You are here: home > Forum

FANTARO NY AMPITSO IZAY HO AVY TSY HO ELA.....

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : FANTARO NY AMPITSO IZAY HO AVY TSY HO ELA.....
Valiny : 110
Pejy:  1 2 3 >  Farany
RBNIR - 21/03/2018 15:32
« [Ny amin'ny anjely telo izay nitory, sy ny fahasambaran'izay maty ao amin'ny Tompo, ary ny andro fijinjana] Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, » (Apok.14:6)
« nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro* fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. [* Gr. ora] » (Apok.14:7)
« Ary nisy iray koa, dia anjely faharoa, nanaraka ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. » (Apok.14:8)
« Ary nisy iray koa, dia anjely fahatelo, nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany, » (Apok.14:9)
« dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry iry; » (Apok.14:10)
« ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay; ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny, na izay mandray ny mariky ny anarany. » (Apok.14:11)

Ny zavatra hataon'Andriamanitra dia haniraka an'ireo anjely 3 amin'izay IZY, ka mampiomana ny olona amin'ny alalan'ny hafatra nomeny ny mpanompony...

Asan'ny anjely voalohany:
1- Hampahafantra ny olona rehetra ambonin'ny tany (tsy hanavahana finoana, na mpino na tsy mpino fa ny olona rehetra mihitsy sy ny firenena rehetra mihitsy....) fa MILA MATAHOTRA SY MANOME VONINAHITRA AN'ILAY ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA NY OLONA REHETRA DIA I JEHOVAH ANDRIAMANITRA ILAY NAHARY NY LANITRA SY NY TANY!!!
Filazan-tsara mandrakizay no eny an-tanan'io anjely io hoy : izay tsy inona akory fa ilay filazantsara notorian'i Jesosy 2000 taona lasa ihany (Mat.24:14)
Zavatra 2 no ampianarina ny olona amin'izany:
1- « Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara*; fa raha te-hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. » (Mat.19:17)

2- « Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. » (Jao.3:36)

Raha te-hiditra amin'ny fiainana mandrakizay ny olona 1 dia mila :
1- mitandrina ny didin'Andriamanitra izy
2- mila mino ny Zanaka lahitokan'Andriamanitra izy dia i Jesosy Kristy

Hoy ny Apok.14:12 hoe « Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. » (Apok.14:12)

Tsy hoe ara-bakiteny dia hisy anjely hanidina eny amin'ny rahon'ny lanitra, fa Jesosy no hiverina indray hifidy olona sy hampianatra azireo ilay filazan-tsara mandrakizay dia ireo no hanantanteraka ILAY FITORIANA LEHIBE FARANY ETO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO.....(azonao vakiana ato....)

Izay no asan'ilay anjely voalohany.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/03/2018 15:55
Asan'ilay anjely voalohany no hita teo....
Hampahafantatra ny olona rehetra ambonin'ny tany (tsy ankanavaka fa ny rehetra rehetra mihitsy) ILAY ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA DIA I JEHOVAH ANDRIAMANITRA NAHARY NY LANITRA SY NY TANY ARY HITAONA NY OLONA HATAHOTRA SY HANOME VONINAHITRA AZY....Ny filazan-tsara nampianarin'i kristy 2000 taona lasa no ampianarina amin'izany ka hampahafantarina amin'ny olona fa raha te hiditra any amin'ilay fiainana mandrakizay ny olona dia mila mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy Kristy......

Efa manomboka ny asan'io anjely voalohany io ankehitriny satria efa manomboka mifidy olona i JESOSY ampianarany ilay filazantsara nampianariny fahiny.....


Inona kosa no asan'ilay Anjely faharoa hirahina?
« Ary nisy iray koa, dia anjely faharoa, nanaraka ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. » (Apok.14:8)

Ny asany dia hampahafantatra mazava ny olona hoe IZA MARINA ILAY BABYLONA LEHIBE ARY KOA HANDRAVA AZY IO,

Ny foibeny dia miainga avy ao babylona....
Fijangajangana ara-panahy no resahina eto (fampirafesana an'i JEHOVAH ANDRIAMANITRA amin'ny Andriamanitra hafa ary araka ny voasoratra dia ny firenena rehetra voataonany amin'io fijangajangana io......

