetran'ilay lalàna kosa ETY (fa tsy malalaka)...

Dikany diniho tsara ilay vavahady nidiranao sao dia ilay lehibe nifandrombahan'ny olona nidirana, ary ny lalanao sao dia malalaka hifanotofan'ny maro......
Valio | Miverina eny ambony
NytenakoIhany - 10/07/2019 06:33
Tiako be ilay afatra fa tsara ra tonga dia tsorinao izay tinao atongavana @ ilay hoe "pratika tena marina" mba ahamora kokoa ilay ady evitra

Fombafomba ve? fiangonana ve?...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/07/2019 10:20
NytenakoIhany
Tiako be ilay afatra fa tsara ra tonga dia tsorinao izay tinao atongavana @ ilay hoe "pratika tena marina" mba ahamora kokoa ilay ady evitra
Fombafomba ve? fiangonana ve?...

Mahafinaritra namana,
Fa aleo angamba alefa-tsika milamina sy mazava tsara mba tsy ho diso interpretation ny mpamaky...

Ny tanjona mantsy tsy hoe hanaratsy, na indrindra indrindra koa hoe hitsara, fa mba hahafantaran'ny olona ny marina sy ny tena antony tokony hivavahana (dia ny fikatsahana ilay fiainana mandrakizay)

Ka rehefa hikatsaka (vie éternel) ihany tsy aleo ve atao tsara toy izay hanao kitoatoa....

Hoy mantsy i paoly apostoly izay hoe....

« Raha izaho ary, dia mihazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitoatoa; ary mamely totohondry aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra; » (1 Korintiana 9:26)
« Koa raha nikasa izany aho, moa nanao kitoatoa va aho? Ary izay zavatra kasaiko, moa kasaiko araka ny nofo va, mba hanaovako eny eny foana, sy tsia tsia foana? » (2 Korintiana 1:17)
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 10/07/2019 16:32
Raha ny baiboly no jerena dia ny kristiana dia olona mino ny famonjena vitan'i Jesoa Kristy, nibebaka ary vita batisa toy ireo 3000 niova fo taorian'ny pentekoty, notorian'i petera teny ry zareo dia nino dia hoy izy hoe inona ny tokony ataonay rahalahy, dia hoy petera hoe : mibebaha, ialao ny fanaonareo taloha ary atao batisa @ anaran'ny ray, zanaka ary fanahy masina.
amiko ny tena hevitry ny batisa no tsy azon'ny kristiana maro.
batisa kristiana dia hoe maty niaraka tamin'i Jesoa Kristy teo @ hazo fijaliana ilay ianao mpanota fahiny ary olombaovao ao amin'i Kristy no nivoaka ny batisa.
kristianina dia olona maty amin'ny ota, voadio amin'ny fahotana noho ny ran'i Jesoa Kristy, lasa zanak'Andriamanitra satria Jesoa Kristy no velona ao anatiny amin'ny alalan'ny Fanahy Masina.

Kristiana pratiquant dia tokony olona mahatsapa fa Jesoa kristy no velona ao anatiny ary manaiky ho tarihin'ny Fanahy Masina izy fa tsy ny filan'ny nofony intsony.

raha te handintena ianao dia tsotra, jereo fotsiny hoe nisy au moins fahotana lehibe 1 tsy nataonao intsony nanomboka nahatsapanao fa Kristy dia velona ao anatinao?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/07/2019 16:21
Araka izany dia tsy ampy ny fiononana amin'ny finoana fotsiny ihany fa ilaina ianao mandroso amin'ny lalina kokoa dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra (io ilay pratika ilaina atao)

Sitrapon'Andriamanitra = Sitraky ny fon'Andriamanitra....raha te hahazo sitraka ianao ataovy ny sitraky ny fony...

Ety ampiandohana nefa dia tiako ny mba hampahery an-tsika rehetra satria araka ny nambara dia "ety" ilay vavahady tsy maintsy idirana ary "tery" koa ilay lalana tsy maintsy izorana...

