Izao indray ary e! Inona no tena ambaran'ity teny ity? Gen.2:21-23

1. RBNIR ( 08/11/2022 09:21)
Gen.2:21-23
21Ka nataon'ny Tompo Andriamanitra renoky ny torimaso ralehilahy, dia natory; ary nalainy ny taolan-tehezany anankiray fa nofo no nakombony ho solony 22Ny taolan-tehezana nalain'ny Tompo Andriamanitra tamin-dralehilahy dia namoronany vehivavy iray, ka nentiny teo amin-dralehilahy. 23Ary hoy ralehilahy: Amin'izao ity no taolana avy amin'ny taolako, sy nofo avy amin'ny nofoko. Hantsoina hoe vehivavy izy, satria nalaina avy tamin'ny lehilahy.
novalian'i RBNIR ny 01/12/2022 03:33
2. RBNIR ( 08/11/2022 09:36)
Andao jerena tsirairay....

21Ka nataon'ny Tompo Andriamanitra renoky ny torimaso ralehilahy, dia natory; ary nalainy ny taolan-tehezany anankiray fa nofo no nakombony ho solony.

"Natao renoky ny torimaso" = notoranina tamin'ny alalan'ny anesthesie générale (rehefa hanao opération chirurgicale no mila toranina ny olona iray.

"ary nalainy ny taolan-tehezany anankiray fa nofo no nakombony ho solony" = matoa nakombona dia tsy maintsy nosokafana aloha mba hahafahana naka ilay taolan-tehezana (cote) tao = opération chirurgicale nangalana cote iray = thoracoplastie (ny chirurgien esthétique no tena mampiasa an'io technique iray io...

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=op%C3%A9ration+chirurgicale+pour+une+enl%C3%A8vement+d%27une+cote

"22Ny taolan-tehezana nalain'ny Tompo Andriamanitra tamin-dralehilahy dia namoronany vehivavy iray, ka nentiny teo amin-dralehilahy. 23Ary hoy ralehilahy: Amin'izao ity no taolana avy amin'ny taolako, sy nofo avy amin'ny nofoko. Hantsoina hoe vehivavy izy, satria nalaina avy tamin'ny lehilahy."

Nanao clonage an'i adama Andriamanitra mba hahazoana an'i Eva...

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=clonage+d%C3%A9finition3. RBNIR ( 08/11/2022 09:50)
Inona no lesona lehibe azontsika avoaka?

Andriamanitra efa tany ampamoronana no efa nahafehy izany techniques rehetra izany..
Isika olombelona anefa izao vao manomboka mampihatra ireny (sady amin'izay mbola tsy tonga lafatra fa mbola manao hadisoana matetika foana)

Isa.55:8,9

8Fa ny fihevitro, tsy fihevitrareo,
ary ny làlanareo, tsy mba làlako. - Teny marin'ny Tompo.
9Tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany,
no hahavon'ny làlako noho ny làlanareo,
sy hahavon'ny fihevitro noho ny fihevitrareo.

Tsy takatry ny saina ny fihevitr'Andriamanitra.

===> Mendrika ny hajaina sy hankatoavina,hatahorana, deraina indrindra ary hotiavina Io Andriamanitra io...
4. RBNIR ( 14/11/2022 12:32)
Ny tena marina dia izao ry namana isany,

Ny fahalalana rehetra izay fantatry ny "voahary" rehetra (na ny ety an-tany na ny any an-danitra) dia avy tao amin'Andriamanitra avokoa....

Andriamanitra no nipoiran'ny fahalalana rehetra ary zarainy amin'ireo zava-boariny rehetra izany araka izay fotoana tiany ...

Ireo akaikiny (any an-danitra) any amin'ny fitoerana misy Azy any aloha no mahazo betsaka indrindra (Anjely sns....). Nisy tamin'izy ireny ary moa lasa nieboebo nanandrantena mihitsy rehefa voky ny fahalalana nomen'i Jehovah azy ka lasa tsy te hanompo intsony fa lasa te hotompoina amin'izay...lasa te hitovy amin'Andriamanitra mihitsy na mihoatra Azy aza....
I losifera no lohany tamin'izany....indrisy anefa fa rehefa nitsangana hiady amin'ny Mickaela izy dia nazera tety an-tany fa tsy nahazo nasiana fitoerana ho azy intsony tany an-danitra...(NAETRY TANTERAKA NEFA IZY no lehibe indrindra tamin'ireo noharian'Andriamanitra saingy tsy ampy azy izany toerana izany.....

Isa.14:12-15
12Akory ity hianao no potraka avy any an-danitra,
ry kintana mamirapiratra, zanaky ny maraina?
Akory ity hianao no mitsingidina amin'ny tany,
hianao ilay mpandrava firenena?
13Hianao ilay nanao anakampo hoe:
Hiakatra any an-danitra aho;
ary ambony mihoatra ny kintan'Andriamanitra
no hanandratako ny seza fiandrianako;
hipetraka eo ambonin'ny tendrombohitry ny fivoriana,
eny amin'ny avaratra avo tsy hita noanoa;
14hisondrotra any an-tampon'ny rahona,
ary hitovy amin'ny Avo Indrindra!
15Kanjo indro hianao latsaka aty amin'ny seoly
aty amin'ny hantsana lalina tsy hita noanoa!