Efa manomboka tanteraka aminy ankehitriny ity teny manaraka ity....
« Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! ka tonga fonenan'ny demonia sy fieren*'ny fanahy maloto rehetra ary akanin*'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. » (Apok.18:2)

Diniho tsara fa ankehitriny ny EI (NA DAESH) dia lasa tanana fonenan'ny fanahy maloto arak'io teny io ary ireo vorona maloto sy ankahalaina voalazan'ny teny etsy ambony dia tsy iza akory fa ireo mercenaire halan'ny olona any amin'ny fireneny avy any ka lasa mitady vola manao mpikaramanady any ankehitriny.......

Efa manomboka ihany koa araka izany ankehitriny ny asan'io anjely faharoa io dia tsy inona akory fa ny fandravana an'i babylona lehibe, fahampahafantarana ny olona fa tsy io ilay TENA ANDRIAMANITRA FA FIJANGAJANGANA IO......

Ary ankehitriny dia efa taomin'Andriamanitra hiala ao ireo olony araka ny voasoratra hoe...« Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Mialà aminy ianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. » (Apok.18:4)


Asan'ireo anjely 2 voalohany izay no hitan-tsika teo....
Ny voalohany dia mampahafantatra ny olona ilay ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA DIA I JEHOVAH ANDRIAMANITRA IZAY NAHARY NY LANITRA SY NY TANY....KA MITAONA NY OLONA HATAHOTRA SY HANOME VONINAHITRA AZY....
Ny faharoa kosa dia mampahafantatra ny olona an'ilay Babylona lehibe sy handrava azy ary hitaona ny olona nijangajanga tany hiverina amin'ilay ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA.......

MIVAVAHA MAFY, MATAHORA AN'ANDRIMANITRA OMEO VONINAHITRA IZY FA EFA TONGA NY ANDRO FITSARANY...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 21/03/2018 17:26
Aiza ary inona ilay DISO ry RBNIR aa... Azo asesy dia milamina ve izy io ee??

1- "kintana miraraka no fambara"

2- "ho avy tahaka ny mpangalatra" ny Zanak'olona


Aiza ary inona @ ireo roa ireo ilay DISO ry RBNIR aa...
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 21/03/2018 19:30
Film efa nandeha. Efa 1987 taona no nanaovana tsianjery an’io
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/03/2018 06:48
Hiezaka ny tsy hamaly HS intsony aloha mba tsy hanimbana lohahevitra....

Afaka manakana HS v izaho ry mpandrindra (mba atoroy hevitra e!)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/03/2018 12:21
Raha nanaraka tsara ianao, ny asan'ireo anjely 2 voalohany dia mitaona ny olona hamantatra ILAY ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA (JEHOVAH ANDRIAMANITRA NANAO LANITRA SY NY TANY) ka mitaona ny olona hiala amin'ireo andriamanitra tsy izy fa kosa hatahotra sy hanome voninahitra ILAY TENA IZY.....

Ho resy lahatra ny mponina rehetra eto ambonin'ny tany araka izany fa JEHOVAH ANDRIAMANITRA IRERY IHANY MARINA TOKOA NO ILAY ANDRIAMANITRA TOKANA TOKONY HIVAVAHANA ary EKEN'NY OLONA IHANY KOA FA TENA ILAINA NY FINOANA AN'I JESOSY KRISTY ZANANY LAHY TOKANA......

Hizotra mankany amin'ny fivavahana amin'ny Andriamanitra TOKANA izao tontolo izao ka ny fivavahana kristianina sisa no tena hitoetra...

Tsy hipetraka hatreo anefa ny devoly fa hifidy ny olony izy....ilay BIBIDIA io....
Tsy hoe bibidia ara-bakiteny fa ny tena marina dia kristianina ihany io bibidia io ary raha amin'ny endrika ety ivelany dia tsy hisy hahafantarana azy mihitsy hoe bibidia izy satria hiseho ho olona tsara fanahy B, tia olona, mpivavaka tsara tokoa, kanefa hahavita hampamono izay olona rehetra tsy hety hiankohoka eo anatrehany (ireo izay tsy hanaiky ny fampianarana izay hapetrany)

Araho ato fa rehefa mandroso ilay FITORIANA LEHIBE FARANY ataon'ireo olona izay hofidin'i JESOSY mivantana hampianatra ilay fampianarana tsy misy kilema dia hiseho eo amin'ny fitoerana masina io bibidia io....