Manomboka eto dia toroko hevitra ianao....asivo tanjona ny antony ivavahanao....Ny tanjona tokony hoe voalohany sady lehibe indrindra hivavahana dia ny mba hahazoanao ilay atao hoe fiainana mandrakizay (vie éternel) Io no tokony tanjona tsy miala ao antsainao manomboka androany...(Mat.6:33)

N'inon'inona fomba ahazoana an'io fiainana mandrakizay io dia ataovy! raha izay ny toetsaina entinao mivavaka manomboka androany dia minoa fa tsy maintsy ho tody any amin'ilay tanjona ianao ary misy lanjany aminao amin'izay izany atao hoe mivavaka izany....

« Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha, izay hitan'olona, ka dia nafeniny; ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany. » (Matio 13:44)
Valio | Miverina eny ambony
NytenakoIhany - 13/07/2019 07:01
Itako hoé marina sady mazava be izany hevitra miainga rehetra izany. Mafinaritra raha mba mahay mandinika tsara otrizany daholo ny kristiana satria tena ilaina ny fandalinana ny finoana mba ampiroborobo eo @ fanarahana an'Andriamanitra.

Raha jerena izany dia izao:
- Ilaina ny fahafantarana fa iray ihany no Andriamanitra (Ray, zanaka, Fanahy masina)
- Ilaina ny finoana Izany
- Ilaina fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra (ao anatin'izany fahafatanarana ny didy folo) ary manao sitrapony
- Ilaina ny mibebaka ary miala @ ratsy fanao
- Ilaina ny mitana ny finoana izay ananana
- Ary ilaina ny fahaizana miaina @ maha kristiana eo anivon'izao tontolo be faharatsiana sy fankahalana izao mba ahazoana ilay fiainana mandrakizay

Te hiditra lalindalina kokoa aho
Fa ny saika anontaniko indray dia izao: ilaina ve ny miteny @ Andriamanitra oé "tia Anao aho" (mety ve izany? tokony ho atao ve izany? tokony ho raisina tahaka ny olona tiana ve Andriamanitra sa tsy fanajana Azy ny fitenenana izany?)

Matetika tsy dia faheno firy ny mpitarika na ny mpivavaka tsotra manonona na mitory io teny io kanefa dia @ baiboly dia nantoany tsara Jesosy

Raha tia Ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko (Jaona 14:15)

Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin'i Simona Petera: Simona, zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho ny fitiavan'ireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Fahano ary ny ondrikeliko. Hoy indray Izy taminy fanindroany: Simona, zanak'i Jaona, moa tia Ahy va ianao? Dia hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Andraso ary ny ondriko. Hoy Izy fanintelony: Simona, zanak'i Jaona, moa tia Ahy va ianao? Dia nalahelo Petera, satria Izy nanao intelo taminy hoe: Moa tia Ahy va ianao? Ka hoy izy taminy: Tompoko, Hianao mahalala ny zavatra rehetra; fantatrao fa tia Anao aho. Hoy Jesosy taminy: Fahano ary ny ondriko. (Jaona 21:15-17)

Ny tiako atongavana dia efa vokatra ilay fitiavana eto ilay fitandremana ny didy sy fangatahana hoe andraso ny ondriko sns...(izany hoe efa fangatahana porofo)....Ny valin'ilay fanontaniana nipetraka teto dia hoé "Eny , Tompoko, Hianao mahalala fa tia Anao aho" fa tsy hoe "inona Tompoko no tianao hataoko na hoe inona Tompoko no tianao atongavana". Fa valiny dia hoe ...tia Anao aho

Ilaina ary ve ny fitenenena @ Andriamanitra izany ary?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/07/2019 02:10
Ka iza @ izy roaroa ireo azany no tianao ry Nytenakoihany aa

https://faxxus.files.wordpress.com/2018/01/euro-jesus.jpg

Valio | Miverina eny ambony
NytenakoIhany - 17/07/2019 06:29
Haha

Fa iza ireo?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/07/2019 07:43
NytenakoIhany
Te hiditra lalindalina kokoa aho
Fa ny saika anontaniko indray dia izao: ilaina ve ny miteny @ Andriamanitra oé "tia Anao aho" (mety ve izany? tokony ho atao ve izany? tokony ho raisina tahaka ny olona tiana ve Andriamanitra sa tsy fanajana Azy ny fitenenana izany?)

