kristiana pratiquant sy kristiana tsy pratiquant

1. RBNIR ( 28/06/2019 08:04)
Ankehitriny dia hita marina tokoa fa tena efa maro dia maro ireo kristiana,

Rehefa apetraka amin'izy ireny ny fanontaniana hoe ianao v kristianina pratiquant sa tsia?

Dia tsy vitsy ny mamaly mazava hoe izaho kristiana pratiquant na koa hoe izaho kristiana tsy pratiquant....

Malalaka be ity lohahevitra ity.....
novalian'i rhaj0 ny 21/08/2019 10:44
2. NytenakoIhany ( 29/06/2019 04:57)
Malalaka mihintsy ny hoé kristiana, voalaza matetika ny hoé mpino kristiana, ny olana ohatra dia ireto :

- Mitovy ve ny mpino sy ny kristiana?
- Inona no tena hevitra fonosin'ny atao oé kristiana?
- Olona otrin'ny ahoana no atao oé tena kristiana?
- Ary ny hoe inona avy no tokony ho atao sy tsy azo atao mba ho kristiana?

Misy teboka tsara ho fantatra sy mazava @ olona iray ny tena atao oé kristiana sy ny manodidina azy rehetra, izany no mahasarotra mamaly azy hoan'ny olona sasany

Misy koa ireo mafantatra tsara ny tena heviny ary manaja tsara ny maha kristiana azy, fa ny fatsapana oé olona mora solafaka ka mety apamenatra azy ao ariana ao ny hamaliana hoe pratiquant no tsy asahina mamaly izany

Ao @ Matio 16, 21-27 izao misy izao teny izao
" Raha misy ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany, ka hanaraka Ahy ”

Andeha ary apetraka ny fanontanina oe :
- Misy kristiana tena mavita mandà ny tenany ve? (pratiquant)
- Misy tena mavita mitondra ny hazo fijaliany ve? (tsy manompo tompo hafa)

Raha misy izay olona izay, dia izay no izy
3. rhaj0 ( 29/06/2019 19:17)
Na dia natao(n-dRRRBNIRRR) t@ teny frrantsay azany ny lohahevitrrrra, dia sirrrika be foana fa norrraiketina indrrray ilay fitadiavana ilay hoe ... Krrristiana Tena Izy (KTI).

Sahona rrry RRRBNIRRR? :-)

Ary dia ifanalika sy ifanilika an-karona eto indray izany ry Kristiana isany, ary dia samy misora-tena ho KTI eto daholo... Ary dia "malalaka io HONO" hozy RBNIR kouh...
4. hery ( 30/06/2019 07:38)
Jesoa ihany dia efa mahavaly azy
Tsy izay manao hoe "Tompokp, rompoko" fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko
5. RBNIR ( 01/07/2019 14:47)
Amin'ny ankapobeny dia izao no fiheveran'ny olona azy...;

Raha mamaly izy hoe izaho kristiana pratiquant dia satria voalohany fantany aloha fa kristiana izy (mino an'i Kristy Jesosy) ary mihevitra koa ny tenany fa mandeha araka ny takian'ny finoana kristiana....Izay no ahasahiany miteny hoe izaho kristiana pratiquant....

Raha mamaly indray kosa izy hoe izaho kristiana tsy pratiquant...dia voalohany koa fantany fa izy dia kristiana (mino an'i Kristy Jesosy) saingy mahatsapa tena izy fa tsy mandeha araka ny takian'ny finoana kristiana...

Ka izao ary.....na pratiquant na tsy pratiquant, mety samy ho avotra daholo v sa tsia????
6. RBNIR ( 01/07/2019 14:51)
Mbola sarotra ny hamaly avy hatrany satria na ireo milaza ny tenany ho pratiquant aza dia mbola misy samihafa ihany koa....
Ohatra izao ny katolika dia manana ny pratikany, ny fiangonana zandriny koa (ireo voasokajy ho secte ankehitriny) dia mbola manana ny pratikany avy koa fa tsy hoe mitovy avokoa......

Ka raha ny marina mivelatra be ity lohahevitra ity hoy aho!
7. NytenakoIhany ( 03/07/2019 04:30)
Izaho indray aloa tsy dia te iditra loatra @ sokajim-piangonana fa amiko refa mino ny Ray, Zanaka, Fanahy masina (araka ny fanekempinoan'ny kristianina izay tononina foana hoe: Mino an'Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy tompontsika....Mino ny Fanahy masina aho...) ny olona ka manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia kristianina pratiquant izy izay.


