MANOMBOKA MANDINIKA AKAIKY NY MOMBA IREO FARIHY AFO (TROU NOIR) NY MANAMPAHAIZANA

1. RBNIR ( 29/07/2019 06:11)
https://www.numerama.com/sciences/534769-comment-les-trous-noirs-tournent-ils.html
novalian'i RBNIR ny 14/08/2019 08:42
2. rhaj0 ( 30/07/2019 00:07)
'manomboka' HONO, hozy RBNIR. Sady @ izay nataon'le RBNIR mazioskiola.

i Einstein anefa no efa nanipy ny resaka ... [size=15]t@ 1916![/size]!! Efa mihoatra ny 100 taona!!..

Fa dia any @ lavak'inona mihintsy nareo ry RBNIR no milevim-belona aa???

Dia hita mihintsy fa kristiana nihidy tanaty Baiboly 'le RBNIR. Mampalahelo.
Nefa hono i RBNIR no jejojejo hoe, minisitry ny fampianarana ao @ sekta HRNR.. esy eee :-)
3. RBNIR ( 30/07/2019 07:54)
Mbola tsy novoizina be tahaka ny ivoizana azy amin'izao fotoana izao ny resaka trou noir....
4. rhaj0 ( 31/07/2019 00:46)
5. RBNIR ( 07/08/2019 05:42)
https://twitter.com/i/status/1158905596122468352

Misy zavatra tsara ho fantatry ny maro ankehitriny mitranga ao amin'io masoandro io hoy ny manampahaizana....

Rehefa dinihina zavatra kely izy io nefa dia milaza izy fa mety "ho loza",

Raha kely otran'izany aza mety ho "loza", mainka v ka misy trou noir active iray ho avy hanakaiky ny masoandro, moa tsy ho loza be tokoa????
6. RBNIR ( 07/08/2019 06:02)

Araho ato amin'ity rohy ity ny zavatra hitranga raha misy trou noir "actif" iray hanakaiky an'io masoandro io...

https://www.pourlascience.fr/sd/astrophysique/le-trou-noir-devoreur-de-soleils-9957.php

Hoy i Jesosy hoe rehefa hifarana ny tantaran'izao tontolo izao dia

« Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hohozongozonina. » (Matio 24:29)

Ny masoandro dia hohamaizinina : fa maninona no ho maizina??? satria holevonina ny masoandro...

Holevonina amin'ny inona??? ho levonina amin'ny Afo (lehibe dia lehibe) « Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra*, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. [* Na: ny masoandro sy ny volana ary ny kintana] » (2 Petera 3:10)

vakio tsara fa hoy izy hoe ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra, dia tsindriny tsara hoe ny tenan'ny zavatra rehetra = ny masoandro sy ny volana ary ny kintana...

Izany hoe hisy afo lehibe dia lehibe handevona an'io masoandro io ka dia ho lasa maizina io masoandro io....

Inona moa izany Afo lehibe dia lehibe izany??? io ilay hoe Afobe (na koa hoe farihy Afo sy solifara) miendrika farihy io....

Ankehitriny dia hitan'ny manampahaizana fa misy karazana Afo lehibe dia lehibe tahaka izany afaka mandevona kintana (tahakan'ny masoandro) ary ny anarany dia atao hoe trou noir....
7. RBNIR ( 07/08/2019 06:05)
ato amin'ity ity no porofo fa ny trou noir dia tena AFOBE marina tokoa 10000 milliard de dégré ny hafanany...

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/astrophysique/on-a-mesure-la-temperature-d-un-trou-noir_102035

ary ny endriny jereo amin'iry rohy voalohany iry fa tena miendrika farihy marina tokoa....

https://www.numerama.com/sciences/534769-comment-les-trous-noirs-tournent-ils.html
8. RBNIR ( 09/08/2019 11:06)
Fa maninona moa izany no ambara eto?
Jesosy no nampianatra momba izay ho fiafaran'izao tontolo izao....(tamin'ny antsipirihiny)...

