You are here: home > Forum

Jesosy communiste miampy finoana

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Jesosy communiste miampy finoana
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 5 >  Farany
gasy1zay - 06/02/2020 14:20
Hitanao ny farany RBNIR fa tsy mitovy ny lalan'i Mosesy sy ny an'i Jesoa ka dia aza mafy fo hiziriziry hanaraka ny lalan'i mosesy fa dia fahamelohana ny azonao ao
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/02/2020 17:30

gasy1zay
Hitanao ny farany RBNIR fa tsy mitovy ny lalan'i Mosesy sy ny an'i Jesoa ka dia aza mafy fo hiziriziry hanaraka ny lalan'i mosesy fa dia fahamelohana ny azonao ao

Mbola tsy azonao ihany v ilay hafatra???? tsy tonga aho handrava ny lalàna hoy i Jesosy fa hanantateraka (Mat.5:17)....tsy tanteraka ilay lalàna fa i Jesosy no nanantanteraka azy ao anatin'ny tsi11 (Heb.8:10) dia nisy ny famahana fa tsy fandravana....ka averiko ihany ny Sabata dia tsy noravana fa novahana...izay tsy nambolen'Andriamanitra no nongotana tao, fa ilay andro Sabata dia mbola nohamasininy sy ireo mpianany tsara mihitsy ary ny olon'Andriamanitra dia notenenina ihany koa hitandrina izany jour de repos izany (andro fahafito) heb.4:9 dikan-teny katolika amin'ny teny angilisy....
Ka aza variana manohitra hoy aho fa fantaro tsara avokoa ny marina rehetra...sao dia hanenina....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 06/02/2020 19:17
Ka aza avilivily ny resaka fa na manaraka ny lalan'i Mosesy ianao na manaraka ny lalana vaovao napetrak'i Jesoa,
Manaraka ny lalan'i Mosesy ve ianao RBNIR sa manaraka ny lalan'ny Fanahy Masina (Jesoa)?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 07/02/2020 01:12
Ry namana isany tsy hisy afaka hiala amin'ity teny efa mazava B ity isika rehetra....

9 There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people,

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=65&bible_chapter=4


amin'ny dikan-teny frantsay teneniny hoe "un jour de repos" izany hoe andro iray hitsaharana ao anatin'ny herinandro (fa tsy hoe isan'andro araka ilay fampianarana diso)....

9 Il reste donc un jour de repos réservé au peuple de Dieu.

https://bible.catholique.org/epitre-aux-hebreux/3448-chapitre-4

Izay mitandrina an'io Sabata andro fahafito io no ho fantatr'i Jesosy ao amin'ity teny manaraka ity satria io no marika hamantaran'Andriamanitra ny olony (eks.3:13,17) eze.20:12,20)

« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)
« Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia* tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? [*Demonia = fanahy ratsy, na anjely ratsy] » (Matio 7:22)
« Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, ianareo mpanao meloka. » (Matio 7:23)

Voaheloka ireo olona ireo na dia nandray ny Fanahy Masina sy nomena ny fanomezampahasoavana maminany sy manasitra ary manangana ny maty aza satria TSY FANTATR I JESOSY satria tsy teo aminy ilay marika na dia efa natoro aza izireo, na dia efa nampianarina aza izireo....
Nandà ny fahamarinana nomena azy izireo ka dia niaina mandrakariva tao anaty fahotana (izay no nahatonga an'i Jesosy nilaza hoe mpanao meloka satria nanota mandrakariva noho ilay fandavany tsy hanaiky ny marina).

Tsy tiako hoe ianao no ianao no hiaran'izany satria efa mba nampahafantarina tamin'ny antsipirihiny ny zavatra rehetra....tsy rava akory ny lalàna fa nontanterahina...(mat.5:17) ary ny sabata andro fahafito dia tena mbola misy araka ilay Heb.4:9 fa tsy azo fafana io soratra io na koa amboamboarina....

Samia mandinika ny tenantsika....ampy ireo teny efa nafafy teto, anao sisa no manapakevitra....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 07/02/2020 19:59
tena sarotra be ve ny mamaly izany fanontaniana tsotra be izany RBNIR? Manaraka ny lalan'i Mosesy ve ianao sa manaraka ny lalan'i Jesoa?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/02/2020 04:34
Samia mandinika ny tenantsika....ampy ireo teny efa nafafy teto, anao sisa no manapakevitra....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 08/02/2020 10:39
Tsy azonao mintsy ve RBNIR fa rehefa tsy manaraka ny lalan'i mosesy ianao dia midika izany fa tsy tokony takiana 1/10 intsony? Sa izay no antony tsy sahinao mamaly ilay fanontaniana hoe manaraka ny lalan'i mosesy ve ianao sa ny lalan'i Jesoa?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 10/02/2020 19:05
Ilay 1/10 io anie ka tena giravy ee.

TEna hoe, raha mahavory olona 10, raha mahay mandrebireby olona 10 izany ny Tsivalahara rehetra izao, dia velona gratis fotsiny!!!

Danz be an...

Fa efa in-100 aman-1000 moa no nanontaniana I RBNIR:
. . . Mbo misy FIRY ny olona manaraka an'i HRNR ao ry RBNIR? . . .

Ianao RBNIR minisitry ny vola sady minisitry ny fampianarana ao @ sekta ao, mahalala tsara ny isa.
Valio
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 11/02/2020 00:50
rhaj0
Ilay 1/10 io anie ka tena giravy ee.

Azon'i rhajo tsara v aloha ilay hoe zafikelin'i Jodasy????
Jodasy mpanisy sira....hanamelohana ny namany....

« Ary nony tany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona boka ka nipetraka nihinana, dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda saro-bidy indrindra; dia novakiny ny tavoara, ka naidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. » (Marka 14:3)
« Ary nisy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe: Inona no anton'izao fandaniam-poana ny menaka manitra izao? » (Marka 14:4)
« Fa azo namidy ho lafo tsy omby denaria telon-jato iny menaka manitra iny ka homena ny malahelo. Dia tezitra indrindra tamin-dravehivavy ireo. » (Marka 14:5)

Jodasy ange no nivohy an'io resak'io tao ny tena marina e!
« Ary Maria, rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara no saro-bidy, lanjan'iray livatra, dia nanosotra ny tongotr'i Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany; ary feno ny hanitry ny menaka ny trano. » (Jaona 12:3)
« Ary hoy Jodasy Iskariota, anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa hamadika Azy: » (Jaona 12:4)
« Nahoana io menaka io no tsy namidy denaria telon-jato ka nomena ny malahelo? » (Jaona 12:5)

ny tena marina anefa dia izao....nalahelo ry zalahy hoe raha mba ahy izao iny menaka iny nahazo denaria telon-jato aho???
« Ary izy no nilaza izany, tsy noho ny fiahiany ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. » (Jaona 12:6)


Otran'ny mbola tsy nahita mpivarotra ramanonaka mihitsy aho teto madagasikara nisy soratra hoe ity dia avy amin'i ramose rhajo ka milahara aty fa maimaipoana ity fa ity ny 1/10 n'ny fananako....

ka sao dia mba mitombina ihany iry ambony iry rhajo????? sao ilay izy miditra any amin'ingahy pasy no tsy zakanao fa raha tany ampaosinao tsy mampaninona ihany????? tahaka an'i jodasy sy ny namany??????

porofoy fa tsy maninona fa hiaiky aho e! sokafy ilay fivarotana ramanonaka gratos ho an'ny maro...asivo soratra mivandravandra hoe ity avy amin'i mose rhajo! ny 1/10 n'ny fananako ity...

Sady izaho tia ramanonaka an! mba hilahatra koa izaho
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 11/02/2020 13:49
Mouah ha ha.. nototofan-dRBNIR t@ resa-baiboly ny resaka marina. F'angaha ity ho avelako fa asaiko hehezin'ny akoho toka-nify eto foana re ry RBNIR


Efa in-100 aman-1000 moa no nanontaniana an'i RBNIR
. . . Mbo misy FIRY ny olona manaraka an'i HRNR ao ry RBNIR? . . .

Satria rehefa mikapa ilay 1/10-katsembohan'ny olona ilay HRNRN...
Raha manambaka 10... Ilaitsivanona, dia efa mitsilailay fotsiny fa voky-tsy-miasa-intsony, f'efa mikepokepoka ny harenan'ny olona 1
Raha manambaka 100... Itsivalahara, dia voky sesika toa olona 10
Raha manambaka 1000... Itsimatahotody, dia mangedongedona @ haren'olona 100
Raha manambaka 10000... Imatesafaingana, dia ...Fa dia tsy vitan'ny manitsakitsaka ny revin-Jesosy hoe, ampireveo MAIMAIM-POANA ny olona, fa vao mainka ampian'ilay RBNIR savorivorika baiboly ny eto, hanasaroman'i RBNIR ny lamba maloton'i HRNRN sy RBNIR.