Mbola hotohizana ny lohahevitra fa aleho aloha mba hamaly kely an'io fanontanianao io aho angamba
Raha ireto teny ireto aloha dia manaporofo hoe ENY TENA ILAINA NY MITENY HOE TIA AZY IANAO...
« Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin'i Simona Petera: Simona, zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho ny fitiavan'ireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Fahano ary ny ondrikeliko. » (Jaona 21:15)
« Hoy indray Izy taminy fanindroany: Simona, zanak'i Jaona, moa tia Ahy va ianao? Dia hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Andraso ary ny ondriko. » (Jaona 21:16)
« Hoy Izy fanintelony: Simona, zanak'i Jaona, moa tia Ahy va ianao? Dia nalahelo Petera, satria Izy nanao intelo taminy hoe: Moa tia Ahy va ianao? Ka hoy izy taminy: Tompoko, Hianao mahalala ny zavatra rehetra; fantatrao fa tia Anao aho. Hoy Jesosy taminy: Fahano ary ny ondriko. » (Jaona 21:17)


Ilaina araka izany ny miteny Aminy hoe Tia Azy ianao...
Saingy nampiany koa hoe...
« Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian'ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy. » (Jaona 14:21)
« Izay tsy tia Ahy dia tsy mitandrina ny teniko; ary ny teny izay renareo dia tsy Ahy, fa an'ny Ray izay naniraka Ahy. » (Jaona 14:24)

Izany hoe mila ihany koa porofoina ilay fitiavanao azy dia amin'ny alalan'ny fitandremana ny didiny izany.....

Io indrindra ilay sitrapon'Andriamanitra mbola hofantarintsika....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/07/2019 11:56
NytenakoIhanyHaha

Fa iza ireo?

Haha marina

Ilay etsy @ ankavanana dia i Jesosy (Andrmntra), araka ny imagination-n'ny Kristiana tandrefana, araka ny karazan'olona 'idealy' mba tiatian-dreo ho @ 'idealiny'. Dia io Izy, marinrandrirana, manopy fotsy koakoa noho ny tokony ho maintiny, ary tsy matavy boraka, ary toa manga maso koa izany Izy io

iilay etsy @ ankavia indray dia i Jesosy, araka ny recoupement nataon'ny Siantista ny karazan'olona tao moyen-orient de l'an zero. Be vatak'orona, ngitangita volo, manopy mainty kokoa noho ny fotsy, ary marron maso


ka dia O Iza Iza @ izy roaroa ireo no itorianao FITIA ry NytenakoIhany?

Na koa,, iza @ izy roaroa ireo no efa nihaona taminao - tao @ imazination-nao tao - rahefa nivavaka harivariva iny ianao ry NytenakoIhany?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/07/2019 13:44
Mitady hivoana izy izany an! mitady hanao resaka G.. i rhajo izany!

otran'izao hoy aho ny tena fisehoany fa tsy otran'ireo...

« Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatretatra tampoka manodidina azy; » (Asan'ny Apostoly 9:3)
« dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? » (Asan'ny Apostoly 9:4)
« Ary hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao; » (Asan'ny Apostoly 9:5)


Tsy misy endrika hita fa hazavana manelatrelatra dia maheno feo ianao mivoaka avy tao......

Toy izany koa no hitan'ity olona iray ity....(raha nanaraka tsara hatramin'ny farany ity video ity ianao....

Valio | Miverina eny ambony
Dreamlover14 - 17/07/2019 18:34
Olona akaiky ahy ao anaty fianakaviana, tsy mino akory ny fisian'Andriamanitra sy Jesoa Kristy fa ankoatran'ireo dia tanterany ny ambin'ny didy 10, miampy ilay Didy vaovao nomen'i Jesoa Kristy dia ny mba hifankatiavantsika.

