Ahoana marina tena hafantarana ny.apostoly.sandoka sy mpaminany sandoka?

1. alainsylvano1 ( 28/04/2020 12:47)
ilaina tokoa ny faha fantarana ireo.satrie ra ts mafantatra anio tsik dia lalandiso fona no arahantsika, ka misokatta ny.ady hoanareo mahay baiboly ity resaka ity.
2. rhaj0 ( 28/04/2020 12:53)
Tohin'ny resaka tatsy, dia ity ny fanontaniana:

Ka efa nametra-tanana ve ny Pasitera Fitiavana Herinirina raha ny @ io Coronavirus io, eny sa tsia?


RAha TSIA, dia sandoka ny Pasitera Fitiavana Herinirina.

Raha Eny, dia mbo tantarao eto hoe raha Vavolombelona ianao?


Ka Eny sa Tsia?
3. alainsylvano1 ( 28/04/2020 13:00)
kkkkk...ts aiko izay filazanw azy fa mbl ts nahita tahaka azy loha zay eto eh
4. RBNIR ( 28/04/2020 13:03)

rhaj0:

Ka efa nametra-tanana ve ny Pasitera Fitiavana Herinirina raha ny @ io Coronavirus io, eny sa tsia?


RAha TSIA, dia sandoka ny Pasitera Fitiavana Herinirina.


tsy izay loatra ny famantarana ny olona na sandoka na tsia.....azavao re ry alainsylvano1 hoe ahoana ny famantarana na sandoka na tsia ny mpampinany na apostoly iray a!
5. alainsylvano1 ( 28/04/2020 13:04)
mba ef betsak iany fiangonana nandehanko.zay fa hafa pst fitiavana herinirina, ef misy miandraikiitra azy reny marary corona reny, fa ny anjaranay kosa d mitondra ambavaka oany izay marary, satrie miara miasa hahasoa ny zava drehetra o!
6. alainsylvano1 ( 28/04/2020 13:10)
Raha resak apostoly alo d zao eh, ts olona no mifidy azy fa jesosy mivantana tahaka any petera Matio.16:17 ary mampianatra ilay fampenarana tsy mis kilema izay raisina mivantana avy @ jesos,Matio.28:19,20, fa ilay mpaminany kosa mba mangataka fanazavana ra mety
7. alainsylvano1 ( 28/04/2020 13:16)
RBNIR:


rhaj0:

Ka efa nametra-tanana ve ny Pasitera Fitiavana Herinirina raha ny @ io Coronavirus io, eny sa tsia?


RAha TSIA, dia sandoka ny Pasitera Fitiavana Herinirina.


tsy izay loatra ny famantarana ny olona na sandoka na tsia.....azavao re ry alainsylvano1 hoe ahoana ny famantarana na sandoka na tsia ny mpampinany na apostoly iray a!
ny sandoka dia ireo izay ts nahazo fampenarana avy @ jesosy mivantana izay fotsiny, fa maro ireo olona milaza nampenariny jesosy nef tsy afak miala @ teny jesosy izay we ny voa no hafantarana ny azo lioka.8:11


8. rhaj0 ( 28/04/2020 13:49)
koa raha "nahazo fampenarana avy @ jesosy mivantana" ny Pasitera Fitiavana Herinirina, isan'izany ny "fametraha-tanana" ho fanasitranana, dia (tokony) nampianariny izany, na dia ho @ ireo Mpanaraka azy fotsiny aza.

Ary rehefa mahay ny "fametraha-tanana ho fanasitranana" ny Pasitera Fitiavana Herinirina, dia @ izao krizy izao indrindra no tokony ampiharany izany.
Araka ny filazan'i JEsosy hoe, raha nahazzo MAIMAIM-POANA ianao, dia zarao MAIMAIM-POANA koa.Koa raha toa ka TSY namory ny Mpanaraka azy ny Pasitera Fitiavana Herinirina, dia mba "nametra-tanana ho fiarovana ireto Mpanaraka azy", dia ...

