Ireo Sekta ao Mada

21. rhaj0 ( 25/05/2020 18:17)
Ilay "soratra t@ vato", raha tsy diso aho, dia lasa nianika ny Tendrombohitra IRERY i Mosesy, IRERY, izany hoe TSISY vavolombelona, dia avy any no niaviany, nitondra "vato nisy soratra" HONO.

Ary iza koa no "vavolombelona" t@ Madama Eva ry RBNIR?

Ny resaky ny Baiboly mantsy mifototra @ lova-tsofina, honohono, resaka miampitapita momba "zava-nisy" HONO, izay tafavilana sy niampy sira.

[size=10]Ny Siansa anefa miorina @ artefacts izay nohalalinina ny aminy, ary izay no nisintomana ny "zava-nisy", no-cross-checker-n'ny Siantista hafa independamment[/size]
22. RBNIR ( 26/05/2020 05:17)

rhaj0:

Ilay "soratra t@ vato", raha tsy diso aho, dia lasa nianika ny Tendrombohitra IRERY i Mosesy, IRERY, izany hoe TSISY vavolombelona, dia avy any no niaviany, nitondra "vato nisy soratra" HONO.

Ary iza koa no "vavolombelona" t@ Madama Eva ry RBNIR?

Ny resaky ny Baiboly mantsy mifototra @ lova-tsofina, honohono, resaka miampitapita momba "zava-nisy" HONO, izay tafavilana sy niampy sira.

[size=10]Ny Siansa anefa miorina @ artefacts izay nohalalinina ny aminy, ary izay no nisintomana ny "zava-nisy", no-cross-checker-n'ny Siantista hafa independamment[/size]

Ilay soratra natao tamin'ny vato no nalain'i Mosesy irery...

Fa rehefa azo ilay soratra dia ny vavan'Andriamanitra mihitsy no nanonona azy 10 tamin'ireo vahoaka an-tapitrisany:

« [Ny fiomanan'ny Zanak'Isiraely alohan'ny nanomezan'Andriamanitra azy ny Lalàna] Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Indro Aho mankeo aminao ao anatin'ny rahona maizina, mba ho ren'ny olona raha miteny aminao Aho, ka dia hino anao mandrakariva izy. Dia nambaran'i Mosesy tamin'i Jehovah ny tenin'ny olona. » (Eksodosy 19:9)
« Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Ma­ndehana ho eny amin'ny olona, ka manamasina azy anio sy ampitso, ary ampanasao ny fitafiany izy: » (Eksodosy 19:10)
« ary aoka samy hiomana ho amin'ny andro fahatelo izy; fa amin'ny andro fahatelo no hidinan'i Jehovah ho eo imason'ny olona rehetra eo an-tampon'ny tendrombohitra Sinay. » (Eksodosy 19:11)
« Dia hanisy fefy manodidina ho an'ny olona ianao ka hanao hoe: Mitandrema ianareo mba tsy hiakatra ao amin'ny tendrombohitra, na hikasika ny sisiny akory aza; fa na iza na iza mikasika ny tendrombohitra dia hatao maty tokoa; » (Eksodosy 19:12)
« tsy hisy tanana hikasika azy, fa hotoraham-bato tokoa izy, na hotifirina tokoa, na biby na olona, tsy mba hovelomina izy; fa raha manao feo lavareny ny anjomara, dia vao hiakatra ho ao amin'ny tendrombohitra izy. » (Eksodosy 19:13)
« Dia nidina avy tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nankeny amin'ny olona; dia nanamasina ny olona izy, ka samy nanasa ny fitafiany. » (Eksodosy 19:14)
« Ary hoy izy tamin'ny olona: Miomàna ianareo ho amin'ny andro fahatelo; aza manakaiky vehivavy akory. » (Eksodosy 19:15)
« Ary nony tamin'ny marain'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy helatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra, ary nisy feon'anjomara mafy indrindra, dia toran-kovitra ny olona rehetra izay teo an-toby. » (Eksodosy 19:16)
« Ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka avy teo an-toby mba hihaona amin'Andriamanitra; dia nijanona teo am-bodin'ny tendrombohitra izy. » (Eksodosy 19:17)
« Ary ny tendrombohitra Sinay nivoa-tsetroka avokoa, satria Jehovah nidina teo amboniny tao anaty afo; dia niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe, ary nihorohoro mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra. » (Eksodosy 19:18)
« Ary rehefa notsofina ny anjomara ka nidradradradra, dia niteny Mosesy, ary Andriamanitra namaly feo azy. » (Eksodosy 19:19)
« Ary Jehovah nidina nankeo an-tendrombohitra Sinay, dia teo an-tampon'ny tendrombohitra; ary Jehovah niantso an'i Mosesy hankeo an-tampon'ny tendrombohitra; dia niakatra Mosesy. » (Eksodosy 19:20)
« Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Midìna, ka pepero ny olona, fandrao hisisika hankao amin'i Jehovah izy mba hijery ka hahafatesana maro. » (Eksodosy 19:21)
« Ary aoka ny mpisorona koa, izay manakaiky an'i Jehovah, hanamasina ny tenany, fandrao himaona hamely azy Jehovah. » (Eksodosy 19:22)
« Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah: Tsy mahazo miakatra ho eto amin'ny tendrombohitra Sinay ny olona; fa Hianao nandidy anay ka nanao hoe: Fefeo ny tendrombohitra, ka hamasino izy. » (Eksodosy 19:23)
« Ary hoy Jehovah taminy: Mandehana midina, nefa miakara ianao, ka ento hiaraka aminao Arona; fa ny mpisorona sy ny olona dia aza avela hisisika hiakatra ho ao amin'i Jehovah, fandrao haringana izy. » (Eksodosy 19:24)
« Ary Mosesy dia nidina nankeny amin'ny olona ka niteny taminy. » (Eksodosy 19:25)
« Ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara ary nahita ny helatra sy ny tendrombohitra nivoa-tsetroka, ary nony nahita izany ny olona, dia toran-kovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. » (Eksodosy 20:18)

