METY VE NY MIVAVAKA FOTSINY NEFA TSY MAHALALA AKORY NY SORATRA MASINA?

1. midrou ( 23/10/2019 17:54)
Maro tokoa mantsy no mihevitra fa rehefa mivavaka @fo dia ankasitrahan A/tra.ny
Mat .7:21-23 anefa dia milaza fa tsy ampy raha mivavaka fotsiny(Tompoko2)kanefa tsy manao ny sitrapon'A/tra..!


Arak'izany dia tokony hametra-panotaniana izay rehetra te-hihiditra @ fanjakan'ny lanitra hoe "INONA NO SITRAPON 'A/TRA"?


Sitrapon'A/tra a,fa tsy sitrapontsika...


Inona ary io sitrapon'A/tra io ary aiza no haitana azy?


Misaotra de mandraisa anjara...!
novalian'i gasy1zay ny 10/12/2019 16:41
2. rhaj0 ( 23/10/2019 21:21)
Ny "sitra-pon'Andrmntra", ho an'izay mino Azy, dia ... izay zavatra "tanteraka" (aty aoriana).

Raha TSY "tanteraka" ilay eritreritra(o) ao io aty aoriana, dia TSY sitra-pon'Andrmntra ilay izy no dikan'izany.


Ohatra:
raha hanala bacc ianao r@ herintaona, dia hoz'ianao hoe, ho afaka ianao satria izay no (ho) "sitrapon'Andmntra", dia rehefa mierina ny taona...
- eny tokoany, raha afaka ianao, dia tena izay tokoany ilay izy, fa tena nahita Azy tokoany ianao izany
- saingy indrisy, raha TSY afaka ianao, nefa ianao efa mba nanaja ny Didy folo sy nahay tsianjery ny Baiboly ohatra, dia ... tena TSY sitra-pon'Andmntra izany ny aha-afaka bacc anao.
3. RBNIR ( 24/10/2019 11:30)

Ilay teny zarain'i midro dia ilay mat.7:21-23

« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)
« Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia* tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? [*Demonia = fanahy ratsy, na anjely ratsy] » (Matio 7:22)
« Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, ianareo mpanao meloka. » (Matio 7:23)

Izany hoe manana sitrapo Ilay Rain'i Jesosy, ka izao mano io "sitraky ny fon'ny Rain'i Jesosy io ihany no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra...

Inona na hoe inona avy izany sitraky ny fon'ny Rain'i Jesosy izany???
4. midrou ( 24/10/2019 15:02)
Bjr daholo e.


Izaho alo de tena manaiky fa tsy ny olona rehetra mivavaka dia ho tafiditra any avokoa e,satria ny tenin i Jesosy aza dia manambara fa "ety ny vavahady ary tery ny lalana makany @fiainana ka vitsy no mahita azy"
Mat.7:13,14


Inona moa no mahatery azy?
tsy ilay sitrapon ny Ray izay any an-danitra?

Maro mantsy ny zavatra izay hankamamin'ny olona ary mety hahazoana tombotsoa nefa tsy eken'Ilay Rain'i Jesosy izay any an-danitra..!


Misaotra hatrany e
5. rhaj0 ( 24/10/2019 23:24)
midrou:
Maro mantsy ny zavatra izay hankamamin'ny olona ary mety hahazoana tombotsoa nefa tsy eken'Ilay Rain'i Jesosy izay any an-danitra..!

Ohatra i Trump izao, inona no tsy nataony sy vava nataony, ary tena "nakamamiany" na koa "nahazoany tombotsoa", fa tena io Prezidan'i Etazonia io izy ee.. Ary maro ny Evanjelisitra ao Etazonia ao, fa tena mino ary mino be fa hoe, nirahan'ANdmntra i Trump na hoe tena @ "sitrapon'Andmntra" ny maha-prezida azy ao io.

ka dia ahoana izany?
6. RBNIR ( 25/10/2019 05:36)
"sitrapon'Andmntra" ny maha-prezida azy ao io."

fanamarihina kely fotsiny, mba tsy hahalasa HS azy ilay ao amin'ny matio 7:21-23

Sitrapon'Andriamanitra mila atao (tanterahin'ny isam-batan'olona) no resahina ao....

« .......fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)"

Misy sitrapon'Andriamaitra mila "atao" = mila tanterahina....


7. midrou ( 25/10/2019 10:41)
Marina tokoa aloh fa eo @ fiainana dia olona maro no manaiky ,indrindra rehef misy zavatra tanteraka eo @ fiainany;mety mahafaly io ary mety ho tsy azony hialana ihany koa dia manaiky izy hoe izay no sitrapon Andrmanitra,ary mety ho marina ihany izany.!

