HARA-MAGEDONA

21. gasy1zay ( 24/02/2020 20:48)
Ka io rhaj0 le ambara foana hoe tsy mitovy ny fomba fijerintsika satroa ianao tsy mino ny fiainana mandrakizay.

Ianao mahita kristiana nipaohin'ny Tsunami dia mahita fa farahidin'ny fijaliana no nanjo azy fa izahay mahita hoe sambatra izy fa hahita mivantana an'i Jesoa Kristy

Ianareo mahita ny martiora nodorana dia hoe fijaliana tsisy toa izany nefa ny anay dia hoe finoana tsisy toa izany ary dia hoe efa tonga ao @ ilay fiainana mandrakizay ry zareo ka nahazo ny satroboninahitry ny fiainana

Mampalaelo ihany anie nareo tsy mino ireto rhaj0 fa dia ny fiainana mandalo eto ihany no hametrahanao fanantenana dia rehefa tonga ny tsunami, changement climatique, coronavirus, ...dia tsisy hianteherana fa dia zay zany!
22. RBNIR ( 24/02/2020 23:37)

rhaj0:

izay sabotsy sy alahady ve no maha-samy hafa azy, dia tena TSY raisinao ho rahavavinao ao @ finoana ireto olona?

FAnefadia mitovy ho'a ny anao RBNIR sy ny an-dreo, ilay fomba sy fisainana hoe, "minoa fotsy" na koa "petra-tanana" dia mety rahefa marary, ary mivavaka mivavaka sy mibebaka mibebaka ary mitory mitory fotsiny foana ihany dia basy.

Sa tsy izany ny anareo ao ry RBNIR? Tsy ampiasaina ilay coco, tsy mihevitra na kely fotsiny hoe, ahoana ny fandehany ara-siansa, fa mievoka lava anaty boky tonta ao, hany ka dia io idiran-doza io no niafarany.


raha ara-tantara aloha ireo kristiana tany amboalohany (izay mbola nanana fifandraisana tamin'ilay fiangonana voalohany naorin'i Jesosy tao Jerosalema dia mbola nitandrina ny sabata (andro fahafito)...na koa hoe Sabotsy

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabbat_(religion)

Des chrétiens dans la suite de l'Église de Jérusalem continuent d'observer les prescriptions de l'Ancien Testament et en particulier le shabbat.

dia mipetraka ny fanontaniana hoe avy aiza ary no nipoiran'ny fivavahana amin'ny andro alahady...
Ny vailiny dia hoe nisy amperora iray atao hoe constatin nivadika ho kristiana, ka nametraka didy (didin'olombelona fa tsy didin'Andriamanitra) tamin'ny 7 mars 321....

ao amin'io rohy eo ambony io ihany vakio fa misy an'izao teny izao ao...

L'empereur romain Constantin Ier, converti au christianisme, appréciait également le culte solaire. Il imposa donc le dimanche comme jour de repos dans l'Empire romain par décret le 7 mars 321. Ainsi le jour du soleil chez les romains devient le jour du seigneur.

fampivadiana culte anankiroa (tahaka ny misy bdb aty amin-tsika aty madagasikara amin'zao fotoana izao mivavaka nefa mbola manompo sampy) no tena antony....


fampieritreretana: « Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy (Isa. 29. 13). » (Matio 15:9)
« Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. (Isa. 29. 13). » (Marka 7:7)

Secret daholo izany rehetra rehetra izany e! enga anie mba hahiratra ny maso jamba rehetra...
23. RBNIR ( 24/02/2020 23:57)
hoy aho ery ambony hoe.... fampivadiana culte anankiroa (tahaka ny misy bdb aty amin-tsika aty madagasikara amin'zao fotoana izao mivavaka nefa mbola manompo sampy) no tena antony....

Izay ange no nahatonga an'i Jehovah niteny hoe...

« Ary dia milaza amin'ny Zanak'Isiraely ianao hoe: Ny Sabatako no tandremo; fa famantarana ho amiko, sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo fara mandimby izany, mba ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Izay manamasina anareo. » (Eksodosy 31:13)
« Ho famantarana amiko sy amin'ny Zanak'Isiraely mandrakizay izany; fa tamin'ny henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany, ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra Izy ka niala sasatra. » (Eksodosy 31:17)
« Ary nomeko azy koa ny Sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa Izaho Jehovah no manamasina azy. » (Ezekiela 20:12)
« Ary manamasina sy Sabatako, mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. » (Ezekiela 20:20)

ka tena zava-dehibe tokoa rhajo ny resaka fivavahana amin'ny andro Sabotsy satria io ihany no hamantaran'Andriamanitra fa olona tsy mampivady culte izany ianao fa tena Azy irery tanteraka marina tokoa...

