paka 2020

1. rhaj0 ( 22/03/2020 01:34)
ka ahoana izany no ankalazan'ny Kristiana ity Paka 2020 ity.

Araky ny ao @ Hebreo 10:25, dia hoe: aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, ...

Kanefa raha hozy ny Siansa (sy ny fanjakana) hoe, HAFOHIZO ilay fiarahana @ ity indray mitoraka ity, dia ahoana izany?
novalian'i midrou ny 21/04/2020 16:32
2. RBNIR ( 23/03/2020 05:51)
INONA NO ANDRASAN ANDRIAMANITRA AMIN TSIKA AMIN IZAO ANDRO PASKA IZAO???

Araka ny fampianara mivantana avy amin'i Jesosy...

Faly misera namana isany...

« Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata; » (Kolosiana 2:16)
« aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an'i Kristy. » (Kolosiana 2:17)

Araka ireo teny ireo dia aloky ny zavatra ho avy ireto voatanisa manaraka ireto :
1 fomba fihinana sy fisotro
2 andro firavoravoana,
3 voalohambolana,
4 Sabata,

Inona avy ary izy ireo?
1 Aza avela hisy hitsara anareo amin'ny fihinana sy fisotro
« Tonga ny Zanak'olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona: Indro, olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarinin ny asany*.» (Mat.11:19)
Jesosy koa dia niaran'ny fitsarana tamin'io fihinanana sy fisotroana io,
Eto aloha dia mila fahendrena, ny toaka tsy fisotro sao dia misy hihazakazaka amin'izay indray isika rehetra...
Inona ary no nitranga : rehefa tonga ny andro firavoravoana ny olona dia manetry tena mifady (oh mofo tsy misy masirasira sns....) Jesosy sy ny mpianany kosa mihinana sy misotro ihany....
Fehiny tsy tokony hifady hanina sy tsy hisotro intsony rehefa tonga ny andro firavoravoana fa tokony hihinana sy hisotro tahaka an'i Jesosy sy ny mpianany,

2 Andro firavoravoana : « [Ny amin'ny andro firavoravoana telo, dia ny Paska sy ny Pentekosta ary ny Tabernakely] Tandremo ny volana Abiba, ka ataovy ny Paskan'i Jehovah Andriamanitrao fa tamin'ny volana Abiba no nitondran'i Jehovah Andriamanitrao anao nivoaka avy tany Egypta tamin'ny alina. » (Deot.16:1)
Fehiny tsy tandremana intsony ireo andro firavoravoana 3 ireo dia ny paska, pentekosta ary ny tabernakely,

3 Voaloam-bolana : io angamba dia mazava be fa dia fankalazana ny volana voalohany io ary ao anatin'io no hankalazana ihany koa ny paska na ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira « Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany, nony hariva, no hihinananareo mofo tsy misy masirasira ambara-paharivan'ny andro fahiraika amby roa-polo amin'ny volana. » (Eks.12:18)

Io voalohambolana io koa araka izany dia dia tsy tandremana intsony satria aloka

4 Sabata, eto dia mila fitandremana ary mila alaina ny dikan-teny frantsay : Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats:

Sabbats au pluriels io (izany hoe karazana sabata maromaro) saingy tsy tafiditra ao ny andro fahafito satria ny andro fahafito dia notsindrina manokana araka ny heb.4:9 « Koa dia mbola misy sabata fitsaharana (andro fahafito vakio ny dikanteny DIEM) ho an'ny olon'Andriamanitra. » (Heb. 4:9)

Manamafy izany ny dikan-teny katolika amin'ny teny anglisy
9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,
http://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4

Inona ary araka izany ireo sabata voalaza ireo? Tsy inona akory fa ireo karazana Sabata taona ao anatin'ny Levitikosy 25

Ireny karazana Sabata hafa ireny araka izany dia efa aloka fotsiny ihany koa....