Izany no mahasarotra ny mamaly azy satria ny tenanao (izay mahita ny ataonao) sy Andriamanitra (izay mahita ny atao) ihany no mahafatantra ny tena marina.
8. RBNIR ( 04/07/2019 13:50)
Fanontaniana voalohany dia hoe ilaina v ilay pratika ho an'ny kristiana sa rehefa kristiana (mino an'i kristy Jesosy) fotsiny dia ampy izay?

Raha eny ny valiny dia izay isika vao hiditra amin'ny fanontaniana manaraka :
inona ary ilay pratika tokony ataon'ny kristiana? satria raha ny marina rehefa hoe kristiana dia tokony mitovy daholo ny pratika ataony satria iray ihany no nampianatra azy dia i Kristy Jesosy.
9. NytenakoIhany ( 05/07/2019 04:32)
Raha te iditra lalina be isika dia vomay tsy hita ny valiny satria lasa mahatonga antsika te anontany indray ilay fanontaniana voloany hoe: mitovy ary ve izany ny hoe kristiana mpanao pratika sy ny hoe kristiana tena izy?

Fa amiko ny resaka finoana dia misy zavatra inoana ao izay, dia misy ny mpino. Noho izany tsy azo lazaina mpino ny olona iray raha tsy mino. Izay ilay nanontaniko teny amboloany oe mitovy ary ve ny mpino sy ny kristiana?

Izay no mbola namaliko tery ambony ihany koa hoe, mila fantatra ilay fototra sy izay manodidina azy rehetra (Iza, fomba, lalàna, zavatra tandremana, fitsipika, toetra, fietsika, fiteny, sns) rehefa fantatra izay ka inoana no sady manantateraka ilay fototra sy manodidina azy dia izay amiko no izy.

Ilay fanontanina faharoa indray mapatonga te anontany hoe: Inona no tena atao hoe finoana? ny finoana ve lalàna sy fombafomba?

Ireo resaka rehetra ireo amiko voavaly tsika tsara raha tsy varina mandinika ny tenantsika isika fa mandinika ny nataon'ny Jesosy fony izy tety an-tany.
10. rhaj0 ( 05/07/2019 11:02)
NytenakoIhany:
Ireo resaka rehetra ireo amiko voavaly tsika tsara raha tsy varina mandinika ny tenantsika isika fa mandinika ny nataon'ny Jesosy fony izy tety an-tany.

Ka hainao tsianjery azany ve ry NytenakoIhany ny boky MatioMarkaLiokaJaona? boky 4 fotsiny ireo an..

Dia aboahy eto azany hoe ry NytenakoIhany, aboahy eto ireo toko aman'andininy, izay mitantara hoe,
- rahefa TSY nahavita ny fahagagana nampianarin'i Jeosy ireo 'mpianany',
- dia tena leo be Jesosy, ary nibaradaka hoe,
- inona azany no mbola iarahako an'ireto 'TSY mpino' ireto
- Satria @ Jesosy, rahefa 'mino' dia mahavita 'fahagagana'.
- ary io farany io no natambatry ny beloha taty aoriana @ ilay dogme hoe: 'sola fide'

Ka dia zarao eto azany ilay toko aman'andininy ry NytenakoIhany aaa... :-)
11. NytenakoIhany ( 06/07/2019 05:35)
Hony oa ri rhajO: Mitovy ve ny dikan'ny hoe mandinika sy mianatra tsianjery???

Rehefa avy mandinika izany ny olona iray ry rhajO dia mbola manana safidy (Eny na tsia, Mety sa tsy mety, Tsara sa ratsy, sns). Amin'ny lafiny rehetra io fa tsy votery @ resaka finoana irery ihany. Fa tsy voatery hoe mianatra tsianjery rehefa mandinika. (Lasa fampianarana teny Malagasy kely iny) :P

Fa raha oe mahay tsianjery ve zah no tin'isé ho fantatra dia tsia, tsy mahay tsianjery na boky iray fotsiny ao aza aho :)
Ary amiko tsy ny fahazaina tsianjery ny teny zavatra lehibe fa ny finoana Ilay tompon'ny teny.

Tsy azoko loatra no tin'i isé atongavana @ amoahana ny toko sy andininy fa mino aho fa efa fatatry isé io tantara hoe tsy vitan'ny mpianatra io matoa nambaran'isé. Misy maromaro izy ao.