Io ihany koa ilay atao hoe lehilahin'ota ary ny fisehoan'izy io no anisan'ny manamarika marina tokoa fa efa ho tonga tokoa ny farany.....
« mba tsy halaky hohetsiketsehina amin'ny saina na hampitahorina ianareo, na amin'ny fanahy, na amin'ny teny, na amin'ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa miandoha ny andron'ny Tompo. » (2 Tes.2:2)
« Aza mety hofitahin'olona akory ianareo; fa tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka hiseho ilay lehilahin'ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, » (2 Tes.2:3)
« ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. » (2 Tes.2:4)

Hipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy io ary hanao ny tenany ho Andriamanitra satria hahasahy hanova ny didy izay napetrak'Andriamanitra hotandremana, nefa tsy nahazo baiko mivantana akory avy amin'ILAY ANDRIAMANITRA TSITOHA....
Hotanteraka aminy araka izany ity voalazan'i JEREMIA mpaminany ity.....
« Dia hoy Jehovah tamiko: Ireo mpaminany ireo dia maminany lainga amin'ny anarako; Tsy naniraka azy Aho, na nandidy azy, na niteny taminy; Fa fahitana mandainga sy faminaniana tsy marina ary tsinotsinona sy fitaky ny fony no aminaniany aminareo. » (Jer.14:14)
« Koa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ireo mpaminany izay maminany amin'ny Anarako ireo nefa tsy nirahiko tsinona ka milaza fa tsy hisy sabatra sy mosary eto amin'ity tany ity: Ny sabatra sy ny mosary indrindra no handringanana ireo mpaminany ireo. » (Jer.14:15)

Hizara 2 mazava tsara araka izany ireo kristiainina amin'izany fotoana izany...
Etsy andanininy ireo hanaraka ny fampianarana izay hoentin'ireo olona hofidian'i Jesosy mivantana ka hamerina indray ilay fampianarana tsy misy kilema 2000 taona lasa izay...

Etsy ankilany kosa ireo hanaraka (hiankohoka hoy ny soratra masina) an'ilay bibidia izay tsy nirahan'Andriamanitra fa haminany lainga ka hitaona ny olona hanaraka didy vaovao izay tsy avy tamin'Andriamanitra fa avy amin'ny tenany ihany (didin'olombelona)

Eo indrindra no hiasa ilay anjely fahatelo:
« Ary nisy iray koa, dia anjely fahatelo, nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany, » (Apok.14:9)
« dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry iry; » (Apok.14:10)
« ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay; ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny, na izay mandray ny mariky ny anarany. » (Apok.14:11)

Ny anjely fahatelo araka izany dia hitaona ny olona rehetra tsy hanaraka sy tsy hanaiky ny fampianarana izay ataon'io bibidia io fa kosa hijanona sy hitoetra ao amin'ilay fampianarana izay homen'ireo olomboafidy vaovao izay hampianarin'i Jesosy.....

IZAO NO TSAROVY RY NAMANA HOY ILAY ANJELY FAHATELO HOE IZAY MIANKOHOKA SY MANDRAY NY MARIK''IO BIBIDIA IO (IZAY MANAIKY NY FAMPIANARANY KA MANDA NY FAMPIANARAN'IREO OLOMBOAFIDY VAOVAO IREO) DIA :
1 HISOTRO NY FAHATEZERAN'ANDRIAMANITRA (IREO LOZA FITO HIROTSAKA FARANY ETO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO IO....).«
Ary ny voalohany nandeha, dia nampidina ny tao an-doviany tamin'ny tany; dia nisy vay ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibi-dia sy niankohoka teo anatrehan'ny sariny. » (Apok.16:2)

2 HAMPIJALIANA AMIN'NY AFO SY SOLIFARA MANDRAKIZAY MANDRAKIZAY.......

KOA DIENY IZAO DIA ARAHO ILAY FAMPIANARANA MBA TSY HAHAVOAFITAKA ANAO AMIN'IZANY FOTOANA IZANY
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/03/2018 12:34
RBNIRHiezaka ny tsy hamaly HS intsony aloha mba tsy hanimbana lohahevitra....

Afaka manakana HS v izaho ry mpandrindra (mba atoroy hevitra e!)

Forum re ity ry RBNIR aa... Samy mifampizara sy mandray/manome. Ary ity Forum an'i Hery ity indrindra azany no, raha ny fahitako azy, ary tena mbola hiderako an'i Hery manokana foana raha vao misy irika, fa ity Forum-n'i Hery ity no Forum MALAGASY mifanaja sy manaja ny Malagasy, satria i Hery dia mamela "mifampizara sy mifanaja", ary mifampatoky fa samy Malagasy. Mety misy mivoana ihany, fa araky ny fahendren'ny Razana Malagasy, dia "raisina @ halemem-panahiny".

Asa ianao ry RBNIr raha mba mandehandeha any @ Forum hafa, indrindra ireo feno an-drizareo francisés ireny, fa ny hita sy tsapako @ ireny aloha, dia tena mifanompa giravy matetika loatra.

Fa raha te-"Tsy ahalala afa-tsy ny sujet-nao" ianao ry RBNIR, dia ndana manokatra Bilaogy ee... Dia hiara-mahita eo raha misy kill.

Ny ahy izao efa ato
https://rahampitso.blogspot.ca

Dia mahonena koa anie ry RBNIR izany be konetaka eto ee... Teo izao ny resaka "Stephen Hawking" nefa dia tsy an-kenatra, nafotetak'i RBNIR tao ny Herinirinany. Dia hita mihintsy nareo fa ... kristiana ry RBNIR aa...
Valio | Miverina eny ambony
bichette - 22/03/2018 16:43
BETSAKA NY FAMANTARANA voasoratra ao anaty baiboly, mba hahafantaran'ny olombelona fa efa mihamanakaiky ny faran'izao tontolo izao, betsaka koa ny famantarana voalaza ao anaty baiboly manaporofo fa efa ho avy eny amin'ny rahon'ny lanitra i Jesosy Kristy : ao ny famantarana spiritoaly, famantarana naturel, famantarana eo anivon'ny olombelona, famantarana maro tokoa !
tsy tokony ataontsika tsinon'tsinona izany satria zavatra marina.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/03/2018 18:30
Tanisao hoe izany "FAMANTARANA" izany ry Bichette. Na dia iray @ ireo "BETSAKA" fotsiny aza no velabelarinao eto, dia efa isaorana anao mialoha.
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 22/03/2018 18:52
rhaj0 > be dia be kosa ilay famantarana e! ireto misy ohatra vitsy

Fa aoka ho fantatrao izao: fa any am-parany any dia hisy andro mahory.
2 Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina,
3 tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, lozabe, tsy tia ny tsara,
4 mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an’ Andriamanitra,

Ary handre ady sy filazana ady hianareo;
Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana; ary hisy mosary sy horohorontany amin’ ny tany samy hafa


Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan’ ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany;


Fa ny Fanahy milaza marina fa amin’ ny andro aoriana dia hihemotra amin’ ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran’ ny demonia,

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/03/2018 19:26
Tsy efa nikoraraika an'io "famantarana" an'i Gasy1zay io foana ve ny Eoropeana nandritra izay 2000 taona izay ee???

Firifiry ny areti-mandoza sy ady lehibe nifanesy teo?

1- Dia tsy takatrao ve, fa point de vue tery saina tao @ moyen-orient de l'an 0 ny hoe, fin du monde rahefa raikitra ny ady, satria TSISY n'inona takany ny @ ankoatry ny bonga???

2- Dia tsy mba nandalo tao ambany masonao koa ve ilay bilagy hoe, "la fin du monde est demain" HONO, hozy ny (mpitia) BAiboly, fa nony tonga ny "demain", dia lazainy indray hoe, la fin D'UN monde" no notenenina ry betaitsofina aaa...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 22/03/2018 20:04
za nga moa miteny hoe tsy maintsy mino ianao na tsia fa mitanisa aho refa nangatahina(re)o ohatra
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/03/2018 20:52
ngaha koa moa nisy nikasa ny "hino" koa teo ry Gasy1zay, fa raha "nangataka" resaka aho, dia nahazo valiny, dia manohy manisy kaomanitera koa.. fa inona ary 'ty... hotsahotsan'ny vao contrediser-na ry Gasy1zay dia mikonetaka. F'angaha ho'a ity eny ambony alitara ee.. Hanao kaomanitera foana ny olona, na raha izaho aloha e....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 22/03/2018 21:03
zany ve dia hampitomany kosa e! efa hoe efa nanafatra Jesoa 2000 taona lasa zay fa hisy ny olona toa anao rhaj0, donc tsy mahagaga no tsy mampitomany na dia malahelo ihany aza hoe gasy toa ny tena no ho lasa tsy mpino.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/03/2018 21:19
Ny Razanao koa izao ry Gasy1zay dia "malahelo ihany aza hoe gasy toa ny tena no ho lasa mpino". Nefa ny Razana efa nampianatra hoe, rahefa maty, dia mitahy fa raha tsy izany dia miady vomanga ohatra.
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 22/03/2018 21:34
Dia hoy ny Ntaolo hoe Andriamanitra antampon'ny loha dia iny ilay taranany mpaniratsira hoe imazination-nao irery zany.

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/03/2018 01:26
Izao ilay lojika ry Gasy1zay aa..

hozy ny Banjar na ny Vazimba ohatra hoe:
gasy toa ny tena no ho lasa mpino (mpiady vomanga)

Hozy ny Dadaben'i Nenibe (mino mpiady vomanga) hoe:
gasy toa ny tena no ho lasa mpino (Jesosy miresaka)

Hozy i Gasy1zay (mino Jesosy miresaka) hoe:
gasy toa ny tena no ho lasa tsy mpino (Jesosy miresaka)


ka dia hosannah izany fa nivoatra izaho ee..
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/03/2018 05:51

rhaj0
Ny Razanao koa izao ry Gasy1zay dia "malahelo ihany aza hoe gasy toa ny tena no ho lasa mpino". Nefa ny Razana efa nampianatra hoe, rahefa maty, dia mitahy fa raha tsy izany dia miady vomanga ohatra.

Itony izao HS, raha voizina dia lasa simba ilay lohahevitra....

Mba mianara re mifehy ny resaka mba tsy hivoana ny lohahevitra e!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/03/2018 05:59
Afaka manokatra lohahevitra ange ianareo ohatra momba ny vazimba (finoana malagasy fahiny sns e! Fa raha ny eto dia mbola izay zavatra hitranga tsy ho ela ny resaka ary baiboly no référence, raha mahita ianao fa tsy mitombina ny faminaniana ataon'ny baiboly dia afaka maneho hevitra ianao manohitra an'izany...

Ohatra : tsy mino ianao fa ao aoriana kely aho dia tsy maintsy hanompo Andriamanitra tokana (JEHOVAH Andriamanitry ny Kristianina) dia afaka miresaka ianao....

Ohatra tsy mino ianao fa ny babylona lehibe dia ny silamo izay efa manomboka ravàna (raha nanaraka tsara ianao) dia afaka maneho hevitra ianao...

Mahaiza re mifehy lohahevitra ry zalahy a!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/03/2018 11:37
RBNIRMahaiza re mifehy lohahevitra ry zalahy a!

rhaj0Forum re ity ry RBNIR aa... Samy mifampizara sy mandray/manome. Ary ity Forum an'i Hery ity indrindra azany no, raha ny fahitako azy, ary tena mbola hiderako an'i Hery manokana foana raha vao misy irika, fa ity Forum-n'i Hery ity no Forum MALAGASY mifanaja sy manaja ny Malagasy, satria i Hery dia mamela "mifampizara sy mifanaja", ary mifampatoky fa samy Malagasy. Mety misy mivoana ihany, fa araky ny fahendren'ny Razana Malagasy, dia "raisina @ halemem-panahiny".

Asa ianao ry RBNIr raha mba mandehandeha any @ Forum hafa, indrindra ireo feno an-drizareo francisés ireny, fa ny hita sy tsapako @ ireny aloha, dia tena mifanompa giravy matetika loatra.

Fa raha te-"Tsy ahalala afa-tsy ny sujet-nao" ianao ry RBNIR, dia ndana manokatra Bilaogy ee... Dia hiara-mahita eo raha misy kill.

Ny ahy izao efa ato
https://rahampitso.blogspot.ca

Dia mahonena koa anie ry RBNIR izany be konetaka eto ee... Teo izao ny resaka "Stephen Hawking" nefa dia tsy an-kenatra, nafotetak'i RBNIR tao ny Herinirinany. Dia hita mihintsy nareo fa ... kristiana ry RBNIR aa...
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >  Farany