« Aza mety hofitahina tsy hahazoanareo ny loka noho ny fanetren-tena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa* hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainan'ny nofony [* Na: (tsy)] » (Kolosiana 2:18)
« ka tsy mihazona ny Loha; Izy no itomboan'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny hozatra, araka ny fampitomboan'Andriamanitra. » (Kolosiana 2:19)
« Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, nahoana no toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety hodidiana hoe: » (Kolosiana 2:20)
« Aza mandray, aza manandrana, aza manendry - » (Kolosiana 2:21)
« levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany - araka ny didy sy ny fampianaran'olona? » (Kolosiana 2:22)
« Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetren-tena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo. » (Kolosiana 2:23)Araka io teny io koa ireny zavatra 4 ery ambony ery ireny dia voasokajy ho fanetre-tena haitraitra (aingitraingitra= zavatra vidina lafo nefa tsy mitondra soa akory)..

Isaky ny manao paska ohatra raha araka ny baiboly dia misy zavatra maro fadina tsy hohanina toy ny mofo tsy misy masirasira sns....nefa tsy mahasoa akory izay no antony tsy nitandreman'i Jesosy sy ny mpianatra azy


Inona ny vokatry ny fitandremana an'ireny fivavahana haitraitra ireny?
1- « ka tsy mihazona ny Loha (tafasaraka amin'i Kristy) Kol.2:19
2- araka ny didy sy ny fampianaran'olona? » (Kol.2:22) « Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. » (Mar.7:7)
Lasa foana ilay fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra = toy ny tsy misy...
3 « Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetren-tena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo. » (Kol.2:23) Io no maha haitraitra na aingitraingitra azy misy fampahorian-tena BE NEFA TSY MAHASOA AKORY (VIDINA LAFO NEFA TSY MITONDRA SOA AKORY)
4 Ity no tena zava-doza : « Aza mety hofitahina tsy hahazoanareo ny loka noho ny fanetren-tena haitraitra........» (Kol.2:18) ===> tsy hahazo ilay LOKA DIA ILAY FIAINANA MANDRAKIZAY izay rehetra mbola miziriziry manohy ny fitandremana ireny rehetra ireny.....

Dia mirary an-tsika mba ho samy hotahin'Andriamanitra indray....
3. rhaj0 ( 23/03/2020 12:25)
Mahay baiboly 'le rBNIr 'ty :-)

Ka dia izao indray izany HONO hozy RBNIR ee...

2- tsy tandremana intsony ireo andro firavoravoana 3 ireo dia ny paska, pentekosta ary ny tabernakely,
3- Io voalohambolana io koa araka izany dia dia tsy tandremana intsony satria aloka
4- Ireny karazana Sabata hafa ireny araka izany dia efa aloka fotsiny ihany koa....


Fa izao fotsiny. Ny zava-dehibe ary voalohany indrindra, dia
1- Jesosy sy ny mpianany kosa mihinana sy misotro ihany....
:-) :-)


(Dia rahefa ilay maraina @ 5:00 iny i RBNIR, ka tena mila vazim-boana, dia nefa nahita an'i HRNRN, dia tonga dia tarabe tsy naharay lamba, ary dia io mbola voan'ny mandoa 1/10 @ HRNRN io, dia misaritsarika ny olona hafa eto mba ho voajono ao koa)
4. RBNIR ( 23/03/2020 13:08)

rhaj0:

Mahay baiboly 'le rBNIr 'ty :-)

Ka dia izao indray izany HONO hozy RBNIR ee...

2- tsy tandremana intsony ireo andro firavoravoana 3 ireo dia ny paska, pentekosta ary ny tabernakely,
3- Io voalohambolana io koa araka izany dia dia tsy tandremana intsony satria aloka
4- Ireny karazana Sabata hafa ireny araka izany dia efa aloka fotsiny ihany koa....


Fa izao fotsiny. Ny zava-dehibe ary voalohany indrindra, dia
1- Jesosy sy ny mpianany kosa mihinana sy misotro ihany....
:-) :-)


(Dia rahefa ilay maraina @ 5:00 iny i RBNIR, ka tena mila vazim-boana, dia nefa nahita an'i HRNRN, dia tonga dia tarabe tsy naharay lamba, ary dia io mbola voan'ny mandoa 1/10 @ HRNRN io, dia misaritsarika ny olona hafa eto mba ho voajono ao koa)

Tsy misy hireharehavako io na kely aza fa hoy aho hoe fampianarana mivantana avy tamin'i Jesosy io , ary ity olona iray ity ihany no nampianariny an'io...ary izy irery ihany no mbola sahy mampianatra ny olona tsy hitandrina ny paska eto madagasikara hatramin'izao...:-) efa noteneniko kosa ery ambony hoe ny toaka tsy fisotro e!
5. bor2lais ( 23/03/2020 14:09)
Miarahaba anareo (3 mosketera) indray. Tratran'ny "confinement" dia mba afaka manaraka kely izay lazainareo eto.

