efa akaiky tokoa ny.andro farany ef @ vanimpotoana ny tombo kase faha4 isika.@zao k mila miverina Atra tena.izy marina.isika

1. alainsylvano1 ( 17/05/2020 12:30)
mba alalino kely nge ity teny ity.eh, oanarew izay mpandalina baiboly
Apokalypsy 6 : 7. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahefatra, dia reko ny feon'ny zava-manan'aina fahefatra nanao hoe: Avia*. [* Ampio hoe: (ka izahao)] 8. Ary hitako fa, indro, nisy soavaly hatsatra, ary ny anaran'izay nitaingina ary atao hoe Fahafatesana, ary ny Fiainan-tsi-hita* nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibi-dia ety an-tany. [* Grika: Hadesy]
andao ivavak fa ef andala panantateraharana ny teniny.Atra @zao, k ilaina isisk miverina @.Atra tena iz izay nahary lanitra sy ny tany ary ilay nitsahara t@ Andro faha7.Gen.2:1,2

Manasa tsik iverina @ tena Atra marina dia jehovah tompony sabata Eks.20:8,
novalian'i RBNIR ny 11/06/2020 12:40
2. alainsylvano1 ( 17/05/2020 12:48)
reto sisa no zavatra andrasana d oavy eny @ rahony lanitra jesosy kristy

Apokalypsy 6 : 9. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay nohazoniny. 10. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: Tompo masina sy marina o, mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy hamalianao ny rànay amin'izay monina eny ambonin'ny tany? 11. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra; ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny, izay efa hovonoina tahaka azy koa.

io.d manambara ireo kristianina hijoro @ fahamarinany teny.Atrra izay.voalaza @.Apok.14:9,12 ireo izay mitana finoana any jesosy.sy mitana filazana aby jesosy, ireo olona ireo ian koa ilau voalaza @ Apok.7:9.ilay.avy.@ fahoiana lehibe,zavatra ts maintsy ho tonga.ireo @ tantara pivavahana izay tsorina mazava eto fa. oany olona izay mivavak.sabata ian no.hiaarany fanejehna dikany.d zao oavy ts.ho ela ny fanenjehana kristianina izay mitandrina sabata k ao isika iverina @ ilay Atra tena iz.sad marina.

ref tapitra io tomboko.kase faha5 io.d tomboka kase faha6.no farany.ao, ao no manambara ny fiaviany jk eny @ rahony.lanitra, dikany.d zao tombo kase2 zan sisa d oavy ny farany, dikamy d.zao f ts ho.ela intsony.ny.tantara ny tany.d ho.tapitra arakin.2pet.3:10,13, kanefa kos mis teny nampanantenainy.Atra fa mis tany vao2 sy lanira vao2 natao oany olona izay tena mivavak.@ny sy oany olona izay mitandrina didiny Matio.19:17 sy mino any.jesosy jaona.3:36.
Manasa antsik.rehtra iverina.@Atra dia jehovah Tompony.sabata matio.12:8
3. rhaj0 ( 17/05/2020 16:28)
Ny resaka vita an-tsary hono no tsotra indrindra ry Alain aa...
h i hi hi... indrisy ry tava-tsoavaly fa tia soavaly be ilay John the Elder nirediredy tao @ Apoakalipsa izany..
Manidina mihintsy ny imazination-n'ny vanto-njaza @ io an.. tagadi tagada... :-)

Izaho koa ho'a, fony zaza, dia ny Dieu tao @ imazination-ko, dia toa nain kely miankanjo sahala @ superman fa fotsy, dia mitaingina soavaly izay nain kely koa... mandehandeha eny @ poutre-n'ny fiangonana. Mety miaraka @ RBNIR ilay nain faha-8 ao @ blanche-neige izao io dia complet koa ny sary
4. RBNIR ( 19/05/2020 23:49)
marina ny voalazan'i alainsylvano : manambara ny zavatra mitranga ankehitriny (famahana tombokase faha 4) ny apok.6:7,8
soavaly hatsatra = milaza faharariana, milaza fandringanana, mosary, fahafatesana ary koa fiainantsihita...(hadesy)


Rehefa vita izao zavatra mitranga ankehitriny izao dia hovahana ny tombokase faha 5 apok.6:9-11 (hiverina indray ny fanenjehana sy famonoana ny olona tena mpivavaka ao aoriana kely ao...) hisy maro ho faty maritiora noho ny fitoriana ny fahamarinana..