Asa taotrano no fiveloman'io olona io ary nisy fotoana fiangonana iray nangataka olona hanao drafitra fanavaozana ny trano fiangonana dia nanolo-tena izy na dia tsy mpino aza. Voatazona ny drafitra namboariny ary vita soa aman-tsara ny fanavaozana. Tsy navelany hosoratana ao anaty tantaran'ilay fiangonana akory ny anarany.

Lasa ihany ny saiko hoe misy milaza ho Kristianina mbola ampahafolon'ny vitan'io olona io no vitany. Azo lazaina ho kristianina ve io olona io sa tsia. Raha tsia azo lazaina ho pratiquant ve izy satria ilay pratique ataony dia mihoata lavitra noho isika Kristiaina maro hafa
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 17/07/2019 19:19

RBNIR
Araka izany dia tsy ampy ny fiononana amin'ny finoana fotsiny ihany fa ilaina ianao mandroso amin'ny lalina kokoa dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra (io ilay pratika ilaina atao)

Sitrapon'Andriamanitra = Sitraky ny fon'Andriamanitra....raha te hahazo sitraka ianao ataovy ny sitraky ny fony...

Ety ampiandohana nefa dia tiako ny mba hampahery an-tsika rehetra satria araka ny nambara dia "ety" ilay vavahady tsy maintsy idirana ary "tery" koa ilay lalana tsy maintsy izorana...

Manomboka eto dia toroko hevitra ianao....asivo tanjona ny antony ivavahanao....Ny tanjona tokony hoe voalohany sady lehibe indrindra hivavahana dia ny mba hahazoanao ilay atao hoe fiainana mandrakizay (vie éternel) Io no tokony tanjona tsy miala ao antsainao manomboka androany...(Mat.6:33)

N'inon'inona fomba ahazoana an'io fiainana mandrakizay io dia ataovy! raha izay ny toetsaina entinao mivavaka manomboka androany dia minoa fa tsy maintsy ho tody any amin'ilay tanjona ianao ary misy lanjany aminao amin'izay izany atao hoe mivavaka izany....

« Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha, izay hitan'olona, ka dia nafeniny; ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany. » (Matio 13:44)


diso ianao RBNIR fa tsy ny fanaovana ny sitrapon'Andiamanitra no ahazoana fiainana mandrakizay raha miaina ambany fahasoavana ianao ( sous la grace) fa ny finoana an'i Jesoa Kristy ary ny fibebahana

manao ny sitrapony ianao satria tia azy fa fiainana mandrakizay dia mamaimpoana, noho ny fitiavany anao
Valio | Miverina eny ambony
NytenakoIhany - 18/07/2019 06:39
rhaj0
NytenakoIhanyHaha

Fa iza ireo?

Haha marina

Ilay etsy @ ankavanana dia i Jesosy (Andrmntra), araka ny imagination-n'ny Kristiana tandrefana, araka ny karazan'olona 'idealy' mba tiatian-dreo ho @ 'idealiny'. Dia io Izy, marinrandrirana, manopy fotsy koakoa noho ny tokony ho maintiny, ary tsy matavy boraka, ary toa manga maso koa izany Izy io

iilay etsy @ ankavia indray dia i Jesosy, araka ny recoupement nataon'ny Siantista ny karazan'olona tao moyen-orient de l'an zero. Be vatak'orona, ngitangita volo, manopy mainty kokoa noho ny fotsy, ary marron maso


ka dia O Iza Iza @ izy roaroa ireo no itorianao FITIA ry NytenakoIhany?

Na koa,, iza @ izy roaroa ireo no efa nihaona taminao - tao @ imazination-nao tao - rahefa nivavaka harivariva iny ianao ry NytenakoIhany?Somary nasiako haha kely ilay valin-teniko fa ny tena marina dia tena tsy fantatro mihintsy ireo, niezaka nampahafantatra enao ary itako hoe efa tsara ary isaorako...