Mikasika ity lohateny iray ity "paka 2020" dia te-hanontany anareo roroa (araka ny fitenin-dramose izay ! :-)). Paska Kristiana ve no resahinareo eto io sa Paska jiosy ?

Valinteny ho an-dramose : ny Kristiana dia mankalaza ny Paska foana fa ny endrika anaovana izany amin'ity taona ity no mety samihafa amin'ny mahazatra noho izao "confinement" izao. :-)

Marihina fa manaraka ny "confinement" ny Kristiana satria fanehoana fitiavana (ny hafa) izany (izay ny "approche"n'ny eo ambany fahasoavana) fa tsy raisina didy tsy maintsy arahina akory (io kosa ny "approche"n'ny eo amban'ny lalàna). :-)
6. rhaj0 ( 23/03/2020 15:24)
Eka ro Bor2lais..

ka dia voatsindrin'ny Siansa (sy ny fanjakana) izany ilay ao @ Hebreo 10:25, dia ilay @ ilay hoe:
aza mahafoy ny fiarahantsika miangona

ka dia TSY mila arahina hono izany io ao @ Baiboly io, hozy Bor2lais ee...

Indro i Bor2lais mahay baiboly ary dia mahita fafiny tsara be :-) :


Dika-teny malalaka:

[size=15]Izay rehetra lazain'ny Baiboly dia hajaiko, afa-tsy hoe, ireo andininy sasany izay nosafidiko ho dinganina sy dikaina, satria kely loatra ny fitombenany (ka TSY hidirako lalina) ary tsy mampetimety ny baoliko, fa ny ambiny, dia iainako, mazjhava ho azjhy.
[/size]

7. bor2lais ( 23/03/2020 16:10)
O Ramose a ! Sao dia ataonao fa tsy mivavaka ho an'ny mpitsabo sy ny mpitondra fanjakana aza ny Kristiana ! Ary tsy voatery mifanatri-maso (tahaka ny heverinao azy) koa ange izany miaraka miangona izany e ! :-)

Ianareo mosiketera 3 miaraka mandavan-taona eto io angaha tsy miangona ? :-)
8. rhaj0 ( 23/03/2020 18:55)
Haiko fa "mivavaka" (foana) ianareo eee... Fa tsy any ny resaka.

Ny resak'eto dia hoe,
:-) hozy ny Hebreo 10:25 hoe: 'ndana miangona,
;-) dia hozy Bor2lais hoe: 'ndana mahazo fa zahay manaja Siansa, izay nilaza hoe AZA MIANGONA.

Ary liay miangona dia toa ny fahazoan'ny rehetra azy hoe, mankany am-piangonana eee..
Fa tsy hay ny imazination-nareo any @ 3eme etage any moa Radoko ka dia...


Ary Richelieu koa mba manindrontsindrona ny Mosiketera an... sahala @ Jules Cesar ihany io ve? :-)
9. RBNIR ( 24/03/2020 05:02)
bor2lais:

Miarahaba anareo (3 mosketera) indray. Tratran'ny "confinement" dia mba afaka manaraka kely izay lazainareo eto.

Mikasika ity lohateny iray ity "paka 2020" dia te-hanontany anareo roroa (araka ny fitenin-dramose izay ! :-)). Paska Kristiana ve no resahinareo eto io sa Paska jiosy ?

Valinteny ho an-dramose : ny Kristiana dia mankalaza ny Paska foana fa ny endrika anaovana izany amin'ity taona ity no mety samihafa amin'ny mahazatra noho izao "confinement" izao. :-)

Marihina fa manaraka ny "confinement" ny Kristiana satria fanehoana fitiavana (ny hafa) izany (izay ny "approche"n'ny eo ambany fahasoavana) fa tsy raisina didy tsy maintsy arahina akory (io kosa ny "approche"n'ny eo amban'ny lalàna). :-)

Salama bor2lais a! tonga izany i dart...mba hanampy anay, mahafinartra izany :-)

Ilay fanazavana nataon'i paoly ao amin'ny kol2 dia manazava ny antony nanitsakitsahan'i Jesosy ny paska jiosy (mat.11:19) bor2lais a!

ankehitriny mbola tena b dia be (mba tsy hitenenana hoe izy rehetra) ny kristiana mbola manohy ny fitandremana an'io paska jiosy io eny fa na dia ireo miteny hoe tsy paska jiosy ny anay fa paska kristiana...

