TOKONY HO GAGA V IANAO ANKEHITRINY???

1. RBNIR ( 10/09/2019 10:49)
https://www.maxisciences.com/extraterrestre/selon-une-nouvelle-theorie-scientifique-les-extraterrestres-pourraient-deja-avoir-visite-la-terre_art43751.html
novalian'i RBNIR ny 10/09/2019 15:40
2. RBNIR ( 10/09/2019 11:03)
Manomboka miaiky ny manampahaizana fa hoe "mety efa nisy extraterestre manana intelligence ambony lavitra noho ny zanak'olombelona efa nandalo nitsidika tety an-tany....

Ny baiboly dia mampahafantatra hoe nisy fotoana

« [Ny nisehoan'ny anjely telo tamin'i Abrahama] Ary Jehovah niseho tamin'i Abrahama teo an-kazo terebintan'i Mamre; ary nipetraka teo am-baravaran'ny lainy izy, raha nafana ny andro; » (Genesisy 18:1)
« dia nanopy ny masony izy ka niery, ary, indreo, nisy telo lahy nijanona teo tandrifiny, ka nony nahita ireo izy, dia niala teo am-baravaran'ny lainy ka nihazakazaka hitsena azy, dia niankohoka tamin'ny tany » (Genesisy 18:2)
« ka nanao hoe: Tompo ô, raha mahita fitia eto imasonao aho, masìna ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. » (Genesisy 18:3)
« Aoka hangalana rano kely ianareo hanasana ny tongotrareo; ary aoka mba hiala sasatra kely eo am-pototry ny hazo ianareo; » (Genesisy 18:4)
« dia haka mofo kely aho hataonareo ody am-bavafo; ary rehefa afaka izany, dia handeha ihany ianareo; fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo. Ary hoy izy telo lahy: Ataovy ihany araka izay nolazainao. » (Genesisy 18:5)
« Dia nandeha faingana Abrahama nankany an-day tany amin'i Saraha ka nanao hoe: Faingana, makà koba tsara toto intelon'ny famarana; dia fetafetao ka ataovy mofo. » (Genesisy 18:6)


Ireo telo lahy ireo dia nanana fahefana nahavita zavatra tahakan'izao....

« Fa naninjitra ny tànany izy roa lahy, dia nanintona an'i Lota hankao an-trano ho ao aminy, ka nakatony ny varavarana. » (Genesisy 19:10)
« Dia nampanjambena ny mason'ny lehilahy izay teo am-baravaran'ny trano izy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe; ka dia sasa-poana nitady ny varavarana ireo. » (Genesisy 19:11)
« Ary Jehovah nandatsaka tamin'i Sodoma sy Gomora solifara sy afo, avy tamin'i Jehovah tany an-danitra, » (Genesisy 19:24)
« ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. » (Genesisy 19:25)
« Fa ny vadin'i Lota niherika teo ivohony, dia tonga vongan-tsira mitsangana izy. » (Genesisy 19:26)

Dia ho gaga v ny zanak'olombelona ankehitriny raha mahita fa mety efa nisy être manana intelligence supérieur lavitra noho ny olona nandalo tety an-tany taloha elabe tany??,

Te hanamarina ny voasoratra rehetra ao baiboly Andriamanitra ankehitriny mba hinoan'ny olona fa marina avokoa ny voasoratra ao! ary koa Ilay Andriamanitra voalaza ao no tena Andriamanitra tokony harahan'ny rehetra....
3. RBNIR ( 10/09/2019 15:32)
Fa Jesosy koa dia nahatalanjona ny olona fatratra....

1- Tamin'ny fampianarana izay nataony.....
Mbola kely Izy (12 taona) dia efa....

« Ary rehefa roa ambin'ny folo taona Jesosy, dia niakatra izy ireo, araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana. » (Lioka 2:42)
« Ary rehefa afaka hateloana, dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly Izy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka nihaino sady nanontany azy. » (Lioka 2:46)
« Ary talanjona izay rehetra nandre Azy noho ny fahalalany sy ny famaliany. » (Lioka 2:47)

Rehefa lehibe indray kosa Izy nampianatra dia talanjona ny olona noho ny fampianarany...

« Ary nony tonga tany amin'ny taniny Izy, dia nampianatra ny olona tao amin'ny synagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Avy taiza re no nahazoan'ilehity izany fahendrena sy asa lehibe izany? » (Matio 13:54)

« Ary nony efa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, » (Matio 7:28)
« Ary ny vahoaka, raha nandre, dia talanjona tamin'ny fampianarany. » (Matio 22:33)

2- Noho ireo fahagagana sy asa lehibe marobe nataony....indrindra ny fananganana tamin'ny maty...

« Hoy Jesosy taminy: Hitsangana ny anadahinao. » (Jaona 11:23)
« Fa hoy Marta taminy: Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany; » (Jaona 11:24)
« Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. » (Jaona 11:25)
« Hoy Jesosy: Esory ny vato. Hoy Marta, anabavin'ny maty, taminy: Tompoko, maimbo izy izao, fa efa hefarana izay. » (Jaona 11:39)
« Hoy Jesosy taminy: Tsy voalazako va fa raha hino ianao, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? » (Jaona 11:40)
« Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: Ray ô, misaotra Anao Aho, fa efa nihaino Ahy Hianao. » (Jaona 11:41)
« Raha Izaho, dia fantatro fa mihaino Ahy mandrakariva Hianao; fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinoany fa Hianao no naniraka Ahy. » (Jaona 11:42)
« Ary rehefa nanao izany teny izany Izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: Ry Lazarosy, mivoaha! » (Jaona 11:43)
« Dia nivoaka ny maty nisy fehim-paty ny tànany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: Vahao izy, ka avelao handeha. » (Jaona 11:44)
« Ary maro tamin'ny Jiosy, dia ireo nankeo amin'i Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo, no nino Azy. » (Jaona 11:45)


4. RBNIR ( 10/09/2019 15:38)
3- Ankehitriny dia porofoin'i Jehovah Andriamanitra fa Izy marina tokoa no naniraka an'i Jesosy.....

« Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jaona 7:16)

« Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany, ka tsy efa ny zavatra, na tsy tanteraka, dia teny izay tsy nolazain'i Jehovah izany: tamin'ny fahasahisahiana no nilazan'ny mpaminany izany, koa aza matahotra azy. » (Deotoronomia 18:22)


Porofon'Andriamanitra fa nirahiny marina tokoa i Jesosy, satria ankehitriny dia tanteraka avokoa ireo faminaniana rehetra izay nolazain'i Jesosy Fahiny....

vakio ny Matio 24 fa hitanao ao ny zavatra rehetra efa nolazainy fa hotanteraka efa maro no efa tanteraka Mat.24:1-13
Tsongaiko manokana ireto izay efa hita miharihary ny fisiany....

« Ary handre ady sy filazana ady ianareo; koa mitandrema, aza matahotra; fa tsy maintsy ho tonga izany; nefa tsy mbola tonga ny farany. » (Matio 24:6)
« Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana; ary hisy mosary sy horohorontany amin'ny tany samy hafa. » (Matio 24:7)
« Ary dia hatolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka hovonoiny; ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. » (Matio 24:9)
« Ary amin'izany andro izany dia ho tafintohina ny maro, ary hifampiampanga sy hifankahala izy. » (Matio 24:10)
« Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. » (Matio 24:11)
« Ary noho ny haben'ny tsi-fankatoavan-dalàna dia hihamangatsiaka ny fitiavan'ny maro. » (Matio 24:12)


Dia mbola nilaza koa Izy ao hoe « Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hohozongozonina. » (Matio 24:29)

Masoandro hohamaizinina (rehefa handevona ilay masoandro ilay Afo be (TROU NOIR BE) dia homaizina tanteraka io masoandro io..
Tahaka ity étoile (karazana masoandro) iray ity...

https://www.20minutes.fr/sciences/2291627-20180618-video-scientifiques-filment-premiere-fois-trou-noir-avaler-etoile

Rehefa maizina ny masoandro dia tsy hazava intsony ny volana satria ny masoandro no nanazava ny volana

Kintana hiraraka : hoy ny manampahaizana ato amin'ity rohy ity hoe: https://www.maxisciences.com/trou-noir/voila-ce-qui-arriverait-si-un-trou-noir-s-approchait-de-la-terre_art34546.html

En s'approchant de nous, le trou noir commencerait par rencontrer le nuage d'Oort, une zone où les comètes s'accumulent. Cela projetterait violemment un grand nombre de ces astres vers la Terre et les autres planètes.

herin'ny lanitra hozongozonina: ny trou noir iray mahavita mamily ny trajectoiran'ny planete iray izay miodidina amin'ny masoandro (hiala amin'ny orbitany avokoa ny planeta sy ireo singa rehetra eny amin'ny lanitra eny.....

ao amin'io rohy io izao misy ity teny ity. manamafy izany lazaiko izany... Déjà, même à une année-lumière de notre système solaire, un trou noir pourrait fortement le perturber. Sa force gravitationnelle est si forte qu'il pourrait déjà altérer l'orbite des planètes extérieures. Ceci menacerait les autres planètes, en les envoyant se fracasser les unes sur les autres

Dia vakio koa fa izao no voasoratra ao amin'ny apokalipsy 16 aloha kelin'ny hifaranan'izao tontolo izao AORINA KELIN'NY handrenesana ilay teny hoe VITA!

« Dia nisy helatra sy feo sy kotrokorana, ary nisy horohorontany mafy, izay tsy mbola nisy toy izany hatrizay nisian'olona tety ambonin'ny tany, eny, tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany. » (Apokalypsy 16:18)
« Ary ny tanàna lehibe dia vaky ho telo toko, ary rava ny tanànan'ny firenena maro; ary Babylona lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra, mba homena azy ny kapoaky ny divain'ny firehetan'ny fahatezerany. » (Apokalypsy 16:19)


dia vakio amin'io rohy io ihany fa hoy izy hoe rehefa tena akaiky hitelina ny tany amin'ny izay ilay trou noir (ora farany indrindra)....Quand la Terre serait assez proche, son atmosphère elle-même serait arrachée par le trou noir, avant qu'il n'avale la planète entière, morceau par morceau. Un cataclysme qui provoquerait de terribles tremblements de terre et l'apparition de super-volcans.
5. RBNIR ( 10/09/2019 15:40)
KOA MINOA AN'I JESOSY IANAO IZAY MAMAKY IZAO TENY IZAO...

IZY NO MANANA NY MARINA ARY IZY MARINA TOKOA ILAY NIRAHIN'ANDRIAMANITRA HANAVOTRA IZAO TONTOLO IZAO....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1526