Fa na zany aza mbola tsy tena ampy loatra ilay fanazavanao mba anamora kokoa ny famaliko anao hoe iza @ izy 2 ireo... Fa ra mbola misy azonao anapina azy dia ampio any aloha ilay fampahafantarana hoe

Dia valiko enao avy eo hoe iza @ ireo tokoa ilay Andriamanitra itoriako fitiavana
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/07/2019 10:12

gasy1zay
diso ianao RBNIR fa tsy ny fanaovana ny sitrapon'Andiamanitra no ahazoana fiainana mandrakizay raha miaina ambany fahasoavana ianao ( sous la grace) fa ny finoana an'i Jesoa Kristy ary ny fibebahana

manao ny sitrapony ianao satria tia azy fa fiainana mandrakizay dia mamaimpoana, noho ny fitiavany anao

?????
Tsy izaho no dison'i gasy1zay fa i Jesosy....

« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)
« Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia* tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? [*Demonia = fanahy ratsy, na anjely ratsy] » (Matio 7:22)
« Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, ianareo mpanao meloka. » (Matio 7:23)


Na izany aza, mbola tsy niteny aho aloha hatreto hoe inona ilay sitrapony tokony hotanterahina...ary ahoana no fomba hanantanterahina izany sitrapony izany.....

Mbola hitohy ny resaka e!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/07/2019 12:53
esy e ry izy roaroa..

i JEsosy anie m(p)ivadi-dela ee.. excité mampiresaka ao izy, dia hadinony ny noteneniny ny omaliny.

Hanontanio Ineny Gogola fa lavabe ny lisitra.

Ka dia samia fotsiny mitsimpona izay mampetimety ny imazination-ny ao ee...

Jesosy mpivadi-dela

“If I testify on my own behalf, my testimony is valid (John 8:14)
“If I testify about myself, my testimony is not valid. (John 5:31)
The world cannot hate you, but it hates me because I testify that what it does is evil.
(John 7:7)
If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. (John 15:19)

Love one another. As I have loved you, so you must love one another. (John 13:34)
My command is this: Love each other as I have loved you. (John 15:12)

"If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters—yes, even his own life—he cannot be my disciple. (Luke 14:26)
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. (John 14:27)

Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. (Matthew 10:34)
I have come to bring fire on the earth, (Luke 12:49)

Honour thy father and [thy] mother: (Matthew 19:19)

For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother (Matthew 10:35)

"Don't you see that nothing that enters a man from the outside can make him 'unclean'? For it doesn't go into his heart but into his stomach, and then out of his body." (In saying this, Jesus declared all foods "clean.") Mark 7:18
Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. (Matthew 15:11)

And the pig, though it has a split hoof completely divided, does not chew the cud; it is unclean for you. You must not eat their meat or touch their carcasses; they are unclean for you. (Leviticus 11:7-8)
Wine [is] a mocker, strong drink [is] raging: and whosoever is deceived thereby is not wise. (Proverbs 20:1)


These twelve Jesus sent out with the following instructions: "Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. (Matthew 10:5)
"I was sent only to the lost sheep of Israel."
(Matthew 15:24)

I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told, in memory of her." (Matthew 26:13)
Therefore go and make disciples of all nations (Matthew 28:19
"Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. (Matthew 10:5)

Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.
There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink. (John 4:5-7)

Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. (Matthew 10:34)
He said to them, "But now if you have a purse, take it, and also a bag; and if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. (Luke 22:36)

But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, 'Raca, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, 'You fool!' will be in danger of the fire of hell. (Matthew 5:22)
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. (Matthew 26:52)

…"for all who draw the sword will die by the sword. (KJV)You blind fools! Which is greater: the gold, or the temple that makes the gold sacred? (Matthew 23:17)
Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift? (Matthew 23:19, KJV)


Honour thy father and [thy] mother: (Matthew 19:19)

Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come. (John 2:4)

And he took a child, and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms, he said unto them, Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: (Mark 9:36-37)

And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works. (Revelations 2:23)
But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you, (Matthew 5:44)
But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you, (Luke 6:27)
But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay [them] before me. (Luke 19:27)
But those enemies of mine who did not want me to be king over them—bring them here and kill them in front of me." (NIV)