Ataovy ao foana ho'a ry RBNIR (TSY-kristiana-fa-TSY-mba-manaraka-ny-ataon'i-Kristy) fa dia tena hahita ianao ho'a @ andro farany eee.. mbo he!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 11/02/2020 14:20
mba te hanazava fotsiny aho hoe amin'ireny olona manakiana 1/10 ireny anie tsy dia fihahiana ireo malahelo loatra no tena antony fa...... (otran'i Jodasy e! dia tena zafikelin'i Jodasy mihitsy) (ny tenany no maniry ilay vola ny tena marina e!

Porofo??????? rehefa anontanianao izy hoe aiza ary ireo mba vitanao tamin'ireo malahelo ireo ry ????

tsy manana havaly izy???? izay ngeh izy io no tena marina e!!!!

ps: ny 1/10 etp mada kely dia kely manaova etude tsara fa ny fandaharana amin'ny televisiona sy radio sns..bdb lavitra noho ny azo amin'ny 1/10 .....tsy fantatrao izany satria ianao tsy ao anatiny e!

ka dia aza miteniteny foana fa tsy misy fantatrao ny ao fa rehefa ho tonga Izy (ka tsy tafabebaka ianao) dia ao ianao izany koa afka ny adidiko....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 11/02/2020 14:43
Efa in-100 aman-1000 moa no nanontaniana an'i RBNIR
. . . Mbo misy FIRY ny olona manaraka an'i HRNR ao ry RBNIR? . . .

Satria rehefa mikapa ilay 1/10-katsembohan'ny olona ilay HRNRN...
Raha manambaka 10... Ilaitsivanona, dia efa mitsilailay fotsiny fa voky-tsy-miasa-intsony, f'efa mikepokepoka ny harenan'ny olona 1
Raha manambaka 100... Itsivalahara, dia voky sesika toa olona 10
Raha manambaka 1000... Itsimatahotody, dia mangedongedona @ haren'olona 100
Raha manambaka 10000... Imatesafaingana, dia ...


Valio ry RBNIR aa...
Ianao mahalala tsar a nyvalin-teny, dia ilay salan'isa, fa dia zarao MAIMAIM-POANA
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 12/02/2020 03:40
Tsy haiko aloha ny hanaovanareo ny 1/10 nareo RBNIR fa raha ny an'ireo pasitera megachurch ao etat zonia aloha dia ny an'ny sasany nividianany fiara lafo vidy ny vadiny


https://www.foxnews.com/us/megachurch-pastor-criticized-for-buying-wife-200g-lamborghini

ny sasany nividianany fiaramanidina

https://www.washingtonpost.com/religion/2019/06/04/wealthy-televangelist-explains-his-fleet-private-jets-its-biblical-thing/

https://www.cnn.com/2018/05/30/us/jesse-duplantis-plane-falcon-7x-prosperity-gospel-trnd/index.html


tadidio fa Jesoa no modely ho antsika kristiana, Jesoa ve nanangona volan'ny mpanaradia azy hanaovana fandaniana toy izao? Izay no nambarako hoe lasa fandrika hoan'ny fiangonana manao 1/10 ny fitakiana 1/10 satria hanjaka ny fitiavambola izay fahavalon'Andriamanitra, ary ho lasa fiangonana clienteliste hanao izay hahazoana olona maro (handoa 1/10), dia io no mahatonga ny fampianaran-diso samy hafa
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/02/2020 06:12

gasy1zay
Tsy haiko aloha ny hanaovanareo ny 1/10 nareo RBNIR fa raha ny an'ireo pasitera megachurch ao etat zonia aloha dia ny an'ny sasany nividianany fiara lafo vidy ny vadiny


https://www.foxnews.com/us/megachurch-pastor-criticized-for-buying-wife-200g-lamborghini

ny sasany nividianany fiaramanidina

https://www.washingtonpost.com/religion/2019/06/04/wealthy-televangelist-explains-his-fleet-private-jets-its-biblical-thing/

https://www.cnn.com/2018/05/30/us/jesse-duplantis-plane-falcon-7x-prosperity-gospel-trnd/index.html


tadidio fa Jesoa no modely ho antsika kristiana, Jesoa ve nanangona volan'ny mpanaradia azy hanaovana fandaniana toy izao? Izay no nambarako hoe lasa fandrika hoan'ny fiangonana manao 1/10 ny fitakiana 1/10 satria hanjaka ny fitiavambola izay fahavalon'Andriamanitra, ary ho lasa fiangonana clienteliste hanao izay hahazoana olona maro (handoa 1/10), dia io no mahatonga ny fampianaran-diso samy hafa