Fa hoy ianao oe ""inona azany no mbola iarahako an'ireto 'TSY mpino' ireto" satria @ Jesosy, rahefa 'mino' dia mahavita 'fahagagana""

Ekena fa misy toko sy andininy maromaro ao @ baiboly milaza fa ny finoana avitana zavatra maro, nefa tsarovy fa Andriamanitra fony nanambotra ny tany dia OLOMBELONA = (nofo sy ra; na vatana, saina, fanahy) no natony fa tsy anjely akory na hoe demi dieu na super hero no napetrany teto @ platena tany.
OLOMBELONA no nosafidiny ho mpaminany, olom-boasotra, mpianatra, mpanao fahagagana satria manana ny antony manokany Izy.

Ny tiana ambara dia voafetra ny zavatra vitan'ny olombelona, ary fatatr'Andriamanitra fa mora miovaova ny zanak'olombelona ka tsy azo ametrahana fatokisana tanteraka. Antony na mety ho vokany ihany koa nandefasany an'Jesosy Kristy tety an-tany.

Mba eritrereto kely anie hoe mavita manatsangana maty ony zah eee...mety lasa nieboebo za rehefa ela ny ela, moa ny olona lasa ti mamono olona satria eo zah afaka mamelona ny maty avy eo (Alaivo kely sary antsaina anie ny mety ho vokan'izany rehetra e!!!). Dia tsisy tsony ny taotra an Andriamanitra izay nanome ahy ilay fahefana anangana @ maty fa lasa zah no andriamanitra kely mandende...mety ho zah no lasa ivavahan'ny olona...

Fa tsy nasian'Andriamanitra izay. Ary isaorana Azy.
Mahay zavatra tsy takatry ny saintsika mihintsy io Andriamanitra io
12. RBNIR ( 08/07/2019 14:45)

hery:

Jesoa ihany dia efa mahavaly azy
Tsy izay manao hoe "Tompokp, rompoko" fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko

Hoy aho hoe 1 aleo aloha fantarina raha ilaina ilay mipratika na tsia.....

Misy milaza hoe tsy ilaina satrai ireto misy toko sy andininy manambara fa ny finoana an'i Jesosy Kristy dia ampy....

« Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay » (Jao. 3 : 16)

"Minoa an'i JESOSY TOMPO, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao." (ASA 16:31)


Satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao.(Romana 10:9)

Raha ireo teny ireo tokoa aloha dia hita fa tsy mitaky mihitsy Izy hoe mila mipratika vao hovonjena......
13. RBNIR ( 08/07/2019 14:53)
Ka ahoana ary nahoana i Jesosy no nanao hoe
Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. (Mat.7:21)
Iza moa no hiantso Azy hoe Tompoko, moa tsy ireo izay mino Azy ho Tompo sy Mpamonjy azireo v?

Ka ahoana ary? ngah lasa tsy nahavoavonjy indray ilay finoana????

Nahoana koa Jakoba no nitory an'ireto teny ireto???

« [Ny fahafoanan'ny finoana tsy misy asa] Inona moa no soa azo, ry rahalahiko, raha misy milaza fa manam-pinoana izy, nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? » (Jakoba 2:14)
« Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy. » (Jakoba 2:17)

Dia ahoana ary mifanohitra v ny tenin'Andriamanitra????
14. RBNIR ( 08/07/2019 14:54)
TSIA TSY MIFANOHITRA NY TENIN'ANDRIAMANITRA FA NY MARINA DIA IZAO.......
15. RBNIR ( 08/07/2019 15:06)
Ilay finoana no fanomboana miaraka amin'i Jesosy Kristy....Izay no marina...

Efa tena zava-dehibe rehefa niala tamin'ny tsy finoana an'i Jesosy Kristy ka nahavita dingana nino Azy....

Izao anefa oharin'Andriamanitra tahaka ny zazakely ny olona iray mino.....raha vao mino izy dia iny ilay zaza...

Tsy mety anefa ny mijanona ho zaza foana miaraka amin'Andriamanitra fa takiny ihany koa mba ho lehibe (amin'ny finoana ilay olona)....« Ronono no nomeko anareo, fa tsy ventin-kanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo; eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza, » (1 Korintiana 3:2)

Tahaka an-tsika olombelona ihany rehefa mitaiza, tsy misy olona avy dia hanome fen'akoho ho an'ny zanany fa ronono aloha dia avy eo manomboka omena ventikanina tsikelikely dia ny hafarany homena ny sakafo sahaza ny olon-dehibe amin'izay satria tsy mahavelona azy intsony ilay rononon-dreniny fahiny...........
16. RBNIR ( 08/07/2019 15:15)
Dikany mila mahay mandray teny tsara ny tsi11, tsy mifanohitra ny tenin'Andriamanitra fa mitantana ny olona tsikelikely handroso amin'ny lalin-dalina kokoa hatrany Andriamanitra...