Rehefa afaka izany dia hovahana indray kosa ny tombokase faha 6 :
« Ary nahita aho, rehefa novahany ny tombo-kase fahenina, dia nisy horohorontany mafy; ary tonga mainty tahaka ny lamba volon'osy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana. » (Apokalypsy 6:12)
« Ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany, toy ny aviavy manintsana ny voany manta, raha hozongozonin'ny rivotra mahery izy. » (Apokalypsy 6:13)
« Dia lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. » (Apokalypsy 6:14)
« Ary ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mbamin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra; » (Apokalypsy 6:15)
« ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy; Mianjerà aminay, ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry; » (Apokalypsy 6:16)
« fa tonga ny andro lehiben'ny fahatezeran'ireo*, ka iza no mahajanona? [* Na: ny fahatezerany] » (Apokalypsy 6:17)

efa manantona akaiky ilay farihy afo amin'io fotoana io ary dia hihorohoro tanteraka ny fon'ny olona mandrapahatongan'izay hitranga

eo vao ho tonga saina ny maro ka hiteny hoe ho avy marina tokoa i Jesosy hitsara (izay no dikan'ny apok.6:15-17)

Manambara ny zavatra rehetra EFA MISY SY NY MBOLA hitranga tsy ho ela tokoa ireo MIBEBAHA...MATAHORA AN'ANDRIAMANITRA FA TENA EFA TONGA NY ANDRO FITSARANY...
MIVERENA AMIN'NY FAMPIANARANA TSY MISY KILEMA NAMPIIANARIN I JESOSY 2000 TAONA LASA IZAY...ANISANY MARINA TOKOA NY FIVERENANA AMIN'NY FITANDREMANA NY ANDRO FAHA 7 HEB.4:9
5. alainsylvano1 ( 20/05/2020 19:21)
RBNIR:

marina ny voalazan'i alainsylvano : manambara ny zavatra mitranga ankehitriny (famahana tombokase faha 4) ny apok.6:7,8
soavaly hatsatra = milaza faharariana, milaza fandringanana, mosary, fahafatesana ary koa fiainantsihita...(hadesy)


Rehefa vita izao zavatra mitranga ankehitriny izao dia hovahana ny tombokase faha 5 apok.6:9-11 (hiverina indray ny fanenjehana sy famonoana ny olona tena mpivavaka ao aoriana kely ao...) hisy maro ho faty maritiora noho ny fitoriana ny fahamarinana..

Rehefa afaka izany dia hovahana indray kosa ny tombokase faha 6 :
« Ary nahita aho, rehefa novahany ny tombo-kase fahenina, dia nisy horohorontany mafy; ary tonga mainty tahaka ny lamba volon'osy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana. » (Apokalypsy 6:12)
« Ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany, toy ny aviavy manintsana ny voany manta, raha hozongozonin'ny rivotra mahery izy. » (Apokalypsy 6:13)
« Dia lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. » (Apokalypsy 6:14)
« Ary ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mbamin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra; » (Apokalypsy 6:15)
« ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy; Mianjerà aminay, ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry; » (Apokalypsy 6:16)
« fa tonga ny andro lehiben'ny fahatezeran'ireo*, ka iza no mahajanona? [* Na: ny fahatezerany] » (Apokalypsy 6:17)

efa manantona akaiky ilay farihy afo amin'io fotoana io ary dia hihorohoro tanteraka ny fon'ny olona mandrapahatongan'izay hitranga

eo vao ho tonga saina ny maro ka hiteny hoe ho avy marina tokoa i Jesosy hitsara (izay no dikan'ny apok.6:15-17)

Manambara ny zavatra rehetra EFA MISY SY NY MBOLA hitranga tsy ho ela tokoa ireo MIBEBAHA...MATAHORA AN'ANDRIAMANITRA FA TENA EFA TONGA NY ANDRO FITSARANY...
MIVERENA AMIN'NY FAMPIANARANA TSY MISY KILEMA NAMPIIANARIN I JESOSY 2000 TAONA LASA IZAY...ANISANY MARINA TOKOA NY FIVERENANA AMIN'NY FITANDREMANA NY ANDRO FAHA 7 HEB.4:9


marina b mhtsy ilay voalaza fa bdb nefa ny olona ts mahalala any zan k mila ampafantarina az ny marina ara tsoratra masina, nen dty Rhajo mou t6 afa ts ny anohitra ian k asakasaka zarew ian io, fa ny anjara tsik eto d mitory sy manambara ny marina satrie izay nolazainy tompo,amabarao fona ny marina ry RNBNiR fa aza mangina zan an! Fa izan koa.no nanirany Tompo antsik, FVA fiangonana farany, FVA ts manampaharoa, FVA ts maintsy tafita.
6. alainsylvano1 ( 20/05/2020 19:40)
rhaj0:

