FANTARO NY AMPITSO IZAY HO AVY TSY HO ELA.....

1. RBNIR ( 28/07/2020 07:31)
« [Ny amin'ny anjely telo izay nitory, sy ny fahasambaran'izay maty ao amin'ny Tompo, ary ny andro fijinjana] Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, » (Apok.14:6)
« nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro* fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. [* Gr. ora] » (Apok.14:7)
« Ary nisy iray koa, dia anjely faharoa, nanaraka ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. » (Apok.14:8)
« Ary nisy iray koa, dia anjely fahatelo, nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany, » (Apok.14:9)
« dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry iry; » (Apok.14:10)
« ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay; ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny, na izay mandray ny mariky ny anarany. » (Apok.14:11)

Ny zavatra hataon'Andriamanitra dia haniraka an'ireo anjely 3 amin'izay IZY, ka mampiomana ny olona amin'ny alalan'ny hafatra nomeny ny mpanompony...

Asan'ny anjely voalohany:
1- Hampahafantra ny olona rehetra ambonin'ny tany (tsy hanavahana finoana, na mpino na tsy mpino fa ny olona rehetra mihitsy sy ny firenena rehetra mihitsy....) fa MILA MATAHOTRA SY MANOME VONINAHITRA AN'ILAY ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA NY OLONA REHETRA DIA I JEHOVAH ANDRIAMANITRA ILAY NAHARY NY LANITRA SY NY TANY!!!
Filazan-tsara mandrakizay no eny an-tanan'io anjely io hoy : izay tsy inona akory fa ilay filazantsara notorian'i Jesosy 2000 taona lasa ihany (Mat.24:14)
Zavatra 2 no ampianarina ny olona amin'izany:
1- « Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara*; fa raha te-hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. » (Mat.19:17)

2- « Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. » (Jao.3:36)

Raha te-hiditra amin'ny fiainana mandrakizay ny olona 1 dia mila :
1- mitandrina ny didin'Andriamanitra izy
2- mila mino ny Zanaka lahitokan'Andriamanitra izy dia i Jesosy Kristy

Hoy ny Apok.14:12 hoe « Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. » (Apok.14:12)

Tsy hoe ara-bakiteny dia hisy anjely hanidina eny amin'ny rahon'ny lanitra, fa Jesosy no hiverina indray hifidy olona sy hampianatra azireo ilay filazan-tsara mandrakizay dia ireo no hanantanteraka ILAY FITORIANA LEHIBE FARANY ETO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO.....(azonao vakiana ato....)

Izay no asan'ilay anjely voalohany.....
novalian'i midrou ny 17/01/2021 09:45
2. RBNIR ( 28/07/2020 07:33)
Asan'ilay anjely voalohany no hita teo....
Hampahafantatra ny olona rehetra ambonin'ny tany (tsy ankanavaka fa ny rehetra rehetra mihitsy) ILAY ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA DIA I JEHOVAH ANDRIAMANITRA NAHARY NY LANITRA SY NY TANY ARY HITAONA NY OLONA HATAHOTRA SY HANOME VONINAHITRA AZY....Ny filazan-tsara nampianarin'i kristy 2000 taona lasa no ampianarina amin'izany ka hampahafantarina amin'ny olona fa raha te hiditra any amin'ilay fiainana mandrakizay ny olona dia mila mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy Kristy......

Efa manomboka ny asan'io anjely voalohany io ankehitriny satria efa manomboka mifidy olona i JESOSY ampianarany ilay filazantsara nampianariny fahiny.....


Inona kosa no asan'ilay Anjely faharoa hirahina?
« Ary nisy iray koa, dia anjely faharoa, nanaraka ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. » (Apok.14:8)

Ny asany dia hampahafantatra mazava ny olona hoe IZA MARINA ILAY BABYLONA LEHIBE ARY KOA HANDRAVA AZY IO,

Ny foibeny dia miainga avy ao babylona....
Fijangajangana ara-panahy no resahina eto (fampirafesana an'i JEHOVAH ANDRIAMANITRA amin'ny Andriamanitra hafa ary araka ny voasoratra dia ny firenena rehetra voataonany amin'io fijangajangana io......

Efa manomboka tanteraka aminy ankehitriny ity teny manaraka ity....
« Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! ka tonga fonenan'ny demonia sy fieren*'ny fanahy maloto rehetra ary akanin*'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. » (Apok.18:2)

Diniho tsara fa ankehitriny ny EI (NA DAESH) dia lasa tanana fonenan'ny fanahy maloto arak'io teny io ary ireo vorona maloto sy ankahalaina voalazan'ny teny etsy ambony dia tsy iza akory fa ireo mercenaire halan'ny olona any amin'ny fireneny avy any ka lasa mitady vola manao mpikaramanady any ankehitriny.......

