Valala

1. hery ( 04/04/2013 13:34)
Dia iny henontsika iny izany ny firongatry ny valala ao Madagasikara. Araka ny nolazain'ny FAO dia mihoatra ny 40M USD ny vola ilaina. Tsy manana izany vola izany ny Malagasy fa raha misy ho avy dia tsy maintsy fanampiana avy any ivelany. Raha tonga koa ny fanampiana dia toa tsy azo hitokisana ireo hitantana azy. Noana mantsy izao ny vatana ka mivezivezy ny fanahy. Tsy maintsy ho avy ny hoe hividianana fiara 4*4 hanenjehana valala... fa ny androatokon'ny asan'ilay fiara tsy ho an'ny famongorana valala akory. Ireo tranga ireo dia tsy hamparisika ny mpanome fanampiana.Koa inona ny hevitra arosonareo (sy ny kandida-nareo)?
novalian'i 5laody ny 05/04/2013 20:37
2. Nehemiah ( 04/04/2013 14:17)
Maninona no tsy andefasan'i DJ mpanankanto sy mpanao baolina, na kitra na lavalava, manara-penitra hamongorana azy ireo ?

"Lozanao, ry tany, raha zaza no mpanjakanao, ary ny lehibenao homa-maraina!" (Mpit. 10:16)
3. hery ( 04/04/2013 21:59)
Ohatry ny marina ihany ny an'i sitlo hoe tonga dia baiboly no valiny :-)
Firy taona tokoa moa Davida no lasa mpanjaka? Tsy nitovy taona tamin'i DJ?

4. Nehemiah ( 05/04/2013 05:50)
Marina ny an'i Sitlo ka. Satria tenin'Andriamanitra ilay izy. Ary ity koa mbola misy iray :

"Ireo miaramila rehetra ireo, izay nahay nilahatra tsara, dia niray fo nankany Hebrona hampanjaka an’ i Davida amin’ ny Isiraely rehetra; ary ny sisa rehetra tamin’ ny Isiraely koa niray fo hampanjaka an’ i Davida." (1 Tan. 12:38). Fanosoràna no naton'i Samoela tany @ Jese, fa efa vory saina tsara i Davida t@'izy lasa mpanjaka.

Ary mampieritreritra koa ireto andininy ireto :
3"Fa raha tsy mihaino ny feon’ i Jehovah Andriamanitrao kosa hianao ka tsy mitandrina hanaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny, izay andidiako anao anio, dia ho tonga aminao sy hahatratra anao izao fanozonana rehetra izao: Hozonina hianao ao an-tanàna, ary hozonina hianao any an-tsaha. Hozonina ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Hozonina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry aman’ osinao. Hozonina hianao, raha miditra; ary hozonina hianao, raha mivoaka. Hampandehanin’ i Jehovah aminao ny ozona, dia horohoro sy fampitahorana amin’ izay rehetra ataon’ ny tànanao, mandra-paharinganao sy mandra-pahalaninao faingana noho ny faharatsian’ ny nataonao tamin’ ny nahafoizanao Ahy. Hampiraiketin’ i Jehovah aminao ny areti-mandringana (pesta), mandra-pandaniny anao tsy ho eo amin’ ny tany izay efa hidiranao holovana. Ary areti-mahasahozanina sy tazo mahamay sy fahamaizana sy hafanana mangotraka sy andro mihantona sy vary main’ ny rivotra na maty fotsy no hamelezan’ i Jehovah anao; dia hanenjika anao ireny mandra-pahalany ritranao. Ary ho varahina ny lanitra eo ambonin’ ny lohanao, ary ho vy ny tany eo ambaninao. Hataon’ i Jehovah vovoka sy jofo ny ranonorana amin’ ny taninao; avy any an-danitra no hidinan’ izany aminao mandra-paharinganao. Hatolotr’ i Jehovah ho resy eo anoloan’ ny fahavalonao hianao, ka làlana iray no hivoahanao hiady aminy, fa làlana fito kosa no handosiranao hiala eo anoloany; dia ho mpanjenjena any amin’ ny fanjakana rehetra ambonin’ ny tany hianao.
[...]
Ny ombinao hovonoina eo imasonao, fa tsy hihinana ny henany hianao.
[...]
Ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy homena ho an’ ny firenena hafa, ary hijery ny masonao ka ho pahina manontolo andro noho ny alahelonao azy, nefa tsy hahefa na inona na inona ny tànanao. Ny vokatry ny taninao sy izay rehetra efa nisasaranao dia hohanin’ ny firenena izay tsy fantatrao; any hanaovan’ ny sasany an-keriny sy hotorotoroiny mandrakariva hianao. Dia ho very saina hianao noho ny zavatra izay ho hitan’ ny masonao.
[...]
Ho entin’ i Jehovah ho any amin’ ny firenena izay tsy fantatrao na ny razanao hianao sy ny mpanjakanao, izay hatsanganao hanjaka aminao; ary any no hanompoanao andriamani-kafa, dia vato aman-kazo. Dia ho figagana sy ohabolana ary ho ambentinteny hianao any amin’ ny firenena rehetra izay hitondran’ i Jehovah anao. Voan-javatra betsaka no ho entinao hambolena any an-tsaha, fa kely kosa no hangoninao, satria ho lanin’ ny VALALA ireny
[...]
Ny hazonao sy ny vokatry ny taninao rehetra dia ho lanin’ ny VALALA. Ny vahiny eo aminao hisandratra ho ambony dia ambony noho hianao, fa hianao kosa hietry ho ambany dia ambany. Izy hampisambotra anao, fa hianao kosa tsy hampisambotra azy; izy ho lohany, fa hianao ho rambony. Dia ho tonga aminao ireo ozona rehetra ireo ka hanenjika anao sy hahatratra anao mandra-paharinganao, satria tsy nihaino ny feon’ i Jehovah Andriamanitrao hianao hitandremanao ny didiny sy ny lalàny, izay nandidiany anao."


Coïncidence ve ? Sa ny nanamavoantsika ny Teniny no nahatonga an'izany ?

Asakasakao aloha fa izaho tsy mino coïncidence
5. 5laody ( 05/04/2013 20:37)
Salama daholo,

ny valala dia anisan'ny sakafo be protéines indrindra ary azo atao sakafo tsara raah tsy notondrahina insecicides.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.4035