That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none. (John 18:9)

While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled. (John 17:12)

But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven. (Matthew 10:33)

But he who disowns me before men will be disowned before the angels of God. (Luke 12:9)

"I tell you the truth," Jesus answered, "today—yes, tonight—before the rooster crows twice you yourself will disown me three times." (Mark 14:30)
Immediately a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken: "Before the rooster crows, you will disown me three times." And he went outside and wept bitterly. (Matthew 26:75)

The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born. (Matthew 26:24)
* If Judas betrayed Jesus, then he cannot sit on the throne!
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. (Luke 22:3)
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. (Matthew 19:28)

In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. (Matthew 5:16)

TAKE CARE not to do your good deeds publicly or before men, in order to be seen by them; otherwise you will have no reward reserved for and awaiting you] with and from your Father Who is in heaven. (Matthew 6:1, Amplified Bible)

This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.
(Matthew 13:49)

Whether of them twain did the will of [his] father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. (Matthew 21:31)

Blessed [are] the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. (Matthew 5:3)


Blessed [are] they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. (Matthew 5:10)

"Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.
(Matthew 7:13-14)
Everyone will be salted with fire. (Mark 9:49)

I tell you the truth: Among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist; yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. (Matthew 11:11)
Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. (KJV)

I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and [with] fire: (Matthew 3:11, KJV)
"I baptize you with water for repentance. But after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. (NIV)
But I tell you, Elijah has already come, and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way the Son of Man is going to suffer at their hands." (Matthew 17:12)
* Jesus said John the Baptist is Elijah.

They asked him, "Then who are you? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the Prophet?" He answered, "No." (John 1:21)

* Yet John denies being Elijah!
He answered, "A wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign! But none will be given it except the sign of the prophet Jonah. (Matthew 12:39)

"You call me 'Teacher' and 'Lord,' and rightly so, for that is what I am. (John 13:13)

He sighed deeply and said, "Why does this generation ask for a miraculous sign? I tell you the truth, no sign will be given to it." (Mark 8:12)


"I do not accept praise from men, (John 5:41)
They worship me in vain; their teachings are but rules taught by men.' " (Matthew 15:9, Mark 7:7)

No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. (John 10:18)
* Jesus claims having the power to raise himself

The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. (Acts 5:30)

* It was God who raised Jesus, he didn’t have the power to raise himselfValio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 18/07/2019 15:55

RBNIR

gasy1zay
diso ianao RBNIR fa tsy ny fanaovana ny sitrapon'Andiamanitra no ahazoana fiainana mandrakizay raha miaina ambany fahasoavana ianao ( sous la grace) fa ny finoana an'i Jesoa Kristy ary ny fibebahana

manao ny sitrapony ianao satria tia azy fa fiainana mandrakizay dia mamaimpoana, noho ny fitiavany anao

?????
Tsy izaho no dison'i gasy1zay fa i Jesosy....

« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)
« Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia* tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? [*Demonia = fanahy ratsy, na anjely ratsy] » (Matio 7:22)
« Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, ianareo mpanao meloka. » (Matio 7:23)


Na izany aza, mbola tsy niteny aho aloha hatreto hoe inona ilay sitrapony tokony hotanterahina...ary ahoana no fomba hanantanterahina izany sitrapony izany.....

Mbola hitohy ny resaka e!


vakio efesiana 2 : 8-9 dia ho tsapanao fa tsy nohon'ny asanao no nahazoanao famonjena sao ianao hirehareha hoe nanao ny sitrapony aho dia voavonjy.

marina fa sitrapon'Andriamanitra ny handraisantsika famonjena, hanekentsika an'i Jesoa Kristy ho Tompo sy mpamonjy, ary marina koa hoe ny olona tsy nibebaka fa mbola mitoetra anaty fahotany dia tsy handova ny lanitra saingy mazava io voalaza ao @ efesiana io fa tsy ny fanarahanao ny lalana no hhazoanao famonjena fa noho i Jesoa Kristy nanolotra ny ainy ho anao.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany