Tena tsy mety azoko mihintsy ho'a

1. rhaj0 ( 25/02/2020 13:20)
Tena mbo tsy mety azoko mihintsy ho'a hoe, fa maninona nareo efa olondehibe ao io, ohatra ry Gasy1zay sy RBNIR, mba efa secure @ fi(s)ainana ihany, nefa dia roboka @ finoa(noam-poa)na.

Ny olona misy TSY ampy ao @ fiainany, ohatra hoe mety tsy voafeno ny filany fototra (besoins fondamentals) na sakafo na fahasalamana na securitE, na indrindra koa hoe tsy ampy ilay fahalalana, ireny no miantsampy any @ ireny finoana ireny - "faminaniana" sy "mirakla" sy "pensee mazika" - indrindra rehefa desespa izay izy.

Misy TSY fahampiana ao @ ireny olona ireny, dia irony "faminaniana" sy "mirakla" sy "pensee mazika" irony no iriany hameno ny tsy ampy na hamaly ny fanontaniana, juste comme ca.

Dia avy eo dia lany ny ron-doha sy ny bandwidth, manao adi-hevitry ny vanton-jaza na ny eny @ garabola akoriny aza. Dia hoe, izao "finoana" izao, na "faminaniana" io na "mirakla", izato no "tena izy" fa ny hafa resa-kehy. Dia mikimpy mafy ao, hoe mba "mivavaka" hono, dia mikirakira ny "pensees mazika" ao an-dohany ao. Dia avy eo, avilavila ao ny zava-misy ifandraika @ ilay "faminaniana" sy "mirakla". Raha nifanandrify hoe tanteraka ilay izy, dia mirehaka be; raha tsy tanteraka kosa, dia mahita "antony" kidaladala ao foana.


Fa dia tena tsy mety azoko mihintsy ho'a...
novalian'i RBNIR ny 01/03/2020 11:57
2. RBNIR ( 25/02/2020 13:46)
rhaj0:

Tena mbo tsy mety azoko mihintsy ho'a hoe, fa maninona nareo efa olondehibe ao io, ohatra ry Gasy1zay sy RBNIR, mba efa secure @ fi(s)ainana ihany, nefa dia roboka @ finoa(noam-poa)na.

Fahatanterahan'ireto teny ireto daholo izany rhajo a!
« ka nanao hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Raha tsy miova* ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo.[*Gr. mitodika] » (Matio 18:3)
« Koa na zovy na zovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. » (Matio 18:4)

Mazava ho azy ny zazakely atao tsinontsinona (fanivaiva, tevatevaina sns..) eo amin'ny fiarahamonina, ny zazakely tsy mba hahitana olana eo amin'ny fiarahamonina, ny zazakely mora mifankatia, mora mifandray eo amin'ny fiarahamonina, mora mifamela sns.....manaiky izay rehetra lazaina azy....sns sns e!!!

mila manetry tena tahaka ny zazakely hoy i Jesosy....

Rehefa tena tafalatsaka lalina ao anatinao ao ny finoana ny Afobe izay efa porofoin'i Jesosy ny fisiany ankehitriny....dia mino aho fa ho tonga saina ianao ka haniky hanetry tena tahaka ny zaza....
Tsy ho be loha intsony hoe izaho be fahalalana fa tsy manaiky an'ity na iry fa manaiky izay rehetra lazain'Andriamanitra, eny fa na dia lazain'ny olona fa ridicule sns aza ianao vokatr'izany....

http://forum.serasera.org/forum/message/m5caed9e0cfc7a
3. rhaj0 ( 25/02/2020 13:55)
Tena tsy mety azoko mihintsy, fa efa olon-dehibe io, dia ampirisihin'ilay finoa(noam-poa)na hietry tena toa zazakely, dia manaiky tsy ampiheverana tokoany, tsy misaina ny dikany sy vokany izany akoriny...

Dia ahoana? fafana daholo ny fahalalana, fa ankinina @ pensees mazika ny fiainana, dia mba miverina zazakely TSY tompon'andraikitra @ fiainany indray?