Ny 1/10 dia efa nofaritan'Andriamanitra ny hampiasaina azy e...
« Fa ny Levita ihany no hanao ny fanompoana momba ny trano-lay fihaonana, ary izy no hitondra ny helony; ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny taranaka fara mandimby izany, fa tsy hanan-tany ho lovany eo amin'ny Zanak'Isiraely izy. » (Nomery 18:23)
« Fa ny fahafolon-karen'ny Zanak'Isiraely, izay ateriny ho fanatitra ho an'i Jehovah, dia efa nomeko ho an'ny taranak'i Levy ho fananany; izany no nilazako taminy hoe: Tsy hanana lova eo amin'ny Zanak'Isiraely izy. » (Nomery 18:24)

==>fiveloman'ny olona izay tsy manana anjara intsony amin'izao fiainana izao fa natao hanompo Azy 100/100 amin'ny andropiainany sisa....

ary averiko ihany raha eto madagasikara, indrindra ho an'ny fiangonana mbola kely ny 1/10 dia tsy mahavita akory aza ny fiveloman'ilay mpanompon'Andriamanitra....
Maika moa ka miampy ireo fandaharana alefa radio sy tele etsy sy eroa.....Ataovy ny kajy fa mora kely anie ny mikajy an'izany e, manontania renseignement amin'ny TV sy radio fa ho gaga ianao hoe fa ahoana ary????

eo no ilaina kosa ireo offrandes voalazanao ry gasy1zay....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 12/02/2020 20:04
Izaho aloha tsy mino hoe tokony handoha 1/10 ny kristiana ankehitriny fa ny fijeriko azy ny mpitandrina fiangonana no matahotra ny tsy ho ampy vola ny fiangonana dia milaza fa mbola manankery sy mihantra ny 1/10, faha tena manome @ fitiavana ny mpino dia hiroborobo lavitra ny fiangonana noho ny terena handoa 1/10 fa ampitahorina ny verset Malakia
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 12/02/2020 20:36
RBNIR... mbola kely ny 1/10 dia tsy mahavita akory aza ny fiveloman'ilay mpanompon'Andriamanitra....
Maika moa ka miampy ireo fandaharana alefa radio sy tele etsy sy eroa.....

Taiza tao @ Baiboly I Jesosy no niteny t@ ireo nirahiny hitory, hoe,
"alefa radio sy tele"?


IO anie ry RBNIR ka I Paoly no mamoromporona "institution sy fomba", dia avy eo ny olona no asainy mandoa ee..Fa eritereto lalina ao ho'a ilay revy MAIMAIM-POANA an'i Kristy eee...

Hoe, 'ndana mamangy tanana sy vohitra, dia irosoan'ny olona sakafo, ary dia m(ifamp)izara MAIMAIM-POANA.

Ny Temoin de Jehovah mbamin-dry MOrmon raha tsy diso aho izao manaonao toa io. Fa ohatra ratsy izany, satria ny TJ sy Mormons manana institution ngezabe mihinana volabe koa.

Fa Io izao toa ilay revy ankehitrio hoe, "donner au prochain".

TSY mila institution beuh mihinana vola beuh io, fa dia mIFanome sy mIFAMPizara samy olona tsotra fotsiny.

RAha vao misy ilay institution sy ny bureaucratie, dia tsy ilaozan'izay mpanararaotra, ary dia miseho ho lohany daholo izao be vava rehetra izao (toa an'i HRNRN), nefa ny kibony sy ny paosiny no fenoiny voalohany.

Maninona ny mahantra no ory, hozy ny resany mody mangorerarera ao, nefa ny akanjony volamena beuh tokony mba nampiasaina nanisinana ny lelon'ilay zaza marary

https://i.pinimg.com/600x315/05/ca/31/05ca314093df1d17a5ff9e93eb84932f.jpg
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/02/2020 01:43
rhaj0
RBNIR... mbola kely ny 1/10 dia tsy mahavita akory aza ny fiveloman'ilay mpanompon'Andriamanitra....
Maika moa ka miampy ireo fandaharana alefa radio sy tele etsy sy eroa.....

Taiza tao @ Baiboly I Jesosy no niteny t@ ireo nirahiny hitory, hoe,
"alefa radio sy tele"?


saika tsy hihomehy aho fa tena....
raha ianao ity ngamba no lasa mpivavaka tampoka dia tsy haiko izay mety hoe pratika hataonao raha izao....
Dia tsy menatra v i rhajo e? izany no atao argument eto???? ny radio sy tele aza mbola tsy nisy akory tamin'izany????
Farany koa dia hiteny hoe aiza no misy hoe mitaingina fiara (boriky ihany no tokony taingenana...
tena tsy haiko intsony fa dia tanteraka tokoa ilay hoe ny maranitra ihany no mitsatoka e!!!!

