You are here: home > Forum

Tsy ny fahafatesana nihatra,na ny fijaliana niaretana fa ilay rà latsaka

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Tsy ny fahafatesana nihatra,na ny fijaliana niaretana fa ilay rà latsaka
Valiny : 12
midrou - 19/05/2020 18:23
Aleo hiverina any @ lay tena fototra mihintsy satria ....

Ity no tena fototry ny famonjena..
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 19/05/2020 18:40
Tsy misy olona na de iray aza angamba tsy mahafantatra ilay tantara niseho teto an-tany 2000 taona mahery izay....

Aty @ taonjato fahafiry isika zao?
Nefa tena mbola maro no mandray an'zany ho tantara fotsiny ihany.
Ao kosa no mahafantatra tsara ihany saingy tsy tena fantany izay hatao...

Harao eto fa hozaraina eto izany....

I Petera.1:
17. Ary raha Ilay tsy mizaha tavan'olona, fa mitsara araka ny asan'izy rehetra, no antsoinareo hoe Ray, dia mitondrà tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andron'ny fivahinianareo ety ;

18. fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala, izay azonareo tamin'ny nentin-drazana,

19. fa ny rà soan'i Kristy, toy ny ran'ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina;

Valio | Miverina eny ambony
midrou - 27/05/2020 21:03
Tsy haiko na mba efa nanontany tena ianao hoe:
Fa de misy inona loatra ary no de niaritra zavatra maro sady mafy toy ireny i Jesossy!

Alaivo sary an tsaina anie hoe ''misy zavatra tinao hovidina,na atakalo'' de tsy ho azonao raha tsy hamoizanao izay tsara indrindra eo aminao?

Ataoko fa tsy ho sahy ianao raha tsy de zava-dehibe loatra aminao lay izy.
Fa raha mifamatotra @ AINAO kosa na ny hoavinao dia ho fantatrao avy hatrany ny tokony hataonao

De toy izany Ilay A/tra.
Jaona 3 : 16. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.

Nomeny (nafoiny ) Ilay hany tokana teo Aminy.

Mba fantatrao ve????

A/tra dia tsy nanao ambanin javatra ny famonjena antsika fa tena niezaka mafy ny mba hanavotra antsika eny fa na de ny famoizana ny ainy aza!
Fa matetika isika mihintsy no manao antsirambina(tsy te-hahalala) ka tsy handinika hoe ''nahoana tokoa moa''?


Inona no mahatonga an'A/tra hanatanteraka izany??
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 27/05/2020 21:17
midrou
Inona no mahatonga an'A/tra hanatanteraka izany??Genesisy 6 : 5. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. 6. Ary Jehovah nanenina noho ny nanaovany ny olona tambonin'ny tany, ka nalahelo ny fony.

Diso fanantenana Izy...
Nalahelo satria nisy fahavoazana ilay noforoniny....
Nanjary ratsy(...) h@ fahakeliny(vao zaza)
Taiza no nananan'ny olona izany toetra izany?

Genesisy 3 : 1. [Ny nanotan'i Adama sy Eva, sy izay nataon'Andriamanitra taminy] Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibi-dia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Hanky! efa nataon'Andriamanitra hoe: Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin'ny saha? 2. Fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana: Ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3. fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe: Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. 4. Ary hoy ny menarana tamin-dravehivavy: Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5. fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy. 6. Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany; ary nomeny koa ny vadiny; ka dia nihinana izy.

Teo no nidiran'ny ota voalohany t@ olombelona....

Vao tafiditra t@ olona nefa ny ota dia niova tanteraka my zava-nisy (indrisy)

Valio | Miverina eny ambony
midrou - 28/05/2020 12:17
Efa hatry ny ela dia safidy roa(2) foana no hapetrak'A/tra eo anatrehantsika zanak olombelona,tsy misy ny fahatelo...sns

Jereo teto ohatra:
Genesisy 2 : 15. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. 16. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe: Ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17. fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao.

