Paska Pentekosta Voalohambolana mbola tokony hankalazaina v?I

1. RBNIR ( 17/04/2023 23:09)
Araka ny fampianara mivantana avy amin'i Jesosy...


« Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata; » (Kolosiana 2:16)
« aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an'i Kristy. » (Kolosiana 2:17)

Araka ireo teny ireo dia aloky ny zavatra ho avy ireto voatanisa manaraka ireto :
1 fomba fihinana sy fisotro
2 andro firavoravoana,
3 voalohambolana,
4 Sabata,

Inona avy ary izy ireo?
1 Aza avela hisy hitsara anareo amin'ny fihinana sy fisotro
« Tonga ny Zanak'olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona: Indro, olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarinin ny asany*.» (Mat.11:19)
Jesosy koa dia niaran'ny fitsarana tamin'io fihinanana sy fisotroana io,
Eto aloha dia mila fahendrena, ny toaka tsy fisotro sao dia misy hihazakazaka amin'izay indray isika rehetra...
Inona ary no nitranga : rehefa tonga ny andro firavoravoana ny olona dia manetry tena mifady (oh mofo tsy misy masirasira sns....) Jesosy sy ny mpianany kosa mihinana sy misotro ihany....
Fehiny tsy tokony hifady hanina sy tsy hisotro intsony rehefa tonga ny andro firavoravoana fa tokony hihinana sy hisotro tahaka an'i Jesosy sy ny mpianany,

2 Andro firavoravoana : « [Ny amin'ny andro firavoravoana telo, dia ny Paska sy ny Pentekosta ary ny Tabernakely] Tandremo ny volana Abiba, ka ataovy ny Paskan'i Jehovah Andriamanitrao fa tamin'ny volana Abiba no nitondran'i Jehovah Andriamanitrao anao nivoaka avy tany Egypta tamin'ny alina. » (Deot.16:1)
Fehiny tsy tandremana intsony ireo andro firavoravoana 3 ireo dia ny paska, pentekosta ary ny tabernakely,

3 Voaloam-bolana : io angamba dia mazava be fa dia fankalazana ny volana voalohany io ary ao anatin'io no hankalazana ihany koa ny paska na ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira « Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany, nony hariva, no hihinananareo mofo tsy misy masirasira ambara-paharivan'ny andro fahiraika amby roa-polo amin'ny volana. » (Eks.12:18)

Io voalohambolana io koa araka izany dia dia tsy tandremana intsony satria aloka

4 Sabata, eto dia mila fitandremana ary mila alaina ny dikan-teny frantsay : Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats:

Sabbats au pluriels io (izany hoe karazana sabata maromaro) saingy tsy tafiditra ao ny andro fahafito satria ny andro fahafito dia notsindrina manokana araka ny heb.4:9 « Koa dia mbola misy sabata fitsaharana (andro fahafito vakio ny dikanteny DIEM) ho an'ny olon'Andriamanitra. » (Heb. 4:9)

Manamafy izany ny dikan-teny katolika amin'ny teny anglisy
9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,
http://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4

Inona ary araka izany ireo sabata voalaza ireo? Tsy inona akory fa ireo karazana Sabata taona ao anatin'ny Levitikosy 25

Ireny karazana Sabata hafa ireny araka izany dia efa aloka fotsiny ihany koa....


« Aza mety hofitahina tsy hahazoanareo ny loka noho ny fanetren-tena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa* hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainan'ny nofony [* Na: (tsy)] » (Kolosiana 2:18)
« ka tsy mihazona ny Loha; Izy no itomboan'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny hozatra, araka ny fampitomboan'Andriamanitra. » (Kolosiana 2:19)
« Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, nahoana no toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety hodidiana hoe: » (Kolosiana 2:20)
« Aza mandray, aza manandrana, aza manendry - » (Kolosiana 2:21)
« levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany - araka ny didy sy ny fampianaran'olona? » (Kolosiana 2:22)
« Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetren-tena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo. » (Kolosiana 2:23)Araka io teny io koa ireny zavatra 4 ery ambony ery ireny dia voasokajy ho fanetre-tena haitraitra (aingitraingitra= zavatra vidina lafo nefa tsy mitondra soa akory)..

Isaky ny manao paska ohatra raha araka ny baiboly dia misy zavatra maro fadina tsy hohanina toy ny mofo tsy misy masirasira sns....nefa tsy mahasoa akory izay no antony tsy nitandreman'i Jesosy sy ny mpianatra azy


Inona ny vokatry ny fitandremana an'ireny fivavahana haitraitra ireny?
1- « ka tsy mihazona ny Loha (tafasaraka amin'i Kristy) Kol.2:19
2- araka ny didy sy ny fampianaran'olona? » (Kol.2:22) « Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. » (Mar.7:7)
Lasa foana ilay fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra = toy ny tsy misy...
3 « Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetren-tena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo. » (Kol.2:23) Io no maha haitraitra na aingitraingitra azy misy fampahorian-tena BE NEFA TSY MAHASOA AKORY (VIDINA LAFO NEFA TSY MITONDRA SOA AKORY)
4 Ity no tena zava-doza : « Aza mety hofitahina tsy hahazoanareo ny loka noho ny fanetren-tena haitraitra........» (Kol.2:18) ===> tsy hahazo ilay LOKA DIA ILAY FIAINANA MANDRAKIZAY izay rehetra mbola miziriziry manohy ny fitandremana ireny rehetra ireny.....

Dia mirary an-tsika mba ho samy hotahin'Andriamanitra indray....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.14