Ny resaka vita an-tsary hono no tsotra indrindra ry Alain aa...
h i hi hi... indrisy ry tava-tsoavaly fa tia soavaly be ilay John the Elder nirediredy tao @ Apoakalipsa izany..
Manidina mihintsy ny imazination-n'ny vanto-njaza @ io an.. tagadi tagada... :-)

Izaho koa ho'a, fony zaza, dia ny Dieu tao @ imazination-ko, dia toa nain kely miankanjo sahala @ superman fa fotsy, dia mitaingina soavaly izay nain kely koa... mandehandeha eny @ poutre-n'ny fiangonana. Mety miaraka @ RBNIR ilay nain faha-8 ao @ blanche-neige izao io dia complet koa ny sary


normal b ra zan valiteninao satrie ef fanta Atra fa ts.zakanao ilay fahamarinana d nomeny any ilay lehilaly avy andranovelona.zan ilay izy, satrie fantany Atra fa zakanyy le.iz d nomeny.azy,dikan.d zao nenao d t6 afa ts anohitra fona eto ts mb mandinika.izay.zava misy,.fa eo d mbl b famaliana b eo fona, ts valina vet2 mantsy ny hamaliana ny ratst fanahy eh.Mpit.8:11, k dieny mbl ts tonga ireo zavatra nolazany.baiboly ireo, andao iverina.@ jehovah Tompony sabata ralah, fa ts anenenana ireo zavatra nambarako.ireo.
7. rhaj0 ( 20/05/2020 21:49)
alainsylvano1:
FVA fiangonana farany, FVA ts manampaharoa, FVA ts maintsy tafita.

Inona ilay FVA?
8. RBNIR ( 21/05/2020 03:27)

alainsylvano1:

marina b mhtsy ilay voalaza fa bdb nefa ny olona ts mahalala any zan k mila ampafantarina az ny marina ara tsoratra masina, nen dty Rhajo mou t6 afa ts ny anohitra ian k asakasaka zarew ian io,

kalima tsara fotsiny ianao alainsylvano a! izay rhaj0 izay aza efa ela no niarahana taminy teto ARY HITA FA TENA TSY FOINY ilay miresaka eto na dia....:-)sa ts'izany rhaj0?
9. alainsylvano1 ( 21/05/2020 06:53)

rhaj0:

[quote=alainsylvano1] FVA fiangonana farany, FVA ts manampaharoa, FVA ts maintsy tafita.

Inona ilay FVA?
Tsy ainw mhtsy zan, satrie ts nomena anao ilay.iz.
10. alainsylvano1 ( 21/05/2020 07:00)
Marina mandrakariva fona.izao.teny.izao.@ sasany
II Korintiana 4 : 3. Fa raha miafina ny filazantsaranay, dia miafina amin'izay ho very izany, 4. izay nohajambain'ny andriamanitr'izao tontolo izao, dia ny sain'ny tsy mino, mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, Izay endrik'Andriamanitra. 5. Fa tsy ny tenanay no torinay, Fa Kristy Jesosy Tompo, ary izahay mpanomponareo noho ny amin'i *Jesoa. [*Jesosy]
11. RBNIR ( 21/05/2020 08:15)

rhaj0:

alainsylvano1:
FVA fiangonana farany, FVA ts manampaharoa, FVA ts maintsy tafita.

Inona ilay FVA?

Io re rhaj0 ilay fiangonana farany nozaraina tamintsika tato a!

https://forum.serasera.org/forum/message/m5d6fc24a5fe10#m5ddbe51594a79

mafana fo b ny namana kelintsika alainsylvano ka dia miainga ny fihentsepo e!
fa mahafinaritra daholo izany fa izay no porofo fa tena miraikipitia amin'ilay fahamarinana marina tokoa izy...
12. rhaj0 ( 21/05/2020 15:20)
Eka ro.. Izao izao no ato @ imazination-ko :-)


[size=6]Zaza Alain[/size]FVA fiangonana farany, FVA ts manampaharoa, FVA ts maintsy tafita. [size=6]Zaza Midrou[/size]