Porofo??? maninona ary no daty sy fotoana iray hatrany no hanantanterahana an'ilay izy???? ary maninona no mbola misy fomba tazomina hatrany ao anatiny ao????
10. bor2lais ( 24/03/2020 10:08)
Ramose:

Ary liay miangona dia toa ny fahazoan'ny rehetra azy hoe, mankany am-piangonana eee..
Fa tsy hay ny imazination-nareo any @ 3eme etage any moa Radoko ka dia...

Hay tokoa moa tsy mitovy étage isika !! Izay no tsy itovian'ny zavatra hitantsika ... :-)
Tsy ny fandehanana miangona no zava-dehibe fa ny zavatra ataonao any ... Izay no ilazako foana hoe raha tsy 3 étages ianao (fa 2 étages) Ramose dia sarotra ho anao ny ahazo ny tian'ny Baiboly lazaina mahatonga fahasarotana eo @ fifampiresahana (mikasika ny Soratra Masina) !
:-)

RBNIR:

ankehitriny mbola tena b dia be (mba tsy hitenenana hoe izy rehetra) ny kristiana mbola manohy ny fitandremana an'io paska jiosy io eny fa na dia ireo miteny hoe tsy paska jiosy ny anay fa paska kristiana...

Porofo??? maninona ary no daty sy fotoana iray hatrany no hanantanterahana an'ilay izy???? ary maninona no mbola misy fomba tazomina hatrany ao anatiny ao????


Toy ny mahazatra (tahaka tamin'ny resaka Krismasy na Noely teto) dia variana @ resaka ivelany (forme) hatrany iana(re)o ry RBNIR a ! :-)

Mba te-hanontany manokana ana(re)o aho hoe inona moa amina(re)o (izay milaza fa Kristiana) izany Paska ankalazain'ny Kristiana izany ?
11. RBNIR ( 24/03/2020 10:37)

bor2lais:

Ramose:

Ary liay miangona dia toa ny fahazoan'ny rehetra azy hoe, mankany am-piangonana eee..
Fa tsy hay ny imazination-nareo any @ 3eme etage any moa Radoko ka dia...

Hay tokoa moa tsy mitovy étage isika !! Izay no tsy itovian'ny zavatra hitantsika ... :-)
Tsy ny fandehanana miangona no zava-dehibe fa ny zavatra ataonao any ... Izay no ilazako foana hoe raha tsy 3 étages ianao (fa 2 étages) Ramose dia sarotra ho anao ny ahazo ny tian'ny Baiboly lazaina mahatonga fahasarotana eo @ fifampiresahana (mikasika ny Soratra Masina) !
:-)

RBNIR:

ankehitriny mbola tena b dia be (mba tsy hitenenana hoe izy rehetra) ny kristiana mbola manohy ny fitandremana an'io paska jiosy io eny fa na dia ireo miteny hoe tsy paska jiosy ny anay fa paska kristiana...

Porofo??? maninona ary no daty sy fotoana iray hatrany no hanantanterahana an'ilay izy???? ary maninona no mbola misy fomba tazomina hatrany ao anatiny ao????


Toy ny mahazatra (tahaka tamin'ny resaka Krismasy na Noely teto) dia variana @ resaka ivelany (forme) hatrany iana(re)o ry RBNIR a ! :-)

Mba te-hanontany manokana ana(re)o aho hoe inona moa amina(re)o (izay milaza fa Kristiana) izany Paska ankalazain'ny Kristiana izany ?

Diniho kely fotsiny ireto bor2lais...raha tena ara-baiboly ny paska kristiana lazainao dia tokony ho hita taratra teo amin'ny fiainan'ny mpianatra izany....

fa mariho ihany koa ity, andro firavoravoana tsy iray fa 3 paska, pentekosta ary ny tabernakely...

