INONA INDRAY KOSA NO HITRANGA REHEFA VITA NY ASAN'IREO ANJELY 3 AO AMIN'NY APOK. 14?

1. RBNIR ( 15/09/2020 12:32)
Aleo angamba hotohizana eto indray izy ity....

https://forum.serasera.org/forum/message/m5f3fb770e9c4a

Inona indray kosa ny zavatra hitranga rehefa vita ny asan'ireo anjely telo ao amin'ny bokin'ny apokalipsy 14?

« Ary nahare feo avy tany an-danitra aho nanao hœ: Soraty: Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy; fa ny asany manaraka azy. » (Apokalypsy 14:13)

Hotsarovan’Andriamanitra manokana ireo olona maty maritiora (voasoratra eto hoe maty ao amin’ny Tompo) mandritra ny fanenjehana nataon’ilay bibidia (ireo olona nifikitra mafy tamin’ny fitandremana ny didin’Andriamanitra sy ny fitazomana ny finoana an’I Jesosy…) ireo dia maty maritiora satria tsy nety niankohoka tamin’ilay bibidia

Ny fahotana mahafaty ataon’ilay bibidia tokoa mantsy dia tsy vitan’ny hoe manao ny tenany ho tahaka an’Andriamanitra (mampianatra didy hafa izany manova ireo didy efa voasoratra anaty baiboly) fa mbola manenjika sy hampamono ireo olona rehetra tsy mety manaiky azy (tsy mety miankohoka aminy) ihany koa..
Izay ihany koa no mahatonga an’Andriamanitra hanameloka ireo olona manaiky (miankohoka) io bibidia io….(mitsikombakomba amin’ny tsy marina ary manameloka ireo marina) halan’Andriamanitra ny olona manao tahaka an’izany na inona antony na inona….

Koa fantaro ny didin’Andriamanitra tokony hotandremana ry namana isany….
Fantaro ihany koa ny tena dikan’ilay hoe Mino an’I Jesosy..

Ilay bibidia mantsy dia hamitaka (tahaka ny nataon’ny satana tamin’I Adama sy Eva fahiny ihany) Ny mainty ovainy fotsy ary ny fotsy ovainy ho mainty….
Ka raha tsy mahafantatra ny marina inao dia ho mora aminy ny hamitaka anao amin’izany andro izany….
Hoy ny tenin’Andriamanitra hoe:
« Ringana ny oloko noho ny tsi-fisian'ny fahalalana. Satria ianao efa nandà ny fahalalana, dia mba holaviko kosa tsy ho mpisoroko intsony; Ary efa nanadino ny lalan'Andriamanitrao ianao, ka dia mba hohadinoiko kosa ny zanakao. » (Hosea 4:6)
« Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy; Ary izay miezaka mosalahy dia ho diso lalana. » (Ohabolana 19:2)
MILA MANANA FAHALALANA NY FANAHINTSIKA….
FANTARO NY MARINA fa ny MARINA NO HAHAFAKA ANTSIKA…..« ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. » (Jaona 8:32)
Izay nolazain’I Jesosy fahiny ihany no marina fa tsy misy marina hafa ankoatran’izay…
« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hœ: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)
HO AVY ILAY MPAMITAKA HITONDRA LAINGA TANDREMO IZAY NAMPIANARIN’I JESOSY FAHINY IHANY NO MARINA….
HOY JESOSY HOE

« Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara*; fa raha te-hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy.[*Na: (Nahoana Aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra.)] » (Matio 19:17)

« Tsy izay rehetra manao amiko hœ: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)

Ny sitrapon’Andriamanitra (Rain’I Jesosy) di any hanantaterahanao ny didiny sy hitana ny finoana an’I Jesosy

JESOSY IRERY IHANY no aoka hinoantsika hatramin’ny farany fa aza mino ilay bibidia izay hitondra LAINGA hamitahana ny maro ka hahaverezana olona maro be
Dieny izao fantaro ny marina sao hovoafitaka ianao ka lasa ianao io mihitsy no hilanja langilangy sy famaky ary antsy hamonoana ireo marina tsy manantsiny amin’izany fotoana izay raha sanatria ka voafitaka…
Tadidio mandrakariva ny tenin’ny anjely fahatelo…

« Ary nisy iray koa, dia anjely fahatelo, nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hœ: Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany, » (Apokalypsy 14:9)
« dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry iry; » (Apokalypsy 14:10)
« ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay; ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny, na izay mandray ny mariky ny anarany. » (Apokalypsy 14:11)

IZAY REHETRA MANAIKY (MIANKOHOKA AMIN’NY BIBIDIA) DIA SADY HIARAN’ILAY ATAO HOE FAHATEZARAN’ANDRIAMANITRA NO HAMPIJALIANA MANDRAKIZAY ANY AMIN’ILAY AFO SY SOLIFARA….TSY MISY FITSAHARANA NA ANDRO NA ALINA……

KOA MBA TSY HAHAVOAFITAKA ANTSIKA DIA ARAHO ITY FANDAHRANA ITY HANORO ANAO NY MARINA REHETRA VOASORATRA AO ANATY BAIBOLYhttps://www.youtube.com/watch?v=zXmdk1uhUUE

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3022