Ny faminaniana nataon'i Jesosy dia hoe hisy Afobe (miendrika farihy) handevona izao tontolo izao (ny lanitra dia ny tany) II Pet.3:10,11)
Ny lanitra (tafiditra ao daholo ireo zavatra hitan-tsika eny amin'io lanitra io toy ny masoandro, volana, kintana sy ireo zavatra rehetra hitanao mamirapiratra rehefa alina ny andro
Ny tany (ity tany ity koa dia atsipy ao amin'ny ora farany indrindra hataperan'izao tontolo izao)

Ankehitriny ireo manampahaizana dia mahita karazana Afo lehibe dia lehibe tahaka izany ny anarany dia atao hoe "trou noir"...
ary voaporofo ankehitriny fa izany trou noir izany dia afaka mandevona kintana lehibe (toy io masoandro io hitantsika io )
https://www.20minutes.fr/sciences/2291627-20180618-video-scientifiques-filment-premiere-fois-trou-noir-avaler-etoile

ary voaporofo koa ny trou noir iray dia afaka ihany koa mandevona galaxie iray manontolo mihitsy

http://www.fredzone.org/hubble-a-photographie-une-galaxie-en-train-de-se-faire-ronger-par-un-trou-noir-supermassif-004

Nahoana moa no miseho izany zavatra rehetra izany ankehitriny???? satria tonga ny fotoana iasan'ireo anjely 3 voasoratra ao amin'ny apokalipsy 14 ankehitriny....

Anjely voalohany dia milaza hoe « [Ny amin'ny anjely telo izay nitory, sy ny fahasambaran'izay maty ao amin'ny Tompo, ary ny andro fijinjana] Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, » (Apokalypsy 14:6)
« nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro* fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. [* Gr. ora] » (Apokalypsy 14:7)

Ny anjely voalohany dia hitaona ny olona hatahotra sy hanome voninahitra ary hiankohaka amin'ilay Andriamnanitra nanao ny lanitra sy ny tany ary rny ranomasina sy ny loharano.....
Izany hoe hampahafantarina ny olona hoe Iza marina ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany ary hampahafantarina ny olona koa hoe ahoana marina no tokony hatao hanomezana voninahintra sy ny fomba fahatahorana ary ny fomba fiankohofana amin'io Andriamanitra io...

Iza moa ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany????
Hoy Izy io indray andro tamin'ny mpanompony hoe...

« Mangataha famantarana amin'i Jehovah Andriamanitrao; eny, mangataha na ho avy amin'ny lalina ambany, na ho avy amin'ny avo ambony. » (Isaia 7:11)


Nasainy nangataka famantarana ny olona tamin'izany andro izany saingy tsy sahy nangataka satria natahotra ny haka fanahy an'Andriamanitra (vakio Isa.7:11-16) dia ho azonao tsara izany....

Dia Andriamanitra mihitsy no nanome famantarana (ny amin'ny fisiany) ho an'ny olona
« Dia hoy Isaia: Mihainoa ary, ny taranak'i Davida: Ataonareo ho zavatra kely foana moa ny hanasatra ny olona, No dia hanasatra an'Andriamanitro koa ianareo ? » (Isaia 7:13)
« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, hanan'anaka ny virijina* ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela**. [*Na: zazavavy][**Na: Imanoela = Amintsika Andriamanitra] » (Isaia 7:14)


Dia tanteraka izany taty aoriana...

« Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra an'i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina, » (Matio 1:20)
« ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy*; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. [*Jesosy = Jehovah no Mpamonjy] » (Matio 1:21)
« Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany* hoe: [*Gr. profeta dia olona voafidin'Andriamanitra ho mpilaza ny teniny] » (Matio 1:22)
« Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; Ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela (Isa. 7. 14), izany hoe, raha adika: Amintsika Andriamanitra. » (Matio 1:23)

JESOSY ILAY FAMANTARANA NAMPANANTENAIN'ANDRIAMANITRA....