Rehefa avy niteny nivantana tamin'ireo olona marobe ireo Andriamanitra dia izao no nambaran'izireo: (satria tsy zakany ilay fisehoana sy fitenenana mivantana)

« Dia hoy izy tamin'i Mosesy: Aoka ihany ianao no hiteny aminay, dia hihaino izahay; fa aza Andriamanitra no miteny aminay, fandrao maty izahay. » (Eksodosy 20:19)
« Dia hoy Mosesy tamin'ny olona: Aza matahotra; fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo, ary mba ho eo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana Azy, mba tsy hanotanareo. » (Eksodosy 20:20)
« Dia nijanona teny lavitra eny ny olona, fa Mosesy kosa nanakaiky ny aizim-pito, izay nitoeran'Andriamanitra. » (Eksodosy 20:21)
« Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Izao no lazaonao amin'ny Zanak'Isiraely: Hianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo. » (Eksodosy 20:22)

ka vavolombelona an-tapitrisany hoy aho no nahita ilay didy voasoratra sy nandre ilay didy 10 notanisain'Andriamanitra
23. rhaj0 ( 26/05/2020 10:08)
Ka voapetraka an-tsoratra efa ho 200 taona taorian'ny nitrangany ilay "soratra t@ vato-MOsesy", ka dia izay "mino" ny fitaterana ity LOVA-TSOFINA, dia an'azy ny azy.


Dia torak'izay koa ny @ Noah, izay velona HONO tany @ taona -3078. Ary izany dia midika hoe, noraketina an-tsoratra ny tantarany efa ho 1500 taona taty aoriana.

[size=10]According to the documentary hypothesis, the first five books of the Bible (Pentateuch/Torah), including Genesis, were collated during the 5th century BC from four main sources, which themselves date from no earlier than the 10th century BC. Two of these, the Jahwist, composed in the 10th century BC, and the Priestly source, from the late 7th century BC, make up the chapters of Genesis which concern Noah. [/size]


Dia mbola hanao dondrona beuh TSY mijery ny "zava-misy" foana va ianao ry RBNIR, ka mbola hiziriziry hoe, TSY lova-tsofona ny Baiboly??


SAtria vao mainka pire: dia ahoana @ izay koa (ireo "vavolombelona") ny @ Adama sy Eva?

T@ taona firy ary taiza no nitranga ilay "zava-nisy-Madama-Eva" araka RBNIR?
24. RBNIR ( 26/05/2020 11:23)
tsy azon'i rhaj0 v? ilay lovatsofina matanjaka be satria antapitrisany ilay vavolombelon nahita sy nandre tany aloha...

fanampiny hoy aho mifidy olona mivantana hatrany Izy taty aoriana nanamarinany fa tena mbola velona any marina tokoa Izy ary tena marina tokoa izay rehetra voasoratra momba Azy...
25. rhaj0 ( 26/05/2020 14:32)
TSISY azoko tokoany ny resaka an-tendron'orona sy petapeta-tokonao ry RBNIR. Ohatra hoe, "antapitrisany ilay vavolombelona" no toritorianao RBNIR gratuitema: mbo fantatrao moa hoe firy ny statistika t@ izany taona -1500 izany? Ary hatrany Aostralia ka hatrany Amazonia?