Efa manomboka ihany koa araka izany ankehitriny ny asan'io anjely faharoa io dia tsy inona akory fa ny fandravana an'i babylona lehibe, fahampahafantarana ny olona fa tsy io ilay TENA ANDRIAMANITRA FA FIJANGAJANGANA IO......

Ary ankehitriny dia efa taomin'Andriamanitra hiala ao ireo olony araka ny voasoratra hoe...« Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Mialà aminy ianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. » (Apok.18:4)


Asan'ireo anjely 2 voalohany izay no hitan-tsika teo....
Ny voalohany dia mampahafantatra ny olona ilay ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA DIA I JEHOVAH ANDRIAMANITRA IZAY NAHARY NY LANITRA SY NY TANY....KA MITAONA NY OLONA HATAHOTRA SY HANOME VONINAHITRA AZY....
Ny faharoa kosa dia mampahafantatra ny olona an'ilay Babylona lehibe sy handrava azy ary hitaona ny olona nijangajanga tany hiverina amin'ilay ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA.......

MIVAVAHA MAFY, MATAHORA AN'ANDRIMANITRA OMEO VONINAHITRA IZY FA EFA TONGA NY ANDRO FITSARANY...
3. RBNIR ( 28/07/2020 07:34)
Raha nanaraka tsara ianao, ny asan'ireo anjely 2 voalohany dia mitaona ny olona hamantatra ILAY ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA (JEHOVAH ANDRIAMANITRA NANAO LANITRA SY NY TANY) ka mitaona ny olona hiala amin'ireo andriamanitra tsy izy fa kosa hatahotra sy hanome voninahitra ILAY TENA IZY.....

Ho resy lahatra ny mponina rehetra eto ambonin'ny tany araka izany fa JEHOVAH ANDRIAMANITRA IRERY IHANY MARINA TOKOA NO ILAY ANDRIAMANITRA TOKANA TOKONY HIVAVAHANA ary EKEN'NY OLONA IHANY KOA FA TENA ILAINA NY FINOANA AN'I JESOSY KRISTY ZANANY LAHY TOKANA......

Hizotra mankany amin'ny fivavahana amin'ny Andriamanitra TOKANA izao tontolo izao ka ny fivavahana kristianina sisa no tena hitoetra...

Tsy hipetraka hatreo anefa ny devoly fa hifidy ny olony izy....ilay BIBIDIA io....
Tsy hoe bibidia ara-bakiteny fa ny tena marina dia kristianina ihany io bibidia io ary raha amin'ny endrika ety ivelany dia tsy hisy hahafantarana azy mihitsy hoe bibidia izy satria hiseho ho olona tsara fanahy B, tia olona, mpivavaka tsara tokoa, kanefa hahavita hampamono izay olona rehetra tsy hety hiankohoka eo anatrehany (ireo izay tsy hanaiky ny fampianarana izay hapetrany)

Araho ato fa rehefa mandroso ilay FITORIANA LEHIBE FARANY ataon'ireo olona izay hofidin'i JESOSY mivantana hampianatra ilay fampianarana tsy misy kilema dia hiseho eo amin'ny fitoerana masina io bibidia io....

Io ihany koa ilay atao hoe lehilahin'ota ary ny fisehoan'izy io no anisan'ny manamarika marina tokoa fa efa ho tonga tokoa ny farany.....
« mba tsy halaky hohetsiketsehina amin'ny saina na hampitahorina ianareo, na amin'ny fanahy, na amin'ny teny, na amin'ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa miandoha ny andron'ny Tompo. » (2 Tes.2:2)
« Aza mety hofitahin'olona akory ianareo; fa tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka hiseho ilay lehilahin'ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, » (2 Tes.2:3)
« ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. » (2 Tes.2:4)

Hipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy io ary hanao ny tenany ho Andriamanitra satria hahasahy hanova ny didy izay napetrak'Andriamanitra hotandremana, nefa tsy nahazo baiko mivantana akory avy amin'ILAY ANDRIAMANITRA TSITOHA....
Hotanteraka aminy araka izany ity voalazan'i JEREMIA mpaminany ity.....
« Dia hoy Jehovah tamiko: Ireo mpaminany ireo dia maminany lainga amin'ny anarako; Tsy naniraka azy Aho, na nandidy azy, na niteny taminy; Fa fahitana mandainga sy faminaniana tsy marina ary tsinotsinona sy fitaky ny fony no aminaniany aminareo. » (Jer.14:14)
« Koa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ireo mpaminany izay maminany amin'ny Anarako ireo nefa tsy nirahiko tsinona ka milaza fa tsy hisy sabatra sy mosary eto amin'ity tany ity: Ny sabatra sy ny mosary indrindra no handringanana ireo mpaminany ireo. » (Jer.14:15)

Hizara 2 mazava tsara araka izany ireo kristiainina amin'izany fotoana izany...
Etsy andanininy ireo hanaraka ny fampianarana izay hoentin'ireo olona hofidian'i Jesosy mivantana ka hamerina indray ilay fampianarana tsy misy kilema 2000 taona lasa izay...