1- Taominy aloha ianao hino...(eo no manomboka ny fidirana ao amin'ilay vavahady)

2- tanterahiny ity teny ity..... (« Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboatra. » (Jaona 15:1) Manomboka eo ny fandehanana amin'ilay lalàna.....

3- Ampahafantariny aminao amin'izay ny MARINA.....

4- Afaka manantena fiainana mandrakizay ianao....

« Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. » (Jaona 14:6)

Mila miditra amin'ilay vavahady aloha ianao....manaraka ilay lalana dia avy eo mahafantatra ny marina ka dia afaka ny hiandrandra ilay fiainana mandrakizay amin'izay....

17. RBNIR ( 08/07/2019 15:40)
« ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. » (Jaona 8:32)

« Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva*; fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva*. [*Gr. mandrakizay] » (Jaona 8:35)

Ny tanjona dia ny hahafantatra ilay marina (fahamarinana)...

Noho izany tsy mety ny mijanona ho zaza satria ny zaza tsy hahazaka teny fahamarinana na oviana na oviana (satria ronono fotsiny ihany no sahaza azy)....

Dikany tsy hahalala ny marina mihitsy ny zaza, ka tsy ho tonga any amin'ilay tanjona dia ilay fiainana....

Araho tsara : MIDITRA VAVAHADY ---->MANDEHA AMIN'ILAY LALANA--->MAHAFANTATRA NY FAHAMARINANA----> AFAKA TSY HO ANDEVO INTSONY (Jao.8:32) ---> FIAINANA MANDRAKIZAY
18. RBNIR ( 08/07/2019 15:43)
Ity no porofo fa raha mijanona ho zaza ianao (mino fotsiny ihany) dia tsy hahafantatra ny marina mihitsy....

« Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana, satria mbola zaza-bodo. » (Heb.5:13)

Dikany tsy maintsy mandroso amin'ny lallina kokoa ianao mihezaka mamantatra ny marina raha tsy izany tsy ho tonga any amin'ilay tanjona mihitsy dia ilay fiaianana mandrak'izay.....
19. RBNIR ( 08/07/2019 15:48)
tena takiana v ary ny fahamarinana mba ahazoana ilay fiainana mandrak'izay???

« Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33)

Matoa ny olona asaina mikatsaka fahamarinana (alohan'ny zavatra rehetra) dia tena takiana io (averiko ihany fa ny zaza-bodo ireo mbola vao manomboka amin'ny finoana tsy mivelona afatsy ny tenin'ny finona fotsiny ihany tsy mahazaka teny fahamarinana......

« Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. » (Jaona 4:24)

Vakio tsara fa voasoratra hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia TSY MAINTSY mivavaka amin'ny .....fahamarinana....

Tena takiana araka izany ny hitomboan'ny olona, tsy mety ny mijanona ho zaza (mino fotsiny ihany) fa tena takiana ny androsoanao lalin-dalina kokoa amin'ilay lalana dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra (fanaovana pratika)

20. RBNIR ( 08/07/2019 15:54)
Tsy ampy araka izany ny mino fotsiny ihany fa tena ilay ny pratika fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra...mba hahafantaranao ny marina ary ny marina no hanafaka anao dia afaka ny hiandrandra fiainana ianao avy eo.....

Ka ahoana ary, very daholo v ireo olona tsy nahafantatra ny marina????

Izay zavatra fantatrao no hitsarana anao.....

Arakaraka io, raha ohatra ka vao nino izy no maty dia velon'ny finonana izy (tahaka ilay jiolahy)

Raha ohatra kosa ka efa nahafantatra izy fa tsy ampy ny finoan fa mila miroso amin'ny lalina izy (manantanteraka asa manao ny sitrapno'Andriamanitra) nefa tsy nandroso dia afaka hitsarana azy izay tsy firosoany izay.....

KA MIANTSO ANTSIKA EFA ELA NO NIJANONANA TAO AMIN'IO TOERANA MAHA ZAZA IO ANDRIAMANITRA ANKEHITRINY.....

MIROSOA AMIN'NY LALINA (ATAOVY NY SITRAPON'ANDRIAMANITRA) SAHIA MANOMBOKA MIHINANA VENTIKANINA DIA NY TENIN'NY FAHAMARINANA IZANY.....

Ka ny tsirai
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1872