Sa lazao mazava azany ry RBNIR hoe, ahoana izany "manetry tena" dia "tahaka ny zazakely" izany.
4. RBNIR ( 25/02/2020 14:03)
ny fahalalana vao maika mitombo be dia be an! misy maso misokatra ao mahita ny tsy fahitan'ny olona ...
Tena tsoriko hotsapanao mihitsy hoe kay taimboraka ny fahalalan'izao tontolo izao rehefa hampahalalany ny tena marina ianao...;

« Ary rehefa nifoha maraina koa ny zatovon'ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka, dia, indreo, nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovo taminy: Indrisy, tompoko! Ahoana no hataontsika? » (2 Mpanjaka 6:15)
« Ary hoy Elisa: Aza matahotra; fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. » (2 Mpanjaka 6:16)
« Ary Elisa nivavaka hoe: Jehovah ô, mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo; ary dia nahita izy, ka, indro, ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina an'i Elisa. » (2 Mpanjaka 6:17)
« Dia nidina nankany aminy ireo, ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe: Mifona aminao aho, ataovy manjambena ireto olona ireto. Ary dia nataony manjambena ireo araka ny tenin'i Elisa. » (2 Mpanjaka 6:18)
« Ary hoy Elisa taminy: Tsy ity no lalana, ary tsy ity no tanàna; fa manaraha ahy ianareo, dia hitondra anareo ho any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. Dia nentiny nankany Samaria ireo. » (2 Mpanjaka 6:19)
« Ary rehefa tonga tany Samaria izy ireo, dia hoy Elisa: Jehovah ô, ampahirato ny mason'ireto mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masony, dia nahita izy; ka, indro, tao afovoan'i Samaria izy. » (2 Mpanjaka 6:20)

Voadidina ry zareo, natahotra ilay zatovo ny mpaminany elisa tsy taitra mihitsy satria.....izy nahita fa nisy maro lavitra noho ireo tonga teo hiaro azireo....
Tena zavatra misy izany ary afaka ny hiaina izany ny olona rehefa tena.........
Mazava ho azy ho an'ny tsy mpino dia lazaina fa very saina sns...nefa dia réel io hoy aho...ny faniriko dia mba hino ianao ary mba hahiratra ihany koa any aoriana any....


5. RBNIR ( 25/02/2020 14:08)
rhaj0:

Sa lazao mazava azany ry RBNIR hoe, ahoana izany "manetry tena" dia "tahaka ny zazakely" izany.

efa notanisaiko ery ambony e!
mora mifankatia amin'ny hafa,
tsy manana fahavalo an'iza na iza
mora mifamela,
mora mifandefitra,
mora manaiky izay atoro azy,
tsy ilay miseho ho lehibe sy hendry eo amin'ny tanana fa ilay tia manetry tena mihaino sy mankatoa ary manaja ny lazain'ny hafa,
tsy hahitana olana,
tsy mivaky loha amin'ny fitadiavana fa manantena fa efa misy Ray ao hamelona sns....
6. RBNIR ( 25/02/2020 14:10)
tsy ilay mizahozaho sy mieboebo fa ilay mipirina toa tsy misy dikany..

hahetry ny tena...;hoy i Jesosy dia mandova fiainana mandrakizay.....
7. RBNIR ( 25/02/2020 14:15)
fa ankoatran'izany tia an'Andriamanitra tia ny sitrapony tia ny hafa rehetra na ny namana na ny tsy namana..;tsy mifidy tavan'olona ary manaiky hitovy amin'ny olona rehetra na dia ireo lazaina fa....aza....


Sarotra be v izany e???

ho maro dia maro ange hoy aho ny hanenina e! hoe tahakan'izay aho nipirina, tahaka an'izay aho nanetry tena, tahaka an'izay aho tsy nieboebo sy nizahozaho izao aho ity very aty amin'ny afobe, nefa inona no mba soa tamin'ireny??, tsy nisy tsaroana na iray aza noho ny fanaintainana sy ny hirifiry...ato anaty afo ato.....