Etsy ankilany kosa ireo hanaraka (hiankohoka hoy ny soratra masina) an'ilay bibidia izay tsy nirahan'Andriamanitra fa haminany lainga ka hitaona ny olona hanaraka didy vaovao izay tsy avy tamin'Andriamanitra fa avy amin'ny tenany ihany (didin'olombelona)

Eo indrindra no hiasa ilay anjely fahatelo:
« Ary nisy iray koa, dia anjely fahatelo, nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany, » (Apok.14:9)
« dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry iry; » (Apok.14:10)
« ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay; ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny, na izay mandray ny mariky ny anarany. » (Apok.14:11)

Ny anjely fahatelo araka izany dia hitaona ny olona rehetra tsy hanaraka sy tsy hanaiky ny fampianarana izay ataon'io bibidia io fa kosa hijanona sy hitoetra ao amin'ilay fampianarana izay homen'ireo olomboafidy vaovao izay hampianarin'i Jesosy.....

IZAO NO TSAROVY RY NAMANA HOY ILAY ANJELY FAHATELO HOE IZAY MIANKOHOKA SY MANDRAY NY MARIK''IO BIBIDIA IO (IZAY MANAIKY NY FAMPIANARANY KA MANDA NY FAMPIANARAN'IREO OLOMBOAFIDY VAOVAO IREO) DIA :
1 HISOTRO NY FAHATEZERAN'ANDRIAMANITRA (IREO LOZA FITO HIROTSAKA FARANY ETO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO IO....).«
Ary ny voalohany nandeha, dia nampidina ny tao an-doviany tamin'ny tany; dia nisy vay ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibi-dia sy niankohoka teo anatrehan'ny sariny. » (Apok.16:2)

2 HAMPIJALIANA AMIN'NY AFO SY SOLIFARA MANDRAKIZAY MANDRAKIZAY.......

KOA DIENY IZAO DIA ARAHO ILAY FAMPIANARANA MBA TSY HAHAVOAFITAKA ANAO AMIN'IZANY FOTOANA IZANY
4. bor2lais ( 03/08/2020 10:09)
Lohateny:

FANTARO NY AMPITSO IZAY HO AVY TSY HO ELA...

FF 32 :

"Aza avelanao hanefy
Ny ampitso izay Anao
Aza avelanao handrefy
Izay ho fitantananao
...
Ny angatahiko ry Raiko ,
AOKA AHO HATOKY ANAO"
5. RBNIR ( 03/08/2020 10:59)

bor2lais:

Lohateny:

FANTARO NY AMPITSO IZAY HO AVY TSY HO ELA...

FF 32 :

"Aza avelanao hanefy
Ny ampitso izay Anao
Aza avelanao handrefy
Izay ho fitantananao
...
Ny angatahiko ry Raiko ,
AOKA AHO HATOKY ANAO"

Salama bor2lais, manao ahoana daholo nareo any e! milamina v e?
Raha nanonofy i nebokadinezara, dia nazavaina ny hevitry ny nofiny (nampahafantarin'
Andriamanitra Azy ny heviny sy ny zavatra hitranga (taorian'ny andro niainany) vakio dan.2:16-49


Raha nanonofy koa farao...dia nambara tamin'i Josefa ny hevitry ny nofiny....vakio Gen.41:15-32

ka ahoana namana tsy mba liana toy ireo mpanjaka ireo v ianao hahalala ny hevitra fonosin'ny bokin'ny apokalipsy dia mba hainao ny tokony hataonao rahatr'izay???
6. midrou ( 17/01/2021 09:45)
Eto aho dia te-hilaza amintsika fa tena mila omanina ny ampitso. Hisy zavatra tsy ho hampoizintsika anie hitranga ao aorina kely ao e! Ka raha efa mihatra izany vao hitady ny ho hatao dia mety ho tara, fa dieny izao anio izao no tokony hiomanana ny @ izany...

Ny angatahiko @ Andriamanitra dia enga anie samy mbola ho eto daholo isika araky ny teny napetrak'i rajO zay hoe @ 2030 mou? Tsy tadidiko. Dia hofantatsika fa tena misy zavatra ilana fiomanana tokoa.

RBNIR:
IZAO NO TSAROVY RY NAMANA HOY ILAY ANJELY FAHATELO HOE IZAY MIANKOHOKA SY MANDRAY NY MARIK''IO BIBIDIA IO (IZAY MANAIKY NY FAMPIANARANY KA MANDA NY FAMPIANARAN'IREO OLOMBOAFIDY VAOVAO IREO) DIA :
1 HISOTRO NY FAHATEZERAN'ANDRIAMANITRA (IREO LOZA FITO HIROTSAKA FARANY ETO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO IO....).«

Io zao dia ilana fiomanana
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1871