Na mihaino dia manatanteraka izay rehetra takin'A/tra...
Na tsy hihaino fa handika (manota) ka hijinja ny vokatr'izany...

Ary mandrak'izao aza de mbola safidy roa hatrany no eo anoloantsika....

Inona moa no hatao hoe ''OTA''?
I Jaona 3 : 4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna; fa ny ota no fandikana ny lalàna.

Ny lalàna dia teny hapetrak'A/tra mba hoharahina...
Ka NY fandikana izany didy/lalàna izany no hatao hoe MANOTA

De toy izany lay tao @ Saha Edena ! Tsy ilay hazo akory no inona fa ilay nandika NY tenu napetrak'A/tra mihintsy no tsy mety...
Vokatr'izany:
Genesisy 3 : 6. Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany; ary nomeny koa ny vadiny; ka dia nihinana izy. 7. Dia nahiratra ny mason'izy mivady, ka fantany fa mitanjaka izy; ary nanjaitra ravin'aviavy izy, ka nataony sikina ho azy. 8. Ary nandre an'i Jehovah Andriamanitra nitsangantsangana teo amin'ny saha izy, rehefa ho hariva ny andro; ary ralehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. 9. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Aiza moa ianao? 10. Dia hoy izy: Nandre Anao tao amin'ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia niery. 11. Ary hoy Izy: Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao?

• Nitanjaka(???)
• Adama ! Aiza moa ianao(fa naninona)??

Eo no resaka manaraka!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 28/05/2020 12:36
O ry Midrou.. tena mino tena mino ve ianao ao io, fa "nitranga" tokoany ireo resaka rehetra taterin'i Genesisy ireo?

- hoe, lasa "fantatra fa mitanjaka"?? Koa mbola izy roaroa irery anie no tao an-tsaha tao ee...
dia hoe "natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia niery"
Niery t@ YHWH izay RAINY ve i Madama Eva satria mitanjaka?
Sa niery t@ Eva i Adama na dia mpivady azany zareo? ngo dia mpianadahy kosa azany..
Sa lasa menatra tampoka teo i Madama Eva fa nojerijeren'ilay Fosa tao?

- hoe, "nanjaitra ravin'aviavy" dia hoe "nataony sikina". Nefa hozy ny Fotsy hoe, ceinture, dia avy eo novainy ho apron

Esy e ry Zaza Midrou

Fa tohizo ilay tantaran'i Eva mitanjaka eee.... dia ahoana ny nataony t@ namboatra zaza voalohany
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 28/05/2020 17:03
midrou
• Nitanjaka(???)• Adama ! Aiza moa ianao(fa naninona)??Eo no resaka manaraka!!!
Zany hoe vao nandika ilay lalàna (àza hihinana) dia toy izao no nitranga!

Genesisy 3 : 6. Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany; ary nomeny koa ny vadiny; ka dia nihinana izy. 7. Dia nahiratra ny mason'izy mivady, ka fantany fa mitanjaka izy; ary nanjaitra ravin'aviavy izy, ka nataony sikina ho azy. 8. Ary nandre an'i Jehovah Andriamanitra nitsangantsangana teo amin'ny saha izy, rehefa ho hariva ny andro; ary ralehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. 9. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Aiza moa ianao?

• Nitanjaka :
Tsy hoe niakanjo izy roa akory de niala tampoka NY akanjony de menatra izy...
Fa toy izao:
Talohan'io(mbola tsy nandika lalàna/nanota) dia nisy ny Fanahin'A/tra tao aminy,ary ny voninahitr'A/tra no nandrakotra ny tenany manontolo
Hany ka na tsy niakanjo aza izy de tsy nifankahita henatra satria nosaroman'ilay voninahitr'A/tra .
Ka raha nifampijery izy mivady dia tsy henatra no hitany fa ilay voninahitr'A/tra izay nandrakotra azy

Fa vao nanota kosa izy ireo dia :
- NIALA ILAY FM TAO AMINY
- NIALA IHANY KOA ILAY VONINAHITR'A/TRA NANARON-KENATRA AZY SATRIA ILAY FM NO NITONDRA ILAY VONINAHITR'A/TRA.
- NY OTA NO NISOLO TOERANA ILAY FM...
=> Lasa nofo mpanota ry zareo!!!
=> Niharihary @ zay hoe mitanjaka izy de nanjaitra aviavy mba hanaromany henatra..