Izay ihany koa no mahatonga an'i Jesosy miteny hoe any amparany any dia hisy olona fantany fa hisy koa anefa tsy fantany na dia maminany sy manao asa lehibe aza...

« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)
« Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia* tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? [*Demonia = fanahy ratsy, na anjely ratsy] » (Matio 7:22)
« Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, ianareo mpanao meloka. » (Matio 7:23)


Tsy dia hoe ny amperora Constatin loatra ange no tena fositra e! fa nisy nampiasa izy (ny devoly) izay te hampiodina ny vahoakan'Andriamanitra dia nampiditra fampianaran-diso mba hivilin'ny vahoakan'Andriamanitra...

Dia io izy mbola tavela ankehitriny io...izaho tsy mpitsara an'iza n'iza an! fa diniho fa ny olona mivavaka amin'ny andro alahady bdb tsy mahatandrina ity teny ity...

« Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany. » (Eksodosy 20:3)
« Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. » (Eksodosy 20:4)
« Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala Ahy; » (Eksodosy 20:5)
« nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko. » (Eksodosy 20:6)


dia tena mampalahelo fa tsy takatry ny kristiana mihitsy hoe tetik'ady napetraky ny devoly ange io fivavahana amin'ny andro alahady io e!!!

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
24. rhaj0 ( 25/02/2020 00:18)
Ny nataon'i Constantin, dia ianao RBNIR no TSY mahalala. Ka mba tampohin'ny nampahalalain'i HRNRN va dia hoe, mba tafiditra @ mpitana secret? TSY hitako inona koa ny hanafenana an'izany ho secret, tsy hitako izay valeur-ny. Ary indrindra, TSY hitako izay maha-secret an'izany fa Ask Google dia basy.

Sa ilay fandrohizana ny zava-nisy sy tantara taloha amina mazia, pensée mazika, mirakla, fantasme no hoe secret? dia manavy nareo zalahy fa dia hadalan'izay mino an'izany. Zany ve nama ny handaniana bandwidth sy ron-doha ao, koa na ny vanton-jaza azany ve mbola hiroboka @ izany... ny zavatra mahaliana feno eraky ny internety

Dia ao ianao izany ry RBNIR aa... :-)
25. RBNIR ( 25/02/2020 00:44)
bdb no mbola tsy mahalala an'izany ny mpivavaka ankehitriny rhajo a! afaka manao sondage ianao fa ny fiheveran'ny olona dia hoe fitarihan'ny FM no antony hivavahana amin'ny andro alahady....
nefa tsy fantany fa nisy edit navoaka tao rehefa nampivorian'i Constantin ny eveka rehetra fahiny....
26. RBNIR ( 25/02/2020 00:46)
ataovy ny sondage e! ny internet ange vao aingana no tonga teo madagasikara sy niparitaka be erak'izao tontolo izao e!
27. gasy1zay ( 25/02/2020 15:36)

RBNIR:

bdb no mbola tsy mahalala an'izany ny mpivavaka ankehitriny rhajo a! afaka manao sondage ianao fa ny fiheveran'ny olona dia hoe fitarihan'ny FM no antony hivavahana amin'ny andro alahady....
nefa tsy fantany fa nisy edit navoaka tao rehefa nampivorian'i Constantin ny eveka rehetra fahiny....


Mivavaka alahady RBNIR satria tsy voatery hanaja Sabata araka ny lalan'i Mosesy intsony ny kristiana fa ao amin'ny Jesoa kristy no sabata, izy no tompon'ny sabata ary izy no manome fitsaharana anao, ny alahady tsy important na asabotsy fa rehefa Jesoa Kristy no ametrahanao ny fiainanao dia izay, araka ny nambaran'i paoly hoe misy olona manome lanja ny andro 1 mihoatra noho ny hafa fa tsisy ifampitsarana izany rehefa tsy manameloka anao ny fonao fa ny zavadehibe dia hoe ao @ Jesoa Kristy ve ianao sa tsia?
28. RBNIR ( 25/02/2020 16:55)
voapetaky ny vy mahamay v sa? na dia efa hitondrana porofo aza dia????
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0957