Letia ee... olona AN-JATONY minomino foana tao @ ilay vohitra kely tao moyen-orient, vohitra kely izay tetezin'ny apondra 1 andro, izany no nisehosehon'i MOsesy hoe, izy HONO manana vato voasoratry ny varatr'i YHWH..


Koa tsy ampiharina @ Noah sy Adama sy Eva koa izany lojika Kristian'i RBNIR izany?


F'izy ity ve ry RBNIR dia tenitenenina foana toa izany fotsiny aa??
Ataonao fa eny ambony alitara va re ianao eto io e??
26. RBNIR ( 26/05/2020 23:32)
rhaj0:

mbo fantatrao moa hoe firy ny statistika t@ izany taona -1500 izany? Ary hatrany Aostralia ka hatrany Amazonia?

« Dia niainga tao Ramesesa ny Zanak'Isiraely ka nankany Sokota, dia lehilahy mahalia lalana tokony ho enina hetsy, afa-tsy ny zaza amim-behivavy. » (Eksodosy 12:37)


Ny Zanak'Israely dia betsaka lavitra noho ny egyptiana tamin'izany fotoana izany..


« Ary ny Zanak'Isiraely niteraka ka nitombo betsaka sy nihamaro ary nihahery dia nihahery indrindra, ka dia henika azy ny tany. » (Eksodosy 1:7)
« Ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta, izay tsy nahalala an'i Josefa. » (Eksodosy 1:8)
« Ary izy niteny tamin'ny vahoakany hoe: Indro, ny firenen'ny Zanak'Isiraely efa maro sy mahery noho isika; » (Eksodosy 1:9)
« andeha hanaovantsika hevitra ireo, fandrao hihamaro izy, ka raha tahìny hisy ady, dia homba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika, ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. » (Eksodosy 1:10)

27. rhaj0 ( 27/05/2020 02:04)
Ka mifototra @ lova-tsofona izany ny fanadihadianan-dry RBNIR, fa tsy @ fandalinana demogirafika ankehitrio izay manombatombana ny lasa. Dia maninona raha lazaina koa fa ny fifanakalozam-baovao dia miritarita sahala @ touitera t@ ireny, rahefa mikaroka tsara ao anatin'io Lova-Tsofona io.

Fony Ranavalona nikabary azany, izay efa 3000 taona taty aoriana, dia tena mbo firy ny ambanilatra vory re ry RBNIR? Eritrereto kely fotsiny ee... ilay mpamosavy tatsy Antseranana ve nahakitika ny sofin'Ifarakely any Faradofay t@ ireny? mainka fa Mosesy sy ny apondrany mampiresaka ny iray vohitra kely?

Dia rahefa mamariparitra ny "indray andro hono" ny ao @ Baiboly, dia gohin-dry RbNIR tsy ampiheverana na ny pitiny azany.
28. RBNIR ( 28/05/2020 23:45)
isika izao efa amin'ny taona 2020 firy ny isan'ireo mikea eto madagasikara rhaj0
Ianao izany mampitahy zavatra tsy mitovy....satria raha ny resonemanao no harahina tokony efa ho antapitrisany koa ny mikea eto madagasikara ankehitriny....

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikea
29. rhaj0 ( 29/05/2020 10:39)
Tsy haiko ny version na Baiboly vakianao ao ry RBNIR, fa ny imaziner-ko ato izao dia hoe...

Indray andro hono, dia niainga i Mosesy sy ny apondrany, ary nandeha niakatra ny tendrombohitr'i Sinai, fa handeha hihaona @ YHWH. Avy any ny niaviany, dia nitondra vato nisy soratra. Ary dia nasehony t@ mpiray vohitra kely tao. Ary dia iny i Mosesy sy ny apondrany, nanira-tena hamonjy an'i Getsemane, hitondra ny vaovoa mahafaly.

40 andro 40 alina, fa mbola tsy tonga ihany...Io hoe tohizo ry RBNIR :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1203