Apok.12:7-9
7Ary nisy ady tany an-danitra: Misely sy ny anjeliny moa niady tamin'ny Dragona; ny Dragona sy ny anjeliny koa namely, 8fa tsy nahomby, sady tsy nahazo nitoetra tany an-danitra intsony; 9ka nazera ity Dragona lehibe, dia ilay menarana antitra atao hoe demony sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao; ny tenany moa nazera tamin'ny tany, ny anjeliny koa nazera niaraka aminy.

Amin'ireo zava-boary ety an-tany indray kosa dia ny olona no nomeny tombony ka nomeny ampahany (kely dia kely) amin'ny fahalalana rehetra ananany (ohatra io nambaran'ny Gen.2:21-23) io....

Ity no porofo fa ny fahalalan-tsika olombelona dia avy amin'Andriamanitra avokoa....

Eksaody toko 31
Ny mpiasa amin'ny Tabernakla - Ny sabata - Ny vato fisaky ny lalàna.

1Ary Iaveh niteny tamin'i Moizy nanao hoe: 2Aoka ho fantatrao fa efa nantsoiko tamin'ny anarany Beseleela, zanak'i Orì, zanak'i Hora, avy amin'ny fokon'i Jodà. 3Efa nofenoiko fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena amam-pahiratan-tsaina sy fahaizana momba ny taozavatra isan-karazany rehetra hamoronany asa vaovao; 4hanefeny volamena, volafotsy, varahina, 5hisokirany vato halatsaka an-tranontranony, handrafetana hazo, ary hanaovana taozavatra isan-karazany. 6Ary indro nanampiko azy koa Ooliaba, zanak'i Akisemeka, avy amin'ny fokon'i Dana, ary efa nasiako fahendrena ny fon'ny lehilahy mahay rehetra, mba hanaovany an'izay rehetra nandidiako anao, 7dia ny trano lay fihaonana, ny fiaran'ny vavolombelona, ny fanaovam-panavotana eo amboniny, ny fanaka rehetra amin'ny trano lay; 8ny latabatra sy ny fanaka momba azy, ny fanaovan-jiro volamena madio sy ny fanaka rehetra momba azy, ny otely fandoroan-java-manitra, 9ny otely fanaovan-tsorona dorana sy ny fanaka rehetra momba azy, ny tavy sy ny faladiany; 10ny fanamiana amin'ny fombam-pivavahana, ny fanamiana masina ho an'i Aarona mpisorona, ny fanamiana ho an'ny zanany, amin'ny raharaham-pisoronana; 11ny diloilo fanosorana, ny zava-manitra fandoro eo amin'ny fitoerana masina. Hotanterahiny avokoa izay rehetra nandidiako anao.
5. RBNIR ( 15/11/2022 15:30)
Izao no fahendrena namana isany, raha sendra manampahalalana sy fahendrena ianao dia aza mirehareha fa mpindrana ianao fa tsy.tompony...
Ento hanomezamboninahitra an Andriamanitra ny fahasoavanao fa aza mieboebo na sanatria manandratena....

Izy no maka ary koa manome.....

Matahora Azy! Omeo voninahitra Izy fa tonga ny andro fitsarany....

Izay manana maso aoka hahita! Izay manana saina aoka hisaina!
6. RBNIR ( 15/11/2022 15:46)
Ity no porofo fa izay hananan ny olona dia avy taminy avokoa ary azony hesorina aminao.izany ....

Mat.13:12
12. Fa izay manana no homena, ka hanana be dia be izy; fa izay tsy manana kosa, na izay ananany aza dia hesorina aminy.
7. gasy1zay ( 22/11/2022 18:31)
RBNIR > tsy azoko hoe inona ny idiran'izany amin'ny famonjen'i Jesoa Kristy? Ny vaovao mahafaly dia hoe voavela ny fahontantsika noho ny ran'i Jesoa Kristy nalatsany teo @ hazo fijaliana fa tsy hoe mahay manao clonage Andriamanitra.

Hoy i Paoly hoe 1Korintiana 2:2 "Fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa Izy voahombo tamin’ny hazofijaliana"
8. RBNIR ( 24/11/2022 14:33)
Salama gasy1zay, dia tena tsy azonao tokoa v???
9. gasy1zay ( 24/11/2022 18:23)
Tena tsy vazivazy fa tsy azoko ilay resaka clonage, raha ovaiko ny fanontaniana dia hoe inona no idiran'ny clonage amin'ny fitoriana Vaovao Mahafaly?
10. RBNIR ( 01/12/2022 03:33)
Izao namana ....mety misy olona eto manampahaizana amin ny fanaovana clonage, na koa chirurgien esthetique malaza na koa anesthesiste efa tena hikohizana na koa manampahaizana amin ny lafinjavatra hafa mihitsy ka manomboka tsapany fa kay mpindrana izy fa tsy tompony ary miaiky tokoa izy fa Andriamanitra no nanome azy ireny fahendrena ireny, Ka izany dia hitaona azy hatahotra sy hanome voninahitra an Andriamanitra sy hitaona azy hiala amin ny fiavonavonana sy fanandratantena sns.....eny mety hitaona azy hino ny baiboly mihitsy aza ka hanaiky sy handray an i Jesosy Kristy ho Tompony sady ho.mpamonjy azy.....dia tsoriko aminao tena ho fifaliana be ny any an danitra any handray izany olona izany.....ka tena hamonjena olona tokoa namana no antony hizarana izao zavatra niafina teo imason ny maro izao....
Ny voninahitra anie dia ho an Andriamanitra irery ihany.....
Samia ho tahiana Andriamanitra daholo e
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1371