Dia jereo fa ny mpitandrina ny paska dia mitandrina ny pentekosta sy ny tabernakely ihany koa...dikany tena ilay andro firavoravoana taloha ihany io fa déguisé....
12. rhaj0 ( 24/03/2020 15:32)
rhak0:
Ary liay miangona dia toa ny fahazoan'ny rehetra azy hoe, mankany am-piangonana eee..
Fa tsy hay ny imazination-nareo any @ 3eme etage any moa Radoko ka dia...
bor2lais:

Hay tokoa moa tsy mitovy étage isika !! Izay no tsy itovian'ny zavatra hitantsika ... :-)
Tsy ny fandehanana miangona no zava-dehibe fa ny zavatra ataonao any

Ampatsiahiviko kely fotsiny ny ao @ Hebreo 10:25, dia ilay @ ilay hoe:
aza mahafoy ny fiarahantsika miangona...

Izany hoe MIARAKA dia MIANGONA (mitangorongorona)

Fa dia eny azany Radoko, fa dia tsy lavina ny fahaizanao lehibe. Ka ny fahazoako an-dRAdoko izany dia hoe, izay resa-Baiboly ao, dia TSISY raisina arak'izay voasoratra mazava ao ny resaka, au premier degré, fa ilay "zavatra ataonao" HONO no zava-dehibe.

Raha ny fahazoako an-dry bor2lais@3eme.etage.com izany, dia ny Baiboly dia INSPIRATION fotsiny ihany.

Mbo lehibe ve k'lou ny fitombenan'izany fahazoako azy izany ry Bor2lais, sa tena tsy izay ilay izy.
13. bor2lais ( 24/03/2020 16:41)
RBNIR:

Diniho kely fotsiny ireto bor2lais...raha tena ara-baiboly ny paska kristiana lazainao dia tokony ho hita taratra teo amin'ny fiainan'ny mpianatra izany....


Raha azoko tsara izany dia tsy mankalaza ny Paska Kristiana iana(re)o ry RBNIR e ! :-)
Tsy mahagaga aloha izany satria iana(re)o koa aza tsy mankalaza ny Krismasy.

RBNIR:

fa mariho ihany koa ity, andro firavoravoana tsy iray fa 3 paska, pentekosta ary ny tabernakely...

Dia jereo fa ny mpitandrina ny paska dia mitandrina ny pentekosta sy ny tabernakely ihany koa...dikany tena ilay andro firavoravoana taloha ihany io fa déguisé....

Io soratanao io no manamafy fa variana amin'ny endrika ivelany ihany iana(re)o hany ka toa tsy misy azona(re)o mihitsy ireo andro lehibe ho an'ny Kristiana izay fotoana hiderana sy hankalazana an'Andriamanitra.

Ohatra, mba fantatra(re)o moa ry RBNIR fa raha tsy nisy ny Krismasy (izany hoe raha tsy tonga teto an-tany Kristy), dia tsy nisy ny Paska (izany hoe, tsy vita ny asam-pamonjena ho an'izay rehetra mino Azy). Raha tsy nisy ny Paska dia foana ny toriteny (natomboky Petera tamin'ny andro Pentekosta), foana ny finoana, tsy nisy ny Kristianisma !
14. bor2lais ( 24/03/2020 17:01)
ramose:

Ampatsiahiviko kely fotsiny ny ao @ Hebreo 10:25, dia ilay @ ilay hoe:
aza mahafoy ny fiarahantsika miangona...

Izany hoe MIARAKA dia MIANGONA (mitangorongorona)

Fa dia eny azany Radoko, fa dia tsy lavina ny fahaizanao lehibe. Ka ny fahazoako an-dRAdoko izany dia hoe, izay resa-Baiboly ao, dia TSISY raisina arak'izay voasoratra mazava ao ny resaka, au premier degré, fa ilay "zavatra ataonao" HONO no zava-dehibe.

Raha ny fahazoako an-dry bor2lais@3eme.etage.com izany, dia ny Baiboly dia INSPIRATION fotsiny ihany.

Mbo lehibe ve k'lou ny fitombenan'izany fahazoako azy izany ry Bor2lais, sa tena tsy izay ilay izy.

:-)
Mila vahanao Ramose ilay mamatotra anao ao amin'ny 2ème étage nao ao raha te ahita izay tazan'ny 3ème étage ! :-)
15. gasy1zay ( 24/03/2020 18:32)
oh ry rhaj0, tsy ny siansa mintsy no mitarika anay tsy hivoaka ny trano fa ny baiboly

vakio kely anie ireto e:

Proverbe 22: 3 L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri, l'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences.