REHEFA MAHITA AN'I JESOSY IANAO DIA TOKONY HINO FA TENA MISY MARINA TOKOA ANDRIAMANITRA!!!

NANAO FAMANTARANA MARO IZY (VAKIO NY BOKIN NY MATIO MARKA LIOKA ARY JAONA AO ANATY BAIBOLY)

NAMPIANATRA IHANY KOA (FAMPIANARANA MAHATALANJONA FENO FAHENDRENA )
« Ary nony tonga tany amin'ny taniny Izy, dia nampianatra ny olona tao amin'ny synagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Avy taiza re no nahazoan'ilehity izany fahendrena sy asa lehibe izany? » (Matio 13:54)

ARY NAMINANY KOA NY HO AVIN'IZAO TONTOLO IZAO (SANTIONANY IO RESAKA AFOBE IO NA TROU NOIR IO)

TE HANAPOROFO ANDRIAMANITRA ANKEHITRINY FA TENA MARINA NY VOALAZAN'I JESOSY FAHINY.....

IZY NO TOKONY HARAHAN'IZAO TONTOLO IZAO... ARY NY FAMPIANARANY NO TOKONY EKENA....

VOAPOROFO IZANY TAMIN IREO FAHAGAGANA NATAO TEO IMASON NY OLONA MARO... IREO FAMPIANARANA FENO FAHENDRENA ARY ANKEHITRINY IREO FAMINANIANA IZAY HITA FA TANTERAKA SY MARINA TOKOA......

KOA MIANTSO ANAO ANDRIAMANITRA NA IZA IANAO NA IZA... NA TSY MPINO NA MINO AMIN NY FINOANA HAFA NA KO KRISTIANA FA SOMARY TSY MIORINA TSARA... HITODIKA ANY AMIN I JESOSY FA IZY NO EFA NIRAHINA HANAMBARA NY MARINA REHETRA......ARY HITONDRA NY OLONA HO ANY AMIN ILAY FIAINANA MANDRAKIZAY.....

9. RBNIR ( 14/08/2019 08:35)
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/trou-noir-supermassif-trou-noir-centre-voie-lactee-devenu-subitement-75-fois-plus-brillant-77215/#xtor=EPR-57-[ALERTE]-20190813
10. RBNIR ( 14/08/2019 08:42)
fa inona no mitranga ao amin'ny Sagittarius A amin'izao fotoana izao???? valiny tsy fantatry ny manampahaizana fa raha ny tombatombana hono dia...

Qu’est-ce qui a perturbé l’environnement de Sagittarius A* ?

Quelque chose est donc venu se frotter à l'horizon du trou noir supermassif pour provoquer cet éclat. Quelque chose que les chercheurs n'avaient pas anticipé. Pour l'instant, ils n'ont pas encore établi les causes précises de cet embrasement soudain, mais ils ont quand même un suspect dans leur viseur : S0-2, une étoile très proche de la gueule du monstre -- c'est sans doute son prochain « gros » déjeuner -- qui, il y a un an, flirtait à seulement 20 milliards de kilomètres de lui (17 heures-lumière, ce qui correspond à environ 120 fois la distance entre la Terre et le Soleil). Son approche a donc pu bousculer le flot de matière (gaz et poussière) qui arrive dans le disque d'accrétion. En somme, un effet retardé des perturbations gravitationnelles engendrées par son passage. Ou alors, c'est un autre scénario envisagé dans leur article à paraître dans The Astrophysical Journal Letters (disponible sur arXiv) : il s'agissait d'un lambeau de l'hypothétique nuage de poussière nommé G2 qui se serait déversé sur Sgr A*, cinq ans après l'avoir frôlé à 36 heures-lumière.

Raha io ny marina dia un an izany dia nahavita 20 milliard de km ilay trou noir......

Izao no tsarovy arakaraky ny hahavokisany no hampitombo ny hadiriny sy ny hafainganany.....

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0873