Fa raha ilay voasoratra ao @ Mat.7:21 izay voalaza fa hahazoana miditra any @fanjakan ny lanitra dia tsy hay io raha tsy hianarana ary hatao mihintsy avy eo.Mety ho olan anefa dia tsy misy mahay an io ary hampianatran io raha tsy Izy Andrmanitra irery ihany


Asa a! mety mbola afaka ny hahalala(hahafantatra) io sitrapon Andrmanitra io ve @ zao androntsika izao?
@fomba ahoana?

Tokony hiarahana manaiky aloha fa ny fanatanterahana(fanaovana) io sitrapon Andrmanitra no haha tafiditra na tsia any @ FANJAKAN NY LANITRA

8. midrou ( 26/10/2019 18:47)
io sitrapon Andriamanitra no hahatafiditra na tsia any @ FANJAKAN ANDRIAMANITRA.....


(...mbola azontsika atao tsara ny maneho hoe inona io sitrapon andrmanitra io?...)
Ary raha tsy tafiditra any , izany hoe tsy nanao ny sitrapon andrmanitra,dia makaiza ary.?

tokony ho fantarina ve izany sa,vita fotsiny @ ilay hoe:izay any aloha de any???
9. midrou ( 29/10/2019 14:16)
Ny zava misy mantsy @ zao fotoana izao dia vitsy ny kristiana no mahatsapa fa tsy ampy ny mivavaka @ fahafanam po fotsiny fa tena ilaina,ary tsy azo hamaivanina ny fanaovana ny sitrapon Andrmanitra.

Fa ny ankamaroany dia saiky variana @ zavatra hita maso toy ny :fahagagana,fitahina,famoahana demonia...sns

Jesosy anefa ao @ Mat.7:21-23 dia maneho miariary fa na dia ny nahavita zava mahagaga sy mahatalanjona indrindra aza dia ho LAVINA any am parany any raha tsy mahalala,indrindra fa tsy nanao ny sitrapon ny Ray izay any an danitra.

Noho izany dia tsy maintsy manao tahaka ity lehilahy ity avoko izay rehetra MIKATSAKA FIAINANA MANDRAKIZAY

ka izay ho lazainy eo dia izay no sitrapon Andrmanitra.


Ny olana anefa dia tsy ho hitantsika maso intsony Jesosy ka hanotaniana hoe:inona notokony hataoko?

Saingy efa nanafatra izy ny @ zany ao @
Jao.5:39 Dinihinareo...

mbola hitoy
10. midrou ( 29/10/2019 14:50)
Jao.5:39
"Dinihinareo ny Soratra Masina,satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay,ary ireny no manambara Ahy"

NY SORATRA MASINA izany no nasain i Jesosy hodinihin izay te-HANANA FIAINANA MANDRAKIZAY,ary tsy izany ihany fa IRENY(Soratra Masina)hoy izy no MANAMBARA(maneho)Ahy..

Misy anefa ny olona sasany milaza fa anganongano,na tantara fotsiny ihany no voarakitra ao satria hono olombelona no nanoratra azy.

IZANY TOKOA VE???
TSIA!!!!!

2 Pet.1:20,21
"Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan kevitry ny SORATRA MASINA dia tsy efan ny fisainan ny olona fotsiny ihany;21 fa tsy nisy faminaniana AVY TAMIN NY SITRAPON NY OLONA tany aloha rehetra;fa AVY TAMIN ANDRIAMANITRA NO NITENENAN NY OLONA araka izay nitondran ny Fanahy Masina azy"

Koa marina fa olombelona no nanoratra azy FA NY HEVINY kosa dia tsy an ilay nanoratra fa an Andrmanitra ka nampitaina @ alalan ny Fanahy Masina.
Porofon izany:tsy misy velona intsony ireo olona nanoratra ireo,nefa ny teny dia mbola azo fantarina tsar
11. rhaj0 ( 29/10/2019 23:03)
mouah ha ha.. izao ilay "tsindrotsindroka Baiboly": ary dia nokatsanan'i Midrou ilay Jaona 5:39.

Asio honnetete biblique ihany izy io ry Midrou, fa manala baraka Kristiana nareo aa.. :-)

Dia ataovy eo foana ho'a, f'angaha tsy hitan'i BAinina ao ambony ao ianao manao an'io io :-) ;-) :-)
12. midrou ( 30/10/2019 09:28)

[/quote]=rhaj0


Fotoana anie izao rhaj0 e.Hitorina sy hanambarana ny marina ary tsy natao ho an olo-tokana izany fa hoy Jesosy
"Ary ho torina amin izao tontolo izao ity filazantsaran ny fanjakana ity,ho vavolombelona amin ny firenena rehetra,dia vao ho tonga ny farany"Mat.24:14