... SANDOKA ny Pasitera Fitiavana Herinirina...

toa ireo Pasitera erak'izao tontolo izao, izay lasa nitsoaka niafina tany @ Trano Volamenany aby, ary navelan-dreo ho fatin'ny Coronavirus ny Mpanaraka azy.
9. midrou ( 28/04/2020 14:46)
alainsylvano1:

Ahoana marina tena hafantarana ny.apostoly.sandoka sy mpaminany sandoka?Tena tsy diso mihintsy raha hofantarina toko , satria tsy vitsy intsony raha eto M/kara ihany aza no milaza fa Apostoly.

Tokony hiaraka hanaiky anefa isika hoe TSY VOATERY HO AVY @ A/TRA AVOKOA IZY REHETRA fa maro no miaina ao anatin ny fitaka.

Diniho anie e :-)

II Korintiana 11 : 13. Fa Apostoly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny Apostolin'i Kristy. 14. Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin'ny mazava. 15. Koa tsy zavatra lehibe tsy akory, raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana; nefa ny farany ho araka ny asany ihany.

10. RBNIR ( 28/04/2020 15:05)
izao no nambaran'i Jesosy;

« Mitandrema ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia* mitoha izy.[*lopa] » (Matio 7:15)
« Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo? » (Matio 7:16)
« Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. » (Matio 7:17)
« Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. » (Matio 7:18)
« Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. » (Matio 7:19)
« Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. » (Matio 7:20)

oarin'i JEsosy amin'ny hazo anankiray : raha voaloboka no nafafy dia tokony voaloboka koa ny voany, (fa tsy hoe lasa voatsilo akory)...

Iza ary no voaloboka?

« Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboatra. » (Jaona 15:1)
« Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. » (Jaona 15:5)

Jesosy no voaloboka...raha Jesosy marina no nampianatra na nifidy ny olona iray dia tokony ho fampianaran'i Jesosy 100% no hitanao mivoaka eo....(fampianarana tsy misy kilema fampianarana avy any an-danitra tsy nampiana ary tsy nanalana...

Ary azo hamarinina anaty baiboly avokoa ny fampianarana rehetra ataon'ilay olona...

« Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

Hita taratra teo amin'ny fiainan'i Jesosy (na koa ireo mpianatr'i Jesosy) avokoa ny fahamarinan'ilay fampianarana ataon'ilay olona..

Izay no hamantarana fa tsy sandoka na mpamitaka ny olona iray...
11. RBNIR ( 28/04/2020 15:59)
dia izao...io fampianarana io somary mampangidihidy sofina ny maro...

« Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany;» (2 Timoty 4:3)

dia izay no nahatonga an'i Jesosy nanoro lalana hoe ...

« Midira amin'ny vavahady èty ianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. » (Matio 7:13)
« Fa èty ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. » (Matio 7:14)

Ity no marika anankiray hamantarana azy koa hoe tena ilay avy any ambony marina tokoa v ilay fampianarana.....

« Izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra; ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny ety an-tany ihany no lazainy; Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra; » (Jaona 3:31)
« koa izay hitany sy reny no ambarany; ary tsy misy mandray ny fanambarany. » (Jaona 3:32)
« Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra. » (Jaona 3:33)

Izay avy any ambony = tsy 2 na 3 fa tokana ilay izay izany hoe tsy tokony hahita fampianarana mitovy aminy ianao fa tokana no manana azy (izay no mahatonga anao miaiky fa tsy mbola nahita fampianarana mitovy aminy ianao)...

izay avy amin'ny tany dia ...ny momba ny ety an-tany ihany no lazainy...
araka io teny io dia ireo rehetra (ankoatran'ilay avy any ambony) dia mitovy avokoa ny ety an-tany ihany no lazainy (mitory zavatra ara-materialy hita sy tsapan'ny olona)

Fa ilay avy any ambony kosa izay hitany sy reny (avy tany ambony tany no ambarany) = zavatra tsy hita na azon'ny olona tsapaina zavatra tokana dia ILAY FIAINANA MANDRAKIZAY...
Ny fampianarana avy any ambony dia mitaona ny olona hikatsaka izay misy any amin'ny tsy hita maso any ary izay no lohalaharana aminy fa ny ety an-tany kosa tsy hataony mahamaika azy intsony...

« Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33)

Lohalaharana hatrany amin'ny fampianarana avy any ambony ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany...

Ireo no hamantarano ra tena JESOSY marina no nifidy sy nampianatra ilay olona na tsia....
12. rhaj0 ( 28/04/2020 16:39)
rhaj0:
Koa raha toa ka TSY namory ny Mpanaraka azy ny Pasitera Fitiavana Herinirina, dia mba "nametra-tanana ho fiarovana ireto Mpanaraka azy", dia ...

... SANDOKA ny Pasitera Fitiavana Herinirina...

toa ireo Pasitera erak'izao tontolo izao, izay lasa nitsoaka niafina tany @ Trano Volamenany aby, ary navelan-dreo ho fatin'ny Coronavirus ny Mpanaraka azy.

Satria rahefa TSY mahavita ny vitan'i JEsosy ilay Pasitera Fitiavana Herinirina, nefa Jesosy mbo "nisafidy" azy HONO, ary JEsosy efa sasatra ny mampianatra, dia mazavabe fa ...

... SANDOKA ny Pasitera Fitiavana Herinirina...


Diniho tsara ho'a anie ity tantara an'i JEsosy eto ity ee...

Matio 17:14-16:
14 Ary rahefa tonga teo amin'ny vahoaka izy, dia nisy lehilahy anankiray nanatona azy, ka nandohalika teo anatrehany nanao hoe: Tompo, mamindrà fo amin'ny zanako lahy; mararin'ny androbe izy ka mijaly mafy loatra, fa matetika mianjera any anaty afo, ary matetika koa any anaty rano.
15 Nentiko tamin'ny mpianatrao izy, fa tsy nahasitrana azy izy ireo.
16 Ary namaly Jesoa nanao hoe:
[size=15]Ry taranaka tsy mino sy ratsy fanahy, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? mandra-pahoviana no handeferako aminareo? [/size]Mila hazavaina ve io tantara io?
- Ilay lehilahy dia mangataka famindra-po fa marary ny zanany
- nentiny t@ ireo "mpianatr'i Jesosy", toa ny Pasitera Fitiavana Herinirina izany ilay zaza
- fa TSY nahasitrana ireto hoe "mpianatr'i Jesosy", toa ny Pasitera Fitiavana Herinirina
- ary dia tezitra i Jesosy:

[size=15]Ny hoe Mpianatra (toa an'ny Pasitera Fitiavana Herinirina) dia taranaka tsy mino sy ratsy fanahy.[/size]
13. midrou ( 28/04/2020 16:52)
[quotte=rhajO]
koa raha "nahazo fampenarana avy @ jesosy mivantana" ny Pasitera Fitiavana Herinirina, isan'izany ny "fametraha-tanana"ho fanasitranana, dia (tokony) nampianariny izany, na dia ho @ ireo Mpanaraka azy fotsiny aza.[quotte/]

Izany anie rhajO tsy mila ampianarina e fa FAMANTARANA:-)

Marka 16 : 17. Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia amin'ny anarako izy; hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy; 18. handray menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny

Izany hoe rehfa MINO ianao dia tonga hoazy ireo
14. gasy1zay ( 28/04/2020 18:04)
Ny apostoly raha ny tokony ho izy dia ireo niaraniaina sy vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesoa t@ maty ihany fa ny taty aoriana dia lasa mpianatra (disciple)

fa ny olombelona moa izany betsaka ny mpirehareha ka rehefa namaky ity verset ity izy

Dieu a établi dans l'Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérisons, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues.

dia ohatrany hoe ambony ilay apostoly dia ...apostoly hono izy

ka raha ny hevitro no zaraiko dia ireo olona milaza azy ho apostoly dia efa mamofona fampianarandiso

Faharoa, ny mpaminany koa tsy tokony hoan'olona iray, satria ny fanomezampahasoavan'ny faminaniana dia avy @ Fanahy Masina, taloha ( testamenta taloha) dia olona vitsy no nosafidian'Andriamanitra hitondra ny teniny, fa ankehitriny rehefa mahazo ny Fanahy Masina daoly izay mino ka naterabaovao dia afaka mahazo ny don de prophecie daoly fa saingy hoe raisina amin'ny finoana ary mila mitombo @ fahafenoan'ny FM vao mitombo ireo fanomezampanahy ireo

Farany, raha te hahalala ireo mpampianatra sandoka ianao dia voalohany mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ianao ka ny fampianarana mifanipaka @ filazantsara dia tsy avy @ Andriamanitra, faharoa mila mijery ny voany ianao ny mpampianatra tsy mamoa voa tsara ( fibebahana, voka-panahy : fitiavana, fahalemempanahy, faharetana, sns..) dia tsy mbola tarihin'ny FM tanteraka
15. midrou ( 28/04/2020 18:20)
gasy1zay:

Ny apostoly raha ny tokony ho izy dia ireo niaraniaina sy vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesoa t@ maty ihany fa ny taty aoriana dia lasa mpianatra (disciple)


Diso kosa amiko raha ohatra ka izay niara niaina t@ Jesosy(vavolombelon ny fitsanganany t@ maty) ihany atao hoe apostoly.

Satria ny fepetra izay maha fiangonan A|tra ny fiangonana dia tsy azo foananamihitsy:

Efesiana 2 : 19. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, 20. natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra; []
Ka na @ zao fotoana izao aza dia ;
NY TENA FIANGONAN A|TRA DIA TSY MAINTSY AHITANA:
* APOSTOLY
* MPAMINANY
Saingy tsy voatery ho izy avokoa izay miteny fa hoy Jesosy:

Matio 7 : 15. Mitandrema ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia* mitoha izy.[*lopa] 16. Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo?

Ny voany ( ny fampianarany,ny fitondra-tenany) no hamantarana azy

16. rhaj0 ( 28/04/2020 19:31)
midrou:
Marka 16 : 17. Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia amin'ny anarako izy; hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy; 18. handray menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny

Dia isaorana @ Midrou nizara ny ao @ Marka, maneho hoe inona ilay Famantarana ny Sandoka.

Ary dia mazavabe fa satria TSY mahavita azy ny Pasitera Fitiavana Herinirina, dia sandoka izy izany.


rhaj0:
Koa raha toa ka TSY namory ny Mpanaraka azy ny Pasitera Fitiavana Herinirina, dia mba "nametra-tanana ho fiarovana ireto Mpanaraka azy", dia ...

... SANDOKA ny Pasitera Fitiavana Herinirina...

toa ireo Pasitera erak'izao tontolo izao, izay lasa nitsoaka niafina tany @ Trano Volamenany aby, ary navelan-dreo ho fatin'ny Coronavirus ny Mpanaraka azy.

Satria rahefa TSY mahavita ny vitan'i JEsosy ilay Pasitera Fitiavana Herinirina, nefa Jesosy mbo "nisafidy" azy HONO, ary JEsosy efa sasatra ny mampianatra, dia mazavabe fa ...

... SANDOKA ny Pasitera Fitiavana Herinirina...


Diniho tsara ho'a anie ity tantara an'i JEsosy eto ity ee...