[size=6]RBNIR[/size] Fa mandoa ny fahafolon'ny solila sns...daholo k'lou an...
13. gasy1zay ( 21/05/2020 15:22)
ny Fiangonana dia lieu spirituel/ tsy hita maso izay voalazan'ny Baiboly hoe tenan'i Jesoa

araka ny voalaza eto :

Ephésiens: 5.23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.

vakio tsara @ fitarihan'ny FM

l'Église = qui est son corps

Colossiens: 1.24 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église.

son corps qui est l'Église

le corps de Christ qui est l'Église

raha te ho tafiditra @ fiangonana TENA IZY ianao dia tsy ny fiangonana 7 ao @ apokalypsia no izy fa ilay fiangonana corps de Christ

EN Christ = tafiditra ao @ corps du Christ= tafiditra ao @ fiangonana


vakio ilay hoe izao no tena voaloboka ary ianareo no sampany

na ireto :


Ephésiens: 2.13 Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.

Colossiens: 2.17 c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.

ny tadiavin'i Jesoa dia ho tafaray aminy ianao ka hiditra ao @ ilay tempoly tsy nataon'ny tanan'olombelona araka ny voalaza eto :

Jean 2 : 19-21
19Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple, et en trois jours je le rebâtirai. » –
20« On a mis quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, tu vas le rebâtir en trois jours ? » lui dirent-ils.
21Mais le temple dont parlait Jésus, c’était son corps.

Fiangonana = ilay tempoly nambaran'i Jesoa eo Jaona 2:21 = ny tenany


Tsy ny fiangonana trano handehananao isankerinandro fa io voalaza io: NY TENANY
14. rhaj0 ( 21/05/2020 15:41)
O ry Gasy1zay aa... raisina ara-baki-teny ten aara-baki-teny ve izy io sa ara-kisari-teny?

Satria mantsy rahefa hozy koa HONO JEsosy hoe, inty ny rAko sy ny vatako ary ny rononoko ... dia ny inona na @ ahoana indray no andraisana an'izany??
15. gasy1zay ( 21/05/2020 19:16)

rhaj0:

O ry Gasy1zay aa... raisina ara-baki-teny ten aara-baki-teny ve izy io sa ara-kisari-teny?

Satria mantsy rahefa hozy koa HONO JEsosy hoe, inty ny rAko sy ny vatako ary ny rononoko ... dia ny inona na @ ahoana indray no andraisana an'izany??


Andriamanitra dia FANAHY fa tsy olombelona, Fanahy izy fa naka endrik'olombelona ( nature), ca ny Corp de Christ dia corps spirituel fa tsy nofo sy ra akory ka ny Fiangonana / corps du Christ koa dia spirituel fa tsy trano vato/biriky/hazo akory
16. rhaj0 ( 21/05/2020 20:55)
gasy1zay - 21/05/2020 17:22:
ny Fiangonana dia lieu spirituel/ tsy hita maso izay voalazan'ny Baiboly hoe tenan'i Jesoa...

Ary ahoana ilay FIangonan'i Petera ry Gasy1zay?
Mandrevirevy "tsy hita maso" ve i Petera rehefa nampiangona izay olona nanodidina azy tao, sa tena nanangana Fiangonana tao Ambatolampy izy teo?
gasy1zay - 21/05/2020 21:16:
Andriamanitra dia FANAHY fa tsy olombelona, Fanahy izy fa naka endrik'olombelona ( nature), ...

Ka raha ilay "endrik'olombelona" indray no raisina ara-baki-teny an'izay resaka ao, fa tsy ilay "corps spirituel" (imazinera) andraisanao azy ry GAsy1zay?
17. gasy1zay ( 22/05/2020 13:33)

rhaj0:

[quote=gasy1zay - 21/05/2020 17:22]ny Fiangonana dia lieu spirituel/ tsy hita maso izay voalazan'ny Baiboly hoe tenan'i Jesoa...

Ary ahoana ilay FIangonan'i Petera ry Gasy1zay?
Mandrevirevy "tsy hita maso" ve i Petera rehefa nampiangona izay olona nanodidina azy tao, sa tena nanangana Fiangonana tao Ambatolampy izy teo?
gasy1zay - 21/05/2020 21:16:
Andriamanitra dia FANAHY fa tsy olombelona, Fanahy izy fa naka endrik'olombelona ( nature), ...