Romain 13:1 Que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit. Qu’il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité, car tous ceux qui possèdent quelque autorité en ce monde, la détiennent de Dieu et l’exercent sous son contrôle.

16. rhaj0 ( 24/03/2020 19:25)
bor2lais:
Mila vahanao Ramose ilay mamatotra anao ao amin'ny 2ème étage nao ao raha te ahita izay tazan'ny 3ème étage ! :-)

Iza no kristiana mba mazava saina coucou:
- i Bor2lais manao resaka tsy loa-body, TSY hanazava aminao mihintsy ny fandehany ohatra
- sa i RBNIR manao resaka loa-body, ary tena voan'ny 1/10 izay voajonony@ resa-kehiny ao
- na koa i Gasy1zay manao resaka loa-body lasa tsy loa-body, mampanantena anao "hiverina ho virijiny"
:-) :-)
17. gasy1zay ( 25/03/2020 14:19)

RBNIR:

INONA NO ANDRASAN ANDRIAMANITRA AMIN TSIKA AMIN IZAO ANDRO PASKA IZAO???

Araka ny fampianara mivantana avy amin'i Jesosy...

Faly misera namana isany...

« Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata; » (Kolosiana 2:16)
« aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an'i Kristy. » (Kolosiana 2:17)

Araka ireo teny ireo dia aloky ny zavatra ho avy ireto voatanisa manaraka ireto :
1 fomba fihinana sy fisotro
2 andro firavoravoana,
3 voalohambolana,
4 Sabata,

Inona avy ary izy ireo?
1 Aza avela hisy hitsara anareo amin'ny fihinana sy fisotro
« Tonga ny Zanak'olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona: Indro, olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarinin ny asany*.» (Mat.11:19)
Jesosy koa dia niaran'ny fitsarana tamin'io fihinanana sy fisotroana io,
Eto aloha dia mila fahendrena, ny toaka tsy fisotro sao dia misy hihazakazaka amin'izay indray isika rehetra...
Inona ary no nitranga : rehefa tonga ny andro firavoravoana ny olona dia manetry tena mifady (oh mofo tsy misy masirasira sns....) Jesosy sy ny mpianany kosa mihinana sy misotro ihany....
Fehiny tsy tokony hifady hanina sy tsy hisotro intsony rehefa tonga ny andro firavoravoana fa tokony hihinana sy hisotro tahaka an'i Jesosy sy ny mpianany,

2 Andro firavoravoana : « [Ny amin'ny andro firavoravoana telo, dia ny Paska sy ny Pentekosta ary ny Tabernakely] Tandremo ny volana Abiba, ka ataovy ny Paskan'i Jehovah Andriamanitrao fa tamin'ny volana Abiba no nitondran'i Jehovah Andriamanitrao anao nivoaka avy tany Egypta tamin'ny alina. » (Deot.16:1)
Fehiny tsy tandremana intsony ireo andro firavoravoana 3 ireo dia ny paska, pentekosta ary ny tabernakely,

3 Voaloam-bolana : io angamba dia mazava be fa dia fankalazana ny volana voalohany io ary ao anatin'io no hankalazana ihany koa ny paska na ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira « Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany, nony hariva, no hihinananareo mofo tsy misy masirasira ambara-paharivan'ny andro fahiraika amby roa-polo amin'ny volana. » (Eks.12:18)

Io voalohambolana io koa araka izany dia dia tsy tandremana intsony satria aloka

4 Sabata, eto dia mila fitandremana ary mila alaina ny dikan-teny frantsay : Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats:

Sabbats au pluriels io (izany hoe karazana sabata maromaro) saingy tsy tafiditra ao ny andro fahafito satria ny andro fahafito dia notsindrina manokana araka ny heb.4:9 « Koa dia mbola misy sabata fitsaharana (andro fahafito vakio ny dikanteny DIEM) ho an'ny olon'Andriamanitra. » (Heb. 4:9)

Manamafy izany ny dikan-teny katolika amin'ny teny anglisy
9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,
http://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4

Inona ary araka izany ireo sabata voalaza ireo? Tsy inona akory fa ireo karazana Sabata taona ao anatin'ny Levitikosy 25

Ireny karazana Sabata hafa ireny araka izany dia efa aloka fotsiny ihany koa....


