FANTARO NY AMPITSO DIA MIOMANA DIENY IZAO.....

1. RBNIR ( 21/08/2020 12:00)
Raha nanonofy i Farao fahiny dia nitebiteby fatratra ny amin'izay mety ho hevitry ny nofiny...(Gen.41:1-24)


Rehefa nambara taminy ny hevitry ny nofiny (Gen.41:25-32) dia natoro an'i farao ny zavatra tokony hataony mba tsy hihatra amin'ny ny loza (hanohanana vokatry ny haitany izay ho avy) (Gen.41:33-37)

Koa tahaka izany koa fantaro ireo zavatra hataon'Andriamanitra tsy ho ela dia hofantatrao ny tokony hataonao manoloana izany zavatra izany

Raha nanaraka tsara tato ianao dia ho fantatrao fa...

https://forum.serasera.org/forum/message/m5f1fd44e280ea

1- Ny asan'ny anjely voalohany dia hitaona ny olona rehetra ambonin'ny tany hatahotra, hiankohoka ary hanome voninahitra Ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany...
Hitaona ny olona hitandrina ny didiny sy hitana ny finoana an'i JEsosy (apok.14 :12)
===> hanomboka hahafantatra sy hanaja ary hanompo Ilay tena Andriamanitra marina ny mponina rehetra ambonin'ny tany...

2 Ny anjely faharoa kosa dia handrava ilay babylona lehibe (voalaza fa hoe renin'ny mpijangajanga=renin’ny mpitarika ny olona hanompo Andriamanitra tsy izy Apok.17:5)
Rehefa rava ny reniny dia ho rava ho azy koa ireo zanany rehetra...
Hanomboka hiala tsy hanompo ireo Andriamanitra tsy izy amin'izay ny olona rehetra eto ambonin'ny tany (Apok.18:4) ka hitodika any amin'Ilay tena Izy amin'izay dia i Jehovah Andriamanitra Ilay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy..

===> Vokatry ny asan'ireo anjely 2 voalohany ireo dia hiverina hanompo Andriamanitra tokana izao tontolo izao (Jehovah Andriamanitra) ka hitandrina ny didiny sy hino Ilay Zanany Lahy Tokana dia i Jesosy Kristy (Apok.14:12)

Ny fivavahana kristiana sisa araka izany no hijoro eto amin'izao tontolo izao ka dia ho foana avokoa ny fivavahana hafa rehetra...

3 Hizara 2 indray kosa ireo kristiana ireo: hisy ny mbola hifikitra mafy amin'ny fampianaran'ilay anjely voalohany (mitandrina ny didin'Andriamanitra araka izay voasoratra anaty baiboly sy mitana ny finoana an'i JEsosy)

Hisy kosa hanaraka ilay atao hoe bibidia (hitondra didy hafa ho fampianarana ny kristiana = didin'olombelona fa tsy didy voarakitra ao anaty baiboly)

dia eo no hitsangana ilay anjely faha 3 hitaona ny olona tsy hiankohoka (hanaraka sy hanaiky) ny fampianaran'io bibidia io..
===> Hizara 2 miavaka tsara ny mponina ambonin’ny tany,
- hisy ireo mankasitraka ny hanohizana ny fampianaran’ilay anjely voalohany (fitandremana ny didin’Andriamanitra araka ny voarakitra anaty baiboly sy mitana ny finoana an’i Jesosy)

- Hisy kosa hankasitraka ny fampianarana vaovao hoentin’ilay bibidia (didin’olombelona fa tsy didin’Andriamanitra no hampianarina ary tsy mitana ny finoana an’i Jesosy intsony fa izay lazain’ilay bibidia no hinoany sy hotanterahany)…

Inona avy indray kosa no hitranga rehefa vita ny asan'ireo anjely telo ireo???

Izay indray no hofantarintsika amin'ny manaraka...raha sitrapon'Andriamanitra...
novalian'i RBNIR ny 15/09/2020 12:38
2. RBNIR ( 24/08/2020 07:49)
Inona ary aloha hatreto ny lesona tokony hotsohaina noho ny fahalalana ireo zavatra miafina voalaza etsy ambony ireo???

Dieny izao, tiavo ny didin'Andriamanitra , fantaro ny tena didin'Andriamanitra ary hajao ampahatahorana izany rehetra izany...

Fantaro ihany koa ny tena dikan'ny hoe MINO an'i Jesosy...betsaka no mbola tsy mahafantatra izany...

Na ny devoly aza mantsy mino an'i Jesosy ho Zanak'Andriamanitra...nefa tsy nahavonjy azireo izany

« Ary nony tonga teny am-pita teo amin'ny tanin'ny Gadarena Izy, dia nifanena taminy ny demoniaka roa lahy, nivoaka avy teny amin'ny fasana, sady masiaka loatra, ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana izany. » (Matio 8:28)
« Ary, indro, niantso izy ka nanao hoe: Moa mifaninona akory izahay sy Hianao, ry Zanak'Andriamanitra ô? Tonga eto va Hianao hampijaly anay alohan'ny fotoana? » (Matio 8:29)


Koa fantaro ary ireo didin'Andriamanitra mbola tokony tandremana sy ny tena dikan'ilay hoe MINO an'i Jesosy raha tianao ny tsy hovoafitaka rehefa ho tonga ilay bibidia hamitaka any maro...

Araho ato fa misy olona iray nampianarin'i Jesosy mivantana ny mikasika izany rehetra izany amin'ny antsipirihiny...

https://www.youtube.com/watch?v=zXmdk1uhUUERaha sitrapon'Andriamanitra dia mbola hotohizana hatrany ny lohahevitra...Inona indray kosa no hitranga rehefa vita ny asan'ireo anjely 3 voasoratra ao anaty apok.14

3. RBNIR ( 15/09/2020 12:38)
Inona indray kosa ireo zavatra hitranga rehefa vita ny asan'ireo anjely telo ao amin'ny bokin'ny apokalipsy 14 ireo????

aleo hotohizantsika ato indray kosa izay...

https://forum.serasera.org/forum/message/m5f60b4512861e
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0895