Matio 17:14-16:
14 Ary rahefa tonga teo amin'ny vahoaka izy, dia nisy lehilahy anankiray nanatona azy, ka nandohalika teo anatrehany nanao hoe: Tompo, mamindrà fo amin'ny zanako lahy; mararin'ny androbe izy ka mijaly mafy loatra, fa matetika mianjera any anaty afo, ary matetika koa any anaty rano.
15 Nentiko tamin'ny mpianatrao izy, fa tsy nahasitrana azy izy ireo.
16 Ary namaly Jesoa nanao hoe:
[size=15]Ry taranaka tsy mino sy ratsy fanahy, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? mandra-pahoviana no handeferako aminareo? [/size]Mila hazavaina ve io tantara io?
- Ilay lehilahy dia mangataka famindra-po fa marary ny zanany
- nentiny t@ ireo "mpianatr'i Jesosy", toa ny Pasitera Fitiavana Herinirina izany ilay zaza
- fa TSY nahasitrana ireto hoe "mpianatr'i Jesosy", toa ny Pasitera Fitiavana Herinirina
- ary dia tezitra i Jesosy:

[size=15]Ny hoe Mpianatra toa an'ny Pasitera Fitiavana Herinirina dia
- taranaka tsy mino sy ratsy fanahy
Ary ny Pasitera Fitiavana Herinirina manokana dia ...
- SANDOKA !!!
.[/size]
17. gasy1zay ( 28/04/2020 19:36)

midrou:

gasy1zay:

Ny apostoly raha ny tokony ho izy dia ireo niaraniaina sy vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesoa t@ maty ihany fa ny taty aoriana dia lasa mpianatra (disciple)


Diso kosa amiko raha ohatra ka izay niara niaina t@ Jesosy(vavolombelon ny fitsanganany t@ maty) ihany atao hoe apostoly.

Satria ny fepetra izay maha fiangonan A|tra ny fiangonana dia tsy azo foananamihitsy:

Efesiana 2 : 19. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, 20. natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra; []
Ka na @ zao fotoana izao aza dia ;
NY TENA FIANGONAN A|TRA DIA TSY MAINTSY AHITANA:
* APOSTOLY
* MPAMINANY
Saingy tsy voatery ho izy avokoa izay miteny fa hoy Jesosy:

Matio 7 : 15. Mitandrema ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia* mitoha izy.[*lopa] 16. Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo?

Ny voany ( ny fampianarany,ny fitondra-tenany) no hamantarana azy
Ny Fiangonana dia tsy ilay fiangonana hiangonana : assemblée fa ilay corps du Christ araka ny voalaza eto :

Jean: 2.21 Mais il parlait du temple de son corps.

Ephesien 2 :
22 Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Eglise
23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.

Raha tsy mbola azonao izay réalité spirituel izay dia mbola ho voafitaka ianao hitady hoe aiza ny fiangonana na anarampiangonana tena marina


Ny fiangonana ilay lazaina hoe Jesoa Kristy no lohany dia tsy inona fa ny tenany ihany ka raha te hiditra ho ao anaty fiangonana ianao dia mila mitoetra ao @ Jesoa Kristy
18. RBNIR ( 29/04/2020 00:02)
19. RBNIR ( 29/04/2020 00:03)
https://www.youtube.com/watch?v=1hyBmEzBnFo
20. gasy1zay ( 29/04/2020 01:43)
Diso ianao raha mbola fiangonana hita maso no mahamaika anao! Jesoa tsy naniraka mintsy hanangana trano fiangonana hita maso fa ny fiangonana tany ampiandohany dia tranon'ny kristiana no mampiantrano fiarahamivavaka.

tadidio fa misy parallèle foana ny hoe tempoly nataon'ny olona (Jerosalema)sy tempoly tsy natao tanana (Jesoa)

dia maninona isika no lasa tempolin'ny Fanahy Masina?
satria rehefa tafiditra ao @ Jesoa Kristy isika dia tafaray aminy, ny tenany no TENA fiangonana fa tsy ilay handehananao mivavaka isak'herinandro

dia maninona isika no lasa zanak'Andriamanitra
satria mitoetra ao @ Jesoa Kristy ilay zanak'Andriamanitra

Raha tsy azonao izany zava-panahy izany dia mangatahy ny Fanahy Masina hanazava ny sainao fa Andriamanitra efa nampanantena antsika mangetaheta fa hanome azy izay mangataka .
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3134