Ka @nao mety ady hevitra fitsapana ati doha no handraisanao azy ,na koa hoe tsy misy hatao dia ho fanalan andro izao,fa amiko kosa dia fanatanterahana io tenin i Jesosy io,ka na dia tsy ilainao aza fa tsikeranao sady toherinao dia misy kosa no mila an zany satria mila FIAINANA MANDRAKIZAY

Hamafisiko hatrany fa izay rehetra te ho any @ fiainana mandrakizay dia tsy maintsy mametraka ny sitrapony ,fa maneho fahavonona kosa hanao ny sitrapon Andrmanitra

Ka na izaho,na ianao,n iza n iza dia tsy mizaha tavan olona Andrmanitra

Koa mbola tsy tara e,mandraisa safidy tsara dia tsy hanenia!...
13. midrou ( 30/10/2019 18:14)
mbola hoentiko eto ny fanaporofona fa tsy mifarana eto an tany akory ny fiainan ny zanak olombelona fa MBOLA HITOHY AORIAN FAHAFATESANA!!!!


Ary izay ilay HOAVY TSY AZO IALANA NA HIDIVIRANA.....Fa ho lalovan ny olona rehetra ao ambadik izao fiainana izao dia:

ilay:
MANDRAKIZAY ANAKIROA

~mandrakizay I:
FIAINANA MANDRAKIZAY MIARAKA @ ANDRIAMANITRA...(apok.21:1-4:tsisy ranomaso,fahafatesana,alahelo......sns

~mandrakizay II:
FAHAVEREZANA MANDRAKIZAY..apok.21:8b:FARIHY MIREHITRA AFO SY SOLIFARA,FAHAFATESANA FAHAROA ()

Samy mandrakizay ireo,ary iray @ ireo no tsy maintsy hizoran ny olona.....

koa ny safidinao zao,mety hifalinao rahatrizay,NA hitondra nenina mangidy indrindra ho anao


iza @ ireo no tianao hatao tanjona rahatrizay?

miankina @ safidinao io.
14. rhaj0 ( 30/10/2019 23:54)
Ka nokatsanan'i Midrou ny tenin'i Jesosy voatatitra ao @ Jaona 5:39 sa tsia?

nefa anie efa vita poezia taty aoriana @ ilay izy ee
[size=15]"Ao ianao ..[/size][size=18] kanefa...[/size]"

Manapaka teny manapaka aina anie ry Midrou ee..

Atoavy ao foana moa fa izaho indray ve hi-contredire anao ry Midrou. :-)
15. RBNIR ( 31/10/2019 06:36)
« Dinihinareo* ny Soratra Masina, ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy. [*Na: Diniho] » (Jaona 5:39)

Jean 5
39Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie!…

Inona no tena tian'i Jesosy ambara? ilay dikan-teny frantsay no hitako mora hanazavana azy...

Ny olona izany dia mandinika ny soratra masina satria heverin'ny olona fa ao no hananana (hahazoana) ny fiainana mandrakizay....

Tsy diso izay fa kosa ny zavatra tokony ho hitan'ny olona ao dia i Jesosy (satria ny soratra masina dia manambara Azy)

Izany hoe rehefa mandinika ny soratra masina ianao dia tokony hahita hoe ary ao amin'i Jesosy izany no misy ny fiainana dia tokony hanantona azy ianao mba hahazoanao fiainana....Ireo olona nitenenany ireo moa dia nampalahelo fa tsy nahatsapa izany ka hoy Jesosy hoe Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie!…

Fa valable ho an'ny rehetra rehetra io teny io rhajo a! ianao izao hita fa efa manomboka mandinika ny soratra masina....

Efa mba hitanao sy tsapanao v nandritra izay nandinihinao azy izay fa ho an'izay te hahazo fiainana dia mila manantona an'i Jesosy izy????

Raha mbola tsy izay dia mbola anisan'ny iantefan'io teny io ihany koa ianao..

16. gasy1zay ( 10/12/2019 16:41)
Andriamanitra manana ny sitrapony raha te hahafantatra izany ianao dia mila mamakafaka ny teniny dia ny baiboly izany, isika nefa dia manantsafidy malalaka toy an'i Adama sy Eva fahizay na hanaraka na tsia , na hitady na tsia ny sitrany.
Diso ny lazain'i rhaj0 hoe zay rehetra mitranga eo @ fiainan'ny kristiana no sitrapony, satria na kristiana aza mety mibolisatra eny andalana eny ka tafasaraka aminy na tsy nahare ny sitrapony.

Maka ohatra terre a terre aho: nisy kristiana maty tanaty accident fa mamo ohatra, sitrapon'Andriamanitra ve izany aminao? Valiny tsia, satria Andriamanitra tsy mankasitraka fimamoana, Andriamanitra tsy maniry ny olona ho faty ka tsy hanampotoana hibebahana
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1164