« Aza mety hofitahina tsy hahazoanareo ny loka noho ny fanetren-tena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa* hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainan'ny nofony [* Na: (tsy)] » (Kolosiana 2:18)
« ka tsy mihazona ny Loha; Izy no itomboan'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny hozatra, araka ny fampitomboan'Andriamanitra. » (Kolosiana 2:19)
« Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, nahoana no toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety hodidiana hoe: » (Kolosiana 2:20)
« Aza mandray, aza manandrana, aza manendry - » (Kolosiana 2:21)
« levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany - araka ny didy sy ny fampianaran'olona? » (Kolosiana 2:22)
« Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetren-tena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo. » (Kolosiana 2:23)Araka io teny io koa ireny zavatra 4 ery ambony ery ireny dia voasokajy ho fanetre-tena haitraitra (aingitraingitra= zavatra vidina lafo nefa tsy mitondra soa akory)..

Isaky ny manao paska ohatra raha araka ny baiboly dia misy zavatra maro fadina tsy hohanina toy ny mofo tsy misy masirasira sns....nefa tsy mahasoa akory izay no antony tsy nitandreman'i Jesosy sy ny mpianatra azy


Inona ny vokatry ny fitandremana an'ireny fivavahana haitraitra ireny?
1- « ka tsy mihazona ny Loha (tafasaraka amin'i Kristy) Kol.2:19
2- araka ny didy sy ny fampianaran'olona? » (Kol.2:22) « Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. » (Mar.7:7)
Lasa foana ilay fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra = toy ny tsy misy...
3 « Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetren-tena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo. » (Kol.2:23) Io no maha haitraitra na aingitraingitra azy misy fampahorian-tena BE NEFA TSY MAHASOA AKORY (VIDINA LAFO NEFA TSY MITONDRA SOA AKORY)
4 Ity no tena zava-doza : « Aza mety hofitahina tsy hahazoanareo ny loka noho ny fanetren-tena haitraitra........» (Kol.2:18) ===> tsy hahazo ilay LOKA DIA ILAY FIAINANA MANDRAKIZAY izay rehetra mbola miziriziry manohy ny fitandremana ireny rehetra ireny.....

Dia mirary an-tsika mba ho samy hotahin'Andriamanitra indray....


RBNIR a! tena mila mangataka ny fitarihan'ny FM ianao fa tena mifangaro tanteraka ny fandraisanao ny soratra masina, tena ampitiavana no ilazako izany anao


Taiza Jesoa no tsy nanaja paska jiosy? talohan'ny nisamborana azy ve tsy nanao paska niaraka t@ mpianany izy?

Tsy azonao akory hoe inona ilay aloky ny zavatra ho avy? ny paska jiosy fahatsiarovana ny nanavotan'Andriamanitra azy reo tany egypta, fa tandidin"ny famonjen'i Kristy ny paska jiosy
tadidio fa isika dia nandevozin'ny ota fa JK no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nanafaka antsika

ka manontany anao aho RBNIR, raha ilay aloky ny zavatra ho avy ( paska jiosy ) aza nasain'Andriamanitra nankalazaina ( Jesoa sy ny mpianany tao anatiny) ka maninona rehefa tonga ilay tena famonjena ( Jesoa nanolotra ny ainy ho anao ary nitsangana t@ maty) no tsy hankalaza azy ianao?

Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l’on tue l’agneau pascal, les disciples lui demandèrent : — Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour le repas de la Pâque ?
13Alors, il envoya deux d’entre eux en leur donnant les instructions suivantes : — Allez dans la ville. Un homme portant une cruche pleine d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le.
14Lorsqu’il entrera dans une maison, dites au propriétaire : « Le Maître fait demander : “Où est la pièce réservée pour moi où je pourrai célébrer la Pâque avec mes disciples ?” »

sa tsy zava-dehibe ho anao ny famonjena nataon'i JK?

aleo omeko anao ilay aloky ny zavatra ho avy sy ilay tena izy mba ho azonao tsara

Fanandevozana tany egypta ( aloka) = Fanandevozan'ny fahotana ( tena izy)
Ran'ny zanak'ondry t@ varavarana = ran'i JK teo @ hazo fijaliana
Fiampitana ny ranomasina mena = batisa
Tany kanana = fanjakan'ny lanitra
Andry Afo sy andry rahona = Fitarihin'ny FM
Famakivakiana ny tany efitra = fianantsika ety an-tany