8. RBNIR ( 25/02/2020 14:16)
hahetry ny tena : mahafantatra fa manana valera nefa tsy haseho izany fa ampirimina...
mazava v rhajo sa mbola ampiana???
9. RBNIR ( 25/02/2020 14:19)
tahaka an'i Jesosy e!

« Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, » (Filipiana 2:5)
« Izay, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, » (Filipiana 2:6)
« fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; » (Filipiana 2:7)
« ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. » (Filipiana 2:8)

Rehefa manao tahaka izany ianao dia izao no hataon'Andriamanitra aminao kosa avy eo....

« Koa izany no nanandratan'Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, » (Filipiana 2:9)
« mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, » (Filipiana 2:10)

10. RBNIR ( 25/02/2020 14:20)
ka aleo hasandratr'Andriamanitra toy izay hasandratr'olona....
11. RBNIR ( 25/02/2020 14:22)
izay ange no mahatonga anao "SAHY" MANEVATEVA AN'I JESOSY IO E!!! TSY HITANAO MIHITSY ILAY ENDRIKA MAHA ANDRIAMANITRA AZY FA HAINY TSARA NY NANETRY NY TENANY......
12. rhaj0 ( 25/02/2020 14:33)
hi hi hi ... hivazavazan-dRBNIR mihintsy izy ity an..

Dia ao @ imazination-nao ao ry RBNIR, tsy efa kila ve izao ny hohon'ny ankihikelin-tongotro ao ry RBNIR? TEna ataonao tsy mila miandry ny fara-andro akoriny fa tonga dia imazinen-dRBNIR ao hoe ... an? ahoana? :-)


Fa tena tsy hitako hoe, taiza aho no "nanevateva Jesosy" izany... ianao RBNIR indrindra azany no manevateva ny hafatrany (tsarovy mandrakizay ny hoe, MAIMAIM-POANA)


Fa dia tena tsy mety azoko mihintsy ho'a eeee... :-)
13. RBNIR ( 25/02/2020 14:50)

rhaj0:

Dia ao @ imazination-nao ao ry RBNIR, tsy efa kila ve izao ny hohon'ny ankihikelin-tongotro ao ry RBNIR? TEna ataonao tsy mila miandry ny fara-andro akoriny fa tonga dia imazinen-dRBNIR ao hoe ... an? ahoana? :-)

Tsy azoko atao izany, fa diniho ihany aloha ny fianan'ilay saoly niova ho saoly fa sao di mba......
14. RBNIR ( 25/02/2020 14:52)
rhaj0:

Fa tena tsy hitako hoe, taiza aho no "nanevateva Jesosy" izany.......

mahafinaritra rehefa manomboka matahotra Azy...izay mihitsy no fiandohan'ny fahendrana....

« Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana; Fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana. Fananarana tsy hikambana amin'ny mpanao ratsy. » (Ohabolana 1:7)
15. rhaj0 ( 25/02/2020 14:53)
rhaj0:
Sa lazao mazava azany ry RBNIR hoe, ahoana izany "manetry tena" dia "tahaka ny zazakely" izany.
RBNIR:
tsy mivaky loha amin'ny fitadiavana fa manantena fa efa misy Ray ao hamelona sns....

Ka raha toa anao RBNIR, nahay nikepoka ny 1/10-katsembohan'ny hafa daholo moa ny olona, dia mety tokoany io an...
16. RBNIR ( 25/02/2020 14:53)

rhaj0:

rhaj0:
Sa lazao mazava azany ry RBNIR hoe, ahoana izany "manetry tena" dia "tahaka ny zazakely" izany.
RBNIR:
tsy mivaky loha amin'ny fitadiavana fa manantena fa efa misy Ray ao hamelona sns....

Ka raha toa anao RBNIR, nahay nikepoka ny 1/10-katsembohan'ny hafa daholo moa ny olona, dia mety tokoany io an...

Izaho hoy aho tsy mahazo mihinana ny 1/10 fa tsy maintsy kosa mandoa ny 1/10...
17. RBNIR ( 25/02/2020 14:56)
fa matoky azy aho ny tena marina matoa sahy manao toy ny zaza tsy mivaky loha....