• Sendra tonga àry Jéhovah indray andro:
Genesisy 3 : 9. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Aiza moa ianao?

Toy NY hoe tsy hitan'A/tra intsony izy..
Fa nahoana àry!!

Isaia 59 : 2. Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy.

Satria nanjary nisy efitra/désert midadasika nanelanelana azy s'y A/tra( nohon'ilay ota)

Nanomboka teo dia RAVA NY FIHAVANAN'ANDRIAMANITRA SY NY OLONA (nozonin'A/tra ireo)

Tsy nahafaly An'/tra anefa izany ka nitady vahaolana hatrany izy:

Genesisy 3 : 21. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy.

Akanjo hoditra!
Mino aho fa takatrao avy hatrany fa nisy biby tsy manantsiny novonoina tao NANAOVANA FANAVOTANA HO AZY MIVADY,ARY JEHOVAH MIHITSY NO NANATANTERAKA IZANY...
Dia NY hoditr'io no natafy azy mivady..

Mbola hiditra lalina eo isika raha sitrapon'ny Tompo
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 28/05/2020 18:09
Izany hoe, raha azoko tsara ny revin'i Midrou, dia ilay miboridana izany no tena izy aminy, fa ilay miankanjo na ny misikina dia vokatry ny henatra an...

RAha Dieu, na koa i Madama Eva mbola tsy nihinan'ny paomany, dia ilay miboridana izany no "normal".

Eny azany kouh.... ao tsara i Midrou izany?

falifaly mahita fafiny mieritreritra an'i Dieu (miboridana) ao sa mieritreritra ny fampianaran'i HRNRN sy RBNIR, ary dia io lasa manoratra lavabe io koa
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 28/05/2020 18:22
ahitsiko kely... miboridana fa "voarakotry ny voninahitr'i Dieu".. izay no "normal". izay izy io ry Midrou oo?

Koa raha voarakotr'izany voninahitr'i Dieu izany tokoany anie izany, hozy Midrou io, dia TSY miboridana ee... Aiza moa i Adama no tsy mety mba taitaitra, nefa izy sy Eva irery no niaraka tao an-tsaha tao, talohan'ilay nihinan'ny paomany vao mafana
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 29/05/2020 01:25
rhaj0
ahitsiko kely... miboridana fa "voarakotry ny voninahitr'i Dieu".. izay no "normal". izay izy io ry Midrou oo?

tsy azon'i rhaj0 v izany tian'i midrou ampitaina izany e? Manambara ny toetran'ireo olombelona voalohany noforonin'Andriamanitra i midrou (fony mbola tsy nanota ny olombelona)...
Satria feno ny FM ireo olona norofonina voalohany ireo dia nitafy ny voninahitr'Andriamanitra (avy amin'ilay FM) izireo ary iny (voninahitr'Andriamanitra) no nanakona ny mason'izireo tsy hahita ilay henatra.
rehefa nanota indray kosa (nandika ilay teny nataon'Andriamanitra taminy) dia niala ilay FM (Gen.6:3) dia nanjary niala niaraka tamin'izay ihany koa ilay voninahitr'Andriamanitra nanakona ny mason'izireo dia lasa nahita ny masony ka lasa nahafantatra izireo fa kay mitanjaka....
tohizo namana midrou fa tena mahaliana marina tokoa a!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 29/05/2020 12:05
ilay voninahitr'i Dieu izao ve "nandrakotra ny tenany manontolo", hozy i Midrou, sa "nanakona ny mason'izireo", hozy RBNIR eee??