Ka raha ilay "endrik'olombelona" indray no raisina ara-baki-teny an'izay resaka ao, fa tsy ilay "corps spirituel" (imazinera) andraisanao azy ry GAsy1zay?
[/quote

Araho tsara ny lojika fa mazava be io rehefa namaky ny asan'ny apostoly ianao

voalohany aloha dia tsy mbola nampiasa ny teny fiangonana mintsy ny baiboly raha tsy teo @ resaka nifanaovan'i Jesoa t@ petera, ny jiosy t@ izany tsy nahalala fiangonana fa ny fantany dia Tempolin'i Jerosalema sy synagoga, tsy fiangonana no anaran'ireo , vakio ary ny tantara


16Simon Pierre répondit : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. »
17Jésus reprit la parole et lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas une pensée humaine qui t’a révélé cela, mais c'est mon Père céleste.
18Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle.
19Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. »

fahadisom-pijery tanteraka ny fieritreretan'ny olona sasany fa ny Rocher noresahin'i Jesoa eto dia i Petera

vakio tsara fa tu es pierre, dia avy eo hoe sur ce rocher =Jesoa =le Fils du Dieu vivant

araka ny voalaza eto :

1 Cor 10:4 et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ.


Romains: 9.33 selon qu'il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point confus.


ilay ROCHER resahina eo ambony zany dia tsy i Petera fa Jesoa
Tsy naorina teo ambonin' Petera ny Fiangonana araka ny eritreritry ny sasany fa teo @ Jesoa

Faharoa, ny lakile noresahina eto dia tsy hoe mpamoha na mpanidy varavarana i Petera fa ny fizarana ny fomba hidirana ny fanjakan'ny lanitra na raha ampifandraisina @ ilay hoe fiangonana= corps du Christ, dia ny fomba hidirana ao @ Jesoa Kristy ka ho tonga naterabaovao

Jereo tsara fa i Petera no nizara voaloha ny fomba ahazoana famonjena hoan'ny Jiosy t@ andron'ny pentekoty ary hoan'ny Jentilisa t@ fianakavian'i kornelio
18. rhaj0 ( 22/05/2020 13:57)
Dia hozy i Gasy1zay izany hoe, diso ny Katolika raha nanohy ilay Fiangonana (tena Fiangonana ary ilay voalohany) izay naorin'i Petera.

RAha ny kely fantatro anefa dia izay Fiangonan'i Petera izay (fa tsy ilay Sinagoga fahagola) no lasa ilay ao anaty Fanekem-pinoana Katolika, @ lay hoe "Izaho mino ny Eglizy, iray, masina, katôlika, apôstôlika". Koa na ny Loterana aza mba mamelively koa, hoe "Mino ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao".

Dia lazainao Gasy1zay fa dia (fiangonana) "tsy hita maso" izany ireo ventibentesina rehetra ireo?

19. gasy1zay ( 22/05/2020 15:16)
tena ilay fiangonana spirituel tenan'i Jesoa Kristy io FIANGONANA masina io fa tsy tranompiangonana akory , satria ilay Fiangonana Masina dia Kristy no lohany fa tsy olombelona na structure/hierarchie nataon'olombelona.

Raha vakianao tsara ny baiboly dia ny karazana fiangonana hita maso izay voalaza ao @ apokalypsia ( fiangonana 7) dia tsy tokana fa 7 no isany ary tsy nanaraka an'i Jesoa 100% izy ireo, izany hoe tsy Jesoa no lohany

rehefa azonao izay dia mazava be hoe tsy ireo izany ilay fiangonana tokana izay Jesoa no lohany.
20. rhaj0 ( 22/05/2020 16:45)
Izay "fiangonana spirituel" sy "tsy hita maso" izay izany no fandraisan'i Gasy1zay ny Baiboly ao, ary raha ny fahazoako azy, dia izany izany (hono) no "tokony" ventesina ao @ fanekem-pinoana.

Raha misy Katolika eto, dia mba ahoana hoe ny fandraisanareo ny fanekem-pinoanareo ao, ilay @ ilay hoe, "Eglizy, iray, masina, katôlika, apôstôlika" no inoana, araka ny voasoratra ao @ wikipedia-fanekem-pinoana?

Izaho TSY katolika, fa raha ny fahazoako azy ho'a, dia io nasisik'i Vatikana ao @ fanekem-pinoana katolika io ny famaritana an'i Vatikana sy ny rafitry ny Leglizy mba ho fahefana moraly @ Mpino. Fa tena mety diso aho, fa dia mila Katolika tsara sitra-po eto @ serasera eto izany hanazava. (i Bor2lais sa i Hery ve "tsara sitra-po"?)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2694