« Tsy misy olona mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy Mamôna* ianareo.[*Mamôna = harena] » (Matio 6:24)
« Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Aza manahy ny amin'ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin'ny tenanareo, dia izay hotafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana? » (Matio 6:25)
« Tsinjovy ny voro-manidina, fa tsy mba mamafy, na mijinja, na mitaona ho any an-tsompitra ireny; ary ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? » (Matio 6:26)
« Ary iza ao aminareo, na dia manahy aza, no mahay manampy ny andro hiainany* na dia kely monja** aza? [* Na: Ny halavan'ny tenany] [** Gr. Hakiho iray] » (Matio 6:27)
« Ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo? Diniho tsara ny fanirin'ny voninkazo* any an-tsaha; tsy mba miasa na mamoly ireny;[*Karazan'ny lilia] » (Matio 6:28)
« nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. » (Matio 6:29)
« Ary raha ny ahitra any an-tsaha, izay any ihany anio ka hatsipy ao am-patana rahampitso, no ampitafin'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo, ry kely finoana? » (Matio 6:30)
« Dia aza manahy ianareo ka manao hoe: Inona no hohaninay? na: Inona no hosotroinay? na: Inona no hotafinay? » (Matio 6:31)
« Fa izany rehetra izany dia katsahin'ny jentilisa fatratra; fa fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:32)
« Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33)


18. RBNIR ( 25/02/2020 14:58)
ny zaza ange raha vao eo ny ray aman-dreniny dia manana fahatokiana be foana izy e! tsy msy zaza mivaky loha izany eny na dia hoe zanaka 4 MI aza raha vao mbola hitany eo ny rainy na ny reniny dia tsy mampiasa saina izany izy....
19. gasy1zay ( 25/02/2020 14:59)

rhaj0:

Tena mbo tsy mety azoko mihintsy ho'a hoe, fa maninona nareo efa olondehibe ao io, ohatra ry Gasy1zay sy RBNIR, mba efa secure @ fi(s)ainana ihany, nefa dia roboka @ finoa(noam-poa)na.

Ny olona misy TSY ampy ao @ fiainany, ohatra hoe mety tsy voafeno ny filany fototra (besoins fondamentals) na sakafo na fahasalamana na securitE, na indrindra koa hoe tsy ampy ilay fahalalana, ireny no miantsampy any @ ireny finoana ireny - "faminaniana" sy "mirakla" sy "pensee mazika" - indrindra rehefa desespa izay izy.

Misy TSY fahampiana ao @ ireny olona ireny, dia irony "faminaniana" sy "mirakla" sy "pensee mazika" irony no iriany hameno ny tsy ampy na hamaly ny fanontaniana, juste comme ca.

Dia avy eo dia lany ny ron-doha sy ny bandwidth, manao adi-hevitry ny vanton-jaza na ny eny @ garabola akoriny aza. Dia hoe, izao "finoana" izao, na "faminaniana" io na "mirakla", izato no "tena izy" fa ny hafa resa-kehy. Dia mikimpy mafy ao, hoe mba "mivavaka" hono, dia mikirakira ny "pensees mazika" ao an-dohany ao. Dia avy eo, avilavila ao ny zava-misy ifandraika @ ilay "faminaniana" sy "mirakla". Raha nifanandrify hoe tanteraka ilay izy, dia mirehaka be; raha tsy tanteraka kosa, dia mahita "antony" kidaladala ao foana.


Fa dia tena tsy mety azoko mihintsy ho'a...


Ka io rhaj0 raha tsy nandramanao ny miaraka aminy dia tsy ho azonao mintsy hoe maninona zay no mifikitra aminy, misy fiadanana tsy hita eny @ mpivarotra ao aminy
20. rhaj0 ( 25/02/2020 15:03)
rhaj0:
Fa tena tsy hitako hoe, taiza aho no "nanevateva Jesosy" izany.......

RBNIR:
mahafinaritra rehefa manomboka matahotra Azy...

bouhou...

Ka ity ve izao ry RBNIR "manevateva", sa mba vanitika fotsiny? :-)

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.5907