Tsy azoko hoe avy taiza ndray no nisy ity fampianandiso hoe tsy mankalaza paka ity fa raha i Jesoa aza nankalaza izany niaraka t@ mpianany dia iza zany no modelinao RBNIR? Tadidio fa t@ nankalaza ny paska niaraka t@ mpianany i Jesoa no nanorona ny fanekena vaovao.
18. RBNIR ( 26/03/2020 05:22)
gasy1zay:

Taiza Jesoa no tsy nanaja paska jiosy? talohan'ny nisamborana azy ve tsy nanao paska niaraka t@ mpianany izy?

Tato Izy no tsy nanaja ny paska...

« Dia nandeha izy ka nahita araka izay efa nolazainy taminy; dia namboatra ny Paska izy. » (Lioka 22:13)

Ny andro hihinanana ny Paska dia tsy azo ovaina....

Jesosy dia "nanova" ny andro nihinanany ny paska....(nataony tsinotsinona ny didy momba ny paska

Porofo??? talohan'ny andro hihinanan'ny Jiosy ny paska Izy no nentina tao amin'i Kaiafa mpisorona be hotsarain'ny mpisorona na meloka na tsia....


« Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin'i Kaiafa ho ao anatirova*; ary maraina koa ny andro tamin'izay; nefa ireo tsy niditra tao anati-rova*, fandrao ho voaloto, fa efa hihinana ny Paska izy. [*Gr. pretoria] » (Jaona 18:28)

Tsy azo ovaina ny andro fihinanana ny paska...nohitsakitsahan'i Jesosy ny didy momba ny fitandremana azy....
19. gasy1zay ( 26/03/2020 13:02)

RBNIR:

gasy1zay:

Taiza Jesoa no tsy nanaja paska jiosy? talohan'ny nisamborana azy ve tsy nanao paska niaraka t@ mpianany izy?

Tato Izy no tsy nanaja ny paska...

« Dia nandeha izy ka nahita araka izay efa nolazainy taminy; dia namboatra ny Paska izy. » (Lioka 22:13)

Ny andro hihinanana ny Paska dia tsy azo ovaina....

Jesosy dia "nanova" ny andro nihinanany ny paska....(nataony tsinotsinona ny didy momba ny paska

Porofo??? talohan'ny andro hihinanan'ny Jiosy ny paska Izy no nentina tao amin'i Kaiafa mpisorona be hotsarain'ny mpisorona na meloka na tsia....


« Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin'i Kaiafa ho ao anatirova*; ary maraina koa ny andro tamin'izay; nefa ireo tsy niditra tao anati-rova*, fandrao ho voaloto, fa efa hihinana ny Paska izy. [*Gr. pretoria] » (Jaona 18:28)

Tsy azo ovaina ny andro fihinanana ny paska...nohitsakitsahan'i Jesosy ny didy momba ny fitandremana azy....

valio fotsiny ny fanontaniana hoe nankalaza paska ve Jesoa sy ny mpianany sa tsia?
20. RBNIR ( 26/03/2020 13:09)
gasy1zay:

valio fotsiny ny fanontaniana hoe nankalaza paska ve Jesoa sy ny mpianany sa tsia?

Tsy nankalaza izy (tsy nitandrina no marimarina kokoa) fa nampahafantatra fa Izy ilay Zanak'ondry natolotra ho amin'ny andro paska...
« Esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy maha-misy masirasira anareo. Fa voavono Kristy, Paska ho antsika; » (1 Korintiana 5:7)

Andro paska no nahafatesany : nanomboka teo no tanteraka ilay tena izy fa lasa avokoa ireo aloka fahiny rehetra...

nanomboka teo araka izany dia tsy tokony tandremana intsony mihitsy ireo aloka fahiny rehetra satria efa tonga ilay tena Izy

« aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an'i Kristy. » (Kolosiana 2:17)

Paska fahiny : zanakondry hanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira dia nasolo an'ilay Zanak'ondry vaovao...

« Esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy maha-misy masirasira anareo. Fa voavono Kristy, Paska ho antsika; » (1 Korintiana 5:7)


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.165