Dia liay RBNIR koa @ izany mbo mamelabelatra n ylojikkany:
"lasa nahita ny masony ka lasa nahafantatra izireo fa kay mitanjaka"

Hay va re rehefa TSY mahita ny maso dia TSY mahafantatra fa mitanjaka ny tenabe


tohizo tokoany ny tantara ry izy roa fa mampihomehy tokoany eee...


Ka efa tsy @ ilay hoe maka taolam-panavy intsony izao teo, fa dia...
ahoana ho'a ny nataon'i Madama Eva t@ namboatra zaza voalohany...
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 31/05/2020 13:29
midrou
• Sendra tonga àry Jéhovah indray andro:Genesisy 3 : 9. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe:Aiza moa ianao?Toy NY hoe tsy hitan'A/tra intsony izy..Fa nahoana àry!!Isaia 59 : 2. Fa nyhelokareo no efitramampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary nyfahotanareo no mampiafina ny tavanyaminareo, ka dia tsy mihaino Izy.Satria nanjary nisyefitra/désertmidadasikananelanelana azy s'y A/tra( nohon'ilay ota)Nanomboka teo dia RAVA NY FIHAVANAN'ANDRIAMANITRA SY NY OLONA (nozonin'A/tra ireo)


INONA IHANY KOA NO NITRANGA ANKOATR'ILAY FIHAVANANA RAVA/LAVITRA AN'A/TRA NOHO ILAY EFITRA(DESERT)= Izany hoe Tsinontsinon'Andriamanitra NY olombelona raha fihavanana no resahina!!!

Toy izao koa no nitranga:
Genesisy 3 : 3. fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe: Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. 4. Ary hoy ny menarana tamin-dravehivavy: Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5. fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy. 6. Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany; ary nomeny koa ny vadiny; ka dia nihinana izy.

FANDRAO MATY HIANAREO!
NY zavatra hiaraha-mahita anefa tel dia tsy maty tokoa izy mivady....
Kanefa hoy Jéhovah hoe ''ho faty tokoa hianareo''
De diso àry vé ny ten'A/tra??
TSIA!!!
Fa vao nihinana izy(NANOTA) dia nihatra avy hatrany ilay FAHAFATESANA...

Romana 6 : 23. Fa fahafatesana no tambin'ny ota; ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesoa Tompontsika.

Saingy tsy ny fahafatesan'ilay vatana(tena) akory no noresahin'Atra fa hiatra aminy fa ilay fahafatesan'ny fanahy...!
Maty fanahy
Maty noho ilay ota tafiditra tao anatiny!!

Jakoba 1 : 15. Ary ny filàna, rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota, rehefa tanteraka, dia miteraka fahafatesana.

Tsy nijanona t@ izy mivady ireo ihany anefa fa izay rehetra natera-behivavy...(indrisy)

Romana 5 : 12. Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra;

Porofon'izany ity tenin'i Jesosy ity:

Lioka 9 : 59. Ary hoy Izy tamin'ny anankiray koa: Manaraha Ahy. Fa hoy kosa izy: Tompoko, aoka aho aloha handeha handevina ny raiko. 60. Fa hoy Jesoa taminy: Aoka ny maty handevina ny maty ao aminy; fa ianao kosa mandehana, ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra.

@ fomba ahoana moa no handevenan'ny olona maty faty????
Fa olona velona avokoa no mpiray tanàna t@ ity lehilahy maty ray ity...!
Fa ny fijerin'i Jesosy azy dia''maty avokoa''

Ianao mamaky io zao tsy fantratra ianao mihevitra fa olombelona mandehndeh saingy raha A/tra no mijery maty (fanahy)
Saody mba tahakan'ireo olona ireo..
Satria misy ota ao anatiny.....

Valio | Miverina eny ambony