INONA NO TOHINY REHEFA.......

1. RBNIR ( 23/04/2019 10:48)
Misy olona maro ankehitriny no misafidy ny hamono tena rehefa misy olana mianjady aminy....

Efa mba nosainin'izy ireny ve anefa hoe mety ho inona marina ny tohiny rehefa tapitra ny ainy???

Hoy Jesosy....

« Nisy lehilahy manan-karena anankiray niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanaram-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. » (Lioka 16:19)
« Ary nisy olo-malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny; » (Lioka 16:20)
« ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatr'ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy* ka nilelaka ny feriny.[*Na: ary ny alika koa dia avy] » (Lioka 16:21)
« Ary maty ilay malahelo, dia nentin'ny anjely ho any an-tratran'i Abrahama; ary maty koa ilay manan-karena, dia nalevina; » (Lioka 16:22)
« ary raha nijaly tao amin'ny fiainan-tsi-hita* izy ka niandrandra, dia nahita an'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany.[*Gr. Hadesy] » (Lioka 16:23)
« Ary izy niantso ka nanao hoe: Ry Abrahama raiko ô, mamindrà fo amiko, ka iraho Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny rantsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako; fa fadiranovana aho eto anatin'ity lelafo ity. » (Lioka 16:24)
« Fa hoy Abrahama: Anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy; fa ankehitriny izy no ampifalinay . ary ianao kosa no fadiranovana. » (Lioka 16:25)
« Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona ao anelanelantsika, mba tsy ho afa-mita hankeny aminareo izay te-hiala ety, ary ny ho afa-mita hankety aminay izay eny. » (Lioka 16:26)
« Dia hoy izy: Mangataka aminao ary aho, ry raiko: mba iraho Lazarosy hankany amin'ny tranon'ny raiko » (Lioka 16:27)

Raha araka ireo tenin'i Jesosy ireo dia toerana 2 ihany no afaka alehan'ny olona rehefa maty izy,

Na izy hitsahatra any amin'ilay toerana atao hoe "eo an-tratran'i abrahama", na izy hijaly amin'ilay toerana atao hoe "fiainan-tsihita" na koa hoe "helo"....

Inona no atao mba hovonjena isika

« Dia hoy izy roa lahy: Minoa an'i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. » (Asan'ny Apostoly 16:31)

MINOA AN I JESOSY TOMPO IANAO RY NAMANA ISANY DIA HOVONJENA IANAO SY NY ANKOHONANAO!
novalian'i RBNIR ny 25/04/2019 13:52
2. rhaj0 ( 24/04/2019 10:48)
Fa tsy @ revy auto-flagellation-n'ny Kristiana (sasany) ve izany resakao izany ry RBNIR aa ?

HONO hoe rehefa mijaly marary sy maty (toa an'i Kristy tetsy @ hazo) dia mbo tena Kristiana koa.
3. RBNIR ( 25/04/2019 13:52)
rhaj0:

Fa tsy @ revy auto-flagellation-n'ny Kristiana (sasany) ve izany resakao izany ry RBNIR aa ?

HONO hoe rehefa mijaly marary sy maty (toa an'i Kristy tetsy @ hazo) dia mbo tena Kristiana koa.

Miainga avy amin'ny finoana an'i Jesosy aloha ny tena marina rhajo!

Mino v ianao fa tsy mpandainga i Jesosy? izay no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra voalohany indrindra!

Hoy koa Jeosy hoe:

« Izay mihaino anareo dia mihaino Ahy; ary izay mandà anareo dia mandà Ahy; ary izay mandà Ahy dia mandà Izay naniraka Ahy. » (Lioka 10:16)

Raha misy olona iray irahin'i Jesosy ka misy mihaino dia mihaino an'i Jesosy ilay mpihaino izay.

Raha misy kosa mandà an'iny olona nirahin'i JEsosy iny dia mandà ani' Jesosy izy izay ary rehefa mandà an'i Jesosy dia mandà an'Andriamanitra Ilay naniraka an'i Jesosy...

Ary izy no tena fahotana mahafaty, fandavana an'Andriamanitra....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0994