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/02/2020 14:51
Hi hi hi... TSY hainao marina ho'a ny Amish sy lelekitrisitia ry RBNIR, nefany dia Kristiana mahafatra-po LAVITRA noho ianao RBNIR zareo.

Fa dia kay takatrao RBNIR ihany izany fa, tena TSISY takatry ny hoza-dohan'ny ao @ Baiboly, izay nosora(tsora)tana t@ l'an zero tao moyen-orient tao, tsisy takatry ny hoza-dohan'ny Baiboly sy Jesosy ny fiainana sy izao tontolo izao.

TSISY n'inon'inona fantany, na radio na tele, na ny astrofizika na ny simia, na ny sosiolozia na psikolozia, na i Kilimanjaro tao ambadiky ny bonga ho'a tsy fantany akory, mainka fa ny "eny @ rahon'ny lanitra" sy ny "kintana toa voatsinefy".

Fa nisy lahiantitra vitsivitsy, niteniteny foana sy nanoratsora-poana ny @ io Baiboly io.

Dia izay resaka ao no raisin'i Rabetsimpontsimpona Betsindrotsindroka RBNIR izay tiatiany ka mampetimety ny fi(s)ainany (kely) ao, ary ianarany tsianjery boka, tsy asiany fiheverana, ary ataony dridra-gilo.

Ny resaka hafa izay mba takatr'i RBNIR fa resaka tsisy fitombenany na ny kely azany ao @ io BAiboly io no .. HIHOMEHEZAN-DRBNIR indray...

Esy e ry RBNIR. Izay vao takatrao fa maninona aho no MIHOMEHY @ resaka rehetra ao anaty Biboly ao? Ianao RBNIR koa azany mba mihomehy koa an...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/02/2020 18:57
io indray i rhajo fa mampiteny ahy zavatra tsy nolazaiko...
Tsy niteny mihitsy aho hoe Jesosy tsy mahafantatra ny momba ny tele sy ny radio ary ny fiara...fa ny marina dia ireo olona tamin'izany mihitsy no tsy hahafantatra na dia hanambara aza Izy...

Efa noporofoiko teto fa ny trou noir dia efa nambaran'i Jesosy 2000 taona lasa izay...

http://forum.serasera.org/forum/message/m5d3e8e2616077

Andriamanitra koa tany ampamoronana dia efa nanao clonage tamin'ny olombelona....

« Ary Jehovah Andriamanitra nahasondrian-tory an-dralehilahy, ka dia natory izy; dia naka ny taolan-tehezany anankiray Izy ka nanakombona nofo ho solony. » (Genesisy 2:21)
« Ary ny taolan-tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy. » (Genesisy 2:22)

Nampatoriana i adama (notoranina anesthesie général io)
nakombona ny nofo (tsy maintsy nosokafana aloha = nisy operation natao teo)
nalaina ny taolan-tehezana dia natao tonga vehivavy (io ilay clonage io)

ny olombelona anefa izao vao mahavita izany clone izany....

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage

Ka eritrereto amin'izany ny niveau d'intelligencen'Andriamanitra mihoatra amin'ny an'olombelona....tsy afaka refesina....

hoy Izy hoe...

« Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah. » (Isaia 55:8)
« Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany no hahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. » (Isaia 55:9)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/02/2020 19:54
Eny azany fa TSY nihomehezan' I RBNIR i Jesosy ee..
Fa nihomehy ihany I RBNIR ny @ tsy-fahalalan'ny l'an zero tao moyen-orient ny radio sy tele santionany, ary hitariko h@ astrofizika sy simia, sy ny sosiolozia sy pisikolozia, sy Kilimanjaro sy ny "mibalady eraky ny rahona" sy ny "kintana miraraka toa voatsinefy"...

Dia nefa indray anie ohatra izao ry Nostradamus mbamin-dry Jules Verne, ka na dia TSY mahatakatra n'inon'inona ny vahoaka t@ fotoan'andron-jareo, dia efa natondrony hoe toa izao sy izao no HO fandehany HONO eee.. Fa I Jesosy izany tena mi-sous-estime ny olona, mi-insulter ny intelizansan'ny olona, dia tena naleony TSY nolazaina akoriny.

Izay izany ve no toetran'i JEsosy ry RBNIR?
Toa izay izany hozy I RBNIR, ka dia... atao ahoana ee...
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 5 >  Farany